Proofreading

سبک زندگی غیر فعال منجر به افت شاخصهای مرتبط با سلامتی و افزایش نرخ بیماریهای مزمن در کودکان و نوجوانان شده است] 1[. آمادگی قلبی-تنفسی مهمترین شاخص مرتبط با سلامتی است که در محیطهای درمانی و تحقیقی ارزیابی میشود ]3-1[. روشهای مختلفی برای اندازه گیری آمادگی قلبی-تنفسی طراحی شده است. استفاده از آزمونهای استاندارد آزمایشگاهی با استفاده از تردمیل و دوچرخههای کارسنج به دلیل مسائل اجرایی آزمونهای آزمایشگاهی از جمله؛ هزینه ،زمان، نیاز به پرسنل متخصص و بعضابعضاً احتمال بروز حملات قلبی-تنفسی در جمعیت بیمار در آزمون درمانده ساز، پژوهشگران را به استفاده از آزمونهای استاندارد میدانی گرایش داده است ]2-4[. آزمونهای میدانی متوعی از جمله آزمونهای پلکان و آزمونهای پیاده روی و دویدن طراحی شده است ]5[.
آزمونهای میدانی از جنبه روش اجرا روی پلکان بطور پیوسته یا تناوبی انجام میگیرد که میتوان به چند آزمون مشهور پلکان مانند استراند-رایمینگ، چستر، هاروارد، فرانسیس و کوئین اشاره نمود. همچنین در میان آزمونهای میدانی که با الگوی راه رفتن یا دویدن انجام میشوند، آزمونهای پیاده روی راکپورت، شاتل ران و 6 دقیقه پیاده روی را می توام نام برد ]5[. در این میان با استناد به شواهد موجود در هر دو قلمرو تندرستی و بیماری ،آزمون ورزشی زیر بیشینه 6 دقیقه پیاده روی) 6MWT: 6 Minute Walk Test( از اهمیت برجستهای برخوردار است ]2,
3, 6[. دلیل انتخاب این آزمون این است که؛ آزمون زیر بیشینه
6MWT برای بیماران قابل تحمل بوده و بطور گسترده در مداخلات بالینی و بازتوانی قلبی-عروقی و تنفسی بکار میرود ]2, 7-11[. در آزمون 6MWT، حداکثر مسافتی که فرد در مدت 6 دقیقه بصورت پیاده روی طی میکند )6MWD: 6
Minute Walk Distance( را اندازه گیری میکند ]11[. مطالعات نشان میدهد که آزمون 6MWT از اعتبار و پایایی خوبی در کودکان و نوجوانان برخوردار است ]12-15[. حساسیت و اعتبار تشخیص این آزمون در کودکان و نوجوانهای بیمار تأیید شده است] 7, 11, 15-17[. علاوه بر این توانایی آزمون 6MWT در پیشگویی نرخ ابتلا به بیماریها و مرگ و میر در بیماریهای گوناگون تصریح شده است ]4, 18, 19[. با این حال کاربست و تفسیر صحیح آزمون 6MWT نیازمند وجود مقادیر مرجع و یا معادلات پیشگوی 6MWD بر اساس کودکان و نوجوانهای سالم میباشد ]9[. در صورت مهیا بودن معادلات برآوردی 6MWD، پزشک یا کاردرمانگر و یا مربی ورزش میتواند بازخورد مناسبی از مداخلات داروریی، توانبخشی و ورزشی تجویز شده بر روی افراد را دریافت کرده و در آینده تجویز بهتری برای وی اعمال نماید ]9[. پژوهشهایی به منظور طراحی معادلات پیشگوی 6MWD در کودکان و نوجوانان صورت گرفته است ]21-23[. با این حال، مطالعات گزارش کردهاند که به دلیل اختلافهای نژادی، آنتروپومتریکی، جغرافیایی، فرهنگی و اقتصادی در جوامع، کاربست معادلههای پیشگوی 6MWD خارجی، ممکن است منجر به بیش تخمینی یا تخمین کمتر 6MWD شود ]23, 24[. بنابراین ،خطای برآورد ناشی از انتخاب نادرست معادله پیشگوی 6MWD، منجر به تفسیر غلط از آزمون 6MWT خواهد شد ]1, 9, 16[. به همین دلیل انجمن توراکس آمریکا) ATS: American Thoracic Society( رهنمودهای استانداردی برای اجرای آزمون 6MWT فراهم آورده و محقیقن کشورهای مختلف را به پژوهش در رابطه با طراحی مدلهای پیشگوی 6MWD در جمعیت سالم تشویق میکنند ]11, 18[.
مجله ارگونومی، دوره 5، شماره 2، تابستان6931 جلیلی و همکاران
وجود مقادیر مرجع 6MWD بر حسب جمعیت سالم ایرانی جهت استفاده و تفسیر صحیح این آزمون ضروری است. این مطالعه اولین پژوهش برای طراحی و اعتبار سنجی مدل بومی برآورد 6MWD در پسران کودک و نوجوان ایرانی محسوب میشود. هدف این مطالعه طراحی و راستی آزمایی مدل بومی برآورد 6MWD در پسران سالم 8 تا 17 ساله ایرانی میباشد.
روش کار
-377699-2850583

