یکــی از وظایــف مهــم مدیریـّـت، برنامهریــزی اســت کــه ماننــد پلــی زمــان حــال را بــه آینــده مربــوط می کنــد. برنامه ریــزی در واق ع ب ه آن دس ته از اقدامات ی اط اق می ش ود ک ه مش تمل ب ر پیش بینــی هدف هــا و اقدامــات لازم بــرای رویارویــی بــا تغییــرات و مواجــه شــدن بــا عوامــل نامطمئــن، از طریــق تنظیــم عملیــات آین ده اس ت. تأمی ن نی روی انس انی، معم ولاَ ب ه دو روش س نّتی و چرخشــی صــورت می گیــرد] 41[.
در روش س نتی ب ه دلیل ورود احساس ات و تبعیضات، سیس تم کاری مطمئنــی طراحــی نمی شــود و ممکــن اســت تعــدادی از آنهــا س اعات نامناس ب را بیش تر تجرب ه کنن د و ای ن در حالیس ت ک ه در روش چرخش ی، س اعات مناس ب و ی ا نامناس ب بط ور نس بی بیــن همــهی پرســتاران توزیــع می شــود. امــا امــکان خســتگی در پرس تاران و احتم ال ب الا رفت ن خط ا در ه ر دو روش وج ود دارد .بکارگیــری مدلــی جهــت طراحــی برنامــه ی کاری پرســتاران، بــا هــدف اینکــه تــا حــدودی آرمانهــای پرســتاران و بیمارســتان را ارض ا کن د، می توان د مش کاتی را ک ه در آین ده ممک ن اس ت در زندگ ی ف ردی و ی ا اجتماع ی پرس تاران رخ ده د، کاه ش ده د 15][. تنظی م برنام ه س اعت کار، فعالیت ی بس یار حسّ اس و دقی ق اس ت ک ه در ص ورت ع دم دقّ ت و توجَ ه کاف ی ب ه آن، ع اوه ب ر اینکــه نظــم بخش هــا مختــل می شــود، عــده ای بیمــار و پرســتار ناراضــی، آرامــش محیــط کار را بهــم می زننــد] 61[.
ای ن در حالیس ت ک ه از ی ک ط رف، روزه ای کاری متوال ی، نیازمند انگی زه ق وی میباش د و از طرف ی دیگ ر، خس تگی های پرس تاران در ایــن ســاعات، باعــث کاهــش کیفیَــت خدمــات میشــود] 51.
16[. بایــد توجــه داشــت کــه ایــن روش هــا بــا ایجــاد خســتگی س بب ارتب اط نارس ا بی ن پرس تار و پزش ک و آس یب ب ه اس تمرار مراقبت هــای پرســتاری می شــود. همچنیــن برخــی از پرســتاران ،ای ن برنامه ریزی ه ا را خس ته کنن ده، تن ش زا و م ال آور می دانن د و معتقدن د س اعات کار طولان ی، ح وادث کاری و اش تباهات داروی ی را افزای ش م ی ده د] 71[.
در مطالعــات انجــام شــده در قالــب طراحــی نوبــت کاری در مش اغل س ه ش یفت، از رویکرده ای علم ی ارگونوم ي در تنظی م برنامــه ی کاری کمتــر اســتفاده کرده انــد کــه ایــن امــر موجــب شدهاســت کــه مشــکات و معضــات پرســتاران همچنــان پابرجــا بمانــد و تــا مدت هــا بعــد از بازنشســتگی نیــز بــا آن هــا دســت و پنجــه نــرم کننــد. از ایــن رو در پژوهــش حاضــر تــاش گردیــد بــا روش هــای پیشــنهادی بــر مبنــاي اطاعــات دو پرسشــنامه (MEQ )Morningness-Eveningness Questionnaire ]81[
]19[ SSI )Standard Shift work Index( ریتــم ســیرکادین( و(

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

)خصوصیّ ات ف ردي و اجتماعـي( ب ه ایج اد ی ک راه ح ل عمل ی بــرای حــل مشــکل برنامهریــزی پرســتاران دســت یافتــه و ایــن راه حــل نســبت بــه روشهــای مرســوم در تنظیــم نوبــت کاری ،کارآمدتــر و بــا کیفیّ تتــر باشــد.
