Proofreading

-34355676213516

Proofreading

Proofreading

امروزه بخش بهداشت و درمان با چالشهای متعددی از جمله ایمنی و حفاظت کارکنان، افزایش هزینهها و کیفیت خدمات مواجه است ]1, 2[. با توجه به اهمیت ارائه خدمات مطلوب و کمبود نیروی پرستاری، تاکید بر روی شناسایی منابع بالقوه مؤثر برعملکرد پرستاران و چگونگی ارتباط عوامل روانی-اجتماعی با سلامتی و رضایت شغلی آنان میباشد ]3, 4[. استرس بعنوان دومین عامل ایجاد کننده مشکلات مرتبط با سلامتی شناسایی شد ]5[. استرس شغلی زمانی اتفاق می افتد که نیازهای شغلی با تواناییهای فرد مطابقت نداشته یا فراتر از توانایی فرد، منابع، نیازهای کارگران باشد ]6[. عوامل روانی-اجتماعی محیط کار را میتوان در دو گروه محتوی شغلی و زمینه شغلی طبقه بندی نمود. درگروه محتوی شغلی عواملی نظیر تجهیزات محیط کاری، طراحی وظایف شغلی، برنامه کاری، بار کاری زیاد وجود دارند و در گروه زمینه شغلی عواملی از قبیل ارتقاء شغلی )رکود شغلی، عدم اطمینان(، فرهنگ سازمانی و نقش آن )روابط ضعیف، فقدان تعریف اهداف سازمانی(، نقش در سازمان )ابهام و تعارض در نقش(، آزادی عمل در تصمیم گیری )نبود مشارکت در تصمیم گیریها(، تداخل کار با خانه )مطالبات متضاد خانه و کار…( جای میگیرند ]7[. استرس در محیط کار پیامدهای مختلفی همچون بیماریهایی نظیر افزایش فشار خون ]8, 9[، اختلالات اسکلتی عضلانی ]11[، ناراحتیهای قلبی عروقی و افزایش غیبت، عملکرد ضعیف کاری و خستگی عمومی میتواند داشته باشد ]11[. در این بین خستگی از جنبه تاثیراتی که میتواند بر عملکرد و سلامتی داشته باشد مورد توجه بوده است. رابطه خستگی با ایمنی ،عملکرد، آسیب و رضایت شغلی با پرستاران در مطالعات نشان داده شده است ]12, 13[. خستگی میتواند توانایی پردازش اطلاعات در شرایط خطرناک و هم چنین پاسخ گویی به شرایط خطرناک را کاهش دهد ]14[. به عبارتی خستگی عامل بالقوه در افزایش بروز خطای انسانی است ]15[. بخش بهداشت و درمان، بویژه شغل پرستاری، به عنوان شغل پراسترس شناخته شده است ]16[. با توجه نقش مهمی که پرستاران در کیفیت ارائه خدمات بهداشتی و درمانی و ایمنی بیماران ایفا میکنند بررسی عوامل مؤثر بر خستگی در آنها میتواند حائز اهمیت باشد. عوامل فیزیولوژیکی )ریتم شبانه روزی( ،عوامل روانی )مانند استرس، هوشیاری، خواب آلودگی(، عوامل رفتاری )الگوی کار، عادات خواب(، عوامل زیست محیطی )مانند مطالبات کاری( خستگی را تحت تأثیر قرار میدهد] 17[. برای مثال در مطالعهای که روی پرستاران امریکایی انجام شد مشخص گردید که مطالبات روانی شغل و توانایی استفاده از مهارت به طور چشمگیری با خستگی ارتباط دارد ]18[. در پژوهشی که توسط نجفی و همکاران انجام شد، مشخص شد که عوامل تنش زای شغلی با خستگی در پرستاران ارتباط قوی دارد ]19[. درمطالعه دیگری در جمعیت کاری نروژ مشخص شد که استرین شغلی و مطالبات احساسی بالا و تعارض زیاد در نقش میتواند منجر به بروز صدمات شغلی گردد ]21[. در بیشتر مطالعات، رابطه بین عوامل روانی-اجتماعی با رضایت شغلی، فرسودگی شغلی و بهره وری و افزایش ریسک صدمات در کارکنان خدمات بهداشتی درمانی بررسی شده است ]21-23[ و چگونگی ارتباط عوامل روانی-اجتماعی و خستگی کمتر شناخته شده است ]21, 24[. در برخی مطالعات عوامل روانی-اجتماعی از قبیل بار کاری بیشتر، آزادی عمل در تصمیم گیری ،حمایت اجتماعی در کار، مطالبات احساسی بالا از عوامل مهم و مؤثر در خستگی نشان داده شده است ]25[. از آن جا که پرستاران وقت بیشتری را نسبت به تیم درمان با بیماران می گذارنند اولین گام برای کنترل خستگی، ارزیابی و اندازه گیری مناسب آن است. با توجه به مطالب فوق و اینکه مطالعهای در زمینه رابطه بین عوامل روانی-اجتماعی و خستگی در بین پرستاران ایرانی انجام نشده است، لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباط بین عوامل روانی-اجتماعی و خستگی در بین پرستاران بیمارستانهای دولتی انجام یافته است تا با طراحی برنامههای مداخلهای ماکروارگونومیک به منظور تغییر در شرایط و متغیرهای مؤثر بر ایجاد خستگی و اعمال کنترلهای لازم بتوان در جهت کاهش خستگی، استرس شغلی و درنهایت افزایش بهره وری پرستاران و رضایت مندی بیماران گام موثرتری برداشت.
