00

00

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

00

00

00

thrust vector control (TVC)
general energy management
cut-off insensitive guidance
-67059-5200891

burn out
specific impulse
time to burn out
Battin, R. H., An Introduction to the Mathematics and Methods of Astrodynamics, ” AIAA Education

series, New York, 1987.
De swarte, T. W.,” Cut-off Insensitive Guidance,

M. S. Thesis, M.I.T. , sept. 1971.
6065937132998

Zarchan, P., Tactical and Strategic Missile Guidance, ” AIAA Education Series, 1990.
Ghaffari. A., and Amini, M. R., “Guidance Method for Surface to Surface Ballistic Missiles without Mandatory Engine Cut off, “4 th Anual Mech. Eng. Conferance, ISME-Shiraz, PP. 415-422 (In Persian),
1996.

Alizadeh, GH., and Amini, M. R., “Optimization of
Guidance System for Surface to Surface Ballistic Missiles,” 5th Anual Mech. Eng. Conferance, ISME-Tabriz PP. 247-252 (In Persian), 1997.


دیدگاهتان را بنویسید