در اين تحقيق در قـسمت دوم معـادلات حـاكم در ديـدگاهلاگرانژي معرفي شده و در ادامـه در قـسمت سـوم روشSPH معرفي شود. روشهاي تصوير (۱) و (۲) و جزييـات مربـوط بـهشباهتها و تفاوتهاي آنها در قسمت چهارم تشريح ميشـوند . در بخش پنجم از اين تحقيـق نتـايج حاصـله از روشـهاي عـددي فوق الذكر در مسئله جريان سطح آزاد عبـوري از دريچـه مـوردبررسي و در آخر نتيجه گيري و بحث در رابطه بـا ايـن تحقيـقانجام مي پذيرد.

۲- معادلات حاكم بر جريان
معادلات پايستاري جرم و ممنتم بـه صـورت دو بعـدي بـهعنوان معادلات حا كم بر سيال در نظر گرفتـه مـي شـود. در ايـنمعادلات توزيع فشار در سيال به صورت غير هيدرواستاتيك درنظر گرفته ميشود. اين معادلات در ديدگاه لاگرانژي به صورتزير نوشته ميشود[۳۱]:

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

7772145865

D
1
.(
0
V
)
Dt
ρ

=
+
ρ

DV
P
1
.
g
Dt

∇τ
=−
+
+
ρ
ρ
G
G

D

1

.(

0

V

)

Dt

ρ

=


پاسخی بگذارید