تصوير 1: فرایند جستجو و انتخاب مقالات.
یافته ها
نتای ج حاص ل از بررس ی مق الات واج د ش رایط در ای ن مطالع ه بیانگــر ارتبــاط بیــن ســرمایه اجتماعــی محــل کار و ســامت خــود گزارشــی] 12, 36-34[، فشــارخون] 34, 40-37[، دیابــت و بیمــاری قلبــی] 35, 40[، میــزان مــرگ ومیــر] 41[ بــوده اس ت. همچنی ن نتای ج مطالع ات مختل ف بیانگ ر ارتب اط س رمایه اجتماعــی محــل کار و افســردگی و یــا مصــرف داروهــای ضــد افس ردگی] 52-20[ ب وده اس ت. البت ه اغل ب مطالع ات مرب وط ب ه کش ورهای توس عه یافت ه ب وده و تنه ا تع داد اندک ی از آنه ا در کش ورهای در ح ال توس عه ب ه اج را در آم ده اس ت. در مجم وع تأثی ر مثب ت س رمایه اجتماع ی ب ر رفتاره ای بهداش تی، ابت اء ب ه بیماریه ای قلب ی و س امت روان پیام ی اس ت ک ه از نتای ج مطالعــات مختلــف بــر می آیــد] 41-34, 52-46[. داده هــای مرب وط ب ه کلی ه مطالع ات م ورد بح ث بط ور خاص ه در ج دول
1 نشــان داده شــده اند.
جدول 1: خاصه ای از نتایج و دیگر اطاعات مربوط به مطالعات سرمایه اجتماعی محل کار و سامت نیروی کار
نتايج سال کشور نويسنده نوع مطالعه حجم متغیرهای نتايج آنالیزتحقیقنمونه مورد بررسی
حمایت همکاران با افزایش میزان
احساس سامت درزنان همراه بود. OR = 1/24 احساس سامت 4)/1 – 80/1( CI
)خود گزارشی( و سامت روان 6028 کوهورت
گذشته نگر Liukkonen&etal(52) فناند 2004
50-30 درصد خطر افسردگی و مصرف داروهای ضد افسردگی در
کارکنانی با سرمایه اجتماعی پایین دیده شد. OR = 1/27 )1/10 – 1/45(
CI افسردگی 25763 گذشته نگر Oksanen & etal (42) فناند 2008
سرمایه اجتماعی محل کار سبب
تسهیل قطع مصرف سیگار و بهبود سامت روان در کارکنان می شود . = 1/5 – 1/2
OR P > 0/0001 قطع مصرف سیگار و افسردگی 4853 مقطعی Kovonen & etal (51) فناند 2008
کاهش اعتماد با وضعیت سامت کارکنان )افزایش فشارخون، دیابت ،افزایش چربی خون( در ارتباط بود. ،OR = 1/76
= 1/72
2/03 ،OR OR = ،CI )1/162/66(
،CI )0/992/96(
)1/47 – 2/81(
CI احساس سامت )خود گزارشی( 1147 کوهورت Suzuki & etal (50) ژاپن 2010
سرمایه اجتماعی بعنوان یک تعدیل کننده اثرات روانی – اجتماعی بر
رفتارهای سامتی در کارکنان عمل میکند. OR = 0/52 P = 0/02 استرس شغلی ،
مصرف سیگار در کارکنان 1740 مقطعی Sapp & etal (43) آمریکا 2010
وضعیت شبکه های سرمایه اجتماعی با سامت خود گزارشی در ارتباط است. ،se = 0/025 b = 0/070 P > 0/01 احساس سامت )خود گزارشی( 815 مقطعی Verhaegh & etal (12) بلژیک 2011
وضعیت سرمایه اجتماعی محل کار ارتباط معناداری با مصرف داروهای کاهنده فشارخون نداشت. OR = 0/98 )1/22 – 0/42(
CI مصرف داروهای کاهنده
فشارخون در کارکنان با فشارخون بالا 3500 کوهورت Oksanen & etal (41) فناند 2011
سرمایه اجتماعی محل کار با کاهش خطر مرگ و میر در گروههای سنی مختلف همراه بود. OR = 0/81 )1/19 – 0/55(
CI تمام علل مرگ و میر 28043 کوهورت Oksanen & etal (49) فناند 2011
سرمایه اجتماعی پایین با افزایش
فشار خون در مردان همراه بوده است. OR = 1/57 P = 0/02 فشارخون مزمن و شدید 50000 کوهورت Oksanen & etal (40) فناند 2012
حمایت همکاران درمحیط کار با فشارخون سیستولیک در ارتباط بود .
