شکل ١- مدل تشديد کننده: تير اويلر- برنولي با در نظر گرفتن کشش درون صفحهاي
در اين مقاله ، يک مدل غيرخطي ميکروتيـ ر دو سـر گ يـ ردار تحـت بـار الکترواسـتاتيک، کشـش درون صـفحه اي و ميرايـي ترموالاستيک در نظر گرفته شده است. فرکانس ارتعاش آزاد بـااستفاده از گسسته سـاز ي براسـاس روش DQ بـه دسـت آمـدهاست. به دليل وجود اثر ميرايي ترموالاستيک که اتلاف انـرژ ي را سبب مي شود فرکانس کميتي مختلط به دست ميآيد. با تفکيـ ک مقـادير حقيقـي و موهـومي فرکـانس ضـريب کيفيـت ميرايـي ترموالاستيک محاسبه مي شود. اثرات کشـش درون صـفحه اي و ميرايي ترموالاستيک در مقايسه با مقالات مرجع صـحه گـذاري شدند. تغييرات ميرايي ترموالاستي ک برحسب مدول الاستي سـيته، ضريب انبساط گرمايي و متغي رهـاي هندسـي شـامل ضـخامت،طول و فاصله خازني بررسي شده است و نتايج مدلهاي خطي و غيرخطي در ولتاژهاي بالا مقايسه شده اند. همچنين نشان داده شده است که در ولتاژهاي بالا مدل خطـ ي در محاسـبه م يرايـي ترموالاستيک خطاي زيادي دارد و و در اين ولتاژها بايد از مدل غيرخطي استفاده شود.

٢- معادلات حاکم
همانگونـه کـه در شـکل (١) مشـاهده مـي شـود، تشـديدکننده به صورت يک ميکروتير دو سر گيردار مدل شده که يک ن يـروي الکترواستاتيکي سبب خمش آن شده است. ايـ ن نيـ رو ناشـ ي از ولتاژ يکسويه Vp است و در عرض تي ر يکنواخت فـرض شـدهاس ت. خي ز ميکروتي ر ب ا w(x,t) نشـان داده ش ده و از ح ل معادل ه (١) ب هدس ـت م ـيآي ـد. در اي ن معادل ـه اث ر ميراي ـي ترموالاستيک، به مدل غيرخطي اويلر- برنولي [٢٧]، بـا در نظـرگرفتن اثر کشش درون صفحه اي، اضافه شده است:
259842111759

h w  EI 4w 2MT 
t2x4x2

2xw2 P t 

L1 0L NT 

MxT wx  (١)
EA w 2  1Vp 2

و صفحه زيرين، ثابت دي الکتريـ ک و چگـال ي هسـتند . لازم بـهذکر است که سطح مقطع ت يـر مسـتط يل شـکل اسـت؛ بنـابراين A=bh و 21/2I=bh است که در آن h ضخامت تير است.
گشــتاور گرمــا يي، MT، و نيــروي محــوري گرمــايي، NT، به صورت زير تعريف ميشوند:
MT ETb z dz  (٢) NT  EαTbθdz (٣)
که در آن T ضـريب انبسـاط حرارتـي، 0 T T و 0T دماي حالت تعادل و بدون تنش است. معادله هـدا يت گ رمـايي که شامل جمله کوپل کننده ترموالاستيک است، عبارت است از:
59740864550

490423364550

 2  z22 cv t T z0 t (2w) (٤) به ترتيب ثابـت گرمـايي ويـ ژه حجـم  و cv که در آن
374980231347

ثابت و ضـر يب هـدا يت گرمـايي بـوده و E T(1 2 )  مدول گرمايي است. در اين مدل از فـرض ل ي فشـيتز و روکـاس
2wˆ4wˆ2Mˆ T
10363238831

α12 
ˆt2xˆ 4xˆ
P t
59283656197

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

183565856197

2xˆwˆ ˆ  01 Nˆ T α2 MˆxˆT wxˆˆ  (٧)
2
798576165817

1658112165817

wˆ 2 V )p 2
α3  xˆ  dxˆα4 1 wˆ 2

و

103632-8904

3337566590022
T
2
2
12
L
hd
6
d
h


2

T

2

2

12

L

hd


پاسخی بگذارید