00

00

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

00

00

00

00

00

00

00

Cooling Nemeth, G., “Flue Gas Discharge Via Dry Towers,” Proceedings of the 9th Cooling Tower and Spraying Pond Symposium, IAHR, Belgium, 1994.
Kurutz, G., “Flue Gas Discharge Via Cooling Towers: Waste Heat Utilization and Environmental Benefits,” Proceedings of the 8th International Power System Conference, Tehran, 1993.
of Petzel, H. and Esche, M., “6 Years Operational Experience Desulphurized Cooling Tower
Discharge of Flue Gas,” Proceedings of the
Conference, Pisa, 1988. International Cooling Tower 4. Bodas, J. and Palfalvi, G., “Combination of Stack and Dry Spraying Towers Plants,” Proceedings of the 7th Cooling Tower and IAHR, Leningrad, Pond Symposium, 1990.
Moore, F.K., Dy Cooling Tower, Advances in Heat Transfer, Vol. 12, Academic Press, 1976.
the Majumdar, A.K., Singhal, A.K, and Bartz, J.A., “Effect of Tower, ” Plume on the Performance of a

Natural Draft Cooling Falls, No. AlchE Symposium Series, Heat Transfer-Niagara 80, 1984.236, Vol.
Berliner, P., Gegenwartige Kuhlturmtechnik, Warme Band, Heft3, 1980.
68493176401408

ed., Kays, W.M., and London, A.L., Compact Heat Exchanger, 2nd McGraw-Hill, New York, 1964.

” Ph.D. Mohandes, M.A., “The Flow Through Heat Exchanger Banks, Oxford., 1979. Thesis, University of Oxford., 1979.
Kotze, J.C.B., Bellstedt, M.O. and Kroger, D.G., “Pressure Tube Drop and Heat Transfer
Characteristics of Inclined Finned Heat Exchanger Bundles, ” Proceedings of the 8th 1986. International Heat Transfer Conference, San Francisco,
Kays, W.M., “Loss Coefficients for Abrupt Changes in Flow Cross Section with Low Reynolds Number Flow in Single and Multiple Tube System, ” Trans.

ASME, vol. 72, No.8, pp. 1067-1074, 1950.
Rouse, H. Elementanj Mechanics of Fluids, John

Wiley, New York, 1949.


دیدگاهتان را بنویسید