روش کار
الف( جمعیت مورد مطالعه
در این مطالعه مقطعی که از خرداد تا اسفند 94 انجام شد پرستاران چهار بیمارستان وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ارومیه بود جامعه مورد مطالعه را تشکیل دادند. حجم نمونه 172 نفر تعیین شد و بصورت تصادفی در نمونه گیری شرکت کردند. نمونه هر بیمارستان با توجه به تعداد کل پرستاران و بخشهای آن تعیین گردید. قبل از تکمیل پرسشنامه، فرم رضایت نامه کتبی در اختیار فرد قرار میگرفت تا پس از آگاهی از مفاد آن در صورت تمایل نسبت به امضای آن اقدام نموده و به مطالعه وارد شوند. مطالعه توسط کمیته اخلاق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه به تصویب رسید. ضریب
11
مجله ارگونومی، دوره 5، شماره 2، تابستان6931 اسدی و همکاران
پایایی پرسشنامهها با استفاده از آلفا کرونباخ برای هر شاخص مورد سنجش قرار گرفت. ابزار گردآوری دادهها شامل سه پرسشنامه بود که در زیر به شرح هر یک از پرسشنامهها پرداخته میشود:
پرسشنامه محتوی شغلی: عوامل روانی-اجتماعی با نسخه فارسی پرسشنامه محتوی شغلی که توسط چوبینه و همکاران روایی و پایایی شده مورد ارزیابی قرار گرفته است ]26[. برای روایی آن از روش روایی همگرایی و روایی ساختاری استفاده شده که روایی همگرایی و ساختاری بالایی برای تمامی ابعاد آن بدست آمد. این پرسشنامه شامل 5 حیطه میباشد، که ضریب آلفابی کرونباخ برای بعد آزادی عمل در تصمیم گیری53/1، بعد حمایت اجتماعی 74/1، هم چنین در بعد مطالبات فیزیکی 64/1، بعد مطالبات روانی76/1 و در نهایت بعد عدم امنیت شغلی 21/1 بدست آمد. به منظور ارزیابی خستگی پرستاران از پرسشنامه خستگی شغلی سوئدی که روایی و پایایی آن توسط دکتر معتمدزاده و همکاران در سال 1391 انجام شده بود ،استفاده گردید ]27[. این پرسشنامه دارای سه حیطه عملکردی ،جسمانی و ادراکی میباشد که جمع امتیازات بدست آمده برای هر آیتم امتیاز کلی از 21 تا 121 محاسبه خواهد شد. برای پایایی نسخه ترجمه شده سوفی از روش آلفای کرونباخ استفاده شد. مقدار آلفا کرونباخ برای این پرسشنامه 827/1 بدست آمد.
روش آنالیز آماری
به منظور بررسی رابطه بین عوامل روانی-اجتماعی و خستگی در بین پرستاران از روش معادلات ساختاری )SEM( در نرم افزار ایموس نسخه 18 استفاده گردیده است. دادههای خام یا استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 21 وارد نرم افزار ایموس شدند. یکی از مؤلفههای مهم در تحلیل ارزیابی که پژوهشگران برای تعیین موقعیت برازش کلی مدل میتوانند استفاده نمایند، شاخص مجذور کای دو میباشد، که اگر این نسبت بین 2-1 باشد برازش مطلوبی بین مدل فرضی و دادههای پژوهش میباشد و اگر بیشتر از دو باشد نشان دهنده برازش قابل قبول است.
یافتهها
محدوده سنی جمعیت مورد مطالعه برابر با 57- 21 سال با میانگین و انحراف معیار 21/8 ± 18/35 بوده/9 .81% جمعیت مورد مطالعه را زنان و/1 18% را مردان تشکیل دادند .3/%9 شرکت کنندگان دارای قومیت فارس ،5/%11 کرد/9 ،%78 ترک بودند. 7/%62 مجرد و 3/%37 متأهل بودند %2/6 افراد داری تحصیلات دیپلم و 7/%79 بالای دیپلم بودند. همچنین/8 %27 از شرکت کنندگان دارای سابقه کمتر از پنج سال، 6/%22 بین 5 تا 11 سال/5 ،%21 بین 11 تا 15 سال، 7/%21 بین 15 تا 21 سال و %61 بالای 21 سال بودند. در جدول1 میانگین و انحراف استاندارد ابعاد عوامل روانی-اجتماعی در کارکنان پرستاری ارائه شده است.

