۲- آزمايشات سانتريفيوژ
مجموع هاي از آزمايش ات س انتريفيوژ دين اميکي در دانش گاه کايست کره جنوبي به منظور مطالعه رفتار لرزه اي تونـل جعبـه اي شکل مترو در شتاب سـانتريفيوژي 40g انجـام شـده اسـت. از تحريک ورودي با مقادير حداکثر شتاب (PGA) هـاي مختلـفدر آزمايش ها استفاده شده است. شکل (١) شـرايط ژئـوتکن يکي درمحل مسئله مورد مطالعه مدل شده در آزمايشات سـانتر يفيوژ را نشان مي دهد که متشکل از يک لايه ٢٠ متري ماسـه خشـکاست که روي سنگ بستر با سرعت موج برشـي ٢٠٠٠ متـر بـرثانيه واقع شده است. خـاک مـورد اسـتفاده در آزمـايش ، خـاک

)
الف
(

)

الف

(

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

(ب)
شکل ٢- الف) دستگاه سانتريفيوژ ژئوتکنيکي کايست؛ ب) جعبه ESB

ماسه اي خشک سيليکاته است که پروفيل سرعت موج برشي آن در عمق در شکل (١) نشان داده شده است. بارگذاري ديناميکي
شکل ١- شرايط ژئوتکنيکي درمحل مسئله مورد مطالعه مدل شده در آزمايشات سانتر

يف يوژ

از طريق يک ميز لرزه در حـين چـرخش سـانتريفيوژ بـه مـدلاعمال مـي شـود . جزييـات کامـل ايـن آزمـايش توسـط چـو وهمکاران [۱6] گزارش شده است.

۲-۱- مشخصات دستگاه سانتريفيوژ کايست
سانتريفيوژ کايست با بـازو ي ٥ متـر دارا ي ظرفيـ ت g-ton ۲۴۰ است که شـتاب حـداکثر آن در حالـت اسـتاتيکي برابـر g ۱۳۰ است. اين سانتريفيوژ مجهز به يک ميزلرزه اسـت کـه در حـين چرخش عمل مي کند. اين ميز توانـا يي ايجـاد شـتاب g ۵/۰ در مقياس پروتوتايپ۳ را دارد. همچنين فرکانس اعمـال ي از طـرفميـز در محـدوده ۴۰ الـي ۳۰۰ هرتـز در مقيـاس مـدل اسـت.
مشخصات کامل اين دستگاه سانتريفيوژ توسط کيم و همکـاران[۱۷]. ارائه شده است. همچنين به منظور شبيه سازي مـرز نيمـهبي نهايت در اطراف محفظه مدل از يک جعبه ۴ESB (تير برشي معادل) استفاده شده است. عملکرد لرزه اي جعبـهESB مـذکورتوسط لي و همکاران [۱۸] مورد بررسي قرار گرفته است. شکل (۲- الف) تصويري از دستگاه سانتريفيوژ کايست و شـکل (۲- ب) جعبه ESB به کار رفته در آزمايشها را نشان ميدهد.

۲-۲- فهرست آزمايش هاي سانتريفيوژ انجام شده فهرست آزمايش هاي سانتريفيوژ انجام شده به همراه مشخصات آنها در جدول (۱) ارائه شده است.
اآزمـ يشFF۵ اآزمـ يش ميـدان آزاد (بـدون وجـود تونـل) و آزمايش SF6 آزمايش با تونل اسـت . هندسـه مـدل شـمارهSF در مقياس پروتو تايپ در شکل (۳) نشان داده شده است. مـ دل شامل تونل جعبه اي واقع بر سنگ بستر، خاکريزهـاي جـانبي وفوقاني تونل اسـت . در مقالـه حاضـر مـدل سـازي عـددي ايـنآزمايشات تشريح شده و نتـايج تحليـل هـا ي عـددي بـا نتـايجآزمايشات سانتريفيوژ معرفي شده صحت سنجي گرديده است.

۲-۳- مشخصات مهندسي ماسه مورد استفاده خاک ماسه اي در آزمايشات به صورت خشک مورد استفاده قرار گرفته که مشخصات فيزيکي و مکـان يکي آن در جـدول ۲ ارائـهشده است. مشخصات غي رخطـي ايـ ن ماسـه ( منحنـي تغييـ رات G/Gmax و نسبت ميرايي در برابر کرنش برشي) که از آزمايشات ستون تشديد در چهار فشـار همـه جانبـه ۲۵، ۵۰، ۱۰۰ و ۲۰۰ کيلو پاسکال به دست آمده در شکل (۴) نشان داده شده است.

۲-۴- مشخصات تونل زيرزميني
جدول ۱- ليست آزمايشات سانتريفيوژ انجام شده
171450-261168

شراي
خاک

ط

شراي

خاک

ط


دیدگاهتان را بنویسید