منابع و ماخذ مقاله JITM_Volume 7_Issue 2_Pages 301-324-1

جي. رايت فارستر، پوياييهاي سيستم را در اواسط قرن بيستم، براي فهم رفتار وابسته بـه زمـانسيستمها توسعه داد. پوياييهاي سيستم، نه تنها به فهم سـاختارها و پويـايي هـاي سيسـتمهـايپيچيده كمك ميكند، بلكه روش مدلسازي را بهمنظور شبيهسازي اين سيستمها فراهم مي آورد (ژانگ، كالوو ـ آموديو و هاپالا، 2013). در ادامه مطلب…

منابع و ماخذ پایان‌نامه JITM_Volume 7_Issue 2_Pages 325-344-1

جدول 1. هفت گروه اصلي شاخص اندازهگيري خدمات همراه با تعاريف هريك از آنها تعاريف گروهها رديف اين گروه شامل صفتهايي است كه براي اندازه گيري ويژگي هاي مرتبط با سازمان فراهم كنندة خدمات ابري استفاده مي شود. ايـن ويژگـي هـا ممكـناست مستقل از خدمات ارائه شده باشد. مسئوليتپذيري/ پاسخگويي1 ادامه مطلب…

دانلود تحقیق JITM_Volume 7_Issue 2_Pages 345-362-1

Present-absent Unigram Character based Clustering Semantic Orientation Calculator Negation Intensifier توفيلوسكي، ول و استده، 2011). يكي از روش هـاي ديگـر نظركـاوي ، بـ ه كـاربردن عنـوان1 در نظركاوي است. براي اين منظور، روشي تركيبي و غيرنظارتي در سطح سند ارائه شده است (لـينو هي، 2009). در روش مطرح شدة ديگري ادامه مطلب…

پایان‌نامه رایگان JITM_Volume 7_Issue 2_Pages 239-258-1

در اين روش هنگام بررسي پرونده ها، اين پرونده با پرونده هاي متقلب شناخته شدة قبلـي مقايسـهمي شود و در صورت تشخيص شباهت، اين تراكنش تقلب شناخته مي شود. روند كار رويكردهـايتشخيص سوء استفاده مشابه سازوكاري است كه نرم افزار هاي آنتي ويروس رايانه ها به كار مي برند. تشخيص ادامه مطلب…

پایان‌نامه JITM_Volume 7_Issue 2_Pages 259-282-1

كشف • خوشهبندي • خلاصهسازي • طبقهبندي • رگرسيون • تجزيه سري وتحليلزماني هاي • پيشبيني در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ادامه مطلب…

دانلود تحقیق JITM_Volume 7_Issue 2_Pages 1-4-1

تبصرهتبصره 21:: مشخصات اصطلاحات خارجينويسنده با/ معادل نويسندگانهاي بهجزدقيق ودر رسا درصفحه اولزبان، نبايد فارسي درو نامهيچ كامل قسمت واژه و ديگري از عبارت مقالههاي ذكر شود.اختصاري به كار رفته در مـتن، بـه زيرنويس ارجاع شوند. در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه ادامه مطلب…

پایان‌نامه رایگان JITM_Volume 7_Issue 2_Pages 217-238-1

مديريت ارتباط با مشتري نوعي راهبرد كسب وكار است كـه وظـايف و فراينـدهاي درونـي را بـاشبكه هاي بيروني يكپارچه ميكند و با ايجاد سود ارزشي آن را در اختيـار مشـتريان هـدف قـرارمي هد (باتل، 2008). چرخة حيات مشتري شامل سه مرحلة جذب، حفظ يـا مانـدگاري و توسـعهاست. براي شركت هاي ادامه مطلب…

منابع و ماخذ مقاله JITM_Volume 7_Issue 1_Pages 185-198-1

Dummy براي محاسبة قيمت ميتوان از رابطة 1 استفاده كرد، اما مهم ترين نكته، تصميم گيري دربارةشكل تابع است. محققـان عمومـاً از توابـع خطـي،semi-log ،log-log و Box-Cox اسـتفادهمي كنند. تا كنون روش يا دستورالعملي براي انتخاب شكل توابع پيشنهاد نشده اسـت و محققـانمعمولاً پس از محاسبة مدل به چند روش ادامه مطلب…

منابع و ماخذ مقاله JITM_Volume 7_Issue 1_Pages 199-216-1

5H: جو سازماني بر تعامل اجتماعي اثر مستقيم، مثبت و معناداري دارد. 6H: جو سازماني بر مديريت دانش اثر مستقيم، مثبت و معناداري دارد. به اشتراكگذاري و تبادل دانش، مستلزم فرايند اجتماعي پيچيدهاي است و مطالعات متعددي به برجسته سازي اهميت تعامل اجتماعي داخل سازمان پرداختـه انـد (ناهاپيـت و گوشـال، ادامه مطلب…

منابع مقاله JITM_Volume 7_Issue 1_Pages 163-184-1

خلاصه نمي شود، بلكه طي فرايندي دائمي در چرخة ايمن سازي چهارمرحلهاي به ثمر مـيرسـد .اين چهار مرحله عبارتاند از (مؤسسة امنيت اطلاعات، 2005): برنامهريزي: برپايي شرايط اولية سامانة مديريت امنيت اطلاعات؛ اجرا: پيادهسازي و اجراي سامانة مديريت امنيت اطلاعات؛ ارزيابي و كنترل: فعاليتهاي نظارتي يا بررسي فعاليتهاي انجام گرفته؛ ادامه مطلب…