جلد

2

شماره

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

ي

3

پاييز

1392

1279840468

چكيده: هدف اين تحقيق، بررسي امكان توليد فازSiC از مخلوطSiO2-Mg-C در يك مايكروويو تـوان پـائين خـانگيبوده است . با بررسي نتايج حاصل مشخص شد كه واكنش اوليه 2SiO وMg واكنشي احتراقي بوده و سيليسيوم حاصـل ازاين واكنش با كربنموجود در سيستم سهتايي2Mg ،SiO و C واكنش كرده و منجر به توليد كاربيد سيليسيوم مي گردد. در ادامه اين تحقيق تاثير مقدار كربن موجود در مخلوط، زمان حرارت دهي و دماي سيستم بـر روي مقـدار كاربيـد سيليـسيومحاصل مورد مطالعه قرار گرفت. نتايج بدست آمده نشان داد كه مقدار كربن بر ميزان كاربيد حاصـل تـاثير انـدكي دارد، بـهطوري كه با افزايش ميزان كربن مقدار كاربيد محصول اندكي بهبود مييابد. همچنين مشاهده شد كه با افزايش دما(يا بـهعبارت ديگر حفظ حرارت توليد شده در اثر انجام واكنش در داخل مجموعه) و زمان حرارتدهي، مي تـوان بـه مقـدار قابـلتوجهي بر كاربيد سيليسيوم حاصل افزود.
كليد واژه: كاربيد سيليسيوم، سنتز احتراقي، گرمايش مايكروويوي.
1- مقدمه
كاربيد سيليسيوم 1 به عنوان مادهاي با ويژگيهاي برجسته از قبيل خواص الكتريكي مطلوب، استحكام شكست بـالا، نقطـه ذوببالا، مدول الاستيك خوب و مقاومت در برابر سايش بالا شناخته مي شود. اين خواص باعث شده كه كاربيد سيليسيوم در سـاختدستگاه هاي الكتريكي پرقدرت و با فركانس بالا با افت توان بسيار كم، نيمههاديهاي دما بالا، ابزار و مواد مقاوم به سايش و نيزبه عنوان يك فاز تقويتي در كامپوزيت ها مورد استفاده قرار گيرد [1, 2].
اين تركيب داراي دو پلي فرم عمدهα وβ مي باشد. كاربيد سيليـسيوم نـوعα داراي ساخــتارAB-AB در لايــه هــاي Si وC است و يـك ساختار هگزاگـونال را ايـجاد مـيكنـد. در نوعβ لايه هاي Si وC داراي ساختارABC-ABC بوده و يك ساختارمكعبي را توليد مي كنند [3].
روش معمول براي توليد كاربيد سيليسيوم، روش اچسون2 است (طبق رابطه 1) كـه دمـاي توليـد كاربيـد سيليـسيوم در آن حـوالي
°C2100 مي باشد. مصرف زياد انرژي در حين توليد SiC به روش اچسون سبب بالا رفتن قيمت تمام شدهي محصول ميشود [1].
SiO+2C=SiC+2CO(g) (1


پاسخی بگذارید