Proofreading

Proofreading

این پژوهش یک مطالعه کاربردی که در آن 391 پسر سالم 8 تا 17 ساله بطور داوطلبانه شرکت کردند. )پس از هماهنگی با مدیریت اداره آموزش و پرورش نواحی یک و دو شهر همدان ،تعداد 11 مدرسه بصورت خوشهای انتخاب شدند. در این میان تلاش شد که از سو گیری پیرامون نقش عواملی مانند تنوع جغرافیایی، فرهنگی و اقتصادی و تأثیر آنها بر سبک زندگی ،ظرفیتهای فیزیولوژیک )ظرفیت عملی( و ویژگیهای آنتروپومتریکی متفاوت بر جامعه آماری مورد مطالعه جلوگیری شود. بنابراین از میان جمعیت دانش آموزان، در مقاطع تحصیلی ابتدایی، متوسطه اول و دوم، هر کدام 6 مدرسه )در مجموع 18 مدرسه( بصورت خوشهای هدفمند بعنوان نمونه آماری انتخاب گردید. در این زمینه ،8 مدرسه به دلیل عدم همکاری عوامل اجرایی آموزشگاه یا نبود فضای فیزیکی مناسب برای اندازه گیری آزمون میدانی از مطالعه خارج شدند. ابتدا پرسشنامه سلامتی به دانش آموزان ارائه و از آنها خواسته شد آنرا با مشورت والدین خود تکمیل نمایند. علاوه بر این پرونده سلامتی-پزشکی دانش آموزان نیز در مدرسه بررسی شد. بدینوسیله دانش آموزانی که دارای مشکلات قلبی-عروقی، تنفسی، عصبی-عضلانی ،آناتومیکی و متابولیک بودند از مطالعه خارج شدند. فرایند پژوهش حاضر توسط کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه علوم پزشکی همدان مورد تأیید قرار گرفت )کد کمیته اخلاق:IR.UMSHA.REC.1394.116(. همچنین نامه کتبی جهت تأیید سلامتی کامل و رضایت جهت شرکت دانش آموزان در مطالعه از والدین دانش آموزان با امضا و اثر انگشت اخذ گردید.
جدول:6 مشخصات آزمودنیهای و متغیرهای اندازه گیری شده در تحقیق )391 = n(
میانگین ± انحراف معیار متغیرها
سن )سال( 72/2 ± 49/12
154/99 ± 16/23 )cm (قد
وزن )kg( 78/19 ± 19/51
21/13 ± 4/71 )kg/m2(BMI
712 ± 61 6MWD (m)
97/3 ± 1/9 اشباع اکسیژن استراحت%) (
اشباع اکسیژن ورزش%) ( 5/1 ± 6/95
81/71 ± 8/68 میانگین فشار خون استراحت )mmHg(
میانگین فشار خون ورزش mmHg 45/5 ± 32/111
83/24 ± 9/6 ضربان قلب استراحت )ضربه در دقیقه(
ضربان قلب آزمون 6MWT )ضربه در دقیقه( 17/12 ± 29/177
82/8 ± 15/83 اختلاف ضربان قلب )ضربه در دقیقه(