اغل ب مدل ه ای موج ود معم ولاَ روی تع داد مح دودی پارامتره ا تمرکــز دارد، در حالیکــه یــک تعامــل غیرقابــل انــکار بیــن تصمیم ات گرفت ه ش ده در مراح ل مختل ف برنامه ری زی موج ود اســت کــه بــر روی تصمیمــات آینــده نیــز تأثیرگــذار می باشــد .تحقیق ات گذش ته مش کات و ره یافت ه ای نوب ت کاری را بررس ی کرده ان د و عوام ل محیط ی را ب ه ص ورت ج زء ب ر س امت روح و روان پرســتاران کنــکاش کرده انــد. در ایــن راســتا ســامانه ی هوشــمند تنظیــم برنامــه ی نوبــت کاری ارائــه شــده کــه تنهــا جوابگــوی نیازمندی هــای بیمارســتان و بیمــاران و محــدود بــه داده هــای اخــذ شــده از دو بخــش بیمارســتان بــوده اســت. در حالیک ه پژوه ش حاض ر در نظ ر دارد ب ا بکارگی ری سیس تم های نوب ت کاری و بررس ی مش کات موج ود در هری ک، ب ه سیس تمی بهین ه دس ت یاب د.
روش کار
35 پرس تار ش اغل بخ ش اورژان س بیمارس تان ام ام س جّاد )ع-( رامس ر از ابت دای م رداد 94 ت ا پای ان ش هریور 94، وارد ای ن مطالعه گردیدن د و هم ه آن ان ب ر اس اس برنام ه مش خص نوب ت کاری، در ش یفت های صب ح، عص ر و ش ب مش غول ب ه کار بودن د. جامع ه ی م ورد برّرس ی دارای حجم ی اس ت ک ه در بح ث مدل س ازی بای د تمامــی اعضــا در آن معرّفــی شــوند و برنامــه ی کاری بــرای تــک تــک پرســنل طراحــی شــود. بــه همیــن دلیــل نمونه گیــری در آن مط رح نمی ش ود و ب رای طراح ی برنام ه کاری در ه ر بخ ش ،تمام ی پرس نل ش اغل در آن ب ا مؤلفّ ه ی مخت صّ خ ود وارد م دل می ش وند.
ب ه ه ر ی ک از اف راد دو پرسش نامه SSI و MEQ جه ت جمعآوری اطاعــات مــورد نیــاز داده شــد. در پرسشــنامه SSI، 5 بخــش: دموگرافــی، خســتگی، مؤلفّــه ی ســامتی، موقعیّــت خانوادگــی و اجتماع ی و زندگــی متأثـّـر از کار شــیفتی وجــود دارد. پرسشــنامه MEQ شــامل 19 ســوال بــوده و بــر مبنــای امتیــازات بدســت آم ده، اف راد ب ه پن ج گ روه قطع اً صبحگ را، صبحگ رای متوس ط ،میانــی، عصرگــرای متوســط و قطعــاً عصرگــرا تقســیم می شــوند . پرسشــنامهیMEQ و SSI، از نظــر اعتبــار ســاختاری و قابلیّــت اعتب ار درون ی ب ا توجّ ه ب ه اس تفادهی مک رّر در مطالع ات، م ورد تأییــد میباشــند و ضریــب آلفــای کرونبــاخ آنهــا بیــن 77/0 و 79/0 ذکــر شــده اســت کــه نشــان میدهــد ایــن مقیــاس از روایــي و پایایــي قابــل قبولــي برخــوردار اســت] 20[. بنابرایــن در ای ن پژوه ش م ورد اس تفاده ق رار میگیرن د. همزم ان ب ا تکمی ل پرسشــنامه ها، مــدل اولیّــه بــا برنامهریــزی آرمانــی صفــر و یــک ،مطابــق بــا معیارهــاي ارگونومــي طراحــي گردیــد.
