. /K 2 / ; 9<3 B? 9& %4[ 7 ] 2
07 C ] C C2 C< 8,’-3 [^] J 7 ] J 2 6 -C& / Z C_& C / / < F‘, J,2 %‘ (< Q 6 7
6 C3 %C C< a C& ] C C2 b F / H ’ & 2
. Z C_& >2 ,@,7 2 < 8,’-3 X ,4 G 0& cI
%2 > 6 , %Y 0,& < 8,’-3 >/ ‘
9Q %6 -& X, [3 J f& . [e$ ]9& : d 6[
*
/ F‘,C > hC: > CQ [email protected] [email protected] 4G 2 / ; 9<3 7
%I Cn/ 9Fk l & m b d b, / 4D 6 i Q j3 %EC 0D / jC3 o jCp C2 C< 8,’-3 > 2 j3 o jCp C2 C / ; 9C<3 . %2 C4q ,(C2 E4 G Cp ? / ‘ 2 ( > F, 2 E4 G 0 & cI
@( > 🙂 A :>( $ (? 8;8=
/F‘,C >C2 C/ ; 9C<3 C G >2 1 /
C4I 7 Xx J 92 4, m& 2 ? [email protected] j3
/ h (n)0hC: J, CD C 4, / ? > / / F‘,C <G 2 /
2 & lQ 7 X ,4 G Z _& 6K ? U D / h (n)1 h :W 2 > / / F‘, wj& Y 2 d(n) / c(n) F‘, / V7
9C 2 9 2 d 2 PR ,x jp 7 %3 x . % 9, 3
~ 9C_ %4Cx F‘,C ] E1 X ,4 G ? B @ 2 6 2
/ ;,4[3 ? Z : m (w $ );E .(CQF> Q4, ) 7 9,3
.9Q % 6 -& >912 m / 0 F
PR , x p > 7 9 & % E& 2 4, CQF> Q 4, / 9C 13 ,x p 6 0 Q Y 2 Q 4, J > 2 .[ ] 9F (Q j3 ? D > 2 6 > / .[V] (,& d 2 6 3 %EC 0D > CQ 2 7 J,Fi Q j3 > Q < o jp 2
(wC $ ) ;E CQF > Q4, >2 .[)$^] 9&9,@ ,(2
6 C ? 0 FC C 4, 9C 2 9C 1 C / (C, C7 %3 x :2 9Q p d 2 ? =2 / / B 2 ;,4[3 4, ] E1
7437231189

h (n)0 = 2( ) h (n)h (n0 0 + 2k) = (k) (V) h (n)1 =±( 1)n h0 (N 1 n) (^)
6 9F&3% & B9 K 2 > Q4, { 91 (,
(V) / ( ) =C2 / 92 ./? N4, Y 7 %3x .9F2
? %B/G 2 .9 FF % 9 ,3 1 N/2 a_
9C13 C / > CQ4,%CIY >C2 C & >Q,1
C 4, Z ; 9C<3 @Cx y C & 9C13) C /@x >&
C & z=-1 @x K 4, J >2 : .[ ] (z=-1 N/2+K a C _ y C J / (V) / ( ) =2 / :
J2 F2 .9&h:% , p h (n)06/K 2 >2 q2
N-(N/2+K) ? 6C3%C JE 63 J-,2 2 69, >2
N C7 %3 Cx C& & 6 FG 2 .7 B @ > ?K 5
H C’ & (( )Cq2) mC C2 2 K/ C : & -Q 2 2 B9C K C 2 q2 fFD a _ (V) / ( ) =2 / ?
|
>9 C12/ C I C5 HCp 6C7 8’- C$V
(DS,x p) >912 9Fk / (±15 ,±45 ,±75 >5)
(PR,x p) ;7 >?? 2 $^
. 2m : 1 >912 m I > 2 7 <d ;2 d %‘&/0 $} C2 2/ =C >9C12/ C I > 2 7 N<3 ? 7 X < [ $)
.2 2 2m >912 m I > 2 / B2 DWT >G I
CQF C 4, mC ? [email protected] C 2 DCWT %2 2 (V)l’2
; 9C<3 J >2 DS / SI op /pD 6 ~<3 / 9 1
8,’-C3 > 2 B9 F-,D ‘ (^)l’2 . % % 2
C‘ / % C 1 C / C2 / JC ? ;x I f & / M <
CI < >9F2u 5 (}) l’2 & / % ( /
.%q 7 >2 B9 M XF-,D /
8=
/ B9 %1 (DCWT)=4 ’ / ; 9<3 l’2 J
Cd %C2 C (DS / SI 6 i Q) ; 9<3 J op