مجله ارگونومی، دوره 5، شماره 2، تابستان6931 اسدی و همکاران
داد که وضعیت پرستاران در این جامعه در بعد مطالبات فیزیکی و مطالبات روانی در سطح بالایی قرار دارد که بیانگر استرس بالا میباشد. امتیاز مربوط به بعد آزادی عمل در تصمیم گیری که بیانگر میزان آزادی و اختیاری است که فرد در هنگام برنامه ریزی کار و تعیین روش کار دارد در سطح پایینی قرار داشت که نشان دهنده استرس شغلی بالا میباشد. عدم امنیت شغلی در پرستاران مورد مطالعه در سطح متوسطی قرار داشت. بعد حمایت اجتماعی در جامعه مورد مطالعه در سطح پایینی قرار داشت که زمینه استرس شغلی را فراهم میکند. روابط ضعیف با همکاران و سرپرستان منجر به کم اعتمادی و احساس عدم امنیت میشود اما روابط قوی با همکاران میتواند منجر به کاهش استرس شغلی شود] 32[. این یافتهها با نتایج مطالعه چوبینه و همکاران در جامعه پرستاران شیراز انجام شد و نشان دادند که میانگین ابعاد آزادی عمل در تصمیم گیری) 3,7(2/64، حمایت اجتماعی )1/4(7/21، بعد تلاش فیزیکی) 6/1(8/9، در بعد بار فیزیکی ایزومتریک) 3/1(3/6، حمایت همکار) 2(2/11، حمایت سرپرست) 9/2(6/11میباشد همسو میباشد ]33[. تحقیقی که توسط کولی در مورد اثرات تنش زای محیط کار بر روی عوامل تنش زای شغلی انجام شده است نشان داد که 93 درصد پرستاران مرتباًمرتبا تحت عوامل استرس زای محیط کار قرار دارند .زمانی که بسیاری از عوامل روانی-اجتماعی خارج از حیطه کنترل باشد تراکم فشارهای وارده بر روی زندگی فردی و شغلی پرستاران تأثیر میگذارد ]34[. هم چنین با نتایج مطالعه گراس و همکاران با استفاده از پرسشنامه محتوی شغلی بر روی پرستاران انجام شد همخوانی دارد ]35[.
مطالبات روانی شغل با هر سه بعد خستگی ادراکی، عملکردی و جسمانی ارتباط معنی داری نشان داد. عدم امنیت شغلی ارتباط چشمگیری با خستگی ادراکی دارد. کاهش در سطح حمایت باعث افزایش سطح خستگی عملکردی میشود. در مطالعه لی و وانگ نیز عمدهترین منبع تنش زا حجم کاری بالا گزارش شده است. بولتمن و همکاران در سال 2112 مطالعهای با هدف ارزیابی خصوصیات روانی اجتماعی کار به عنوان ریسک فاکتوری برای شروع خستگی و پریشانی روانی با نمونه 8833 انجام دادند نتایج نشان داد که ارتباط قوی بین خصوصیات روانی اجتماعی کار و خستگی در نمونه مورد مطالعه وجود داشت که با نتایج این مطالعه همخوانی دارد ]25[. شقایق پرهیزی و همکاران مطالعهای را روی پرستاران امریکایی با نمونه 1116 نفری در سال 2112 انجام دادند و از پرسشنامه محتوی شغلی و مقیاس خستگی استفاده کردند. نتایج نشان داد که مطالبات روانی و توانایی استفاده از مهارت با افزایش خستگی رابطه معنی داری دارد و با نتایج مطالعه حاضر یکسو میباشد ]18[. در برخی مطالعات کاهش حمایت اجتماعی با خستگی فیزیکی همراه است بعضی از نقشها خواستار مطالبات فیزیکی بالا در پرستاری میباشد مانند پوسچر بیمار و جابجایی آنان که اغلب نیازمند چند نفر به منظور حداقل رساندن خطر ابتلا به آسیب و اطمینان از ایمنی بیمار ]36, 37[. فنگ و همکاران در سال 2118 نشان دادند که کنترل شغلی و هم چنین مطالبات روانی ارتباط قوی با خستگی مزمن دارد ]23[. کمبود کنترل در کار و ارتباط زیادی با فرسودگی شغلی و خستگی در کار میباشد ]38[. Yeperen and Hagedoorn )2113( در مطالعه خود نشان دادند که افزایش در حمایت اجتماعی به طور چشمگیری با کاهش خستگی ارتباط دارد، خصوصاًخصوصا افزایش در مطالبات شغلی باعث
کاهش خستگی میگردد ]39[. Janssen and Nijhui در سال 2114 نشان دادند که تغییر مثبت در مطالبات روانی شغل ،حمایت اجتماعی، کاهش آزادی تصمیم گیری و کمبود پاداش ریسک فاکتوری برای کاهش سطوح خستگی در حرفه پرستاری میباشند ]41[.
نتیجه گیری
-374792-5542349