18
مجله ارگونومی، دوره 5، شماره 2، تابستان6931 جلیلی و همکاران
-3427694-2128592

Proofreading

Proofreading

متغیرهای سن، قد، وزن و شاخص توده بدن) BMI( به روش استاندارد اندازه گیری شدند ]5[. آزمون 6MWT در راهرو در صورت مساعد بودن آب و هوا در حیاط مدرسه در یک مسیر صاف و مستقیم به طول 31 متر که دو انتهای مسیر با دو مخروط جهت دور زدن مشخص شده بود، طبق رهنمودهای ATS ]11[ اجرا شد. مسیر رفت و برگشت پیاده روی هر 3 مشخص شده بود تا در لحظه پایان آزمون، متراژ پایانی بطور دقیق به متر به دست آید. از آزمودنیها خواسته شد تا با کفش و لباس راحت در آزمون 6MWT شرکت نموده و از شرکت در فعالیت بدنی شدید 2 ساعت قبل از آزمون خودداری نمایند. قبل از آزمون دانش آموزان به مدت 11 دقیقه بر روی صندلی نشسته و در پایان این دوره متغیرهای فشار خون) ri-medic(، ضربان قلب استراحت )Polar-T34 Germany( و درصد اشباع اکسیژن) Riester ri-Finger-Pulse-Oximeter( در حالت استراحت ثبت گردید. در ابتدا به دانش آموزان گفته شد که هدف از آزمون 6MWT بیشترین مسافتی است که آنها میتوانند بصورت رفت و برگشت با بیشترین سرعت ترجیحی بصورت پیاده روی )و نه دویدن( طی نمایند. در طول آزمون، آزمودنی در هر دقیقه تشویق کلامی ساده و زمان باقی مانده را طبق رهنمودهای ATS دریافت میکرد ]11[. در طول آزمون، ضربان قلب دانش آموزان در هر دقیقه بوسیله دستگاه ضربان سنج )تله متری( جهت اندازه گیری بار کار ثبت میشد. به محض پایان آزمون 6MWT، از آزمودنی خواسته میشد تا در محل بایستد در این لحظه ضربان قلب ،درصد اشباع اکسیژن و فشار خون مجدداًمجددا اندازه گیری شده و سپس مسافت طی شده محاسبه میگردید. برای حذف سو گیری ناشی از اثر آزمونگر، تمامی تستها توسط یک آزمون گر اجرا شد. نظر به اینکه هدف اصلی این پژوهش، طراحی یک معادله بومی برای پیشگویی آزمون 6MWT در پسران کودک و نوجوان بود، تعیین نمونه آماری از طریق فرمول زیر محاسبه شد ]25[:
???? >50+(8∗)3
در این رابطه ،N نمونه آماری و m تعداد متغیرهای تأثیر گذار در آزمون 6MWT است. با استناد به پیشینه علمی این مطالعه ،و با ملاحظه این نکته که حداقل 8 متغیر )سن، قد، وزن، شاخص توده بدن، محیط کمر، محیط لگن، نسبت کمر به لگن، ضربان قلب استراحت( میتوانند در معادله پیشگوی آزمون 6MWT تأثیر گذار باشند، مقدار m معادل 8 در نظر گرفته شد که حداقل نمونه آماری 114 نفر به دست آمد. از سوی دیگر، چون آزمودنیها در طیف سنی کودک و نوجوان با ویژگیهای