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

C 4, p ? B @ 2 B/ G =4 ’ / ; 9<3 .,: % >9C12 mC C I hC C %C B @ C 0,& 6K ./ 0 ?
9C12 CQ >9C12 m C I / 9Qp V: %‘&/0
. C%C C22 2m %C‘&/0 ;C7 h /22 V %‘&/0
C 9C%C & C & 2<d ;2 d %‘&/0 6 0,J / 4Q/
2 %1 / 2 ( ; 9<3 J >v & %: – 6 0, C >C[& 2 B 2 3W 2 ,(2 >9129Fk >I o jp uC5 & & 6 FG 2 . %‘&/0 6 0,J B9FF 6 <5
? [email protected] C C2 M9C / >?B- %5 3 b 5 f & [V)]
C‘ X,x jCp B/G2 . B9 K 2 3-D DCWT
C I C5 H Cp 6C8’-C 6 Ci Q ; 9<3 J
6 Ci Q) >jC2 C @,3 K C_Z9CG C2 C_F >9129Fk
%C 1 C /C2 ?CD %_& q [@x @,3 K
W C2 Cd C2 > C ? D C 9C 9CQ p ( % _ Cp 2 %Cx p C,Q ? % 0D / j3 ? D 6 i Q
.

: 4 3 .& E 0 38(58C)-*

: 4 3 🙁 DCWTG” 8(F8C)-*

HH HL LH
.> + !” L!’($ : 4 E,” (> &&’ ! / / (I 2D DWT!(K J (I 8(H8C)-*

.> +!”L!’($ : 4 E, ” !( (> &&’ ! / / (I 2D DCWT! (NJ(I 8( 8;)-*
DCWTDWT < 8;-*
Ve
C2 X C<4,Q > [email protected] RC [3 >2 %B 6 -& %: 2
(C 2%C 7hC { CQF 4, >2 B9 7 >/9[
CF1 J 9C2 y C JC .9C2 d 2 ( ) = / 2 y
.,p 3 & & ,& B? 9& 2 h (n)0 2 <(& g (n)0 FIR C 4, mC C2 & & ,& ,p 3 y 7 8’-
XCCCC<G CCCCk CCCCQ hCCCC /CCCC %CCCC & B/ CCCC2
9 & 2 =/ 1 7) z=1 E (z) =G (z )02H (z )z021
/ C2 C2 y C 9C2 -C,2 @x > ( 4, <G
:& 63% J2 F2 / %
G (z ) H (z )z0 20 21 =Q (z)(1 ze1)L(|)
C C hC: Z3 4, m e j/2 8’- i& Fk
C 4, Xx 2 6K 63% [}] B9 q ,cd R2 q
:: & ? bqd Z3
L
zD(1/ z)
A(z) =

D(z)
L
D(z) 1= + d(n)z n
n 1=
90068481549

d(n) = ( 1)n Ln (( +L)1)nn (e)
6K
:%w 13
(x)n = x(x1)…(xn +1) ? X x 2 (.)n ‘4 G /
A(z) zC22 z =1 rCY (e)C 4,Xx J
C ,Q Cp = 0 r CY C1 CY 2 / 2 9Q p d(n) C % e j /2 > 2 ] J 2 .A( ) e j / { C C[2 C2 C5 3 C2 / B /K 2 = 0.5 >2
877824109833