عدم اعتماد و همکاری با فشارخون سیستولیک در ارتباط بود. 1/07(
،CI )1/64 – 0/82(
،CI )1/27
0/87(
CI )1/25 ،P = 0/043
،P = 0/0039 P = 0/002 فشار خون 5844 مقطعی Fujino & etal (39) ژاپن 2013
سرمایه اجتماعی افراد تحت تأثیر خصوصیات محل کار بوده و تحت
تأثیر سرمایه اجتماعی محل کار تعدیل می شود. = 1/33
1/02 ،OR
،OR =
OR = 1/09 سرمایه اجتماعی 1/07) – 46/1( فردی و CI، )28/0 –
خصوصیات محل 72/1( CI، )78/0 کار و سامت – 52/1( CIروان 9350 مقطعی Oshio & etal (45) ژاپن 2014
سرمایه اجتماعی با افسردگی و فشارخون در ارتباط بود. فشارخون ،0/27) – 93/4( 33/2 =
دیابت و OR – 0/56( ،CI، 45/0 ماکرهای 3/1( OR = CI
بیمارهای
قلبی عروقی و افسردگی 5434 مقطعی Riumallo-Herl & etal
(20) شیلی 2014
ارتقا سرمایه اجتماعی محل کار سبب بهبود سامت روان شد. سامت روان ،93/1 – 45/3 = افسردگیOR 2796 مقطعی Gao & etal (46) چین 2014
بهبود سرمایه اجتماعی با ارتقا سامت روان همراه بود. سامت روان1000/0 > β = 0/2327P 6387 مقطعی Tsuboya & etal (44) ژاپن 2015
بحث
بــا توجــه بــه یافتههــا، ســرمایه اجتماعــی محــل کار از عوامــل تأثی ر گـذار بــر ســامت کارکنــان شـناخته شــده اســت. بخش ی از یافتههــای موجــود بیانگــر تأثیــر ســرمایه اجتماعــی برســامت جســمی ) بیماریهــای قلبی-عروقــی، دیابــت و فشــارخون( افــراد اســت] 20, 73-93, 51[. مطالعــه فوجینــو و همــکاران) 3102( نش ان داد ک ه بهب ود وضعی ت س رمایه اجتماع ی در مح ل کار ب ا ارتق اء س امت زن ان هم راه ب وده اس ت. نتای ج آن مطالع ه بیانگ ر ارتبــاط ســرمایه اجتماعــی و فشــارخون بخصــوص در زنــان بــود .اثـر مثب ت س رمایه اجتماعـی بـر فش ار خ ون در بیـن کارکن ان هــم رده )ســطح افقــی(، بیــش از اثــر آن در ارتبــاط کارکنــان بــا سرپرســتان و ردههــای بالاتــر شــغلی )ســطح عمــودی( گــزارش شــده اســت] 37[. همچنیــن در مطالعــه اکســانن و همــکاران 2012)( م ردان ب ا س رمایه اجتماع ی پائی ن، از 40 ت ا 60 درص د ب ا احتم ال بیش تری از ابت ا ب ه فش ار خ ون مزم ن )در مقایس ه ب ا اف رادی ب ا س رمایه اجتماع ی ب الا( روب رو بودن د در حالیک ه ای ن ارتب اط در م ورد زن ان معن ی دار نب ود. در مجم وع اینچنی ن نتیجه گیــری شــد کــه ســرمایه اجتماعــی پاییــن در محیــط کار بویــژه بــرای مــردان بدلیــل اتخــاذ ســبک زندگــی ناســالم، بــا افزایــش خط ر ابت اء ب ه فش ارخون ب الا هم راه اس ت] 38, 39[. همچنی ن ارتب اط بی ن س رمایه اجتماع ی مح ل کار و دیاب ت و بیماریه ای قلب ی مش اهده ش ده اس ت] 20, 51[. س رمایه اجتماع ی مح ل کار و اج زای آن )اعتم اد و مش ارکت( از چن د طری ق ب ر س امت اف راد ه م در س طح ف ردی و ه م در س طح مح ل کار تأثی ر گ ذار اس ت .