,’ 78 79 : ; 3 ,’ 78 79 45 < =9
7)7> ?,
/@ ’ A B C7
,’ 78 79 D
,’ 78 &’E: D
> &’ F-9
> B, / G F-9 H7 > & (
,’ 78 79 /’ ? &1 I J-
: &1 I J-
B G &1 I J-
FK . H7 8 &1 I 7 L H7 8 &1 I 7 L A
Af
bf
d
E
Ed e
ecr Fu
Fy
Ke
M
Mf
M web M’P
MP
[: ? 3 ? ,’ / V / 7 G : G ? R. e O)’ & ( & ? J V .,- )K ? 😕 / , ,3 c Y1 : RK G B^
&[ ? > [: & ([ / JK , /,-: / : N
/,[-: / [ : N R )[7 .,- )K /. /Z8 XY
& ( / / V I S3 : E B?:
: &O – /@ ’ A ? MZG 7S: N ? / Z8 XY / V .,’ &SON , .f / )7 gN ’ ?
O : WS h 7’ c> i 9 : W 7. 9 R ) 7 b
@;?
V [ C V / [K? 7’ [: [S: /[: C[7I V ]D –
[S G B^ V . &= &=S (/ V /)7 R[K /,-: /: N R )7 ? &1 I M N R )7 B9 &
YS 3 a [ ’ & : . [: _ ’ [E B? : ? [E c [U 5 [: [ K [7I / [K V [ b7 V )7 b
J’ [7: ,[ _ 0’ )7 b /? B -. 9 . / )d W- /Z8 XY / &1 I /: N . Y’ b
#

C D# > 8 !& ;BA7
&[: ’ =[ .[? u] d ch ’^ &5I 7k
/,[-: / [ : N ? WSh 7’ c> i9 / V B C K b[ .[ [ d [N [G 9 . E B? : , ANSYS C _ ’ H . : ? ?,E / CG q? : FK?v8 [: ,[7. 9 [: [E B? : /,-: / )7 &5I 7k
,[’ 7879 D 77n9 co C7’ ? B :79 WSh 7’ i9 / C[G X[. [Y- [: [G 9 : .d N &:
,’ [ &[ ,[ 8 B P9 X. ch :i9
X3 ? e 7) i 9 & 5I 7k ? WS h 7’
X[. i9 , ^ , ,8 /SY 77n9 o ? ,’ &
. & w E V
0, $ “, ;E F, G2 “# 8 !& ;B;E
[: &[J K [E B? : / : N V , =K U 5 b [79 / [ D : & ? 7 ’ rxx < =9 ? 7 ’ rx ’ K
s ?st x x st rs [[[: : : &9? [[[= ,[[[’ 78 ]: [5 : N &S. ,-K .,’ , M ( ’ U 5 / : 7 ’
4D [ ? B[ ?[79 XY[ I 4D [ c i(1 ? ( ) XY
( ) ?,[G ,- )[K X[:? &’ ? [’ X7 ? 8 V . K,-: C[ _ ’ P7E ’^ c> i9 K : : N . , y
!
V e O)’ & ( : Z8 XY V H ?/ G 9 X: N e [. c> i[9 V = [ c> j : O)’ . ,-. & 0
/i[ N? : /: / &Si= e. ? WSh
&[ V [7’ ? R )[7 b[ Y7 0’^ V .[ ] ? [ ] 9 / Z8 XY &-U V b7 V &O’ G / K? 7’ : S: V
[7 L / C[7’ ? B [ V R[K c [h : & ( ? b7[ V < N? B V &5I 7k 7j ’ &O – /@ ’ MZG &O’ [G / [K? 7’ : S: / : ,’ 9& , , / K V b[ V = [ b7-l K . , : / i N ? W – 7): C V FK [. m[3 : [ V < [=9 [: /C[S / [K V [ R )7 P– o ? & &O’ G / ’ Y 77n9 ? &K d 7Y9 / K? 7’
[J p [D V .,[: &[ FK . &1 I /: N : )
: O)[’ / U c [Tj : R )[7 b [ : ][7O59 I [ B^ : . q )d WG E RK / ,-:
. , KV ? ? p 8 8 P 9 : b7 ? E B? : , -: : R ) 7 .[ ] ,[ [: [. [: ? F V^ &S. : J1’ F’ Y K
b[ /> [: [ ? ? M I 7): / Z8XY S3 : K,U:
[N / 7)[: B E G 9 &O’ G / K : : : : N [ C[7’ / [ V c [ 7 E9 J / V .[s ? r] d ? &[5I / [K &[ : ? [t] WS[h [ 7’ / : N YS 3
“# $ $.8 $ [email protected] 8 !& G2;BC H
23 < ’ A
cm2 b f
cm t f
cm d
cm tw
Cm
79 /r { z/!# {* z/${
B |!/* {z / {| ,-:: {! | z/#| z z/$