Proofreading

Proofreading

از محدودیتهای این مطالعه میتوان به این موارد اشاره داشت که پژوهش حاضر فقط در مورد نمونهای از پرستاران مرد و زن در بیمارستانهای دولتی شهر ارومیه انجام شده است لذا در تعمیم نتایج آن بر پرستاران دیگر شهرهای کشور باید احتیاط نمود و لذا انجام پژوهش با حجم نمونه بزرگتر و در بیمارستانهای خصوصی و دولتی به طور همزمان در مطالعات آتی پیشنهاد میگردد. همچنین با توجه به اینکه شرایط روحی و حجم کاری بالا میتوانست در نحوه پاسخگویی به سؤالات تأثیر داشته باشد بنابراین حتی المکان سعی شد پرسشنامهها در زمان و شرایط مناسب به پرستاران داده شود ولی کنترل کامل آن از عهده پژوهشگر خارج بوده است. مطالعات آتی باید شامل مداخله در عوامل روانی-اجتماعی به منظور کاهش خستگی باشد. از سویی آموزش پرستاران )کارکنان( در مدیریت این عوامل استرس زا و بهبود شرایط روانی اجتماعی محیط کار احتمالاًاحتمالا مستقیمترین راه در کاهش استرس میباشد. تحقیقات مرتبط با توسعه و پیاده سازی نظارت بر خستگی و برنامههای مدیریت ریسکها در کاهش تأثیر خستگی روی عملکرد و امنیت و سلامت پرستاران افزایش یابد. نتایج حاصل از معادله مدل یابی ساختاری این مطالعه از روابط کلی بین عوامل روانی-اجتماعی و خستگی در مطالعات قبلی حمایت میکند. با توجه به نتایج به دست آمده خستگی و هم چنین عوامل روانی-اجتماعی منجر به کاهش رضایت شغلی و ایمنی پرستاران شده و پیامدهای نامطلوبی روی سلامت بیماران ایجاد خواهد کرد. ازسویی به منظور کاهش خستگی میبایست عوامل روانی اجتماعی همچون مطالبات فیزیکی و روانی کنترل شود و ابعاد امنیت شغلی و حمایت اجتماعی و آزادی عمل در تصمیم گیری در کار ارتقا یابد. سپاسگزاری
مطالعه حاضر بوسیله دانشگاه علوم پزشکی ارومیه در قالب طرح پایان نامه کارشناسی ارشد با کد 6281-34-1-94 حمایت مالی شده است. پژوهشگران مقاله از همکاری کلیه سرپرستان و
dimensions among registered nurses. Int J Ind Ergon. 2013;43(1):82-90. DOI: 10.1016/j.ergon.2012.11.010 Najafi Ghezeljeh T, Moradi F, Rafii F, Haghani H. Relationship between job stress, sleep quality and fatigue in nurses. Iran J Nurs. 2014;27(89):40-9.
Johannessen HA, Gravseth HM, Sterud T. Psychosocial factors at work and occupational injuries: A prospective study of the general working population in Norway. Am J Ind Med. 2015;58(5):561-7. DOI: 10.1002/ajim.22431 PMD: 25731943 Eriksen W. Work factors as predictors of persistent fatigue: a prospective study of nurses’ aides. Occup Environ Med. 2006;63(6):428-34. DOI: 10.1136/oem.2005.019729 PMD: 16551763 Keeton K, Fenner DE, Johnson TR, Hayward RA. Predictors of physician career satisfaction, work-life balance, and burnout. Obstet Gynecol. 2007;109(4):949-55. DOI: 10. 