u جابجايي در جهت x v جابجايي در جهت y w جابجايي در جهت z δجابجايي دهانه ترک Δپارامتر تصحيح εکرنش معادل
ηتوان فرمول B-K σتنش المان υنسبت پواسون

مجاورت دو لايه، مي تواند باعث ايجاد ترک ماتريسي جديد در لايه ي مجاور و جدايي بين لايـه اي شـود . جـدايي بـين لايـه اي علاوه بر ترکهاي ماتريسي از عوامل ديگري مانند اثرات لبه اي۱ و ناپيوستگي هندسي نيز به وجـود مـي آيـد و مـي توانـد باعـثشکست نهايي سازه شود.
تاکنون جدايي بين لايـه اي بـه صـورت تحليلـي، عـددي وتجربي و با شـيوه هـاي متنـوعي مطالعـه شـده اسـت. در روش تحليلي با حل معادلاتي پارامترهاي خرابي محاسـبه مـي شـوند . يکي از معايب روش تحليلـي پيچيـدگي آن در حـل معـادلات ديفرانسيل کوپلي ا ست که داراي حل بسـته نبـوده و نمـي تـوان براي آنها رابطه اي صريح جهـت محاسـبه نـرخ رهـايي انـرژيکرنشي ارائـه ن مـود. در روش عـددي معـادلات ديفرانسـيل بـااستفاده از روش هاي موجود و مثل روش المـان محـدود مـوردتحليل قرار مي گيرند، در روش تجربي، نمودارهـاي مـورد نيـازجهـت بـه دسـت آوردن پارامتره اي خرابـي از آزم ايشه ا و داده هاي تجربي به دست مي آيند. کارآمدي هر يک از روش هاي تحليلي و عددي بـا اسـتفاده از روشهـاي تجربـي بايـد مـورد تأييد قرار گيرد، امـا توجـه بـه ايـن نکتـه ضـروري اسـت کـهروش هاي تجربـي عـلاوه بـر محـدوديتهـا و پيچيـدگيهـايساخت و آزمايش، هزينههاي قابل توجهي نيز تحميل مي كننـد.
بنابراين ضرورت توسعه روشهاي عددي و تحليلـي بـراي يـاشبيه سازي طوري که بتوان با آن از تعداد نمونهها و هزينـههـاي
س اخت و آزم ايش آنه ا کاس ت، ب يش از پ يش مش خص ميشود.
از ديدگاه گريفيث زماني ترک در قطعه ناپايدار شـده وشکست رخ مي دهد که انرژي کرنشي حاصل از رشد تـرکبر انرژي سـطحي مـاده غالـب شـود. طبـق ايـن نظر يـه در صورتي که نرخ رهايي انرژي کرنشي G، به يک حـد معـينبرسد، رشد ترک اتفاق مي افتد. جـدايي بـين لايـهاي، تـرکسطحي در بين لايه هـاي يـک چندلايـه اسـت . در صـورتافزايش G از نرخ رهايي انرژي کرنشي بحرانـي (Gc) تـرکجدايي بين لايهاي در بين لايه ها رشد کرده و تا زمـاني کـهG>Gc باشد، رشد اين ترک ادامه مي يابـد. بـراي بـه دسـت آوردن Gc آزمايش هـاي مختلفـي وجـود دارد. در مـود اولآزم ايش اس تاندارد تيـر ي ک س ر گي ردار۲ و در م ود دوم آزمايش استاندارد ENF، جهت به دست آوردن اين پارامترها توسعه داده شده اند. آزمـايش اسـتاندارد بـراي تعيـين نـرخرهايي انـرژي کرنشـي بحرانـي بـين لايـه اي در لايـه هـايتــک جهتــه انجــام مــيشــود و بــه دليــل پيچيــدگي هــاي چندلايه هاي چندجهته