8 C ;EA7
($ ) F, 7 7 G2 ;EC H
c i(1
6 i &Y7’ Y E kg/cm2 Fy
kg/cm2 Fu
kg/cm2 y u
, x/ xxx xxx rxx rxxx x/xx x/
% *8 C ;E;E
&[5I 7k [ [: ,[’ 78 [79 D 77n9 o & : / : WS[h [ 7’ c> i[9 [: [E B? [: ,[ /,-: / : N
F[. [ ? b[ &9 ? G? &9? = /?
[d .,: 7UN ? : HC’ ?7O V . &
X7: & ? q? b-5 K ’’ /? FV^ _ 0’
/ ,[3 c O E : X 9 c 1 V^ X7ON b B, _ 9 B d &0 ’ : &: 7 / : b : -: . Z8 ’ M – G / ’ ? [: &[UN ? [ ,-K 7O[ e 7N ? /,U: c h : ANSYS B [. ,[ [E’ ( ) XY[ .,[’ ,[ ,[ [ 8 B
B G } ? ? b 71’ &1O’ P9 B : 79 i9 V / ’’
. , F ’ & : 1[ ~ [I / [U 5 [ / > / : N 7S.
R7S)[9 F-9 7)7 > ?, B 8 W Q ’^ / : ? : ( ) ?,[G ]:5 & ’ ? R7S)9 U F’ . ? & ’ F-9 ?
. , d T’
*z
t D : L12x12x1.0 Cm < ’ V b 71 ’ &1 O’ [: ? L8x8x1.0 Cm < [’ V [: /? &1[O’ ? 7 ’
. , M ( ’ 7 ’ D
B [G } ? ? [: /? &1O’ ? b 71’ &1O’ P 9 i9 (M .[ WSh 7’ i9 H : 7O 17: B^ .
: B G } ? ? j , -’ 71 O’ j b . , M ( ’ 7 ’ t×t× U:
B [G } ? ? 79 : &’ E9 ? &’ N / N ? P 9 i9 ( b[ .[ WS[h i9 H : 7O 17: B^ . X[E 7 ’ [ ; [3 / [: /? } ? j
? [: [79 :i9 XE x ; 3 ? B :i9
} ? ? [[ 79 [[ /s ([[Q ? x [[D / / C[7’ B [G } ? ? x×t× /s U:/ C7’ &’ E9
. x×× U:
[ c [h [: ? a[ c> i9 7O 7N c> i9 b YU-[ X[7SE9 i[9 &[UN ? ? ,’ Z , /,U: &Si[= i[9 “[” < [’ i9 b . , i9 ” ” < ’ i9 ? WSh 7’ i9 “M” < ’ i9 e[. ? &Si[= e [. i[9 [ O .R . / ZJ ’ WSh
? b[ Xh ,j c> i9 7S. ?,’ G? WSh
X[7 [: e[h } [ /Z[J’ ?[7d &[ N y, j
. c> i9 7OSh &O)’ ) ,[’ [ d [N ,[- C &O’ G /? 7’ o E9 : N 7S.
? (,[-. &[ o 79 / K d : ? : & c h : ? 7’ b ) X[7SE9 _ [0’ V [8 .,’ , X7SE9 &5I 7k X7SE9 P 9
B^ /? V ? , R7 9 & G : G % ? 7’ ’ , K / : ? , g(1 (&J (7)d) &y ’ ? 5 ’ ? R7S)9 5 ’ .[ ,[ O[ E µ= u [ U V / Z[8XY W Q
y
B[-3[: & [G : G %? 7’ ’ &5I )N W7 b7-l K
/@ [’ A[ B C7 B-3 : B^ V 65 ? H7> & (
[ ’ ( ) XY[[’’ B[-3: . , d T’
M [N /[: AnsysC _ ’ P9 , R79 & G : G %? 7’
*
]7 E9 V / CG _ 9 1-9 4 V 9 ,K 1 ? > : N : C[ _ [’ H . : ? ?,E /CG q? W N FK?v8 ? b[ .[ ] [ ]7 E9 / ? b O – V &Y ANSYS ,[ = [ Shell 181 B [ V V B . , / : / V^ [G F[ / d K ? d / .
/ [KE [j B? ? z ? y x cG & j : G X
[7k ? &5I /S7SE9 /: B b b7- RK .z ? y x
7)[: C[: /1[’ . ?[ ’? [: AV [’ / K 8 &5I
. W-
O O O O O [email protected] 8 ;N ! ” “# *,
( ) ?,[G ,[ [y c i[(1 [: [G 9 : , : .[ ],- ^& : V ]: 5 ,’ 78 79 : PO9 / K 8
M ZFp = y= xxx kg .cm ? VP = 0.55F dtY w =tr kg
2299716105186

