:1
شکل

پژوهش

پیشنهادی

الگوی

:1

شکل

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

هــدف از انجــام پژوهــش حاضــر بررســی رابطــه ابهــام نقــش بــا خش نودی و عملک رد ش غلی ب ا میانجیگ ری رفتاره ای پوی ا ب وده اس ت. در الگ وی پیش نهادی پژوه ش حاض ر ابه ام ب ه عن وان پیش بی ن، خش نودی و عملک رد ش غلی ب ه عن وان پیام د و رفتاره ای پوی ا ب ه عن وان میانج ی ای ن رابط ه در نظ ر گرفت ه ش دند. ش کل 1 الگ وی پیش نهادی پژوه ش را نش ان می ده د.
روش کار
جامعــه آمــاری پژوهــش حاضــر را کلیــه کارکنــان رســمی و قــراردادی پالایشــگاه بیــد بلنــد، مشــغول بــه کار در ســال 1931 تشــکیل داده انــد. طــرح پژوهــش در ایــن مطالعــه از نــوع طــرح همبس تگی، از طری ق الگو یاب ی مع ادلات س اختاری ) StructuralEquation Modeling( اســت. عــداد افــراد جامعــه 795 نفــر ،ک ه ب ه ترتی ب 560 نف ر کارکنـان رس می و 235 نف ر کارکن ان ق راردادی هس تند. طب ق ج دول کرجس ی و م ورگان تع داد 062 نف ر ب ه روش نمونه گی ری طبق ه ای انتخ اب ش دند. جه ت نش ان دادن مش خصات آزمودنیه ا و ب رای انج ام تحلیله ای مقدماتـی شــامل میانگیــن، انحــراف معیــار و همبســتگیها و غیــره از آمــار توصیف ی اس تفاده ش د. س پس ب رای انج ام تحلیله ای پیچیده ت ر از آمــار اســتنباطی اســتفاده گردیــد و بــرای ارزیابــی برازندگــی الگ وی پیش نهادی و بررس ی رواب ط متغیره ا از روش تحلی ل مس یر اســتفاده شــد. تمامــی تحلیلهــا از طریــق نرم افزارهــای AMOS ویراســت 20 و SPSS ویراســت 16انجــام گرفــت.
ب ه منظ ور تعیی ن کفای ت ب رازش الگ وی پیش نهادی ب ا داده ه ا در الگ وی مع ادلات س اختاری، ترکیب ی از ش اخص های برازندگ ی م ورد اس تفاده ق رار گرف ت: ش اخص مج ذور کای) 2X( ، مج ذور کای نســبی )(، اخــص نیکویــی بــرازش )GFI(،شــاخص نیکویــی ب رازش تعدی ل ش ده )AGFI(، ش اخص ب رازش تطبیق ی )CFI(، شــاخص برازندگــی افزایشــی )IFI(،شــاخص برازندگــی هنجــار نش ده ب ه ن ام ش اخص توک ر – لوی س )TLI(، ش اخص برازندگ ی هنجــار شــده )NFI(، شــاخص ریشــه خطــای تقریــب میانگیــن مجــذورات )RMSEA(.
مقیاس ابهام و تعارض نقش
ای ن آزم ون توس ط ری ز، ه وس و لیرتزم ن س اخته ش ده اس ت و ش امل 14 م اده اس ت ک ه 6 م اده آن ب رای س نجش ابه ام نق ش و 8 مــاده دیگــر جهــت ســنجش تعــارض می باشــد] 3[. در ایــن پژوهــش از 6 مــاده ســنجش ابهــام نقــش استفاده شــد. پاســخ بــه ماده هــای ایــن پرسشــنامه روی یــک مقیــاس 5 درجــه ای از 1 )کام لا موافق م( ت ا 5 )کام لا مخالف م( مش خص میگردن د. ری زو و همــکاران الفــای کرونبــاخ را 81/0 و پایایــی آن را 70/0 گــزارش کردهانــد. پایایــی بــه دســت آمــده بــا اســتفاده از روش تنصیــف و کودر-ریچاردس ون ابه ام نق ش ب ه ترتی ب 75/0 و 64/0 ب ه دس ت آم ده اس ت] 3[. در پژوه ش حاض ر، ای ن پرسش نامه ب ه دو روش آلفــای کرونبــاخ و تنصیــف بــه ترتیــب 57/0 و 53/0 بدســت آمــد .روای ی پرسش نامه ابه ام نق ش از طری ق همبس ته ک ردن آن ب ا ی ک س ؤال کل ی محق ق س اخته 57/0=r بدس ت آم د.
پرسشنامه رفتارهای پويا
مقیــاس رفتــار پویــا بــه وســیله اشــفورد و بلــک] 15[ ســاخته ش ده اس ت. ای ن مقی اس دارای 24 س وال و 7 بع د ب ه ش رح زی ر اس ت: جس تجوی اطلاع ات، جس تجوی بازخ ورد، مذاک ره تغیی ر نقــش )تــلاش بــرای اصــلاح کــردن وظایــف و دیگــر انتظــارات( ،چارچــوب مثبــت )تــلاش بــرای دیــدن دیدگاه هــا بــا یــک روش خوشبینانــه(، تعامــلات عمومــی (socializing) )شــرکت کــردن در رویداده ای اجتماع ی(، ایج اد رابط ه ب ا رئی س، و ایج اد ش بکه ارتباطــی. پاســخهای مقیــاس از 1 )بســیار کــم( تــا 5 )بســیار زیــاد( تنظیــم شده اســت. پایایــی ایــن مقیــاس توســط اشــفورد و بل ک] 91 [15/0 گ زارش شده اس ت. در پژوه ش حاض ر، ضرای ب پایای ی ای ن پرسش نامه ب ه دو روش آلف ای کرونب اخ و تنصی ف ب ه ترتی ب 91/0 و 85/0 بدس ت آم د. ب رای بررس ی روای ی پرسش نامه ش خصیت پوی ا از تحلی ل عام ل تأیی دی اس تفاده ش د ک ه دارای روای ی مطلوب ی ب ود.
پرسشنامه خشنودی شغلی


پاسخی بگذارید