نمي توان به راحتي از آن براي تعيين نرخ رهايي انرژي کرنشي بحراني بين لايـه اي بحرانـي ايـن نوع لايه چيني ها استفاده نمود. تحقيقات انجـام شـده نشـانمي دهد که تغييرات لايه چيني، چينش لايهها و اثرات پل زني الياف مي توانـد باعـث تغييـر نـرخ رهـايي انـرژي کرنشـيبحراني شود. به دليل تأثيرگـذاري هندسـه بـر نـرخ رهـاييان ـرژي کرنشي بحران ـي و تغيير اين پارامتر با تغييرپارامترهاي هندسي مانند زاويه لايـه هـا و چيـنش لايـه هـا،برخي از محققين بر اين باورند که اين پارامتر يـک پـارامتر مادي نيست.
شکريه و همکاران [١] مدافع اين نظريه هسـتند کـه نـرخرهايي انرژي کرنشي بحراني در کامپوزيت ها يک پارامتر مادي نبوده و مقدار آن وابسـته بـه لايـهچينـي و سـاير پارامترهـاي هندسي است و زواياي لايههايي که جدايي بـين لايـهاي بـينآنها اتفاق ميافتد نقش تعيين کنندهاي در اندازهي نرخ رهايي انرژي کرنشي بحراني ايفا ميکند. طبق نظر اين محققين جهت تعيين نـرخ رهـايي انـرژي کرنشـي بحرانـي در دو نمونـه بـالايه چيني متفاوت در اطـراف تـرک جـدايي بـين لايـه اي، بـهآزمايش هاي جداگانه اي نياز است. به دليل تنوع لايهچينـي درکامپوزيت ها و پيچيدگي و هزينهبر بودن آزمايشهـاي تعيـيننرخ رهايي انرژي کرنشي بحراني، هر نوع لايهچيني مسـتلزمآزمايش مجزا است که اين روند نيازمند صرف هزينه و وقـ ت قابل توجه خواهد بود. نظريه ديگر مطابق تئوري گريفيث، اين است که نرخ رهايي انرژي کرنشي بحراني يک پـارامتر مـاديبوده و دلايل تغيير آن از يک لايه چينـي بـه لايـه چينـي ديگـرايجاد پديده هايي از جمله مکانيزم هاي تخريـب جديـد اسـت . طبق نظريه اين محققين پديدههايي ازجمله ترک هاي ماتريسي و پل زني الياف موجب تغيير نرخ رهايي انرژي کرنشي بحراني مي شوند. اندرسونز، کونيـگ [٢] و مـوراي يس [٣]، از مـدافعاناين نظريه هستند. به نظر موراييس ترک خـوردگي ماتريسـي وپرش ترک در بين لايههاي غير هم جهت، بيشترين تـأثير را در تغييرات Gc دارد. موراييس و همکاران [۳] جدايي بين لايهاي مود اول کامپوزيـت هـاي متعامـد۳ کـربن /اپوکسـي را بررسـينمودند. در آزمايش تيـر يـکسـر گيـردار، پـرش تـرک درونلايه هاي ۹۰ درجه و در طول واسط ۰/۹۰ مشاهده شد. پس از اين مشاهدات موراييس و همکاران بر اين باور شدند که نـرخ رهـايي انـرژي کرنشـي بحرانـي تحـت تـأثير تـرکخـوردگي ماتريسي است. از ديگر مشاهدات اين محققـين وجـود پديـدهچسبندگي- لغزندگي٤ در نمودار بار- جابجـايي تيـر يـک سـر گيردار است.
هدف از تحقيق حاضر، تعيين ميزان تأثير پديده هايـي ماننـد ترک ماتريسي و ميدان تنش ناهمگن جبهه جـدايي بين لايـه اي