آنتروپومتریکی و فیزیولوژیکی کاملاکاملاً متفاوت بودند، محاسبه نمونه آماری برای هر دو رده سنی کودک و نوجوان انجام گرفت .
به طوری که حداقل نمونه آماری میبایست 228 نفر) 2 × 114( باشد که برای اطمینان از صحت بیشتر دادهها، تعداد نمونه آماری بیشتری مد نظر قرار گرفت که در پایان 391 نفر توانستند بطور کامل در مطالعه شرکت نمایند. برای بررسی ارتباط 6MWD با متغیرهای مستقل منتخب )متغیرهایی که اغلب در معادلات پیشگوی 6MWD موثرند: سن، قد، وزن ،BMI، ضربان قلب استراحت و ورزش( از همبستگی پیرسون استفاده شد. از این بین متغیرهایی که ارتباط معناداری با 6MWD داشتند، برای طراحی معادله پیشگوی 6MWD با استفاده از رگرسیون چند متغیری استفاده شد. برای طراحی معادله پیشگوی 6MWD شماره 1، 71 درصد نمونه آماری) 277 نفر به عنوان گروه برآورد( بطور تصادفی انتخاب شدند. به منظور ارزیابی قدرت و اعتبار معادله طراحی شده، از مؤلفههای ضریب تعیین) 2r( خطای استاندارد برآورد) SEE: Standard Error of Estimate( ، و خطای استاندارد برآورد نسبی) %SEE( )111 × )میانگین 6MWD اندازه گیری شده /%SEE = )SEE( استفاده شد
]26[. به منظور وارسی اعتبار معادله پیشگوی 6MWD شماره
1، 31 درصد باقی مانده آزمودنیها )114 نفر به عنوان گروه سنجش اعتبار( بکار گرفته شدند تا صحت معادله بومی راست آزمایی شود. بدین منظور جهت مقایسه 6MWD اندازه گیری شده و برآورد شده، از آزمونهای همبستگی پیرسون، توافق بلاند- آلتمن و همبستگی درون طبقهای )ICC: Intra Class Correlation Coefficient( استفاده شد ]26[. کلیه آزمونهای آماری با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 21 و در سطح معنادری 15/1 = P صورت گرفت.
یافتهها
متغیرهای آنتروپومتریک و فیزیولوژیک آزمودنیها، و نتایج آزمون 6MWT در جدول1 ارائه شده است. نتایج آزمون 6MWT در هر رده سنی بطور مجزا در جدول2 ارائه شده است .تمام آزمودنیها موفق به اجرای آزمون 6MWT شدند. میانگین 6MWD پسران کودک و نوجوان در این آزمون میدانی 61 ±
712 متر بود. میانگین 6MWD از 8 تا 17 سالگی بطور ممتد افزایش داشت.
نتایج همبستگی پیرسون بین 6MWD با متغیرهای مستقل در جدول3 مشاهده میشود. همه متغیرهای مستقل به غیر از وزن ارتباط معناداری با 6MWD داشتند )11/1 > P(. علیرغم ارتباط ضعیف BMI با 6MWD، با این حال، همبستگی سهمی/نسبی BMI با 6MWD با کنترل متغیر سن آزمودنیها، قابل توجه بود )111/1 > r = -1/688 ،P(. ضریب همبستگی > 71/1 بالا ،بین 51/1 تا 71/1 قابل توجه، بین 31/1 تا 51/1 متوسط و کمتر از 31 ضعیف لحاظ میشود ]26[.

