منابع مقاله b (3431)

4-8- رنگيزه کاروتنوييد گلبرگ……………………………………………………………………………………………………364-9- کلروفيل a………………………………………………………………………………………………………………………..374-10- کلروفيل b………………………………………………………………………………………………………………………384-11- کلروفيل کل…………………………………………………………………………………………………………………….394-12- شمارش باکتري محلول گلجا…………………………………………………………………………………………….414-13- شمارش باکتري انتهاي ساقه……………………………………………………………………………………………..424-14- اندازه گيري اتيلن…………………………………………………………………………………………………………….444-15- پراکسيداسيون ليپيدها MDA (مالون دي آلدئيد)………………………………………………………………..474-16- آنزيم هاي آنتي اکسيداني………………………………………………………………………………………………….484-16-1- سوپر اکسيد ديسموتاز (SOD)…………………………………………………………………………………….484-16-2- پراکسيداز (POD)………………………………………………………………………………………………………49نتيجه گيري کلي…………………………………………………………………………………………………………………………51پيشنهادها…………………………………………………………………………………………………………………………………..51منابع………………………………………………………………………………………………………………………………………….52فهرست جداولعنوانصفحهجدول 4-1- تجزيه واريانس اثر شکاف و نانو ذرات نقره بر ادامه مطلب…

تحقیق رایگان b (3442)

تعريف عملياتي اضطراب در اين تحقيق اضطراب عبارتست از آنچه كه بوسيله آزمون اضطراب كتل سنجيده مي شود . تعريف عملياتي افسردگي در اين تحقيق افسردگي عبارتست ا زآنچه كه بوسيله آزمون بك (‌افسردگي) سنجيده مي شود . تاريخچه اضطراب اختلالات اضطراب بشرحي كه در نوشتجات طبي آمده ، گروه ادامه مطلب…

تحقیق رایگان b (3432)

1-2-1- تنشهاي موثر در خرابي استاتور31-2-2- تنشهاي موثر در خرابي روتور41-3 – بررسي عيوب اوليه در ماشين هاي القايي71-3-1- عيوب الكتريكي اوليه در ماشينهاي القايي81-3-2 عيوب مكانيكي اوليه در ماشينهاي القايي14فصل دوم مباني نظري و پيشينه تحقيق1-2-مقدمه192-2-سابقه تحقيق193-2-مروري بر تحقيقات گذشته19فصل سوم روش تحقيق در این سایت فقط تکه هایی ادامه مطلب…

پایان‌نامه b (3443)

4-4- نحوه ورود کتتر به شريان آئورت67فصل پنجم: حل جريان در هندسهي ساده ……………………………………………………69فصل ششم: تحليل نتايج …………………………………………………………………………….776-1- شرايط مرزي79 سایت منبع 2-6- مشخصات سيال926-3- مطالعات شبکه936-4- بررسي رژيم جريان در آئورت1036-5- سخت‌افزار مورد استفاده1036-6- شرايط اوليه1036-7- مقايسهي نتايج با نتايج حاصل از نرم افزار فلوئنت1046-8- محاسبهي اختلاف پتانسيل لازم ادامه مطلب…

پایان‌نامه b (3423)

نياز و احتياجات طيور گوشتي به پروتئين خام در واقع احتياجات آنها به اسيدهاي آمينه اي است که در ساختار پروتئين ها دخالت مي کنند. پروتئين ها در ترکيب بافت هاي مختلف بدن از پر تا عضلات نقش دارند. 1-11-انرژيطيور جهت بقا و رشد، نياز به انرژي دارند. انرژي مورد ادامه مطلب…

پایان‌نامه رایگان b (3424)

مقيميان (1390) به بررسي اضطراب امتحان و سلامت معنوي دانش آموزان پرداخته و بيان مي‌دارد که بين سلامت معنوي و اضطراب امتحان رابطه معکوس وجود دارد. مهرابي زاده (136) نيز به بررسي اثربخشي روش حساسيت زدايي منظم بر اضطراب امتحان و عملکرد تحصيلي پرداخت که در نهايت چنين نتيجه گيري ادامه مطلب…

دانلود پایان‌نامه ارشد b (3435)

3-4- استخراج DNA 42نتايج 48نتايج شناسايي گونه ها 59بحث 68Abstract 78منابع و مآخذ 79فصل اولمقدمهمقدمه مطالعات بيولوژي خاک شامل باکتري ها، جانوران، آغازيان و قارچ ها خاک است. از آنجا که بررسي‌هاي مربوط به فعاليت هاي بيولوژيک خاک ها و بويژه خاک هاي زراعي با شناسائي موجودات هر يک از ادامه مطلب…

تحقیق b (3425)

3-6-2 دوربين مخصوص تصويربرداري403-6-3 کامپيوتر403-6-3-1 سخت افزار403-6-3-2 نرم افزار403-6-4 روش کار با MWM413-6-4-1 مرحله سازش با محيط (Habituation)423-6-4-2 مرحله آموزش423-6-4-3 مرحله ارزيابي حافظه کوتاه مدت433-6-4-4 مرحله ارزيابي حافظه طولاني مدت433-6-5 آناليز آماري44فصل چهارم: نتايج و بحث464-1 نتايج روند يادگيري464-1-1 زمان تاخيري تا رسيدن به سکوي پنهان464-1-2 مسافت طي شده تا ادامه مطلب…