شکل ۱- نمودار بار- جابجايي يک نمونه DCB تحت آزمايش

در تغييرات نـرخ رهـايي انـرژي کرنشـي بحرانــي حاصـ ـل از لايه چيني متعامـد نسـبت بـه لايـه چينـي تـکجهتـه اسـت . در اين راستا اثر ترک هاي ماتريسي و مدل سازي نـاهمگن اليـاف ورزين بر تغييرات نرخ رهـايي انـرژي کرنشـي بحرانـي بررسـيخواهد شد. با شبيهسازي همزمان جدايي بين لايهاي و ترک هاي ماتريسي، اثر ترکهاي ماتريسي در تغييرات نرخ رهايي انـرژيکرنشي بحراني بررسي مي شود. در تحليلي ديگر جهت بررسـياثـر ميـدان تـنش جبهـه بـينلايـهاي در تغييـرات نـرخ رهـايي انرژي کرنشي بحراني، شبيه سازي همزمان جـدايي بـين لايـهاي و مـدل سـازي نـاهمگن اليـاف و رزيـن در لايـهي ٩٠ درجـه نزديـک جبهـه جـدايي بـين لايـهاي، انجـام مـي شـود. جهـت شبيه سازي جدايي بين لايـه اي و تـرک ماتريسـي از المـان هـايواسط استفاده شده است. بـه منظـور شـبيه سـازي جـدايي بـينلايه اي از المانهاي چسبي به صورت افقـي در بـين لايـههـا وجهت شبيهسازي ترک هاي ماتريسـي از المـانهـاي چسـبي بـه صورت عمودي درون لايه هاي خـارج – محـور ٥ اسـتفاده شـدهاست. انتظار ميرود هر يـک از شـرايط فـوق الـذکر بخشـي ازتغييرات نرخ رهايي انرژي کرنشي بحراني لايهچينـي متعامـد را پيشبيني نموده و به سمت اثبات ايـن نظريـه کـه نـرخ رهـاييانرژي کرنشي بحراني چندلايه هاي کـامپوزيتي پـارامتري مـادياست، پيش رود.

شکل ۲- ابعاد هندسي نمونه تير يکسر گيردار مدلسازي شده

٢- تعيين تجربي چقرمگي شکست بين لايه اي
در مطالع ات آزمايش گاهي رش د ت رک ب ين لاي ه اي در م واد کامپوزيتي، تغييرات بـار وارده بـر حسـب جابـه جـايي، مبنـاي محاسـبات تعيـين چقرمگـي شکسـت بـين لايـه اي اسـت. ايـن داده هاي آزمايشگاهي بـه همـراه طـول تـرک، در محاسـبهG و منحني مقاومت باقيمانده ماده، مورد استفاده قرار ميگيرنـد . در تحليل داده هاي آزمايش و تعيـين چقرمگـي شکسـت يـا نـرخرهايي انرژي کرنشي۶، سه روش مختلف وجود دارد: تئوري تير ساده۷، تئوري تيـر اصـلاح شـده۸ و روش بـري ۹ (کاليبراسـيوننرمي۱۰). در تئوري تير ساده فـرض مـي شـود کـه رفتـار قطعـهDCB مانند تير يکسر درگير اسـت و نـرخ رهـايي انـرژي بـهصورت رابطه (۱) بيان مي شود:
G =I

23BaPδ (۱)

در اين رابطهP بار اعمال شـده و δ جابجـايي در بـار اعمـاليP است که در شكل(۱) نشان داده شده است. همچنـينB عـرضنمونه و a طول ترک اسـت کـه در شـكل (۲) نشـان داده شـدهاست.
در عمل اين رابطه به دليل عدم مداخلـه پارامترهـايي ماننـدمدول الاستيسيته، مقدار نرخ رهايي انـرژي کرنشـي را بـيش از مقدار واقعي آن پيشبيني ميکند. در حـل تحل ي لـي ارائـه شـده، فرض ميشود پيشاني ترک کـامًلاً مهـار شـده و داراي شـرايـط