1097/01.AOG.0000258299.45979.37 PMD: 17400859 Fang J, Kunaviktikul W, Olson K, Chontawan R, Kaewthummanukul T. Factors influencing fatigue in Chinese nurses. Nurs Health Sci. 2008;10(4):291-9. DOI: 10.1111/j. 1442-2018.2008.00407.x PMD: 19128305 Bultmann U, Kant IJ, Schroer CA, Kasl SV. The relationship between psychosocial work characteristics and fatigue and psychological distress. Int Arch Occup Environ Health. 2002;75(4):259-66. DOI: 10.1007/s00420-001-0294-0 PMD: 11981660 Bultmann U, Kant IJ, Van den Brandt PA, Kasl SV.
Psychosocial work characteristics as risk factors for the onset of fatigue and psychological distress: prospective results from the Maastricht Cohort Study. Psychol Med. 2002;32(2):333-45. PMD: 11871373 Choobineh A, Ghaem H, Ahmedinejad P. Validity and reliability of the Persian (Farsi) version of the Job Content Questionnaire: a study among hospital nurses. East Mediterr Health J. 2011;17(4):335-41. PMD: 22259893 Sultanian A, Motamedzade Torghabe M, Garkaz A, Mahdavi N. Persian version of Swedish Occupational Fatigue Inventory) P-SOFI): validity and reliability. Iran Occup Health. 2014;11(1):34-43.
Warming S, Precht DH, Suadicani P, Ebbehoj NE. Musculoskeletal complaints among nurses related to patient handling tasks and psychosocial factors–based on logbook registrations. Appl Ergon. 2009;40(4):569-76. DOI: 10.1016/j.apergo.2008.04.021 PMD: 18789431 Laschinger HK, Finegan J, Shamian J, Almost J. Testing Karasek’s Demands-Control Model in restructured healthcare settings: effects of job strain on staff nurses’ quality of work life. J Nurs Adm. 2001;31(5):233-43. PMD: 11388159 Rasouli M. Fatigue and its related factor in pediatric and adault oncology nurses. Iran J Nurs. 2011;24(72):37-47.
Raftopoulos V, Charalambous A, Talias M. The factors associated with the burnout syndrome and fatigue in Cypriot nurses: a census report. BMC Public Health. 2012;12:457. DOI: 10.1186/1471-2458-12-457 PMD: 22716044 Aghili-Nejad M, Farshad A, Mostafaei M, Ghafari M. Job Medicine and Job diseases. Tehran: Arjmand; 2001.
Gholami T, Heidari Pahlavian A, Akbarzadeh M, Motamedzade M, Heidari Moghadam R. A structural equation modeling study of job stress and musculoskeletal disorders. J Ergon. 2015;3(3):51-64.
Simmons BL, Nelson DL. Eustress at work: the relationship between hope and health in hospital nurses. Health Care Manage Rev. 2001;26(4):7-18. PMD: 11721311 14
مجله ارگونومی، دوره 5، شماره 2، تابستان6931 اسدی و همکاران
-374792-2126430

