ρ j =∑f ji , J jα =∑f jic jiα
i=1Ni=N1 (۳)
Pjαβ =∑f jic jiαc jiβ, Q jαβγ =∑f jic jiαc jiβc jiγ
i=1i=1
ک ه Pjαβ ، J jα ، ρj و Q jαβγ بـه ترتي ب چگـالي، ممنـتم،تانسور فشار و ممان مرتبه سوم جزءj ام هـستند . بـراي مـدلD3Q27 که در کار حاضر مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه اسـت،بردارهاي سرعت شبکه و توابـع وزنـي متنـاظر بـا آنهـا، بـهصورت زير هستند:
⎧(0,0,0)
⎪⎪(±1,0,0)cj, (0,±1,0)cj, (0,0,±1)cj
cji =⎨
⎪(±1,±1,0)cj, (0,±1,±1)cj, (±1,0,±1)
⎪⎩(±1,±1,±1)cj (۴)
⎧8/ 27 i = 0
⎪⎪2/27 i =1,….6
Wi =⎨
⎪1/54 i = 7,…,18
⎪⎩1/216 i =19,…,26
اندازه سرعت شبکه براي هر جزء،c j ، به سـرعت صـوت آن
19194783927

7170424689

جــزء csj = RT0 m j بــه صــور ت c j = 3csj مربــوط ميشود که m j جرم ملکولي جزءR ، j ثابت جهـاني گازهـاو 0T يک دماي مرجع است.
تـــابع توزيـــع تعـــادلي بـــا مينـــيمم کـــردن تـــابعH f

، تحت قيود بقاي چگالي هر جزء و
جدول ۱- پارامترهاي مورد نياز براي محاسبه ضريب ديفيوژن
O2 N2
e ۱۰۷/۴ ۹۷/۵۳
σ ۳/۴۵۸ ۳/۶۲۱

بقاي ممنتم مخلوط به صورت زير به دست مي آيد:
fjieq =ρjWi ×
d ⎛⎜ 2cj − c2j + 3Uα2 ⎟⎞⎜⎛ 2uα − c2j + 3Uα2 ⎞⎟ccjijα (۵)
493014-215401

∏α=1⎜⎜cj⎟⎟⎜⎜cj − Uα⎟⎟
⎝⎠⎝⎠
که در آنd تعداد ابعاد فضا،Uα = Jα ρ سـرعت مخلـوطدر جهتα ، و ρ چگالي مخلوط است. توزيـع شـبه تعـادليسيستم با مينيمم کردن تابعH تحت همان قيود قبل و يک قيداضافي که وابسته به پارامترهاي تأثير گـذار بـر مـسئله اسـت،بهدست ميآيد. با توجه به ايـن کـه دو متغيـر مـؤثر در انتقـالجرم، فشار هر جزء و اختلاف مومنتم اجزاء بـا مـومنتم کلـيسيال هستند، هر کدام از اين متغيرها را ميتوان به عنوان متغير آهسته (قيد سوم ) در نظر گرفت، که انتخاب هر يـک وابـستهبه شرطτ2j >τ1j است . طبيعتﹰا بر حـسب شـرايط موضـعيجريان ميبايست يکي از اين دو متغيـر بـه عنـوان متغيـرآهسته در نظر گرفته شود. در صورتي که اخـتلاف ممنـتمبه عنوان متغير آهسته انتخـاب شـود، مـي تـوان نـشان دادتوزيع غير تعادلي هر جزء با جايگذاري سرعت هر جـزء
uj = Jj

ρj ب ه ج اي س رعت مخل وط، در معادلـه (٣) به دست مي آيد:
(۶) f (ji∗ ρj,u )j = fjieq (ρj,u )j به کمک بسط چاپمن- انسکوک ٥ ميتوان نشان داد کـه مـدلفوق، معادلات ناوير استوکس و معادله پخش استفان ماکسولرا ارضا مـيکنـد [۱۸]. در ايـ ن حالـت مقـاديرτ1j وτ 2 j بـر
حسب خواص اصلي مخلوط (ويسکوزيته و ضـريب پخـش)
867912654678

2039111654678

بهدست ميآيند که براي يک سـيال دوتـايي، در نهايـت، ايـ ن مقادير عبارت اند از: (۷) 122τ = τ1j visc, j = µ j,effP , τ = τ2 j diff , j = X X PD1µ کهP فشار کل مخلوط،X کسر مولي جزء مربوطه،D
ضـريب ديفيـوژن، ( 2µ12 =ρ1ρ2

(ρ1 +ρ جـرم کـاهش
يافته وµ j,eff ويـسکوزيته مـؤثر هـر جـزء اسـت . بـراي محاسبه و يسکوزيته مؤثر از رابطه وايک با تصحيح ب يـ رد [٢١]:
µµj

j,eff = ∑k 1M= Xkϕjk
413004137765

1524762137765

ϕ =jk1 ⎛⎜⎜ + mj ⎞⎟−0.5 ⎡⎢ +⎜⎛⎜µµj ⎞⎟⎟0.5 ⎛⎜⎜ mj ⎞⎟0.25 ⎤⎥⎥2 (۸)
11
8 ⎝mk ⎟⎠⎢⎣⎝ k ⎠⎝ mk ⎠⎟⎦
و برا ي محاسبه ضريب د يفيوژن از رابطه ارائـه شـده در [۲۲] استفاده شده است:
13
975190-87404

2
2
1
2
D
12
2
12
12
12
T
1
1
m
m
P
T
0.5

e
ee+


σΩ
+

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

2

2

1

2

D

12


دیدگاهتان را بنویسید