مجله ارگونومی، دوره 5، شماره 2، تابستان6931 جلیلی و همکاران
متغیرهای سن و BMI 63 درصد از تغییر پذیری 6MWD در پسران کودک و نوجوان را تبیین میکند )627/1 = 2R و m36 = SEE که معادل 5 درصد میانگین 6MWD میباشد(. معادله پیشگوی 6MWD بصورت زیر ارائه گردید:

تصویر:6 ارزیابی اعتبار مدل بومی برآورد 6MWD با اندازه گیری همبستگی بین 6MWD اندازه گیری شده و برآورد شده در پسران کودک و نوجوان

تصویر:2 نمودار بلاند – آلتمن: توافق بین 6MWD اندازه گیری شده و برآورد شده. محور افقی بیانگر میانگین 6MWD اندازه گیری شده و برآورد شده و محور عمودی اختلاف 6MWD اندازه گیری شده و برآورد شده میباشد. میانگین) 11 متر( و فاصلة اطمینان 95 درصد )58،78- متر( به ترتیب بهوسیلة خط تیره و خط نقطهچین نشان داده شده است.
بحث
-2924961451311

Proofreading

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

Proofreading

پژوهش حاضر که برای اولین بار در کشور صورت گرفت، مقادیر مرجع آزمون 6MWT در پسران کودک و نوجوان ارائه گردید .نتایج این پژوهش نشان داد که متغیرهای سن و BMI میتواند 63 درصد از تغییر پذیری 6MWD را در کودکان و نوجوانان پسر تبیین کند. همچنین، اعتبار و صحت مدل بومی پیشگوی 6MWD ارزیابی و تأیید گردید. کاربست آزمونهای ورزشی جهت اندازه گیری ظرفیت عملی، نقش مهمی در مدیریت و مداخلات بلند مدت بالینی در بیماران دارد. استاندارد طلایی جهت ارزیابی ظرفیت عملی آزمونهای ورزشی قلبی-تنفسی فزاینده همراه با سنجش مستقیم گازهای تنفسی میباشد. این آزمون واکنشهای ادغام یافته دستگاههای قلبی، تنفسی، عصبی، عضلانی و متابولیک بدن را ارزیابی میکند ]3[. اما اغلب بیماران نمیتوانند آزمونهای ورزشی فزاینده را تحمل نمایند ]15[. با این حال چون اغلب فعالیتهای روزانه بیماران در سطح زیر بیشینه صورت میگیرد، آزمون 6MWT میتواند بازتاب بهتری از توانایی فیزیکی و ظرفیت عملی آنان را ارائه دهد ]11, 27[.
آزمون 6MWT به دلیل سادگی اجرا، اعتبار و پایایی خوب، در ابتدا به عنوان جایگزین آزمونهای ورزشی فزاینده قرار گرفت ]3, 11, 18[. کاربست آزمون 6MWT در ارزیابی ظرفیت عملی در کودکان و نوجوانان با بیماریهای قلبی-تنفسی ]15[، سیستیک فیبروسیس ]12[، ناهنجاریهای کلیوی] 6[ و کودکان با بیماریهای حاد ]7[ تأیید شده است. میانگین 6MWD آزمودنیهای این تحقیق 58 ± 712 متر بود) جدول
1( که بیشتر از مقادیر به دست آمده در کودکان و نوجوانان سالم کشورهای هنک کنگ) 65 ± 668( ]21[، سوئیس) 65 ± 626( ]21[، اتریش) 75 ± 642( ]22[ بوده و به مقادیر به دست آمده درکودکان و نوجوانان تونس) 53 ± 711( ]23[ نزدیک بود. این تفاوتها ممکن است بوسیله اختلافهای نژادی، آنتروپومتریک ،جغرافیایی، فرهنگی، اقتصادی و فرهنگی ناشی شود ]18, 21[.
همچنین اختلاف در نمونه آماری، طول مسیر استفاده شده در آزمون 6MWT، دامنه سنی آزمودنیها و نوع آزمودنیهای پسر یا دختر و یا هر دو جنس در استخراج و گزارش دادهها میتواند اختلافهای موجود بین 6MWD گزارش شده و در کشورهای مختلف را تبیین کند ]21[. علاوه بر این، تواناییهای حرکتی ،آمادگی بدنی، تمرین، همچنین انگیزه آزمودنیها طی آزمون 6MWT میتواند بر 6MWD به دست آمده تأثیر گذار باشد
]1, 18[. میانگین 6MWD پسران در 8 سالگی از 37 ± 651 متر به 52 ± 777 متر در 17 سالگی افزایش یافت) جدول2 (.