مدلی با پارامترهای زیر معرّفی میشود:
M مقدار عددی بزرگ
B مقدار عددی بزرگ
1W وزن متغیّر کمکی
2W وزن متغیّر کمکی
3W وزن متغیّر کمکی
4W وزن متغیّر کمکی
اندیسهای مدل با عناوین زیر در نظر گرفته میشوند:
N: مجموعــه روزهــای مــورد برنامهریــزی )در ایــن مســئله طبــق آنچــه کــه امــروزه در بیمارســتانها انجــام میگیــرد، یــک ماهــه تعبی ه ش ده اس ت(
i: اندیس روز مورد نظرK: مجموعهی پرستارانk: اندیس هر پرستارp: حالات کاری پرستار
j: شــیفت کاری) 1 = j شــیفت روز،2 = j شــیفت عصــر ،3 = j شــیفت شــب ،4 = j تعطیلــی ملــزم بعــداز شیفت شــب(آنچ ه ک ه ب ه عن وان متغیّ ر در ای ن ن وع مس ئله در نظ ر گرفت ه می شــود، بــه عنــوان متغیّرهــای برنامه ریــزی صفــر و یــک اســت کـه ب ه صـورت زی ر ارائ ه می ش ود:xijk
پرستار k ام در روز i ام در شیفت j اختصاص یابد) xijk= 1(پرستار k ام در روز i ام در شیفت j اختصاص نیابد) xijk= 0(
cik
پرستار k ام در روز i ام در مرخصی باشد) cik=1(پرستار k ام در روز i ام در مرخصی نباشد) cik=0(
امَــا متغیــر y و y’ بــه ترتیــب بــه عنــوان متغیّــر ســاعت کاری و زم ان اضاف ه کاری در مس ئله حض ور دارن د و از ن وع ع دد صحی ح می باشــند کــه بــه صــورت زیــر بیــان می شــود:
yijk: زمان کار پرستار k ام در روز i و در شیفت j y’ijk: می زان س اعت اضاف هکاری پرس تار k ام در i ک ه در ش یفت بع د از j رخ میده د.
تابع هدف این مسئله بهصورت رابطه 1 معرفی میشود:
)رابطه 1(
min( )z = ws1 1+ik + ws2 2+ik + ws3 3+ik + ws4 4+ik
طب ق معیاره اي ارگونوم ی، و نظ رات کارش ناس ایمنی و بهداش ت بــر اســاس میــزان مخاطــرات هــر رویــداد در تنظیــم نوبــت کاري ،انحراف ات تاب ع هـدف، وزن ده ي ميش وند )رابطـه 1-1(.
)رابطه 1-1(
min( )z = 0.35s1-ik + 0.3s2-ik + 0.25s3+ik + 0.1s+
ik4 دیگــر روابــط و محدودی تّهــای ایــن مســئله در جــدول 1 آورده شـده اس ت.
جدول 1: محدودیتَ های مطابق سیاستهای بیمارستان و معیارهای ارگونومی
شمارهی محدوديتّمحدودیتّ
å xijk ³ 6)2 رابطه(
k
å xijk £ 1- ci k, ,åå xijk + å ci k, = 30)3 رابطه(
jiji
å xi +1, ,j k + ci +1,k £- xi,3,k)4 رابطه(
1,2
xi,2,k + å xi +1, ,j k + s1-ik – s1+ik = 1)5 رابطه(
j =1
xi,2,k + å xi +1, ,j k + s2-ik – s2+ik = 1)6 رابطه(
j = 3
å ci k, = 3,å ci k, = 4)7 رابطه(
ii
xi,3,k + xi +1,3,k + xi +2,3,k £ xi + 5,4,k + 2)8 رابطه(
xi,3,k + xi +1,3,k + xi +2,3,k £ xi + 3,4,k + 2,xi,3,k + xi +1,3,k + xi +2,3,k £ xi + 4,4,k + 2
xi,3,k + xi +1,3,k £ xi +2,4,k + 1,xi,3,k + xi +1,3,k £ xi + 3,4,k + 1)9 رابطه(
9xijk £ yijk + yijk’£ 11x yijk, ijk £ 9x yijk, ijk ³ 9xijk)10 رابطه(
yijk’£ yijk
å yijk + å yi +1, ,j k + å yi +2, ,j k + å yi + 3, ,j k + å yi + 4, ,j k +)11 رابطه(
jjjjj
å yi + 5, ,j k + å yi + 6, ,j k + s3-ik – s3+ik = 63
jj
)رابطه 21(330åå
yijk’ + s4- ik – s4+ik = 50
i = 1j = 1
رابط هی 2 نش ان میده د ک ه در هـر شـیفت حداقـل 6 پرسـتار
بای د حض ور داش ته باش ند.