M’P = A F (dfyt )f =tr u u kg .cm ? ecr = 1.6VMP P =u cm
[: [E B? [: / [ : N V ? d ,’ 78 79 D :G 9 :
: ,’ , M ( ’ U 5 /: V
9 . ,’ 78 D : E B? : /: N (
283464176776

1.6M e <P
VP
P ,’ 78 D : E B? : /: N (M
8636058141

1.6VMPP e2.6VMP P
,-S: ,’ 78 D : E B? : /: N (
286503176777

2.6M e >P
VP
c> i9 o , : E B? : /: N &5I 7k U 5
V i9 < ’ T- b /: . , &: B : 79
. , d T’
B^ [ . : /? &1O’ ? b 71’ &1O’ P 9 i9 ( [ j b[ .[ &Si[= i9 H : 7O 17:

(e=56 cm) > Q ! ” D# %HH ; $ ;NA7
! 58 ( > Q “# *, R 4%@ ;NC H
: E B? : M N
,’ 78 79 c> i9 < ’ Pu (Ton) µ Ke
(kg/cm) Ed (Ton.cm)
&Si= r */|{ {$ !z {{
/7 ’ *| 9 . WSh 7’ r /s */$ { |$* {/!
WSh ** */{ {# zz |/
&Si= u/t {/$ $$$ /|
/7 ’ xP WSh 7’ s/u / # |z {/{*
WSh {#/# {/! #|$z #/*
&Si= $/{ /{ $$|z {!/{
/7 ’ st,-S: WSh 7’ !/# /* $! | #/{
WSh { /* /{ ! z |#/#
[ [: c> i[9 o /,-: & ( B, R. X7: ,,-S:
M [N [. &,K 1 b7-l K . 91 M N / V
/ WS[[h ? &Si[[= / [[ j [[: O)[[’ WS[[h [[ 7’ p [D V . [ / 1[7: /@ [’ MZG 7 L ? / Z8 XY ,[ B 1[’ (e=56 cm) 9 . ,’ 78 79 j WSh 7’ c> i9 / : , _ 0’ / S7SE9 / ,3 a ’ b7-l K .
?, G b V . , YU-( ) ?, G S (
,[’ 78 [79 [D [: [E B? : /: N . &,K 1
*{
. Q “, J ! ” “# 7 8 A T% ;SC H
, /,-: /: N e Pu u µ 182881-16848

Sxy Sx Ed max Ke
7’ E B? : ,’ 78 79 : WSh cm Ton cm cm/cm kg/cm2 kg/cm2 Ton.cm rad kg/cm
# s */|* */ s {| |*/$ z/ x
9 . |$ rx/ */$ */$ !| z## {/$ z/z$| {||zz
#z |/ */!* /# !* {*#{ {/{* z/z|! # |z
P z z/# |/#* /$! { {| #/| z/z| {!$
|$ !/# /! /* s {|$z #/{ z/z{ $! |
,-S: {|{ $/$* /$ /# * s x z/# z/z { *{ |
_? ?? / K 5[ . X7SE9 a’ &: : . }h
: ? , . & Tj ,^ (r) ?, G
[ ? / e=56 Cm [: _? ,[ [: O)[’ e=38 Cm .[ / 1[7: /@ [’ A [ ? / Z8 XY W Q & ’ M [N / V 7U29 m3 : ,’ 78 79 D F C b : -: WS[h 7’ E B? : M N ?V < ’ b77U9 / : . &
/E F- 9 ? P &: F- 9 (r) ?, G V
59436452873