شکل ۳- نمودار خطي ريشه سوم نرمي برحسب طول جدايي بين لايهاي

مرزي گيردار است، در حالي كه در عمل چنيـن نبـوده و وقـوع يک مقدار مشخص چـرخش در پيشـاني تـرک محتمـل اسـت.
بنابراين دو روش براي اصلاح اين اثر پيشنهاد شده است [۴].
روش تئوري تير اصلاح شده، طول ترک موجود را به انـدازه Δ بيشتر فرض مي کند، که Δ با آزمايش و ترسيم ريشه سوم نرمي، (3/1(C برحسب a، به دست ميآيد. براي به دسـت آوردن پـارامترتصحيح Δ بايد نمـودار خطـي(3/1(C برحسـبa رسـم شـود ومقدار طول از مبدأ خط کشيده شده در نمودار(3/1(C برحسب a، مقــدار Δ را خواهــد داد. بنــابراين طــول تــرک برابــر بــا a+Δ خواهد بود و رابطه اصلاح شده بـه صـورت رابطـه (۲) نوشته مي شود:
46787060561

G =Ic 2B(a3Pc c+δΔ ) (۲)

در رابطه (۲)، Pc بار اعمال شده بحرانـي وδc جابجـايي دربـار بحرانـي اسـت کـه در شـكل (۱) نشـان داده شـده اسـت. همچنين B عرض نمونه، a طول ترک و Δ پارامتر تصـحيح بـه دليل چرخش نوک ترک است. مقدار Δ در رابطه (۲) با توجه به روش داده شــده در اســتاندارد ASTM D5528-01 محاســبه مي شود [۵]. جهـت بـه دسـت آوردن پـارامتر تصـحيحΔ بايـدنمودار خطي برحسب a رسم شود. مقـدار طـول از مبـدأ خـطترسيمي در نمودار (3/1(C برحسـبa ، مقـدارΔ را خواهـد داد . نحوه به دست آوردن Δ در شكل (۳) نشان داده شده است. قابل ذکر است که C نرمي سازه است و از نسـبتδ بـهP بـه دسـت ميآيد.
در روش بري با اصلاح ضريب ۳ در رابطه (۱) با استفاده از داده هاي تجربي، افت ناشي از فرضيات ساده سازي شده در بـهدست آوردن رابطه جبران مي شود. در روش بري، پارامتر نرمـيبرحسب طول تـرک بـه صـورت دو محـور لگـاريتمي ترسـيممي شود و شيب اين نمودار، n، را مي توان به صورت رابطـه (۳) براي محاسبه GI به کار برد[۵]:
G =I

2nPBaδ (۳)
هـر دو روش تيـر اصـلاح شـده و روش بـري، چقرمگـي شکست به کمک روابـط تجربـي را بـا دقـت مناسـبي تخمـينمي زنند. اما تئوري تير اصلاح شـده بـه دليـل اسـتاندارد سـازيصورت گرفته براي انجام آزمايش هاي تعيين چقرمگي شکست، بيشتر مورد استفاده قرار مي گيرد.

۳- مدل سازي المان چسبي
در اين تحقيق جهت شبيهسـازي جـدايي بـين لايـه اي و تـرکماتريسي از المانهاي واسط چسبي اسـتفاده شـده اسـت. مـدلناحيه چسبي ابزاري سودمند براي شناخت گسيختگي در نواحي بينوجهي در اختيار قرار مي دهد. مفهوم ناحيـه ي چسـبي بـراياولين بار توسط داگدايل در سال ۱۹۶۰ معرفـي شـد [۶]. مـدلناحيهي چسبي روش جديدي را براي بررسي تسـليم، شـروع ورشد ترک در مواد مختلف پيشنهاد ميکنـد . روش نـوار تسـليمداگدايل [۶] محدودهي پلاسـتيک را بـه صـورت نـوار باريـکگسترش يافته اطراف نوک ترک پيشبيني کرده و رابطـهي بيـن بــار خــارجي اعمــال شــده و انــدازه ناحيــهي پلاســتيک را ارائه مي کند. روش داگدايل، به عنوان مبنـايي بـراي مـدلسـازي ناحيهي چسبي در نظر گرفته شده است و نوار تسـليم پيشـنهادشده در اين روش نيز به عنوان ناحيه ي چسـبنده در نظـر گرفتـه مي شود.
در مـدلسـازي يـک نمونـه تيـر يـکسـر گيـردار جهـت شبيه سازي المان هـاي چسـبي و اعمـال ويژگـيهـاي مکـانيکي