hC 9C2 d 2 G (z)H (z)00 = z LD(z)D(1/ z) q2 9 2 (*) q2
: ,Qp
H (z)0 = F(z)D(z)()
G (z)0 = F(z)z LD(1/ z)(V)
JCC 9CC2 CC/ @CCx > CC & 9CC13 ‘& CC,2 k CC:
. 9C2 F(z) = Q (z)(1h+ z 1)k ;EC C2 9C 2 F(z) Xx
L B9 H ’ & m22 k 7 W 2 B9 7 4, >2
V
.C %C B @ C 6 C 3 > C2 B9& ,d 2 > ?K 5 ? / : : & X x J 92 h (n)0 6 3% ] J 2
h0 =[abccbade](})
? / B9C K C 2 h (n)0(}) / (V) / ( ) =2 /a_ ?
6? ? [email protected] 2 & / 9 K% 2 h (n)1(^) q2
C2 ;C,4[3 > CQ4, C2 <(C& 0 F > Q 4, 62 ] E1
B9 K 2 > Q4, .9 K % 2 h (n),h (n)01% I
.9& B9 B 6 -& ( ) /95 { 9&/ 2
> CQ4, %CIY >C2 C C7 C2 B9 1 Y 2
[email protected] m .X <4,Q >@5 ? [email protected] =4 ’ /
> : > 2 ‘ @5 m / / Z : > 2 X <4,Q > Q 4, > C2 C7 ,Q Cp 6 -& .[ ] / % 7 2 ‘
Cp ;,4[3 > Q4, 63 % X <4,Q >@5 = R [3
.: & Z/ p ;,4[34, ] E1 6? /
/ h (n)0 + jg (n)0 =4 CC’ > CCQ4, ? CC7 %3CCx
;,4[3 h:W 2 /h: J, D > Q4, 6FG2 h (n)1 + jg (n)1
>C2 Cp mC 63% (H $ ) ;E R2 q [email protected]
.2 7 2 %Q (d >2 p m / % ,I (d
9CC2 h (t) X CC<4,Q ; 9CC<3 g (t) CC %CCCC
:9 K% 2 h g (t) = {h (t)}%F1
( ) = jj hh( )( )>< 00())
:_, &
( ) + jg ( ) = 2h0( )>< 00
lCD %[email protected] >(& 7 =4 ’ / %& <, -D B? I %F1
B9Q – DWTi& Fk 5 69 y 4’ J2 F2 / 9Q % &
: ,Qp ()) q225 3 2 hD% & Xx 9
g ( ) = h ( )( )
:h /
58931-525827

H ( )0= G ( )0( )
:& 63% J2 F2 /
G ( )0= H ( )e0j ( )(*)
+”< * 4 .& E:>( $8;OA

/ Z :0 F / ; ,4[3 > Q 4, ) 2 9 Q p ? X x :([*] 9& % H ’ & : ‘ ? X/@
A(z) = H0f (z)H (z )H (z ),0204 B(z) = G0f (z)G (z )G (z ),0204M = =238
(})
C(z) = H0f (z)H (z )H (z ),0204
D(z) = G0f (z)G (z )G (z0204)
:9 K% 2 { ;E 25 3 2 W = ej2 /M :
Y(z) = Y (z)a + Y (z)b
= 1 M 1kk+ B(W z)D(z)]k
X(W z)[A(W z)C(z)
M k 0=
())
J C >C2 hC C k0 ; ;p 93 > Q 4 5
C2 6 C3 %C .7 & r x ;p 93 > Q 4 5 ? 9 2 TI I
b 3 2 { y 0 F / ;,4[3 > Q 4, b F %I Y Z C k sqC C4D C D (^);E .[*] 7 R [ %2 p
C 8’- i& Fk .9Q % 6 -& DCWT / DWT >2
C2 wC4 ’ qC b Cn >v C& %C 1 / >2 C / > C2 C %CI 9CF % ,,A3 ~ >/ / @,
C4G .9C&%C% d C2 ,,A3 6/92 ~<3 bn >v & =4 ’
C C 6K =4 C’ / > 2 SI,x p %< 3 >d 2
@Cx C2 2 ; Y 2 ;p 93 > Q 4 5 6 3% & ; G
k % B? 9& 2 b F %I Y 2 &K 6 3% 7
%& <, -D B? I /%& ()) q2 2 5 3 2 ud / .7
B C Q / 9CQ9& lC D %[email protected] > (C& 7 =4 ’ /
F(z) = +a(1z 1) XCxC2 F(z) h / H ’ & N-2 22
/ N22 ()q2 H (z)0Y 3 2 9 Qp
:9 K% 2 J2 F2
h (n)0 =f(n)*d(n) =a(d(n) d(n 1+)) g (n)0 =f(n)*d(N 2 n) =a(d(N 2 n) d(N 1 n+)) g (n)0 = h (N 1 n)0
(^)
] CE1 6 C ? %CQ lC’2 > Q4, 7 %3x %F1
>CC2

h ( )+ jg ( )

