fi = 4VHs × −(2i 1) i = 1,2,3,… (۱)
⇒ f1 = 0.42Hz
در معادله فـوق،fi فر كـانسi ام،H عمـق لايـه خـاك وVs سرعت موج برشي خاك است و همچنين:
Vs =

(
)
G
E
21
=
ρ
+νρ

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

(

)

G

E

21

=

ρ

+νρ

(۲)
در تحليلها رفتار مصالح خطي فرض شده و با توجه بـه طويـلبودن تونل، مسئله بهصورت كرنش مسطح ۷ در مقطـع عرضـيدر نظر گرفته شده است.

ميرايي ۱۰ درصد فـرض شـده اسـت. بـا توجـه بـه اينكـ ه ماتريس ميرا يي[C] تر كيبي از ماتريسهاي جـرم[M] و سـختي
جدول ۱ – فركانسهاي طبيعي خاك با تونل و بدون تونل (هرتز)
فركانس i ام خاك بدون تونل (تحليلي يك بعدي) مدل خاك بدون تونل (مدل سازي دو بعدي ANSYS) مدل خاك – تونل (مدل سازي دو
(ANSYS بعدي
فركانس اول ۰/۴۱۸۹ ۰/۴۱۹۰۵ ۰/۴۲۱۷۸
فركانس دوم ۱/۲۵۶۷ ۰/۵۱۵۷۴ ۰/۵۱۶۹۷
فركانس سوم ۲/۰۹۴۵ ۰/۷۱۲۷۲ ۰/۷۲۰۰۳
[K] است ضـرايبα وβ از فرمولهـاي زيرمحاسـبه شـده و درمدل استفاده شده اند:
[C] = α[M] + β[K] (۳)

⎡ωj −ωi ⎤
63017531469

⎡ ⎤⎢ ⎥⎣ ⎦αβ = 2×⎢⎢ω−1ω−1 ⎥⎥⎥×ω −ωω ×ω2jjii2 ×⎡ ⎤⎢ ⎥⎢ ⎥⎣ ⎦λλij (۴)

⎣ ji ⎦
كه در آنλi وλj درصد ميرايي،ωi وωj فر كانسهاي زاويهاي iام وj ام اند كه در اين مسئله فركانس زاويهاي اول و سوم انتخـابشده اند. به ازاي λi = λj = ۱۰% خواهد بود:
⎢ ⎥ ⎢⎣ ⎦ ⎣⎡ ⎤ ⎡αβ = 0.4286500.012664⎥⎦⎤
با توجه به مقادير معلـوم مـسئله ، فركانـسهاي اول تـا سـومخـاك بـدون تونـل در جـدول (۱)، بـه صـورت يـك بعـدي محاسبه شده و براي براورد درستي نتـايج، بـا نتـايج تحليـل مودال از برنامهANSYS (مدل سازي دو بعدي خـاك تنهـا) مقايسه مي شود.
همچنين تحليل مودال بر روي مـدل خـاك – تونـل انجـامشده است . همانگونه كه در جدول (۱) مشاهده مي شـود نتـايجتحليلها ي مدل سازي ANSYS و محاسبات روش تحليلي نـشانميدهد كه فر كانسهاي دوم و سوم در روش تحليلـي بـه علـتفرض يك بعدي بودن خاك و ساير فرضيات در نظر گرفته شدهبا فر كانسهاي دوم وسوم مدل سـازي متفـاوت اسـت . همچنـينفركانسهاي مدلسازي در هـر دو حالـت خـاك بـدون تونـل وحالت خا ك با تونل تقريبﹰا يكسان بوده و مشاهده مـيشـود كـ ه وجود تونل بر فركانسهاي طبيعي و نيز شكل مودهاي ارتعاشـيتأثير قابل توجهي ندارد.

شكل ٣- منحني پوش لنگر خمشي (روش عبدالسلام)

٢-٢- منحني پوش نيروهاي داخلي در مدل خاك با تونل
12555231786935

حداكثر نيروها در هر ١٥ درجه از محيط تونل محاسبه شدهو نيروهاي داخلي پوشش تونل در نقاط بين صفر تا ٣٦٠ درجهاستخراج شده اند، موقعيت زاويه θ در مدل بعـدي، شـكل (٤) قابل مشاهده است. در تحليل مسئله، انجام تحليلها با عرضـهايمختلف مدلسازي و مقايسه نيروهاي داخلـي پوشـش تونـل وهمچنين فر كانسها، نشان داد كه با انتخاب ١٥٠ متر= L (عرض مدل) نتايج تحليلها تغيير نخواهد كرد. نتـايج مربـوط بـه پـوشلنگر خم شي، نيروي برشي و نيروي محوري پوشـش تونـل بـاتوجه به نتايج تاريخچه زماني هر كدام از آنها در نقاط مختلـفبه دست مي آيد كه در بخشهاي بعد به منظور مقايـسه بـا نتـايجمدل تونل – ساختمان آورده شده انـد . پـس از اسـتخراج نتـايجتحليل، مقادير حداكثر نيروهاي داخلـي پوشـش تونـل بـه ازايزواياي مختلف از محيط تونل (θ) ترسيم مي شود. براي نمونه،نتايج مربوط به لنگر خمشي حداكثر در هر نقطه (هر ۱۵ درجه ) در شكل (۲) و در شكل (۳) (روش عبدالسلام ) نشان داده شدهاست. مقادير نشان داده شده در شـكل (۲) و سـاير شـكلها كـ ه بهصورت پوش نتايج تاريخچه زماني ارائه شدهاند با بهكارگيري معادله هاي زير بي بعد شده اند:
1981963-162841

387859-162841

M


دیدگاهتان را بنویسید