رابطــهی 3 نشــان میدهــد کــه هــر پرســتار در هــر روز فقــط می توانـد در یـک ش یفت کار کن د )یـا صب ح، ی ا ش ب، ی ا عص ر و یــا تعطیــل.(
در رابطه ی 4 نش ان داده می ش ود ک ه اگ ر پرس تارk در روز i ش ب کار باشـد، در روز بعـد می توانـد یـا تعطیـل باش د و ی ا ش ب کار ) نمیتوانـد صب ح یـا عص ر یـا مرخص ی باش د.(
رابط ه ی5 یعن ی اگ ر پرس تار k در روز i عص رکار باش د، در روز بع د نمیتوان د صب ح باش د.
رابطــهی 6 نمایانگــر آن اســت کــه بعــد از صبــح کاری، نمی توانــد ش ب کار باش د.
رابطــهی 7 نشــان میدهنــد کــه حداکثــر تعطیلــی بــرای هــر پرســتار 3 یــا 4 روز در مــاه اســت.
رابط هی 8 نش اندهنده ی آن اس ت ک ه ب رای ه ر پرس تار، بع د از ه ر س ه ش یفت ش ب کاری متوال ی، بای د س ه روز متوال ی ب ه اس تراحت )تعطیل ی( اختص اص یاب د.
رابط هی 9 نی ز حاک ی از آن اس ت ک ه ب رای ه ر پرس تار، بع د از ه ر دو ش یفت ش ب کاری متوال ی، دو روز متوال ی متوال ی ب ه اس تراحت )تعطیل ی( اختص اص یاب د. )ی ا رواب ط 7 فعّ ال هس تند و ی ا رواب ط 8( رابطــهی 10 ایــن مفهــوم را میرســاند کــه حداکثــر اضافــه کاری
جدول2: نتایج حاصل از پرسشنامه MEQ

نتايج MEQ ممنوعیَت شبکاری بهدلیل بیماری جنس سن پرستار)k(
بدون شب 56 گوارش، تپش قلب، سرگیجه زن 25 1
هر سه شیفت 42 گوارش، تپش قلب، سرگیجه مرد 28 2
هر سه شیفت 45 گوارش، تپش قلب، سرگیجه زن 29 3
هر سه شیفت 47 گوارش، تپش قلب، سرگیجه زن 30 4
هر سه شیفت 51 گوارش، تپش قلب، سرگیجه زن 30 5
هرسه شیفت 45 گوارش، تپش قلب، سرگیجه زن 30 6
هر سه شیفت 57 ورم معده، سوزش معده زن 31 7
بدون شب 37 گوارش و فشار خون زن 32 8
هر سه شیفت 25 گوارش و فشار خون زن 32 9
صبح 64 سوزش معده زن 33 10
هر سه شیفت 58 سوزش معده مرد 34 11
صبح 62 سوزش معده زن 35 12
هر سه شیفت 51 سوزش معده مرد 35 13
هر سه شیفت 35 سوزش معده زن 35 14
بدون شب 49 گوارش، قلبی و عروقی زن 36 15
هر سه شیفت 47 گوارش، قلبی و عروقی زن 36 16
هر سه شیفت 48 گوارش، قلبی و عروقی مرد 37 17
صبح 68 قلبی و عروقی، گوارش زن 37 18
هر سه شیفت 58 قلبی و عروقی، گوارش زن 38 19
هر سه شیفت 18 قلبی و عروقی، گوارش زن 38 20
هر سه شیفت 58 قلبی و عروقی، گوارش مرد 39 21
هر سه شیفت 56 قلبی و عروقی، گوارش زن 40 22
صبح 65 قلبی و عروقی، گوارش زن 41 23
هر سه شیفت 48 قلبی و عروقی، گوارش مرد 41 24
بدون شب 50 گوارش زن 42 25
صبح 63 گوارش و اختالات کبدی زن 43 26
هر سه شیفت 42 گوارش و اختالات کبدی مرد 43 27
هر سه شیفت 51 گوارش و اختالات کبدی زن 44 28
بدون شب 49 تهوع و گوارش مرد 45 29
صبح 65 تهوع و گوارش زن 45 30
هر سه شیفت 58 تهوع و گوارش زن 45 31
هر سه شیفت 35 تهوع و گوارش زن 45 32
صبح 63 گوارش، تپش قلب زن 46 33
بدون شب 56 گوارش، اختالات خواب زن 48 34
بدون شب 52 3552مردگوارش، اختالات خواب
مطاب ق ب ا قان ون کار ب رای ه ر پرس تار ،2 س اعت در نظ ر گرفت ه می شــود کــه در ادامــهی شــیفت فعلــی اتفــاق میافتــد )یعنــی اضافــه کاری در شــیفت بعــدی رخ میدهــد.(س قف س اعت کاری در هفت ه ،63 س اعت اس ت ک ه در رابط هی11 نش ان داده شده اس ت )طب ق قان ون س امت کار.(ســقف ســاعت اضافــه کاری در مــاه ،50 ســاعت اســت کــه ایــن مــورد نیــز در رابطــه ی 12 ذکــر شده اســت.