چنانچ ه ارتباط ات اف راد در محی ط کار بـر پایـه اعتم اد متقاب ل باش د س بب ایج اد احس اس امنی ت بدلی ل قاب ل قب ول ب ودن در محــل کار می شــود. همچنیــن حمایــت اجتماعــی کــه از ایــن راه کســب میشــود، میتوانــد ســبب تطابــق بهتــر بــا اســترس های روزان ه گ ردد. از طرف ی ی ک مح ل کار منس جم نیروه ای کار خ ود را ب ا احتم ال بیش تری ب ه رعای ت هنجاره ای مرب وط ب ه س امتی مانن د معاین ات س الانه و تش ویق ب ه دوری از رفتاره ای مخاط ره آمی ز وا م یدارد. در واق ع بدی ن ص ورت ه م اث رات ف ردی و ه م منافــع جمعــی را در بــر خواهــد گرفــت] 53[. نتایــج مطالعــات مختل ف همچنیـن بیانگ ر ارتبـاط بیماریهـای روان ی و افسـردگی بــا ســرمایه اجتماعــی محــل کار می باشــد. یکــی از مهمتریــن عوامــل تأثیــر گــذار بــر ســامت روان افــراد در محــل کار، عــاوه بــر ویژگیهــای شــغلی، فشــارهای خارجــی اســت کــه از طــرف هم کاران و ی ا سرپرس تان ایج اد می ش ود. در مقاب ل وج ود مناب ع حمایتــی و تشــویقی میتوانــد بعنــوان ســپری در برابــر فشــارها و اســترس های محــل کار، اثــرات آنهــا را تعدیــل کنــد] 84[. محیطهــای کاری منســجم در حفــظ هنجارهــای ســالم و کاهــش خطــرات بهداشــتی موفقتــر هســتند. ســرمایه اجتماعــی کــم بــر انتشــار اطاعــات و پیامهــای مؤثــر بــر ســامت روان تاثیرگــذار اس ت. همچنی ن همبس تگی پایی ن در ش بکه های اجتماع ی س بب کاهــش انگیــزه افــراد در برنامههــای خــود مراقبتــی شــده و در عی ن ح ال افزای ش اث رات نامطل وب اس ترس مزم ن را در پ ی دارد 49][. ای ن مطالع ه دارای محدودیت های ی ب ود. از جمل ه مهمتری ن ایـن محدودیته ا عـدم دسترسـی بـه متـن کامـل بخـش قاب ل ماحظـه ای از مقـالات بـود .
نتیجه گیری
اث رات س رمایه اجتماع ی مح ل کار بر س امت و به ره وری نیروهای کار امریس ت ک ه ط ی س الهای اخی ر بی ش از پی ش م ورد توج ه پژوهش گران بخص وص در کش ورهای در ح ال توس عه ق رار گرفت ه اس ت. از آنجائیک ه متخصصی ن ماک رو ارگونوم ی در پ ی آنن د ک ه ب ا طراح ی و اص اح س ازمان و فرآینده ای مدیریت ی ب ه بالاتری ن س طح هماهنگ ی بی ن کار و نی روی کار و در نتیج ه ب ه ارتق اء به ره وری، افزای ش رضای ت ش غلی، ارتق اء س امت و ایمن ی نائ ل آین د .بناب ر ای ن ب ر آن ان اس ت ت ا ب ا انج ام مطالع ات مرتب ط در ای ن زمینــه در کشــورهای در حــال توســعه )ایــران( بــه منظــور آشــنا نمــودن افــراد بــا ســرمایه اجتماعــی و تــاش برافزایــش ســرمایه اجتماع ی مح ل کار ب ه منظ ور ارتق ا س امت و به ره وری بکوش ند .س رمایه اجتماع ی در مح ل کار بای د بعن وان یک ی از راهه ای اصلی ارتق اء س امت در محی ط کار م ورد توج ه ق رار گی رد.
19605541Wilkinson RG, Pickett KE. Income inequality and population health: a review and explanation of the evidence. Soc Sci Med. 2006;62(7):1768-84. DOI: 10.1016/j.socscimed.2005.08.036 PMID: 16226363Tavakkol M, Maghsoodi S. Social capital and mental health: causative and interactive models and mechanisms. Soc Welf Q. 2011;11(42):173-202.
Nasr Esfahani A, Shabani Naft Jail J, Khazaei J. The analysis of perceived fairness and social capital (Case study: noshahr). Q Knowlege Res Appl Psychol. 2014;24(50):165-84.
