55 تنش تسليم (σy)
181.09 ضريب سخت شوندگي (K)
0.318 نماي سخت شوندگي (n)

ميگيرد. در شكل (۲) لوله تغييرشكل يافته به اتـصالT ، نـشانداده شده است.

۲-۱- پارامترهاي ورودي
پارامترهاي ورودي در اين فرايند شامل جنس لوله، ابعـاداتصال مورد نظر، ابعاد قالب و همچنين ابعاد پانچهـاي مـوردنظر هستند كه در ابتدا برحـسب نظـر و نيـاز طـراح انتخـابمـي شـوند. در مطالعـه حاضـر بـه منظـور مقايـسه بـا نمونـه آزمايشگاهي، پارامترهاي ورودي مشابه نمونـه مطالعـه شـدهتوسط هوانگ و همكاران [۷] انتخـاب شـده اسـت. هندسـهمربوط به فرايند هيدروفرمينگ براي ابعاد قالب و لوله مطابقشـكل (۳) اسـت. لولـه از جـنس آليـاز آلومينيـوم 6063-T5 انتخاب شده اسـت و خـواص آن مطـابق جـدول (۱) تعيـينشده است.
۲-۲- پارامترهاي بارگذاري
فشار داخلـي، پـانچ محـوري و پـانچ متقابـل، سـه پـارامتربارگ ذاري، س ه پ ارامتر بارگ ذاري در فراين د هي دروفرمينگاتصالاتT شكل هستند. پارامتر اصلي در فرايند هيدروفرمينگ فشار داخلي است كه مستقيما بر روي ظرفيت دستگاه و هزينـهتوليد تاثير ميگذارد. به منظور جلوگيري از نازك شـدگي بـيشاز اندازه در طول فرايند از پانچ محوري به منظور هدايت جريانفلز به داخل قالب و از پانچ متقابل به منظور كنترل رفتـار تغييـرشكل د ر ناحيه آزاد قالـب اسـتفاده مـي شـود. طراحـي منحنـيتغييرات پارامترهاي بارگذاري مستلزم شناخت دقيق هر يـك ازپارامترهاي بارگذاري است، بنابراين ابتدا هر يك از پارامترهـايبارگذاري از به طور دقيقتري معرفي ميشوند.

۲-۲-۱- فشار داخلي
از مهمترين پارامترهاي فرايند هيدروفرمينگ، طراحـي ظرفيـتفشار داخلي اسـت . محققـان بـسياري بـر روي طراحـي مناسـبتغييرات فشار در طول فرايند مطالعه و مسيرهاي بارگذاري متفاوتي براي توليد قطعات در اين روش ارائه كردند [۳-۶]. به طـور كلـيدو منحني فشار داخلي خطي و نوساني براي مسير بارگذاري ارائـهشده است . طراحي مس يرهاي بارگذاري بر اساس فـشار خطـي درمطالعه قبلي توسط نويسندگان انجام گرفت [۸] و در مطالعه حاضر صرفا رفتار تغيير شكل لوله در بارگذاري نوساني مطالعه ميشود.

شكل ۴- منحني فشار نوساني به همراه متغيرهاي بارگذاري

جدول ۲- متغيرهاي بارگذاري نوساني
نماد واحد متغير شماره
Pfinal Mpa فشار نهائي ۱
T s دوره تناوب ۲
∆P Mpa دامنه نوسان ۳

استفاده از ميدان فشار نوساني براي هيدروفرمينگ قطعات ابتداتوس ط م وري و همك ـاران [۹] پي ـشنهاد ش د و بهب ود قابلي ـت شكل پذيري لوله در بارگذاري نوساني در فرايند بادكردگي۲ مطالعهشد. تاثير بارگذاري نوسـاني در هيـدروفرمينگ قطعـاتT شـكلتوسط لوح موسوي و همكاران [۱۰] مطالعه شد. به طـور كلـي بـاتوجه به اينكه فشار در طول فرايند روند كاهشي-افزايشي بر رويلوله دارد، اين عمل موجب ايجاد يك فرايند كار سـختي بـر رويمواد لوله ميشود. لذا، موجب افزايش استحكام لوله و در نتيجه بـهتاخير انداخت ن نازك شدگي در لوله منجر ميشود. براي اين پـارامترتوابع مختلفي ارائه شده است كه در مطالعات [۹-۱۰] به آنها اشارهشد. بهترين تابع براي اين پارامتر مطابق معادله زير است:
(۱) (P =∆PSIN⎜⎝⎛

2Tπ t −Ty ⎠⎟⎞+ Py +⎜⎛⎝⎜

TPfinalfinal −−TPyy ⎟⎞⎟⎠(t −Ty تابع فوق در شكل (۴) نشان داده شده است. مطابق ايـن شـكلسه متغير براي فشار خطي وجود دارد كه به ترتيب شامل فـشارتسليم، ز مان اعمال فشار تسليم و فشار نهـايي اسـت. در فـشار نوساني دو پـارامتر دوره تنـاوب و دامنـه نوسـان بـه عنـوان دوپارامتر اصلياند. مطابق با مطالعات قبلـي انجـام شـده بـر روي

شكل ۵- منحني جابه جايي پانچ محوري

جدول ۳- متغيرهاي بارگذاري براي پانچ محوري
نماد واحد متغير شماره
Smiddle mm جابه جايي اوليه پانچ محوري ١
Sfinal mm جابه جايي نهائي پانچ محوري ٢
Tmiddle s زمان جابهجايي اوليه پانچ محوري ٣

فرايند هيدروفرمينگ لولـهAA6063-T5 مقـادير مناسـب بـرايفشار تسليم و زمان اعمـال فـشار تـسليم بـه ترتيـب برابـر ۵/۲ مگاپاسكال و ۲ ثانيه هستند. بنابراين، در مطالعـه فعلـي مقـاديرمربوط به اين دو پارامتر ثابت در نظر گرفته شده است. بـه ايـنترتيب براي طراحي ميدان فشار نوساني، لازم است تا سه متغيرتعيين شوند كه در جدول (۲) نشان داده شدهاند.

۲-۲-۲- منحني جابه جايي پانچ محوري در هيدروفرمينگ اتصالاتT شكل به دليل تقارن موجود،منحني جابهجايي پانچهاي محوري مشابه است و در مطالعاتصورت گرفته از يك نوع منحني براي پانچها استفاده ميشود.
در مطالعه فعلي از منحني جابهجايي دو مرحلهاي بهره گرفتـهشده است كه مطابق شكل (۵) است. بر اساس اين شكل، سـهمتغير براي طراحي مسير جابهجايي پانچ محـوري مـورد نيـازاست كه به ترتيب جابهجايي گام اول پانچ و زمان مربـوط بـهآن و موقعيت نهايي پانچ محوري به عنوان متغير سوم است كه در جدول (۳) مشخصات مربوط به ايـن متغيرهـا آورده شـدهاست.

شكل ۶- مسير جابهجايي پانچ متقابل با متغيرهاي مربوطه

H
max

در

عموما

ضخامت

مينيمم
دهد

مي

رخ

نواحي

این

H

max

در

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

عموما

ضخامت


دیدگاهتان را بنویسید