جدول 3: طبقهبندی افراد مطابق با شاخص MEQ
تفسیر شاخص MEQ طبقهبندی افراد مورد آزمون
قطعاّ براي نوبت کاري مناسب نیستند )صبح کار ثابت( قطعاً صبحگرا )68-07( M
به احتمال قریب به یقین براي نوبت کاري مناسب نیستند صبحگرا متوسط )96-95( M
احتمالاّ براي نوبت کاري مناسب هستند میانی )85-24( N
به احتمال قریب به یقین براي نوبت کاري مناسب هستند عصرگرا متوسط )14-13( E
قطعاّ براي نوبت کاري مناسب هستند قطعاً عصرگرا )03-61( E
س پس اطاع ات حاص ل از دو پرسش نامه و نی ز م دل، توس ط ن رم افــزار گمــز) Generalized Algebraic Modeling System(، اجـرا و برنام ه نوب تکاری ب ا معیاره ای ارگونوم ی طراح ی ش د.
ی افتهها
از 35 نف ر پرس تار ش رکت کنن ده در ط رح ،25% از جن س م رد و میانگی ن س نی آنه ا 38 س ال ب وده اس ت. مش خّصات دموگرافی ک و س ایر خصوصیّ ات فیزیولوژیک ی حاصل ه از پرسش نامه MEQ در ج دول 2 ارائ ه گردی د.
س تون نتای ج در ج دول 2 براس اس ش اخص امتی از پرسش نامهی MEQ معرّفــی می شــوند کــه ایــن بــازهی امتیازهــا در جــدول 3 آورده شده اســت.
نمونهای از اين طبقه بندیها
اف رادی ک ه مش کات گوارش ی، قلبی-عروق ی و اخت الات مغ زی دارنــد، نبایــد شــب کار باشــند )آن هــم بدلیــل عملکــرد دســتگاه گوارشــی و اســتراحت فعَالیَ تهــای مغــزی در ســاعات خاصّــی از ش ب.(
صبحگراه ا نبای د در نوب ت کاری باش ند و ب ه ش یفت ثاب ت صب ح بای د تخصی ص داده ش وند، در غی ر اینص ورت خطاه ا و مش کات جس می و روح ی ای ن اف راد در نوبته ای دیگ ر بس یار بالاس ت.
عصرگراهــا بــه دلیــل ریتــم خــواب و بیــداری خــود و میــزان هوشــیاری بــالا در ایــن بازههــای زمانــی، بیشــتر راغــب بــه کار و تحمّ ل بی داری در ش یفت عص ر و ش ب میباش ند و ب رای نوب ت کاری مناســب هســتند.
اف راد ب الای 50 س ال، کمت ر بای د در نوب تکاری باش ند و ش یفت ش ب برایش ان برنامهری زی نش ود. زی را ب ا افزای ش س ن، دس تگاه س یرکادین بـا نوب ت ش ب انطب اق کمتـری دارد و ق درت تحمّ ل س اعات کار طولان ی برایش ان کمت ر اسـت) 11(.
مشــکات افــراد کــه در حقیقــت محدودیت هــای آنــان تلقّــی میگــردد بــا اســتفاده از پرسشــنامه SSI، بشــرح زیــر میباشــد:95% آنه ا، از اخت الات خ واب رن ج میبرن د و در بی ش از 90% از آنه ا، اخت الات جس می ب ه وف ور دیده ش ده اس ت.
97% در زندگی زناشویی خود دچار مشکل شدهاند.
85% دچــار اضطــراب و خســتگی اند، بــه نحــوی کــه کنتــرل شــرایط را ندارنــد.
بی ش از نیم ی از آنه ا ب ا نوب ت ش ب مش کل دارن د امّ ا ب ه دلی ل مســائلی چــون نگهــداری نــوزاد، رســیدگی بــه امــور منــزل و …
مجبــور بــه تحمّــل آن در شــیفتهای متمــادی میشــوند.
