00

00

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

00

00

00

00

Meuse, P. C., “A 2400 BPS Multi-Band Excitation Vocoder, “ICASSP , pp. sl. 3-9, 1990.
Digital Voice System , “Inmarsat-M Voice Codec, Version.2, “Inmarsat-M Specification, Inmarsat, Feb. 1991.

Nishiquchi, M., Mastsumoto, J., Wakatsuki, R., and Ono, S., “Vector Quantizer MBE With Simplified V/UV Decision at 3. kbps, t’ ICASSP, pp. 151-159, 1993.
Das, A., Rao, A. V. , and Gersho, A. , “Variable

Dimension Vector Quantization of Speech Spectra For Low Rate Vocoders, ” ICASSP, pp. 420-430, 1994.

Kemp, D. P., and Sueda, R. A, and Tremain, T. E., “An Evaluation of 4800 BPS Coders,” Proc . of the Military and Govemment Speech Tech., 89, pp.
86-90, Arlington, VA, Nov. 13-15, 1989.
71053661338199

6157373892666

Campbell, J. P., Welsh , V. C., and Tremain, T E

“The New 4800 BPS Coding Standard,” Proc. of the Military and Government Speech Tech 89, pp. 64-70, Arlington, VA, Nov. 13-15, 1989.
Mcaulay, R. J., and Quatieri, T. F. , “Low-Rate Speech Coding Based on the Sinusoidal Model,” Advanced in Speech Signal Processing, S. Furui, Marcel Dekker, Inc., 1992.
Linde, Y. , Bazo, A. , and Gray, R. M. , “An

Algorithm For Vector Quantization Design, “IEEE

Trans. Com-28, No. 1, pp. 84-95, 1980.
Gray, R. M., “Vector Quantization, IEEEASSP Magazine , Vol. 1, No. 2, pp. 4-29, April 1981.
Makhoul, J., Roucos, S. , and Gish, H., “Vector Quantization in Speech Coding, t’ Proc. ofIEEE, vol. 73, No. 11, pp. 1551-1588, Nov. 1985.


پاسخی بگذارید