ي

2

پاييز

1391

09840468

چكيده: ش يشههاي كلسيم فسفاتي در سيستم P2O5-CaO-R2O-R’O بـا نـسبت بـالاي Ca/P (1≥) بـا روش فريـتكردن تهيه شدند. زينتر و تبلور شيشههادر محدوده دمايي1200-600 درجه سانتي گراد انجام شد. جهت شناسايي فازهايبلورين از آزمون هاي حرارتي افتراقي(DTA) و پراش پرتو ايكس(XRD) بهره گرفته شد. شيشه سـراميك هـاي حاصـلهداراي فازهاي بلوري 2(4β-Ca3(PO و 7β-Ca3P2O در ناحيه پيروفسفات و اورتوفسفات و نيز مقادير متفاوتي فـاز شيـشهبودند. براي بررسي ريزساختار از ميكروسكوپ الكترونـي روبـشي(SEM) اسـتفاده شـد. نتـايج بـه دسـت آمـده از آزمـوناستحكام خمشي سه نقطه اي حاكي از آن است كه شيـشه سـراميك هـاي مزبـور داراي پتانـسيل لازم بـراي جـايگزيني وبازسازي بافت استخواني، در مواضع تحت بار كم، مي باشند.
كليد واژه: شيشه، شيشه سراميك، كلسيم فسفات، استحكام خمشي، بازسازي.
1- مقدمه
جايگزيني استخوان معمولاً به دليل صدمه استخوان در اثر ضربه، بيماري يا جراحي صورت ميگيرد. برخي از راه حلها اسـتفادهاز پيوندهاي اتوگرافت (پيوند خود فرد به فرد)، آلوگرافت (پيوند از فرد ديگر به فرد) و زنوگرافت (پيونـد از گونـه ديگـر بـه گونـهديگر) ميباشد. حتي اين گونه پيوندها نيز داراي محدوديتهايي از جمله انتقال بيماري، عدم دسترسي به محـل دهنـده عـضو ومشكلات آناتوميكي ميباشد. با توجه به محدوديتهايي كه پيوندهاي بيولوژيك دارد، استفاده از مواد سنتزي كه ميتواند فلـزي،سراميكي، پليمري و كامپوزيتي باشد براي پيوند استخوان پيشنهاد شد [9,3-1].
طول عمر بيماران به طور پيوسته در حال افزايش است. نياز به ترميم استخوان در مدت طولاني، ايمپلنتها را از جانشيني به بازسازي سوق داده است. به عبارت ديگر جايگزين هاي سنتزي بايد بتوانند منجر به تشويق ترميم استخوان و نيز حمايت بافت جديد ايجاد شده، شوند [4]. با توجه به موارد فوق ني از شديدي به ساخت بيو سراميكهايي است كه با استخوان اتصال برقرار كرده و به فعاليت سلولهـابدون هيچ گونه سميت كمك ميكنند [2]. بسياري از شيشههاي سيليسي به عنوان ايمپلنتهـاي طـولانيمـدت بـه دليـل خاصـيتغيرقابل حل بودن، در بافتهاي سخت و نرم استفاده ميشوند اما هنوز نوع واكنش سيليس و بافت در طـولاني مـدت ناشـناخته بـاقي مانده است [5] و شك و شبههاي در مورد اثر حضور طولاني مدت سيليس در آزمايشهاي درون تني وجود دارد [6].
در ميان تمام بيو سراميكها، كلسيم فسفاتها بهترين انتخاب براي ترميم استخوان ميباشند زيرا كه داراي تركيـب مـشابهي بـااستخوان هستند [2]. شيشههاي كلسيم فسفاتي به عنوان جايگزين استخوان به كار برده ميشوند. كلسيم و فسفر موجود در آنهادو جزء اصلي بافت استخواني ميباشند، گرچه كه يونهاي ديگري مانند +Zn+ ،Mg2+ ،K+ ،Na و 2+Sr نيز حضور دارند[7].
ساخت شيشههاي ك لسيم فسفاتي با نسبت بالاي 5 1/2) CaO/P2O) در ناحيه پيرو و اورتوفسفات داراي اهميت بالايي است زيراتبلور حجمي اين شيشهها منجر به توليد شيـشه سـراميكهـايي مـيشـود كـه شـامل فازهـاي زيـست فعـالي ماننـدβ-DCP 2 و β-TCP است [8]. اما تهيه شيشههاي كل سيم فسفاتي با نسبت مولي بالا 5CaO/P2O (بيش از 2/1) به روش ذوب سنتي به دليلنياز به دمـاي ذوب بـالا و تمايـل بـه تبلـور، دشـوار اسـت [10-7]. سـاخت شيـشههـاي فـسفاتي در ناحيـه پيـرو و اورتوفـسفات (3 يا 2 ≈5CaO/P2O) تنها با افزودن مقادير زيادي از اكـسيدهايي ماننـد 2TiO وNa2O وMgO امكـانپـذير مـي شـود [8,11].
فازهاي بلوري ايجاد شده حاوي اين اكسيدها ممكن است خواص زيست فعالي مطلوبي از خود نشان ندهند [8].
ساختار شيشه فسفاتي بصورتQn تعريف ميشود كه در آنn تعداد اكسيژنهاي اتصال دهنده (BO) به ازاي هر تترا هـدرون3-4PO ميباشد. تترا هدرون فسفاتي با سه تاBO ، دو تـاBO ، يـكBO و هـيچBO بـه صـورت 3Q1 ،Q2 ،Q و 0Q تعريـفمي شود. 1Q با نام پيروفسفات و 0Q به اورتوفسفات معروف هستند[12].
هدف از اين پژوهش ساخت شيشه سراميك كلسيم فسفاتي با نسبت بالاي 5CaO/P2O جهت جايگزيني استخوان آسيب ديـدهاست. سيستم سه تايي P2O5-CaO-Na2O كه تنها شامل عناصر موجود در بدن انسان است، به دليـل سـادگي سيـستم، مـوردبررسي قرار گرفت و از R’O در بررسيهاي آتي استفاده خواهد شد.
2- فعاليت هاي تجربي
2-1- ساخت شيشه
در اين پژوهش، براي ساخت شيشه سراميك هاي فسفاتي، تركيبات پيشنهادي مطابق با جدول 1 اسـتفاده گرديـد. بـا توجـه بـهفرمولاسيون ذكر شده، مواد اوليه براي ساخت شيشه هاي پايه عبارت بودند از كربنـات كلـسيم (CaCO3, Merck, 1.02069)،
.(Na2CO3, Merck, 1.06398) و كربنات سديم (P2O5, Merck, 1.00540) اكسيد فسفر
جدول 1- درصد مولي اكسيدهاي موجود در تركيب هريك از شيشه ها

اكسيد

نمونه

كد

CaO

P
2
O
5

Na
2
O

Ca/P

1
CP

6
/
66

3
/
33

1

N
1
CP

62

31

7

1

12
/
1
CP

1
/
64

5
/
28

7

12
/
1

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید


پاسخی بگذارید