00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

(AFIS)

core

4. dermatoglyphics7. composite
delta5. arch8. accidental

whorl6. loop

9. singular point

4—w-.uj……a

Identification and Classification, Pictorial Pattern

Recognition, Tompson Book Company, 1963.
Bridges, B.C., Practical Fingerprinting Furank &8. Aushermann, D.A., and Fairchild, R.C., “A
Wagnalls co., 1942.Proposed Method for the Analysis of
70352579928279

50478279891700

59866759894748

62549179900845

63097849900845

59318079937424

58891329937424

62061459940472

61695679955714

Moayer, B., and Fu, K.S., “A Tree System Approach Dermatogliphic Patterns,” Proc. Soc., Photo for Fingerprint Pattern Recognition,” IEEE Trans.

Instrument Engr., No. 40, 1973.
PAMI, vol. 8, No. 3, pp. 376-387, May 1986.9. Rao, C.K., and Balck, K., “Finding Core Point in an
Candella, G.t., and Chellappa, R., “Comparative Fingerprint,” IEEE Trans. On Computer, Vol. C-27, Performance of Classification Methods for No. 1, Jan. 1978.
Fingerprints,” National Institute of Standards and 10. Sherlock, B.G., et al, “Fingerprint Enhancement by Technology, April 1993. Directional Fourier Filtering,” IEE Proc. Vis.
Miller, B., “Biometrics: Vital Signs of Identity,”Image Signal Process., Vol. 141, No. 2, April 1994.

IEEE Spectrum, pp. 22-30, Feb. 1994.
6. Ghassemian, M.H., “A Robust on Line Restoration
Algorithm for Fingerprint Segmentation,” Proc. of 11. Srinivasan, V.S., and Murthy, N.N., “Detection of Singular Points in Fingerprint Images,” Pattem Recognition, Vol. 25, No. 2, pp. 139-153, 1992.


دیدگاهتان را بنویسید