پرسشنامه ویژگی های دموگرافیک:
شــرکت کننــدگان پرسشــنامه دموگرافیــک شــامل ســوالاتی از قبی ل س ن، جن س، وضعی ت تأه ل، می زان تحصی ات، س ابقه کار ،متوســط ســاعت کار در روز، نــوع نظــام کاری و اضافــه کاری را تکمیــل کردنــد.
پرسشــنامه کیفیــت خــواب پیتزبــورگ) Pittsburgh Sleep
:)Quality Index
ای ن پرسش نامه ب ه بررس ی کیفی ت خ واب در 4 هفت ه گذش ته میپ ردازد و ش امل هف ت نم ره ب رای مقیاسه ای زی ر می باش د: توصی ف کل ی ف رد از کیفی ت خ واب، تأخی ر در ب ه خ واب رفت ن ،طــول مــدت خ واب مفیــد، کفای ت خ واب )نس بت طــول مــدت خ واب مفی د از کل زم ان س پری ش ده در رختخ واب(، اخت الات خــواب )بــه صــورت بیدارشــدن شــبانه فــرد تعریــف میشــود( ،می زان داروی خ واب آور مصرف ی و عملک رد صبحگاه ی )ب ه صورت مش کات تجرب ه ش ده توس ط ف رد در ط ول روز ناش ی از بدخواب ی تعری ف می ش ود( ]24[. نم ره 0 ت ا 4، کیفی ت خ واب مطل وب و نم ره 5 ت ا12 ، کیفی ت خ واب نامطل وب را نش ان میده د. نخع ی و هم کاران، حساس یت %100 و آلف ا کرونب اخ98 /0 را برای نس خه فارس ی ای ن پرسش نامه گ زارش کردهان د] 52[.
مقی اس خ واب آلودگ ی کارولینس کا) Karolinska Sleepiness
:)Scale – KSS
09719997

ای ن مقی اس در س ال0991 توس ط آکرس تد و گیلب رت طراح ی شــده و از پایایــی و روایــی بالایــی برخــوردار اســت] 26[. ایــن آزم ون ی ک مقی اس 9 ع ددی اس ت ک ه از 1 )ش دیداً هوش یار( ت ا 9 )ت اش ب رای بی دار مان دن( درج ه بن دی ش ده و ب رای ارزیاب ی میــزان خــواب آلودگــی آزمــون معتبــری میباشــد] 72[.
روش های آماری
ب رای تجزی ه و تحلی ل دادهه ا از ن رم اف زار آم اری SPSS نس خه 19 اســتفاده شــد. بــرای تحلیــل اطاعــات ایــن مطالعــه از آمــار توصیف ی و آزم ون ناپارامت ری Mann-Whitney U ب رای تعیی ن رابطــه بیــن تعــداد روزهــای غیبــت از کار و اختــالات خــواب در اف راد مــورد مطالعــه اس تفاده گردیــد. همچنیــن، جه ت بررس ی ارتب اط نم ره خ واب آلودگ ی ب ا تع داد روزه ای غیب ت از کار، از ش اخص ضری ب همبس تگی اس پیرمن اس تفاده ش د.
مجله ارگونومی، دوره 4، شماره 2، تابستان 95زارع و همکاران

لازم بــه ذکــر اســت جهــت بررســی فــرض نرمالیتــی بــرای متغیرهــای کمــی از آزمــون کولموگــروف اســمیرنوف و همچنیــن از روشهــای گرافیکــی اســتفاده شــد. در صــورت نرمــال نبــودن توزی ع از تبدیله ای مناس ب آم اری و ی ا از روشه ای ناپارامت ری اســتفاده گردیــد.
یافته ها
جــدول 1، برخــی ویژگی هــای دموگرافیــک و شــرایط کار افــراد مــورد مطالعــه را نشــان می دهــد. همــان گونــه کــه ماحظــه می ش ود، جامع ه م ورد مطالع ه ب ا میانگی ن س نی 18/33 س ال جامع ه جوان ی را تش کیل می ده د. از نظ ر جنس یت اغل ب آن ان را م رد تش کیل داده و بیش تر آن ه ا متأه ل می باش ند. نزدی ک ب ه 59 درص د اف راد م ورد مطالع ه دارای تحصی ات لیس انس و بالات ر ب وده و اغل ب آن ه ا روزکار بودن د. ع اوه ب ر آن، نزدی ک بــه 88 درصــد آنــان در شــغل خــود بــه اضافــه کاری مشــغول بودن د.