این روند افزایشی در کشورهای مختلف گزارش شده است ]21-23[ که این پدیده را میتوان بوسیله اثرات نمو و بالیدگی بدن بر الگوی گام برداری، فعال سازی عضلانی که به موازت افزایش سن رخ میدهد توجیه کرد ]21[. این اثر مثبت ناشی از افزایش سن بر 6MWD کودکان و نوجوانان در حال رشد، با همبستگی مثبت به دست آمده بین 6MWD و سن در تحقیق حاضر مشهود است) جدول3 (.
مطالعات قبلی آشکار کرده است که در پسران کودک و نوجوان متغیرهای سن، قد، وزن ،BMI و ضربان قلب مهمترین مؤلفههایی هستند که با 6MWD همبستگی دارند )82/1 – 15/1 = r( ]21, 22, 23[. در مطالعه حاضر 6MWD با تمامی متغیرهای آنتروپومتریک به غیر از وزن همبستگی معناداری داشت) 111/1 > P( )جدول3 (. علیرغم ارتباط ضعیف BMI با 6MWD، اما همبستگی سهمی/نسبی این متغیر با کنترل عامل سن، نشان از ارتباط خوب BMI با 6MWD بود )111/1 > P، 668/1- = r(. سن و قد بیشترین همبستگی را با 6MWD داشتند، به نظر میرسد پسران قد بلند طول گام بلندتری داشته و میتوانند 6MWD بیشتری طی کنند) 19(. در پژوهش حاضر 6MWD همبستگی معناداری با ضربان قلب استراحت) 399/1-
= r(، ضربان قلب پایانی آزمون) 166/1 = r( و تغییرات) Δ( ضربان قلب) 333/1 = r( در پسران کودک و نوجوان داشت )جدول3 (. تغییرات ضربان قلب در حین اجرای آزمون، انعکاسی از فشار کار اعمال شده میباشد. ضربان قلب استراحت پایینتر که در در بچههای فعال و دارای آمادگی جسمانی بالا مشاهده میشود، منجر به تغییرات ضربان قلب بزرگتری خواهد شد ]14, 21, 28[. اندازه گیری ضربان قلب بویژه در بیماران مزایای بالینی به همراه دارد. نتایج نشان میدهد که در غیاب آزمونهای استاندارد قلبی تنفسی استاندارد، از ضربان قلب به دست آمده در آزمون 6MWT میتوان به عنوان مقیاسی برای تجویز برنامههای ورزشی در بیماران استفاده کرد ]1, 2[. در مطالعه حاضر نتایج رگرسیون خطی چند متغیری نشان داد که سن و BMI میتواند 63 درصد از تغییرپذیری 6MWD را در پسران کودک و نوجوان ایرانی را تبیین کند) جدول4 (. مقدار ضریب تعیین) 2r( گزارش شده در معادلات پیشگوی 6MWD مطالعات پیشین در دامنه 41 تا 61 درصد میباشد ]21, 22, 23[. ضریب تعیین در مطالعات لی و همکاران) 19( )43/1 = 2r(، گیجر و همکاران) 21( )49/1 = 2r( و بن سعد و همکاران) 22( )61/1 = 2r( بیان میکند که متغیرهای سن، قد و وزن و ضربان قلب میتوانند 6MWD پسران کودک و نوجوان کشور خود را برآورد کنند. اگر چه نوع متغیرهای مستقل بکار رفته در معادلههای پیشگو در پژوهشهای مختلف متفاوت است. در این مطالعه برای تعدیل اثر بلوغ در معادله پیشگوی 6MWD، ما فرض کردیم که شروع مرحله بلوغ در پسران در حدود سن 13 سالگی رخ میدهد ]21[، به همین دلیل ما بیشترین تعداد آزمودنیها را در محدوده سنی 12-14 سالگی انتخاب کردیم. به نظر میرسد این استراتژی منجر به افزایش دقت مدل برآورد 6MWD شود )یعنی منجر به افزایش ضریب تعیین و کاهش خطای استاندارد برآورد مدل پیشگو میشود( ]26[. کارایی مدل بومی پیشگوی 6MWD شماره 1 )مستخرج از گروه برآورد معادل 277 نفر از آزمودنیها( را بوسیله اندازه گیری همبستگی بین 6MWD اندازه گیری شده و برآورد شده) تصویر1 ( و بررسی مقادیر خطای برآورد در گروه سنجش اعتبار ارزیابی شد ]26, 29[.
همبستگی بالا) 791/1 = r( و اختلاف کم بین 6MWD اندازه 22
مجله ارگونومی، دوره 5، شماره 2، تابستان6931 جلیلی و همکاران
-292496-2126430