Proofreading

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

Proofreading

پرستارانی که ما را در انجام این پژوهش یاری رساندند تشکر و قدردانی مینمایند. این مقاله برگرفته از پایان نامه سرکار خانم سمانه اسدی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ارگونومی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه میباشد.
References
Begat I, Ellefsen B, Severinsson E. Nurses’ satisfaction with their work environment and the outcomes of clinical nursing supervision on nurses’ experiences of well-being — a Norwegian study. J Nurs Manag. 2005;13(3):221-30. DOI: 10.1111/j.1365-2834.2004.00527.x PMD: 15819834 Shanafelt TD, Balch CM, Bechamps G, Russell T, Dyrbye L, Satele D, et al. Burnout and medical errors among American surgeons. Ann Surg. 2010;251(6):995-1000. DOI: 10.1097/ SLA.0b013e3181bfdab3 PMD: 19934755 Aiken LH, Clarke SP, Sloane DM, Sochalski J. Cause for concern: nurses’ reports of hospital care in five countries. LDI Issue Brief. 2001;6(8):1-4. PMD: 12524707 Jaworek M, Marek T, Karwowski W, Andrzejczak C, Genaidy AM. Burnout syndrome as a mediator for the effect of work-related factors on musculoskeletal complaints among hospital nurses. Int J Ind Ergon. 2010;40(3):368-75. DOI: 10.1016/j.ergon.2010.01.006 Barling J, Kelloway E, Frone M. Handbook of work stress: Sage publications; 2004.
Constable A, Quick S, Gray NK, Hentze MW. Modulation of the RNA-binding activity of a regulatory protein by iron in vitro: switching between enzymatic and genetic function? Proc Natl Acad Sci U S A. 1992;89(10):4554-8. PMD: 1584791 M H. Job Stress Environment. Public Challange2016.
Spicer J, Chamberlain K. Cynical hostility, anger, and resting blood pressure. J Psychosom Res. 1996;40(4):359-68. PMD: 8736416 Markovitz JH, Matthews KA, Kannel WB, Cobb JL, D’Agostino RB. Psychological predictors of hypertension in the Framingham Study. Is there tension in hypertension? JAMA. 1993;270(20):2439-43. PMD: 8230620 Hoogendoorn WE, van Poppel MN, Bongers PM, Koes BW, Bouter LM. Systematic review of psychosocial factors at work and private life as risk factors for back pain. Spine (Phila Pa 1976). 2000;25(16):2114-25. PMD: 10954644 Karasek R, Brisson C, Kawakami N, Houtman I, Bongers P, Amick B. The Job Content Questionnaire (JCQ): an instrument for internationally comparative assessments of psychosocial job characteristics. J Occup Health Psychol. 1998;3(4):322-55. PMD: 9805280 Abbe OO, Harvey CM, Ikuma LH, Aghazadeh F. Modeling the relationship between occupational stressors, psychosocial/physical symptoms and injuries in the construction industry. Int J Ind Ergon. 2011;41(2):106-17. DOI: 10.1016/j.ergon.2010.12.002 Harcombe H, McBride D, Derrett S, Gray A. Physical and psychosocial risk factors for musculoskeletal disorders in New Zealand nurses, postal workers and office workers. Inj Prev. 2010;16(2):96-100. DOI: 10.1136/ip.2009.021766 PMD: 20363815 Swaen GM, Van Amelsvoort LG, Bultmann U, Kant IJ. Fatigue as a risk factor for being injured in an occupational accident: results from the Maastricht Cohort Study. Occup Environ Med. 2003;60 Suppl 1:i88-92. PMD: 12782753 Saremi M, Fallah MR. Subjective fatigue and medical errors among nurses in an educational hospital. Iran Occup Health. 2013;10(4):1-8.
Payami M. The study of social support and its relation with burnout of critical nurses. Zanjan Univ Med Sci Health Serv. 2001;32:52-6.
Association CN. Nurse fatigue and patient safety. Ottawa, Canada: Registered Nurses’ Association of Ontario, 2010.
Parhizi S, Steege LM, Pasupathy KS. Mining the relationships between psychosocial factors and fatigue
539912-1214155