78% از آنهــا اذعــان داشــتهاند کــه در زمــان شــروع و پایــان شــیفت ها دچــار مشــکل میشــوند.
همســران 65% پرســتاران اورژانــس، بــا شــیفتی بــودن کارشــان مخالف ت دارن د. بی ش از 90% از آنه ا، ذک ر کردهان د ک ه از ای ن حرف ه ناراض ی بـوده و ب ه ره ا ک ردن ای ن ش غل مي اندیش ند و 48% ذکــر کردهانــد کــه نوبــت کاری باعــث می شــود روی شــغل دیگــری نتواننــد برنامه ریــزی کننــد.
ب ر ای ن اس اس، متغیّره ای مع رّف ه ر ی ک از پرس تاران بهص ورت زی ر بی ان می ش وند:
بــرای مثــال، پرســتار 1 طبــق نتایــج، در پرسشــنامهی MEQ امتی از 56 را دارد ک ه نش ان دهن ده ی قابلیّ ت نوبت کاری س ت، امّ ا مطاب ق ب ا دیگ ر پرسش نامه، ب ه دلی ل مش کات گوارش ی و قلب ی نمی توان د ب ه عن وان ش ب کار ش ناخته ش ود. بنابرای ن متغیره ای مرب وط ب ه ای ن گون ه پرس تارها، مطاب ق ب ا ج دول 4، در م دل نش ان داده میشـود.
و برای افراد بالای 50 سال مؤل فّهی زیر تعریف میشود:
å xi,3,k = 0
i”k ³ 35
بهعنــوان نمونــه، ردیــف اول جــدول 4، مفهــوم ایــن را می رســاند ک ه پرس تار یک م، در هی چ روزی ش ب کار نیس ت بغی ر از روز 18ام.
در تاری خ 25ام ه ر م اه، تقاض ای ش یفت در برخ ی روزه ای م اه بع د، یادداش ت می ش ود. ج دول 5، درخواس ت پرس تاران را ب رای م اه م ورد برنامهری زی، نش ان میده د.
جدول 4: مؤلفّه های استخراج شده از تحلیل نتایج پرسشنامه ها
مؤلفّه ی نمايش پرستار
X i,3,1 = 0
” i i, ¹ 18 k = 1
xi,3,8 = 0 8 = k
xi,2,10 = 0,xi,3,10 = 0 10 = k
xi,2,12 = 0,xi,3,12 = 0 12 = k
xi,3,15 = 0 15 = k
xi,2,18 = 0,xi,3,18 = 0 18 = k
xi,2,23 = 0,xi,3,23 = 0 23 = k
xi,3,25 = 0 25 = k
xi ,2,26 = 0,xi ,3,26 = 0 26 = k
xi,3,29 = 0 29 = k
xi,2,30 = 0,xi,3,30 = 0 30 = k
xi,2,33 = 0,xi,3,33 = 0 33 = k
xi = 0
,3,34 34 = k
xi,3,35 = 0 35 = k
جدول5: لیست متقاضیان شیفت کاری خاص در روز خاص
نمايش تاريخ مرخصی تاريخ و شیفت پرستار
c14,1 + c15,1 + c16,1 + c17,1 = 4 x18,3,1 = 1 و 14و15و16و17 18 شب 1
x7,3,3 + x12,3,3 + x14,3,3 = 3 7و12و14 شب 3
c1,6 + c2,6 + c13,6 + c27,6 = 4×3,3,6 + x16,3,6 = 2 1و2و13و27 3و16 شب 6
x4,1,9 + x17,1,9 = 2 x1,3,9 + x22,3,9 = و
c18,9 + c19,9 + c20,9 + c21,9 = 4 2 18و19و20و21 1و22 شب ،4و17 صبح 9
x11,1,10 + x17,1,10 = 2 11و17 صبح 10
x26,1,11 = 1 26،صبح 11
c27,13 + c28,13 + c29,13 + c30,13 = 4×8,1,13 = 1 27و28و29و30 8 صبح 13