Hazrati S, Abolhassan Tanha H. Theoretical study of social capital in
REFERENCES
Organization WH. Workplace health promotion.The workplace: A priority setting for health promotion: WHO; 2016 [updated 2016; cited 2016]. Available from: http://www.who.int/occupational_ health/topics/workplace/en.Patel V. Poverty inequality and mental health in developing countries. In: Leon DA, editor. Poverty, inequality, and health: an international perspective. Oxford, England: Oxford University Press; 2001. p. 247.26
Ceral J, Solar M, Krajina A, Ballon M, Suba P, Cap J. Adrenal venous sampling in primary aldosteronism: a low dilution of adrenal venous blood is crucial for a correct interpretation of the results. Eur J Endocrinol. 2010;162(1):101-7. DOI: 10.1530/EJE-09-0217 PMID: Tirgar F, Rezayof A, Zarrindast MR. Central amygdala nicotinic and 5-HT1A receptors mediate the reversal effect of nicotine and MDMA on morphine-induced amnesia. Neuroscience. 2014;277:392-402. DOI: 10.1016/j.neuroscience.2014.07.014 PMID: 25050820Read EA. Workplace social capital in nursing: an evolutionary concept analysis. J Adv Nurs. 2014;70(5):997-1007. DOI: 10.1111/ jan.12251 PMID: 24103033Goyal A, Akhilesh KB. Interplay among innovativeness, cognitive intelligence, emotional intelligence and social capital of work teams. Team Perform Manage Int J. 2007;13(7/8):206-26. DOI: 10.1108/13527590710842538 Oksanen T, Kouvonen A, Vahtera J, Virtanen M, Kivimaki M. Prospective study of workplace social capital and depression: are vertical and horizontal components equally important? J Epidemiol Community Health. 2010;64(8):684-9. DOI: 10.1136/jech.2008.086074 PMID: 19692720Suzuki E, Takao S, Subramanian SV, Komatsu H, Doi H, Kawachi I. Does low workplace social capital have detrimental effect on workers’ health? Soc Sci Med. 2010;70(9):1367-72. DOI: 10.1016/j. socscimed.2010.01.014 PMID: 20176429Liukkonen V, Virtanen P, Kivimaki M, Pentti J, Vahtera J. Social capital in working life and the health of employees. Soc Sci Med. 2004;59(12):2447-58. DOI: 10.1016/j.socscimed.2004.04.013 PMID: 15474200Fujino Y, Kubo T, Kunimoto M, Tabata H, Tsuchiya T, Kadowaki K, et al. A cross-sectional study of workplace social capital and blood pressure: a multilevel analysis at Japanese manufacturing companies. BMJ Open. 2013;3(2). DOI: 10.1136/bmjopen-2012-002215 PMID: 23386581Oksanen T, Kawachi I, Jokela M, Kouvonen A, Suzuki E, Takao S, et al. Workplace social capital and risk of chronic and severe hypertension: a cohort study. J Hypertens. 2012;30(6):1129-36. DOI: 10.1097/HJH.0b013e32835377ed PMID: 22525202Oksanen T, Kawachi I, Kouvonen A, Suzuki E, Takao S, Sjosten N, et al. Workplace social capital and adherence to antihypertensive medication: a cohort study. PLoS One. 2011;6(9):e24732. DOI: 10.1371/ journal.pone.0024732 PMID: 21931836Oksanen T, Kouvonen A, Kivimaki M, Pentti J, Virtanen M, Linna A, et al. Social capital at work as a predictor of employee health: multilevel evidence from work units in Finland. Soc Sci Med. 2008;66(3):63749. DOI: 10.1016/j.socscimed.2007.10.013 PMID: 18006128Oksanen T, Kivimaki M, Kawachi I, Subramanian SV, Takao S, Suzuki E, et al. Workplace social capital and all-cause mortality: a prospective cohort study of 28,043 public-sector employees in Finland. Am J Public Health. 2011;101(9):1742-8. DOI: 10.2105/AJPH.2011.300166 PMID: 21778502Carayon P, Sainfort F, Smith MJ. Macroergonomics and total quality management: how to improve quality of working life? Int J Occup Saf Ergon. 1999;5(2):303-34. DOI: 10.1080/10803548.1999.11076423 PMID: 10602651Kleiner BM. Macroergonomics: analysis and design of work systems. Appl Ergon. 2006;37(1):81-9. DOI: 10.1016/j.apergo.2005.07.006 PMID: 16226212Habibi E, Amini N, Porabdian S, Rismanchian M. Assessment of relationship between Macro Ergonomic conditions and employees work satisfaction Touse-eh and Omran factory. Iran Occup Health J. 2008;5(1-2):15-20.