جدول 1: برخی ویژگی های دموگرافیک و شغلی جمعیت مورد مطالعه )004=n(
اطلاعات
33/18 ± 5/64 سن )سال(
6/06 ± 4/99 سابقه کار در شغل فعلی )سال(
10/54 ± 1/27 متوسط ساعت کار در روز
جنسیت
25 )6/(3 زن
(7/39) 573 مرد
وضعیت تاهل
85 )21/(2 مجرد
(8/87) 513 متاهل
تحصیلات
(5) 02 زیر دیپلم
55 )13/(8 دیپلم
(22) 88 فوق دیپلم
(3/95) 732 لیسانس و بالاتر
نظام کاری
77 )19/(2 نوبت کار
(8/08) 323 روزکار
اضافه کاری
(3/88) 353 بلی
47 )11/(7 خیر
اطاعات در جدول به صورت میانگین ± انحراف معیار و یا تعداد )درصد( آمده است.
3
جدول 2: میانگین امتیاز مقیاس KSS در افراد مورد مطالعه )004=n(
میانگین ± انحراف معیار متغیرحداقل- حداکثر
5/65 ± 2/19 مقیاس KSS25/8- 1
جدول 3: میانگین تعداد روزهای غیبت از کار بر اساس کیفیت خواب )004=n(
* P value خواب نامطلوب خواب مطلوب
0/0001 3/81 ± 5/54 تعداد روزهای غیبت از کار در يکسال گذشته80/0 ± 10/0
* Mann-Whitney U Test
جدول 4: ضریب همبستگی بین مقیاس KSS و غیبت از کار )004=n(
P value میزان خواب آلودگی، مقیاس KSS
0/0001 تعداد روزهای غیبت از کار در يکسال گذشته0/777
کیفی ت و ش دت اخت ال در کیفی ت خ واب در اف راد م ورد مطالع ه بدی ن گون ه ب ود ک ه43/2 % از اف راد م ورد مطالع ه دارای کیفی ت خــواب مطلــوب و56/8 % دارای کیفیــت خــواب نامطلــوب بودنــد )نتایــج ارائــه نشــده اســت(. همچنیــن، نتایــج حاصــل از مقیــاس کارولینس کا )ج دول 2( نش ان داد ک ه میانگی ن )انحراف اس تاندارد( امتیــاز مقیــاس KSS در جمعیــت مــورد مطالعــه، برابــر بــا 56/5 19)/2( میباش د. ب ر اس اس نتای ج ب ه دس ت آم ده می زان خ واب آلودگ ی اف راد م ورد مطالع ه در ح د متوس ط ق رار دارد.
در جــدول 3، نتایــج مربــوط بــه میانگیــن و انحــراف اســتاندارد تع داد روزه ای غیب ت از کار و ارتب اط بی ن آن ب ا کیفی ت خ واب در جمعیـت م ورد مطالع ه ارائ ه ش ده اس ت. آزمونه ای آم اری مش خص س اخت ک ه بی ن میانگی ن تع داد روزه ای غیب ت از کار در اف راد ب ا کیفی ت خ واب مطل وب و نامطل وب، اخت اف معن ی داری وجــود دارد) 1000/0 = P(.
هم ان ط ور کـه در ج دول 4 مش اهده میگ ردد جه ت بررس ی ارتب اط نم ره خ واب آلودگ ی ب ا تع داد روزه ای غیب ت از کار، از ش اخص ضری ب همبس تگی اس پیرمن اس تفاده ش د ک ه اس پیرمن 777/0 و P value در س طح 0001/0 معن ی دار اس ت. نتای ج نش ان دهن ده ارتب اط مس تقیم و ق وی بی ن خ واب آلودگ ی و غیب ت از کار اس ت.
