00

00

00

00

00

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

00

00

00

00

00

00

Hill, R. The Mathematical Theory of Plasticity Oxford

University Press, London, 1950 .
Drucker, D. C., Prager, W. , and Greernberg H. J. , 11
Extended Limit Design Theorems for Continuous Media

Quarterly of Applied Mathematics. Vol. 9, pp.
381-389, 1952 .
Macaulay, M. A. , and Redwood, R. G. , ‘t Small Scale

Railway Coaches under Impact, „ Engineer, pp.
1041-1046, 1964 .
Postlethwaite, H. E., and Mills, B., ” Use of Collapsible
Structural Elements as Impact Isolators, with Special Reference to Automotive Application, Journal of Strain Analysis for Engineering Design, Vol. 5, PP•
58-73, 1970 .

Wierzbicki, T., and Abramowicz, W., ” On the Crushing

Mechanics of Thin-Walled Structures, “Journal of Applied Mechanics Vol. 50, 1983 .

Mamalis, A. G. Johnson, W. , and Viegelahn, G.L.,
Extensible Plastic Collapse of Thin- Walled Frusta as
154848874596

International Journal of Energy Absorbers Mechanical Sciences.
, vol. 28, pp. 219-230, 1986 .
Ried, S. R., Reddy, T. Y., and Gray, M. D., ” Static and

Dynamic Axial Crushing of Foam-Filled Sheet Metal

76205162108

International Journal of Mechanical
Tubes,
Sciences
, Vol. 28, pp. 295-322, 1986 .
4358939836831

Corbett, G. G., Reid, S. R., and Al-Hassani, S. T. S.,

Static and Dynamic Penetration of Steel Tube by
“International Journal Hemispherically Nosed Punches, of Impact Engineering. Vol. 9, pp. 90-165, 1991 .

Goldsmith, W. , and Sackman, J. L., ” An Experimental Study of Energy Absorption in Impact on Sandwich

Plates,

Intemational Journal of Impact Engineering,
Vol. 12, pp. 62-241, 1992 .

Watson, A. R. , Reid, S. R. and Johnson, W. ” Large
Deformations of Thin-Walled Circular Tubes under
160945284017

International Journal of
Transverse Loading,
Mechanical Sciences

vol. 18, pp. 501-510, 1976.
Hasan, S. W., and Hancock, G. J., ” Plastic Bending Tests of Cold-Formed Rectangular Hollow Sections, „ Journal of Australian Institute of Steel Consüuction Vol. 23, pp. 2-19, 1989 .
Murray, N. W. and Khoo, P. S. , ” Some Basic Plastic
Mechanisms in Thin-walled Steel Structures,

Intemational Journal of Mechanical Sciences

23, No 12, pp. 13-203 .

Abramowicz, W., and Jones, N., ” Dynamic Axial Crushing

Int€mational Journal of Impact of Tubes,
Engineering, Vol. 2, pp. 179-208 , 1984 .
Bamman, D. J., ” Modeling Temperature and Strain Rate


دیدگاهتان را بنویسید