شکل ٤- قانون چسبي با رفتار نرم شوندگي خطي

فرضياتي در نظر گرفته شده کـه در ادامـه آ مـده اسـت. مزيـتاصلي اين قانون علاوه بر بررسي همزمان شروع و رشد خرابي، سادگي آن در مدلسازي آسيب بين لايهاي و اعمال آسان آن در تحليل اجزاء محدود است. جهت شبيه سازي جدايي بين لايه اي و ترک ماتريسي از المانهاي چسبي با قانون نرم شوندگي خطي استفاده شده که در شكل (۴) نشان داده شـده اسـت . در شـكل(۴)، پارامتر K شيب قسمت اول خطي نمودار، d پارامتر خرابي، GC نرخ رهايي انرژي کرنشي بحراني، 0m تنش بيشينه نمـودارو 0m کرنش معادل تنش بيشينه است. در حالت بدون خرابـي ، المـان سـالم بـوده و تغييـري در خـواص مکـانيکي آن ايجـاد نميشود و پارامتر d در اين حالت صفر در نظر گرفته مي شـود.
در حالت خرابي کامل که المان مقاومت خـود در مقابـل تغييـر شکلها را از دست داده و به راحتي تغيير شکل پيـدا مـي کنـد،خرابي d برابر يک است. در فاصله بين ايـن دو پـارامتر خرابـيبين صفر تا يک تغيير مي کند.
براي بررسي شروع خرابي در ناحيه چسـبي از معيـار تـنشاسمي درجه دوم که در رابطه (۴) نشان داده شده، استفاده شـدهاست:
222
182880-145672

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

 tt0nn          +         tts0s+ tt0tt=1 (۴)

پارامترهاي ts0 ، t0n و t0t بـه عنـوان مقـادير بيشـينه تـنشاسمي، زماني که تغييـر شـکلهـا در حالـت خـالص عمـود بـر بينلايهها (مود اول) يا در حالت هاي برشي خالـص هستنـد در
جدول ١- ويژگي مواد کامپوزيتي و بينلايه اي لايه هاي تک جهته [١]

خواص مواد کامپوزيتي و بين لايه اي
۱۵۰۰۰۰ E1 (MPa)
۱۱۰۰۰ E2 (MPa)
۰/۲۵ ν12
۰/۴۵ ν23
۶۰۰۰ G13 (MPa)
۳۷۰۰ G23 (MPa)
۴۵ tno(MPa)
۴۵ tso(MPa)
۳۰۰۰۰ K1(N/mm3)
۳۰۰۰۰ K2(N/mm3)
۰/۳۷۸ GIc (kJ/m2)
۰/۵ GIIc (kJ/m2)
۱/۷۵ η
نظر گرفته ميشوند.
207033950514

همچنين عبارت  وقتي  مثبـت باشـد برابـر  و وقتـي  منفي باشد صفر است.
براي بررسي رشد ترک و خرابي در ناحيه چسـبي از معيـارب – ک۱۱ استفاده ش ـده که در رابط ـه (۵) نشان داده ش ـده است: η
CC GS 
G +(G +G )nSn 