بحث
در ایــن مطالعــه ارتبــاط کیفیــت خــواب و خــواب آلودگــی بــا غیبــت از کار در بیــن کارکنــان یــک شــرکت گاز بررســی شــد .نتایــج ایــن مطالعــه نشــان داد کــه میانگیــن ســاعت خــواب در کارکن ان م ورد مطالع ه 76/5 س اعت ب ود و56/8 % از اف راد دارای کیفیــت خــواب نامطلــوب بودنــد. همچنیــن، یافتههــا نشــان داد ک ه می زان خ واب آلودگ ی اف راد م ورد مطالع ه در ح د متوس ط اس ت. ناکات ا و هم کاران در مطالع ه ای ک ه ب ر روی 1161 کارگ ر کارخانــه تولیــدات تجهیــزات الکتریکــی در ژاپــن انجــام دادنــد ،اظه ار داش تند ک ه اخت الات خ واب در بی ن کارگ ران روزکار یق ه س فید بس یار رای ج اس ت و میانگی ن خ واب کارگ ران یق ه س فید 7/6 س اعت ب ود] 23[. در مطالع ه جعف ری و هم کاران ک ه ب ر روی
315 پرس تار نوبت کار انج ام ش د، مش خص ش د ک ه/2 83 درص د از پرس تاران دارای خ واب نامطل وب و نیم ی دارای درج ات متوس ط و ش دید خ واب آلودگ ی بودن د و میانگی ن س اعات خ واب آنه ا در شــبانه روز 81/4 ســاعت بــود] 28[. در مطالعــه عباســی نیــا و هم کاران ک ه ب ر روی 120 کارگ ر ش اغل در صنع ت خودروس ازی انج ام ش د، نش ان داد ک ه می زان ش یوع اخت الات خ واب و می زان خــواب آلودگــی در کارگــران شــیفت شــب بیشــتر از کارگــران ش یفت روز اس ت. بـالا ب ودن اخت الات خـواب در ش یفت ش ب میتوان د ب ه دلی ل ع دم انطب اق چرخ ه س یرکادین باش د. ع اوه ب ر ای ن کیفی ت و کمی ت خ واب کارکن ان ش ب کار در ط ول روز ب ه دلی ل عوام ل مزاح م کمت ر از خ واب و اس تراحت کارکن ان در ط ول ش ب اس ت] 29[. نتای ج ای ن مطالع ه نش ان داد ک ه بیش تر کارکنــان دارای کیفیــت خــواب نامطلــوب می باشــند.
یک ی از اه داف اصل ی ای ن مطالع ه بررس ی ارتب اط بی ن غیب ت از کار ب ا کیفی ت خ واب ب ود. نتای ج ارتب اط آم اری معن اداری را بی ن کیفیــت خــواب و غیبــت از کار نشــان داد. بــا توجــه بــه یافتههــا ماحظ ه ش د ک ه میانگی ن تع داد روزه ای غیب ت از کار در اف راد ب ا کیفی ت خ واب نامطل وب بیش تر از مق دار آن در اف رادی اس ت ک ه دارای کیفی ت خ واب مطل وب می باش ند. ل ذا میت وان چنی ن گف ت ک ه کیفی ت خ واب ب ر غیب ت از کار اف راد مؤث ر اس ت.
طب ق یافتهه ای مطالع های ک ه توس ط لال وکا و هم کاران ب ر روی 1875 زن و 1885 م رد در فنان د انج ام ش د، اخت الات خ واب از عوام ل مؤث ر ب ر غیب ت از کار اس ت. همچنی ن ب ا کنت رل اختالات خ واب و افزای ش ط ول م دت خ واب میت وان غیبته ای ناش ی از کار را کاه ش داد] 30[. همچنی ن آیل ی و هم کاران در مطالع ه ای مش اهده نمودن د ک ه اخت الات خ واب یک ی از عوام ل پی ش بین ی کنن ده غیب ت از کار اس ت و تع داد روزه ای غیب ت از کار در اف راد ب ا اخت الات خ واب بیش تر از اف راد ب دون اخت ال اس ت] 13[. در مطالع های ک ه توس ط دیل ی و هم کاران در کان ادا انج ام ش د ،مش خص گردی د ک ه ب ی خواب ی و خس تگی عامل ی تأثی ر گ ذار ب ر ح وادث، غیب ت از کار و کاه ش به ره وری ش غلی هس تند] 23[. وات را و هم کاران در مطالع ه خ ود نش ان دادن د ک ه ن رخ غیب ت از کار درم اه در اف راد دارای اخت الات خ واب نس بت ب ه اف راد ب دون اخت ال 08/2 براب ر بیش تر اس ت] 15[. یافتهه ای مطالع ه حاض ر نیــز نشــان داد کــه افــرادی کــه دارای کیفیــت خــواب نامطلــوب هس تند تع داد روزه ای غیب ت از کار بیش تری را نس بت ب ه اف راد ب ا کیفی ت خ واب مطل وب تجرب ه میکنن د. زی را کیفی ت خ واب نامطل وب، در درازم دت منج ر ب ه خس تگی در اف راد ش ده و ممک ن اســت حساســیت، دقــت و هشــیاری آنهــا را در حیــن انجــام کار تحــت تأثیــر قــرار داده و باعــث بــروز خطــا در تصمیــم گیــری و ح وادث ش غلی گ ردد. همچنی ن، می توان د باع ث کاه ش ظرفی ت انج ام کار و افزای ش غیب ت از کار ش ود.