ادامه جدول5: لیست متقاضیان شیفت کاری خاص در روز خاص
نمايش تاريخ مرخصی تاريخ و شیفت پرستار
c10,15 + c16,15 = 2×1,1,15 + x15,1,15 = 2 10و16 1و15 صبح 15
303
åå yi j’, ,16 £ 50c5,16
i = 1j = 1 + c6,16 = 2 å و i xi,3,16 = 3 5و6 فقط 3شب، اضافه کاری کمتر از 50 ساعت 16
x25,3,17 + x28,3,17 = 2 x19,1,17 و 38675749008,

,

+ x19,2 = 1
17 – 19،صبح یا عصر ،
25و28،شب 17
x7,1,20 + x17,3,20 =
å xi,3,20 £ 8
i 2 – 7 صبح ،17 شب، کل شب کمتر از 8 تا 20
x4,1,24 = 1 c23,24 = 1 23 4 صبح 24
c2,27 +c11,27 +c30,27 = x28,3,27 = 1 3 2و11و30 28 صبح 27
c3,32 + c4,32 + c5,32 + c6,32 = 4 3و4و5و6 – 32
c12,34 + c13,34 = 2 12و13 – 34
جدول6: نتایج به دست آمده از نرم افزار گمز
20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 پرستار
2 2 1 1 1 1 3 1 C 2 1 3 1 C C 2 1 C 1 1 1
2 3 1 2 1 1 3 2 C 2 1 3 1 2 3 C 1 C c 2 2
3 4 1 2 2 1 4 3 3 C 1 4 1 2 3 C C 3 3 2 3
3 2 1 3 2 1 4 C 3 C 1 4 1 C 4 3 2 4 4 2 4
4 3 1 4 C 2 4 1 4 1 1 4 2 1 4 4 3 3 4 C 5
4 4 1 C C 2 2 1 4 2 1 2 2 2 4 3 4 4 3 1 6
1 4 1 1 1 C 2 1 3 2 C 2 C C 3 4 2 3 4 1 7
2 2 1 1 2 1 3 1 4 3 1 2 C C 4 3 2 4 2 1 8
2 3 1 1 2 1 3 1 4 3 1 3 1 2 3 4 3 4 c 1 9
2 4 1 2 2 1 4 2 3 4 1 4 1 3 3 4 4 3 3 2 10
3 2 C 3 3 1 4 C 3 4 1 4 1 4 4 3 2 4 4 2 11
4 2 1 4 4 2 C 1 4 1 1 3 2 3 4 4 3 3 4 C 12
C C 1 C 4 2 2 1 4 2 1 4 2 3 C 3 4 4 3 1 13
1 C 1 1 1 C 2 1 3 2 C 4 C 4 3 4 2 3 4 1 14
1 2 1 2 1 1 2 1 4 2 1 2 1 4 4 2 2 4 3 1 15
2 2 1 2 1 1 3 2 4 3 1 3 1 2 3 4 2 4 4 1 16
3 C 1 2 2 1 4 2 1 4 1 4 1 3 3 4 c 3 3 2 17
3 2 1 3 3 1 4 C 1 C 1 C 2 4 43244318
ادامه جدول6: نتایج به دست آمده از نرم افزار گمز
20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 پرستار1234567
4 3 1 4 4 2 2 1 C 2 1 C 2 3 4 4 2 3 C 4 19
4 4 C C 4 2 2 1 C 2 1 C 2 3 4 3 C 4 3 1 20
1 4 1 2 1 C 2 1 3 2 C C C 4 3 4 2 3 4 1 21
1 2 1 2 2 1 1 1 4 3 1 3 1 4 4 3 2 4 3 1 22
1 3 1 2 2 1 3 1 4 3 1 3 1 2 2 4 3 4 4 1 23
1 4 1 3 2 1 4 2 3 4 1 4 1 3 3 4 4 1 3 2 24
1 3 C 3 3 2 C C 3 4 1 4 2 4 4 3 5 C 4 2 25
C 3 1 4 4 2 C 1 4 1 1 4 2 2 C 4 3 3 C C 26
C 4 C 4 C 2 1 1 4 2 1 3 2 2 C 2 4 4 3 1 27
2 4 1 3 1 C 1 1 3 2 C 4 C C 3 C 2 3 4 1 28
2 3 1 3 1 1 3 1 4 2 1 2 1 1 4 2 2 4 3 1 29
3 3 1 4 1 2 3 2 4 3 1 3 1 1 3 c 3 4 4 2 30