GT  =1 (۵)
در رابطه (۵)، GsC ، GCn و GCt نرخ رهايي انرژي کرنشي بحرانـي در مودهـاي خـالص اول، دوم و سـوم (يـا همـان GIc، GIIIc ،GIIc) هسـتند. همچن ين در رابط ه (۲)، G G GS  s  t ، G G G GT  n  s  t و GC جمع مقادير نرخ رهـايي انـرژيکرنشي بحراني در مود هاي خالص اول، دوم و سوم خواهد بود.
پارامتر η يک توان تصحيحي است که براي هر ماده از آزمـايشبه دست مي آيد. اين پارامتر در جدول ۱ مشخص شده است.
در اين تحقيق بـراي محاسبـه نـرخ رهـايي انـرژي کرنشـي
افزار المان محدود ابـاکوس ۱۲ اسـتفاده شـده اسـت. از قابليـتبرنامه نويسي در آباکوس جهت مدل سازي و المان بنـدي و قـراردادن ترکهاي ماتريسي به صورت اتوماتيک اسـتفاده مـي شـود .
زبان برنامه نويسي پايتون۱۳ جهـت اسـتفاد ه در آبـاكوس توسـعهداده شده است. در شكل (۲) ميتوان ابعاد هندسـي نمونـه تيـر يکسر گيردار مدلسازي شده را مشـاهده نمـود. در شـكل (۵) شرايط مرزي، بارگذاري و فاصله بين ترک هاي ماتريسي نمونـه
3251454-1795226

3153919835198

DCB قابل مشاهده اسـت . در ايـن مـدل سـازي ، بارگـذاري بـهشکل ۵- شرايط مرزي و بارگذاري نمونه DCB صورت جابهجايي به نمونه اعمال شده است. همچنـين فاصـله بين ترکهـاي ماتريسـي ثابـت اسـ ت. در شـكل (۶) مـي تـوان
المانبندي کلي نمونه DCB مـورد آزمـايش را مشـاهده نمـود.
جهت برخورداري از همگرايي بهتر نتايج، در نزديکـي پيشـانيجبهه جدايي بين لايهاي از المانهاي ريزتر و با چگالي بيشتري استفاده شده است. همچنين از المان هاي حجمي شـش وجهـيهش ت گرهاي در شبيه سازي لايههاي کامپوزيتي و چسب استفاده ميشود.
قابل ذکر است براي بـهدسـت آوردن نتـايجي کـه در ادامـهآورده مـ يشـود، از يـک کـامپيوتر ۸ هسـ تهاي بـا حافظـه۱۴ ۱۲ گيگابايتي استفاده شده است. تعداد المانهاي شبيه سـازي بـرايهمگرايي شبکه ۱۴۸۸۳۶ است. جهت به دست آوردن اين نتـايج بيش از ۱۰۰ بار مد لسازي و اجراي برنامه انجام شد که حـدود
شکل 6- المان بندي نمونه DCB

بحراني مود اول از تئوري تير اصلاح شده استفاده شـده کـه دررابطه (٢) نشان داده شده است.

۴- مدل سازي المان محدود
در اين بخش جهت رسيدن بـه هـدف تحقيـق بـه بيـان نحـوهم دلسازي المان محدود يک نمونه DCB پرداخته ميشود.
۴-۱- شبيه سازي ترک ماتريسي
در اين تحقيق براي مدلسازي و تحليل يک نمونه DCB از نرم
روش هاي عدديشمارة
۱۵۰۰ ساعت اجراي برنامه دربرداشته است.