Salehiamiri S, Kavosi E. Social capital. Tehran: Institute for Strategic Research; 2007.
Sapp AL, Kawachi I, Sorensen G, LaMontagne AD, Subramanian SV. Does workplace social capital buffer the effects of job stress? A cross-sectional, multilevel analysis of cigarette smoking among U.S. manufacturing workers. J Occup Environ Med. 2010;52(7):740-50. DOI: 10.1097/JOM.0b013e3181e80842 PMID: 20595910Tsuboya T, Tsutsumi A, Kawachi I. Change in psychological distress following change in workplace social capital: results from the panel surveys of the J-HOPE study. Occup Environ Med. 2015;72(3):18894. DOI: 10.1136/oemed-2014-102427 PMID: 25472019Oshio T, Inoue A, Tsutsumi A. The mediating and moderating effects of workplace social capital on the associations between adverse work characteristics and psychological distress among Japanese workers. Ind Health. 2014;52(4):313-23. PMID: 24705803Gao J, Weaver SR, Dai J, Jia Y, Liu X, Jin K, et al. Workplace social capital and mental health among Chinese employees: a multi-level, cross-sectional study. PLoS One. 2014;9(1):e85005. DOI: 10.1371/Iran. Behav Sci. 2009;1(1):29-52.
Haghshenas M. Concept of social capital. Bimonthly Hadis Zendegi. 2005;6(5):15-9.
Salehi Amiri SR, Entekhabi Shahroud A. Mechaninm for Promotion Iran’s social asset according to 20-Year Perspectivece. Plan. 2013;22(66):61-84.
Riahi M. The impact of social capital on physical and mental health of citizens. Eghtesadi. 2011(286):198-214.
Khaknaz A, Poyan H. [Social capital, Trust, democracy and development]. Tehran: Shiraze Press; 2005.
Verhaeghe PP, Pattyn E, Bracke P, Verhaeghe M, Van De Putte B. The association between network social capital and self-rated health: pouring old wine in new bottles? Health Place. 2012;18(2):358-65. DOI: 10.1016/j.healthplace.2011.11.005 PMID: 22178009Kennedy BP, Kawachi I, Brainerd E. The role of social capital in the Russian mortality crisis. World Dev. 1998;26(11):2029-43. DOI:
10.1016/s0305-750x(98)00094-1
Kawachi I, Berkman L. Social cohesion, social capital, and health.
Social epidemiology. Oxford, UK Oxford University Press; 2000. p. 174-90.
Kawachi I, Kennedy BP, Glass R. Social capital and self-rated health: a contextual analysis. Am J Public Health. 1999;89(8):1187-93. PMID: 10432904Sundquist K, Yang M. Linking social capital and self-rated health: a multilevel analysis of 11,175 men and women in Sweden. Health Place. 2007;13(2):324-34. DOI: 10.1016/j.healthplace.2006.02.002 PMID: 16584907Holtgrave DR, Crosby R. Is social capital a protective factor against obesity and diabetes? Findings from an exploratory study. Ann Epidemiol. 2006;16(5):406-8. DOI: 10.1016/j.annepidem.2005.04.017 PMID: 16246583Kawachi I, Kennedy BP, Lochner K, Prothrow-Stith D. Social capital, income inequality, and mortality. Am J Public Health. 1997;87(9):1491-8. DOI: 10.2105/ajph.87.9.1491 PMID: 9314802Hyyppä MT. Prospective Longitudinal Surveys. Springer Sci Busin Media. 2010:75-83. DOI: 10.1007/978-90-481-9606-7_8
Riumallo-Herl CJ, Kawachi I, Avendano M. Social capital, mental health and biomarkers in Chile: assessing the effects of social capital in a middle-income country. Soc Sci Med. 2014;105:47-58. DOI: 10.1016/j.socscimed.2013.12.018 PMID: 24495808Nieminen T, Prattala R, Martelin T, Harkanen T, Hyyppa MT, Alanen E, et al. Social capital, health behaviours and health: a population-based associational study. BMC Public Health. 2013;13:613. DOI: 10.1186/1471-2458-13-613 PMID: 23805881Lindström M. Social capital and health-related behaviors. Social capital and health: Springer; 2008. p. 215-38.