[J- ? V = S dtxy w [5: V &[ : /? [7’ ? ,[ ( [J’^ [ & O E M S dA= x f 5: V ,’ 78 79 &1 I
,[ : V VP , d . & ) VP ? M’P : &1[ I < ’ V ?V , : M M’P d ? & : < ’ V ?V B? [: M [N ?V < [’ b77U9 / : ’ ’ B -3 : . .
. , _ 0’ V c OE 7 ’ st ,’ 78 79 : E
V =s×r×x/t=xusu kg > VP
M=x ×/u ×/x = x xs kg .cm < M’P
[7 L V B [G &[ : /? [7’ & Tj . DB K
V ,[’ 78 [79 &1[ I J- ? [ d C: 79 X . H7 8 & :
R )[7 b : -: Y. B^ FK . H78 B
,[’ 78 [79 B [G &: F-9 RC. ? , R7S)9 q : M [N b[&[: /1-9 4 V 9 (r) XY ., & } =9
,[-’ [: ,’ 78 79 &,K 1.D BK .,K &B 1’
*
[: P[ ,’ 78 D : WSh 7’ /,-: /: N J
M [N &O’ [G & [ ’ [ ? &1 I J- O – 4 V 9 X7 [ 7’ [ j [ . [ WS[h ? &Si= j ? V F7:
V [. ? &Si[= [ j V F7: M N H7> & ( WSh
M [N / V . &, 4 G . WSh j
W[9 [: WS[h [ 7’ c> i9 : E B? : , /,-:
. WSh ? &Si= j ? V :
*O, O ( O Q O C [email protected] 8 ;S ! ” ( “#
[E B? : / : N V / ,’ 78 79 D o & : / : _ 9 : /? &1O’ ? b 71’ &1O’ P 9 i9 : WSh 7’ ,- )K ,-S: ? P 9 . ,’ 78 / K 79 / . B G } ? :
&Si= j ? /? : U 5) ,’ , M ( ’ U 5 / : [ : N X[7SE9 .( [ , Zd -. )N b WSh ?
B^ a [ ’ ? [ [d _ [0’ ,- C &O’ G : o E9
.R V8&a’ : ef . , ^ (r) ?,G
> Q C J “# (U,
246888439416

7 ’ [ st ? ,[’ 78 79 D : , ? Sj b 1.6VMPP [5: [ ’^ / : . ,’ , M ( ’ U 5 / :

e
(e=56 cm) > Q
! Q C J “# (9 s ? st [: [U ,’ 78 D , ? V j b
2.6MP
eVP ?,E ? K . , = 7 ’
(r) ?,[G [I^ [ ? X[h j a [ ’ ? ,’ 7d & N
,K 1[ ,[ _ [0’ c O E : G 9 : . , YU ,– )[K ,-S: D : / K,’ 78 / . & : N . & b[ . [ &1[ I R7S)[9 < ’ V M N ?V ? &J (7)d : [[: [[ [[: : ,[[’ 78 [[79 B [[G &[[ : F-[[9 [[ j Vp=tr , V . V=s× /xr×x/t =u tKg
. .
A[ & [ ’ ? W79 9 : ( ) 9 (s) /SY
7’ /: N ,’ 78 79 B? ? V ? /Z8XY WQ /@ ’
)[ R[K [: ,’ 78 79 S ( /D : E B? : WSh
E B? : /: N . &,K 1 SY b V . ,
HS )[ ? MZ[G & [ ’ [ ? T’ V ,[-S: ,’ 78 D : ? [. X[ 3 7UQ 7): / Z8XY W Q ? /@ ’ B . B? [: / [ : N / V [ [ )[ .,[’ ,’ & ON X: N
B 1[’ WS[h [ 7’ [9 8 / [ : N [ : ,-S: ,’ 78 : E
1141476-2882903 “# $ P! I%* ;SA7
[79 M [N &[:I , 3 ? ,-. & X 3 Z8 XY V 7 H
., & } =9 ,’ 78
58 Q “# (D
[ 7’ i[9 [: [E B? [: /: N V , ? Sj b
U 5 ? &: /: 7 ’ x ? x ,’ 78 / D : ? WSh
43738667240 }[h 1.6VMPP e2.6VMP P[ j b[ ,[’, M ( ’
?[3 . ,g(1 T’ /: N a’ X7SE9 V 8 .
/ K ? 1[d ,[K&[ /? ,[’ 78 [79 &[: R7S)[9 Y-:
[79 / [ ’ ? [K ? ,7[ MP , : C7’ ,’ 78 79 & ’ / K 5[ X7SE9 b a ’ . & X7Y19 &1 I /> ,’ 78 b[ [: [G 9 [: .[ ,[ YU- (r) ?,G _ ? _
A[ ? MZ[G & [ ’ [ ? [. & ,K 1 ?,G
B? [: ,[ /,[-: [ / [ : N /Z8 XY WQ ? /@ ’
,[’ 78 D / . & : N : O)’ P ,’ 78 D : E V ,[’ 78 79 D F C : ’ ’ B -3: . . ,’ 9 . ? ,[h B C[7 : M N &O’ G & ’ ? 7 ’ x : .,: & FK . ,h B C7 : / Z8 XY W Q
**

Q C J W8 ! ” D# – H %” [email protected] ;VA7

(cm),’ 78 79 D
(cm)
Q C J W8 ! ” D# = YZ”8 ;XA7
*|
0
1
2
3
4
5
6
38
56
80
156
252
110

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

0


دیدگاهتان را بنویسید