در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

Jed

9998117654256

Shape Memory Properties in Cu-Zn-Al Alloy
K. Sadrnezhaad and H. Ahmadian
Department of Metallurgical Engineering, Sharif University of Technology
ABSTRACT” In this research a Cu-Zn-Al alloy is produced by melting the raw materials in an electric resistance furnace and then pouring it into a steel mould. The optimum way to acheive the final analysis in the hypo-eutectoid range is determined and the influence of the alloying element, Ti on the grain size and the shape memory properties of the samples are investigated. Solution treatment (done at 8500C ) followed by quenching in ice-water mixture results in the formation of the martensitic structure and the shape memory effect. Aging at temperatures bellow 2000C results in the reduction of transformation temperatures, while aging at temperatures between 2000C and 3500C results in the enhancement of these temperatures and at temperatures above 3500C results in the destruction of the shape memory properties. Effect of super-elasticity at 400C (between Md and Ms) is observed and tensile tests are run at 250C and -550C to verify the influence of the prevailing phase.

O V JL „Jiz.el
00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00


دیدگاهتان را بنویسید