1396
مجله
تابستان
،2
شماره
،5
دوره
،
ارگونومی

همکاران

اسدی
و

. Sembajwe G, Wahrendorf M, Siegrist J, Sitta R, Zins M,
35
Goldberg M, et al. Effects of job strain on fatigue: cross-
sectional and prospective views of the job content
questionnaire and effort–reward imbalance in the GAZEL
cohort. Occup Environ Med. 2012;69(6):377-84.
DOI: 10.1136/oem.2010.063503 PMD: 21849345 36
. Nelson A, Matz M, Chen F, Siddharthan K, Lloyd J, Fragala
G. Development and evaluation of a multifaceted
ergonomics program to prevent injuries associated with
patient handling tasks. Int J Nurs Stud. 2006;43(6):717-33.
4DOI: 10.1016/j.ijnurstu.2005.09.00 PMD: 16253260 37
. Yip Y. A study of work stress, patient handling activities and
the risk of low back pain among nurses in Hong Kong. J Adv
Nurs. 2001;36(6):794-804
.PMD: 11903709 38
. Day AL, Sibley A, Scott N, Tallon JM, Ackroyd-Stolarz S.
Workplace risks and stressors as predictors of burnout: The
moderating impact of job control and team efficacy. Can J
Admin Sci. 2009;26(1):7-22
. 1DOI: 10.1002/cjas.9 39
. Van Yperen NW, Hagedoorn M. Do High Job Demands
Increase Intrinsic Motivation or Fatigue or Both? The Role
of Job Control and Job Social Support. Acad Manage J.
2003;46(3):339-48
. DOI: 10.2307/30040627
40
. Janssen N, Nijhuis FJ. Associations between positive
changes in perceived work characteristics and changes in
fatigue. J Occup Environ Med. 2004;46(8):866-75.
PMD: 15300139

Proofreading

1396

مجله


دیدگاهتان را بنویسید