Blakely T, Atkinson J, Ivory V, Collings S, Wilton J, Howden-Chapman P. No association of neighbourhood volunteerism with mortality in New Zealand: a national multilevel cohort study. Int J Epidemiol.
2006;35(4):981-9. DOI: 10.1093/ije/dyl088 PMID: 16931531Mohan J, Twigg L, Barnard S, Jones K. Social capital, geography and health: a small-area analysis for England. Soc Sci Med. 2005;60(6):1267-83. DOI: 10.1016/j.socscimed.2004.06.050 PMID: 15626523Baheiraei A, Bakouei F, Mohammadi E, Majdzadeh R, Hosseni M. Association between social capital and health in women of reproductive age: a population-based study. Global Health Prom. 2016;23(4):6-15.
Eriksson M. Social capital and health–implications for health promotion. Glob Health Action. 2011;4:5611. DOI: 10.3402/gha.v4i0.5611 PMID: 21311607Brown TT, Scheffler RM, Seo S, Reed M. The empirical relationship between community social capital and the demand for cigarettes. Health Econ. 2006;15(11):1159-72. DOI: 10.1002/hec.1119 PMID: 16615038Lindström M. Social capital and the miniaturization of community among daily and intermittent smokers: a population-based study. Prev

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

Med. 2003;36(2):177-84. DOI: 10.1016/s0091-7435(02)00049-x Murayama H, Fujiwara Y, Kawachi I. Social capital and health: a review of prospective multilevel studies. J Epidemiol. 2012;22(3):17987. PMID: 22447212Campos-Serna J, Ronda-Perez E, Artazcoz L, Moen BE, Benavides FG. Gender inequalities in occupational health related to the unequal distribution of working and employment conditions: a systematic review. Int J Equity Health. 2013;12(1):57. DOI: 10.1186/1475-927612-57 PMID: 239151212012;34(3 Suppl):177-9. PMID: 23405613Kouvonen A, Oksanen T, Vahtera J, Stafford M, Wilkinson R, Schneider J, et al. Low workplace social capital as a predictor of depression: the Finnish Public Sector Study. Am J Epidemiol. 2008;167(10):114351. DOI: 10.1093/aje/kwn067 PMID: 18413361Kawachi I. Commentary: social capital and health: making the connections one step at a time. Int J Epidemiol. 2006;35(4):989-93.
DOI: 10.1093/ije/dyl117 PMID: 16870679journal.pone.0085005 PMID: 24404199Oksanen T, Kawachi I, Kouvonen A, Takao S, Suzuki E, Virtanen M, et al. Workplace determinants of social capital: cross-sectional and longitudinal evidence from a Finnish cohort study. PLoS One. 2013;8(6):e65846. DOI: 10.1371/journal.pone.0065846 PMID: 23776555Clays E, De Clercq B. Individual and contextual influences of workplace social capital on cardiovascular health. G Ital Med Lav Ergon.
Workplace Social Capital and Employee Health: A
Systematic Review Study
Mojgan Firouzbakht 1, Aram Tirgar 2,*
PhD Candidate, Social Determinants of Health Research Center, Health Research
Institute, Babol University of Medical Sciences, Babol, Iran
Associate Professor, Social Determinants of Health Research Center, Health Research Institute, Babol University of Medical Sciences, Babol, Iran
9001525775

* Corresponding author: Aram Tirgar, Associate Professor, Social Determinants of Health Research Center, Health Research Institute, Babol University of Medical Sciences, Babol, Iran. E-mail: [email protected]
Abstract
Introduction: The working population spends an increasing amount of waking times at work that is full of social relationship and meaningful resource of social capital. With regard to relationship between workplace social capital and employee health, this systematic review was performed with aim to evaluate the effects of workplace social capital in health workforce.
Materials & Methods: This is a systematic review study. The articles were in full text and in English language that were cited in Pubmed, Scopus, and Google scholar database with key words such as “workplace social capital” ,”health”, “hypertension”, “diabetes”, “depression” without time limit were selected, at least 14 articles were eligible.
Results: Workplace social capital was related with cardio-vascular disease, hypertension, diabetes and depression among the employees.
Conclusions: Workplace social capital should be considered as one of the most important issue in health promotion.
6399-7236Original Articl
e

Original

Articl


دیدگاهتان را بنویسید