۴-۲- مدل سازي ناهمگن الياف و رزين در اين بخش به نحوه مـدل سـازي مجـزاي اليـاف و رزيـن در لايهي ۹۰ درجـه يـا مـدلسـازي نـاهمگن لايـه ۹۰ درجـه درنزديکي نوک ترک پرداخته خواهد شد. طول بخش مـدل سـازيشده براي اين بخش ۵/۱ ميليمتر است که ۵/۰ ميليمتـر آن قبـلاز ترک و ۱ ميليمتر بعد از ترک است. عرض قطعه نيز به طـورکامـل مـدلسـازي شـده اسـت. قابـل ذکـر اسـت کـه در ايـن مدل سازي هيچ گونه ترک ماتريسي مدل نشده است و تنها الياف لايه ۹۰ درجهاي که در کنار ترک جدايي بين لايهاي است، مدل

شکل ٧- الياف ٩٠ درجه در مدل سازي ناهمگن لايه ٩٠ درجه

شکل ٨- شرايط مرزي و بارگذاري مدل سازي ناهمگن لايه ٩٠ درجه

شدهاند. در اين مدلسازي چگالي الياف حدود ۶۲ درصد است.
در شكل (۷) نحوهي اين م دلسازي ديده ميشـود . در ايـنشکل دايرهها نشان دهنـده ي اليـاف در لايـه ۹۰ درجـه مجـاورجدايي بين لايهاي هستند.
شكل (۹) نشان داده شده است. اطمينان حاصل شود. جواب نمـودار بـار- جابجايـي در شكـل جهت به دست آوردن اين نتايج از يک کامپيوتر ۸ هستهاي با (١٠) نشان داده شده است. با توجه به نتـايج بـهدسـت آمـده از
نحوه بارگذاري و شرايط مـرزي نمونـهDCB شـبيه سـازيشده مانند مدلسازي قبل است و در شـكل (۸) قابـل مشـاهدهاست. در اين مدلسازي بارگذاري بـه صـورت جابـهجـايي بـهنمونه اعمال شده است. نحـوه المـان بنـدي نمونـهDCB در

شکل ٩- المان بندي مدل سازي ناهمگن لايه ٩٠ درجه

۵- نتايج به دست آمده
در اي ن تحقي ق از د ادهه اي آزم ايش نمون ه ه اي ک امپوزيتي 7-72T300/9 استفاده شده که شکل هندسي و خـواص مـواد ودادههاي آزمايشي آن در مراجع [۱] و [۵] آمده است. به منظـوراعتبارسنجي تحقيق از نتايج تجربي آورده شـده در ايـن مراجـعاستفاده مي شـود . در جـدول ۱ ويژگـي مـواد بـراي کامپوزيـت تکجهته آورده شده است. در شكل (۲) هندسـه نمونـه تحـتآزمايش نشان داده شده است. قابل ذکر است باتوجه بـه مرجـع[۱]، نـرخ رهـايي انـرژي کرنشـي بحرانـي مـود اول آزمـايش چندلايه متعامـد بـراي کامپوزيـتT300/977-2 برابـر (2(kJ/m
۲۹۵/۱ به دست آمده است.
ابتدا کد المان محدود براي يک کامپوزيـت کـربن/ اپوکسـي بـالايه چيني 24[0] که خـواص مـواد و مشخصـات هندسـي آن درجدول ١ و شكل (٢) ذکر شده، اجرا شـد تـا از صـحت نتـايج
روش هايدر
حافظه ۱۲ گيگابايتي استفاده شده است. تعداد المـان هـاي ايـنمدلسازي جهت همگرا شدن برابر ۱۸۲۰۱۰ است. در راسـتايبه دست آوردن نتايجي مورد قبول، بيش از ۵۰ بار مدل سـازي واجراي برنامه تکرار شده است و ايـن امـر حـدود ۵۰۰ سـاعتاجراي برنامه را دربرداشته است.
مدلسازي لايه هاي تک جهته به خوبي ديده ميشود کـه نتـايـجعددي به دست آمده با مدل سازي ترکهاي ماتريسـي ، بـا نتـايجتجربي و عددي همخواني خوبي دارند و نمودار بار- جابجايـي يکساني از هر دو به دست مي آيد. همچنين در اين شـکل نتـايجحاصل از روش عددي مدل چسبي سنتي که همان حل عـددي


پاسخی بگذارید