00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

4

00

00

00

00

00

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

00

00

-914397-914399

1. Wallis, R. A. . “The Development of Blade Sections for Axial Flow Fans” , Mech. Eng. Trans. I.E. Aust., MC-8(2) , 111-116, Nov. 1972.

2. Wallis, R. A e, Axial Flow Fans and Ducts, John Wiley &

Sons, N.Y., 1983.
Glauert, H. , The Elements of Aerofoil and Airscrew

Theory, Cambridge University press, London, 1926.
15576331987485

Eck, B. , Fans, Translated by R.S. Azad and D. R, Scott, pergamon Press / Oxford, 1973.
Carter, A.D.S. “The axial compressors ” , in Roxbee—Cox,
H. , (Ed.) , Gas Turbine Principles and Practice, Newnes,

London 1955.

Mylcs, D. J. , Bain, R. W. , and Buxton, G. H.L., “The Design of Axial Flow Fans by Computer”, part 2 Great Britain National Eng. Lab. NEL- Report 181, 1965.
Carter, A.D. S. , “The Low Speed Performance of Related
1.
Aerofails in Cascades Great Britain Aero. Reseach
Council, ARC cp 29, 1950

48009231975292

8291128084064

Japikse, D. , ‘Review—Progressin Numerical Turbomachinery Analysis” , ASME Journal of Fluid Engineering, PP. 592—

606, Dec. 1976


دیدگاهتان را بنویسید