C C 1 3 3 1 1 1 1 3 1 1 3 2 1 2 C 1 1 1 1
C c 1 3 3 1 1 1 2 3 1 1 3 C 1 2 C 1 1 C 2
2 3 2 4 4 1 1 1 C 4 C 1 4 3 1 C 1 1 C C 3
3 3 c 4 4 C 2 1 C 4 1 1 4 4 1 1 1 C 2 2 4
4 4 2 c C 1 2 1 C 3 1 C 3 3 1 1 2 1 C 3 5
3 4 c 3 1 1 2 C C 4 1 1 4 4 1 1 3 1 3 4 6
3 1 2 4 2 1 C 1 2 2 1 1 4 2 C 1 3 1 4 3 7
4 1 2 2 3 1 1 1 2 2 1 1 3 3 1 1 4 1 2 3 8
4 1 2 3 3 1 1 1 3 2 1 1 3 4 1 1 4 1 2 4 9
2 2 3 4 4 1 1 1 4 C C 1 4 1 1 C 1 1 C 4 10
3 3 4 4 4 C 2 1 4 C 1 1 4 C 1 1 1 C 3 2 11
4 4 3 c C 1 2 1 2 2 1 C 3 1 1 1 2 1 4 3 12
2 4 4 3 3 1 2 C 2 C 1 1 4 C 1 1 3 1 3 4 13
3 2 1 4 4 1 C 1 2 2 1 1 C 2 C 1 3 1 4 3 14
4 2 1 3 3 1 1 1 3 2 1 1 3 3 1 1 4 1 2 3 15
c c 2 3 3 1 1 1 3 3 1 2 3 4 1 1 4 1 3 4 16
1 3 3 4 4 2 1 1 4 4 C 2 4 3 1 C 1 1 4 4 17
2 3 4 4 4 C 2 1 4 C 1 2 4 4 1 1 2 C 3 2 18
C 4 2 c 4 1 2 1 4 3 1 C 3 3 1 1 2 1 4 3 19
3 4 c 3 3 1 2 C 2 4 1 1 4 4 1 1 2 1 2 4 20
3 3 2 4 4 1 C 1 2 1 1 1 4 2 C 1 3 1 C 2 21
4 4 2 2 3 1 1 1 2 2 1 1 3 3 1 1 4 1 2 3 22
4 4 2 3 3 2 C 1 3 3 1 2 3 4 1 1 C 1 3 4 23
2 2 3 4 4 2 1 1 4 4 C 2 4 3 1 C 1 1 4 c 24
3 2 4 4 4 C 1 1 4 4 1 2 4 4 1 1 2 C 3 1 25
4 3 3 2 4 1 2 1 1 3 1 C 2 3 1 1 2 1 4 2 26
3 4 4 3 1 1 2 C 1 4 1 1 C 4 1 1 3 1 3 C 27
3 3 3 4 c 1 C 1 2 3 1 2 C 1 C 1 3 1 4 2 28
4 4 3 3 1 2 2 1 2 3 1 2 3 2 1 1 4 1 3 3 29
4 4 4 3 1 1 2 1 3 3 1 2 3 C 1 1 4 1 3 4 30
ایــن در خواســت ها بهصــورت آنچــه کــه در ســتون نمایــش آمده اس ت، وارد م دل میش وند. خروج ي م دل )بع د از پ ردازش توســط نرم افــزار گمــز( در جــدول 6 آمده اســت.
در ایــن جــدول شــیفت های صبــح، عصــر و شــب بهترتیــب بــا اعــداد 1، 2، 3 و مرخصــی بعــد از شــبکاری بــا عــدد 4 نمایــش داده شده اســت و مؤل فّــهی c، بیانگــر مرخصــی در مــاه بــرای هــر پرس تار اس ت.
بحث
در واقــع مراکــز درمانــی بــدون وجــود پرســنل مؤثــر، نمیتواننــد موفــق باشــند. بنابرایــن زمانبنــدی مناســب پرســتاران، میتوانــد نقــش بســزایی بــر کاهــش هزینههــا و افزایــش کیفیّــت خدمــات بیمارســتان ها داشته باشــد] 21[. به عنــوان بزرگ تریــن بخــش از پرســنل بیمارســتانها، پرســتاران نقــش مهمّــی را در کیفیّــت مراقب ت از بیم اران ایف ا می کنن د و کارای ی آنه ا، تأثی ر زی ادی بــر موقعیّــت ســازمان بهداشــتی دارد] 22[.


پاسخی بگذارید