9 FCC2 %CC , I lCC’2 > CCQ4,
> [email protected] (wC $V);EC .C2 9CQp @Cx %@F >(& 7
B9C K C C2 { / 2 7 91 / X <4,Q ; 9<3
.9Q % 6 -&
SI,G “( 8=8=
[email protected] 9& 2? m >?? 2 ? SI ,x jp % 2 >2
6/9C2)C/ bn ? [email protected] 2 = 6FG 2 . %
(^sqC =C ~ C ) sqC mC (] C, b Cn J : & RC Y JC ? B9 >? ? 2 } F‘, : . % >? ? 2 F‘, 6 C3 %C 9C 2 C 9& 5/ ;p 93 F‘, J / , F2 y Z9CG C7 Ck C d 2 SI ,x jp sq J 7 @:
hC / 9F7% _ E Z ; 9<3 u2 3 m 9& 2? ;p 93 5/
. LTI%F1 (SI) 6 ? 2 ,A & / %qp 2 n D B9 7 9& 2 ? 0 F / ;,4[3 > (d (H $V) ;E
2 D / C B A (^sq bn) { >2 .9Q % 6 -&
VV

0 RI ” & > # << P Q8(58=)-*

(M = 2m) m RI ” (V& – ) S T(U , ! ( 8(F8=)-*
!( (> ” , :> ! ( -* 8=-*
C/ Q B9FF7 %& <, -D B? I / 2D DWT > Q9& 2? 2
.9Q % 6 -& U& 7 >912/ [@x r Cp C2 / 9C& =4 C’ X Cx C2 Q 4, DCWT> 2
9 CCC& 2 h CCCD % 9 CCC5 CCC / 6K CCC7 DWT : ,Q p _F ( (x,y) = (x) (y) )
(x, y) = (x)(y)
= (( h (x) + j g (x))( h (y) + j g (y))
= h (x) h (y)g (x) g (y)()
+ j( h (y) g (x) + h (x) g (y))
>9C12/ [@Cx C/ CQ B9FF7 %& <, -D B? I J2 F2
> 2

h( )+ j g( )

6 2 @ x 2 5 3 2 U& 7 hC: W C2 > CQ 4, ? C7 >9C& 2 C ? > 2 %@F > (& 7
V^
C 4,%C5/ p 9C ~G 92 @x 22 >9
0& k %&& Xx 2 %@F >(& >2
@,CC2 %‘ (C2 / Z9G 6 0,%2 ? >2 .2 9Qp @x
C4 5 C2 ( k 0) ;p 9C3 > CQ 4 5 >v & <(& ? 6 3% C2 6 0C,JC ( k = 0 ) 7 B @ 9& 2 ? Q >2 %4x
BC2 ;<,C $Ve ? =4 ’ / >2 = Y
.[V)] ;<,$^ /9I %1 / >2 %I
DS,G “( 8W8=
%@,1 n DS , x p > 2D DWT,C& % Ci& Fk Cz C 5 69C y C4’ a Cn JC %4x 4G .
F >/ (. $ );E . % , I > Q4, ? [email protected]

* ([” DWTT(U RI (> ” :9(! @(Z # DWT0″)7 RI ” / X / ” Y7 T( O 5 ” 8W-* * ([” DCWTT(U RI (>” :9(! @(Z # DCWT0″)7 RI ” / X / ” Y7 0 5 ” / : “
.> + ! ” / : “
: ,Qp U& 7 >912 /[@x :2 9Qp ? Xx 2 9F7%[email protected]

C / ? 9C& 2 C ? JC C 8’- 0,& { ;E ? i& Fk7 _&K ? J2 F2
.9CF7 %C & y C4’ ±45 > C /? / B7 %& <, -D 45 real{ (x,y)}= h (x) g (x)h (y) g (y)
V}
1,1(x,y) = h (x) h (y) 2,1(x,y) = g (x) g (y) %E % 7 /K 2 +45 / ? ,Q ’2 i& Fk (x,y) = h (x) h (y) 2,2(x,y) = g (x) g (y) :,F7 ./ 0 Q 4, ?
1,2
1,3(x,y) = h (x) h (y)2,3(x,y) = g (x) g (y)
46573447941

(|)(x, y) = (( h (x)+ j g (x))( h (y) + j g (y))

723895-200988

1
2
1

1

2


پاسخی بگذارید