Proofreading

Proofreading

گیری شده و برآورد شده) 14 متر معادل 2 درصد میانگین 6MWD اندازه گیری شده و برآورد شده( شواهد کافی برای کارایی مدل بومی پیشگوی 6MWD در پسران کودک و نوجوان ایرانی بود. از سوی دیگر توافق بالا بین 6MWD اندازه گیری و برآورد شده با هم نشان از صحت مدل بومی در برآورد 6MWD پسران ایرانی است. دقت مدلهای برآوردی را میتوان با افزایش نمونه آماری ارتقاء داد ]25, 29[ لذا به نظر میرسد ادغام اطلاعات گروه طراحی مدل و گروه سنجش اعتبار، منجر به طراحی مدل دقیقتری برای برآورد 6MWD خواهد شد. پس، از تمام آزمودنیها )گروه برآورد + گروه سنجش اعتبار معادل 391 نفر( برای استخراج مدل نهایی برآورد 6MWD )مدل شماره 2( استفاده کردیم) جدول4 (. بنابراین مدل بومی برآورد 6MWD در پسران کودک و نوجوان ایرانی بصورت زیر ارائه گردید) 627/1 = 2R و SEE = m36 معادل 5 درصد میانگین BMI( :)6MWD
× 273/8( – )سن × 518/18( + 825/644 = 6MWD نقطه قوت مطالعه حاضر، دقت بالای معادله بومی، نمونه آماری نسبتاًنسبتا بزرگ) 391 نفر(، دامنه سنی نسبتانسبتاً گسترده) 8 تا 17 سال( و وارسی صحت مدل بومی در این مطالعه میباشد که موارد فوق میتواند اعتماد پژوهشگران پزشکان، کاردرمانگرها و مربیان ورزش و تندرستی را جلب نماید. اعتقاد بر این است که این معادله در پسران کودک و نوجوان در طیف سالم تا بیمار کاملاکاملاً کاربردی خواهد بود. از محدودیتهای پژوهش حاضر امکان سو گیری در انتخاب آزمودنیها بود. آزمودنیها بطور داوطلبانه در طرح شرکت کردند. این امکان وجود دارد دانش آموزان فعال، که به طور مرتب در برنامههای ورزشی سازمان یافته در رشتههای ورزشی مختلف در سالنهای ورزشی شرکت میکنند، تمایل بیشتری جهت شرکت در طرح داشته و نیز ظرفیت عملی بالایی نسبت به سایر دانش آموزان داشته باشند ]21[. مطالعات نشان داده است که میانگین آمادگی جسمانی آزمودنیها در شرایط انتخاب داوطلبانه نسبت به انتخاب کاملاکاملاً تصادفی 5 تا 11 درصد بیشتر است ]7[. همچنین سطح انگیزه آزمودنی میتواند بر 6MWD تأثیر گذار باشد ]21[. در این پژوهش برخی عوامل مؤثر بر ظرفیت عملی از جمله قدرت عضلانی، و عوامل روانی اندازه گیری نشد.
نتیجه گیری
کاربست آزمون میدانی 6MWT اطلاعات ارزشمندی راجع به کارایی دستگاههای قلبی-عروقی و تنفسی افراد سالم و بیمار در اختیار پزشکان، پژوهشگران و متخصصان علوم تندرستی قرار میدهد. بطوری که، اجرای این آزمون در کنار استفاده از معادلات پیشگوی 6MWD مستخرج از جمعیتهای سالم، به عنوان یک روش فیزیکی غیر تهاجمی، میتواند در بخشی از فرایند درمان بیماریهای گوناگون با تاکید بر سنجش سطح کارایی دستگاه قلبی-تنفسی قبل و پس از مداخله دارویی یا برنامه توانبخشی ورزشی مورد استفاده قرار گرفته که از این طریق تأثیر مداخلات بالینی- توانبخشی بر ظرفیت عملی بیماران به سادگی قابل ارزیابی خواهد بود. همچنین مربیان ورزش و تندرستی میتوانند از این آزمون در ارزیابی ظرفیت عملی جمعیتهای سالم استفاده نمایند .در پژوهش حاضر، معادله بومی پیشگوی 6MWD بر حسب متغیرهای منتخب طراحی و راستی آزمایی شد. نتایج این مطالعه نشان میدهد که در معادله پیشگوی آزمون 6 دقیقه پیاده روی ،عوامل سن و BMI میتوانند تا میزان 63 درصد از تغییر پذیری 6MWD را در کودکان و نوجوانان پسر سالم تبیین کند.
معادله پیشگوی طراحی شده برای پسران کودک و نوجوان 8 تا 17 ساله ایرانی به شرح ذیل میباشد:
مجله ارگونومی، دوره 5، شماره 2، تابستان6931 جلیلی و همکاران
-292496-2487871

Proofreading


دیدگاهتان را بنویسید