اگ ر چ ه نتای ج مطالع ات ف وق ب ا یافتهه ای مطالع ه حاض ر ه م خوان ی دارن د ول ی مطالع ات دیگ ری نی ز انج ام ش ده ک ه نتای ج متفاوت ی را گ زارش کردهان د. مث اً ایلبای ک و هم کاران در مطالع ه خ ود هی چ ارتباط ی بی ن خ واب ضعی ف و افزای ش می زان غیب ت از کار نیافتن د] 16[. همچنی ن در مطالع های ک ه توس ط اریکس ن و هم کاران ب ر روی 5563 پرس تار ن روژی انج ام ش د نی ز هی چ گون ه ارتباط ی بی ن اخت الات خ واب و غیب ت از کار پی دا نش د 17][. دلی ل ای ن موض وع ممک ن اس ت ب ه عل ت تف اوت در جامع ه آم اری م ورد بررس ی ب وده ک ه مطالع ه ب ر روی پرس تاران انج ام ش ده اس ت و همچنی ن تف اوت در ط ول م دت مطالع ه )دوره م ورد بررس ی در ای ن مطالع ه 3 ماه ه ب وده( باش د.
مجله ارگونومی، دوره 4، شماره 2، تابستان 95زارع و همکاران

مطالع ات نش ان دادن د ک ه خ واب آلودگ ی یک ی از عوام ل مؤث ر بــر غیبــت از کار اســت] 20[. در مطالعــه حاضــر نتایــج آزمــون آم اری نش ان داد ک ه )ج دول 4(، ارتب اط مس تقیم و ق وی بی ن خــواب آلودگــی و غیبــت از کار وجــود دارد و بــا افزایــش میــزان خ واب آلودگ ی، غیب ت از کار افزای ش مییاب د. فیلی پ و هم کاران در مطالعــه خــود بــر روی کارکنــان شــرکت بــرق و گاز فرانســه نش ان دادن د ک ه ارتب اط بس یار ق وی بی ن خ واب آلودگ ی در طول روز و غیب ت از کار وج ود دارد. یافتهه ای ای ن مطالع ه نش ان داد ک ه کارکنان ی ک ه از خ واب آلودگ ی در ط ول روز رن ج میبردن د نس بت ب ه دیگ ر هم کاران خ ود تع داد روزه ای کاری از دس ت رفتــه بیشــتری را بــه دلیــل غیبــت از کار تجربــه میکننــد] 02[. طب ق نتای ج مطالع ه حاض ر نی ز خ واب آلودگ ی از عوام ل مؤث ر ب ر غیب ت از کار میباش د و اف رادی ک ه دارای تع داد روزه ای غیب ت از کار بیش تری میباش ند، از می زان خ واب آلودگ ی بیش تری نی ز برخ وردار بودن د. خ واب آلودگ ی ب ر روی عملک رد ش غلی اف راد تأثی ر گذاش ته و باع ث ک م دقت ی در انج ام کار ش ده ک ه میتوان د ب ر روی کمی ت و کیفی ت عملک رد اف راد تأثی ر نامطل وب گذاش ته و همچنی ن در اث ر خطاه ای ف ردی، باع ث ب روز آس یب ب ه خ ود و دیگ ران ش ده و می زان غیب ت از کار را در اف راد افزای ش میده د.
از محدودیتهــای ایــن تحقیــق می تــوان بــه مقطعــی بــودن نــوع مطالعــه اشــاره نمــود. همچنیــن، دادههــای مربــوط بــه کیفیــت خــواب بــه صــورت خودگزارشــی توســط کارکنــان ارائــه شــده و ممک ن اس ت اعتب ار آن را کاه ش ده د، در ص ورت ام کان بهت ر اس ت ک ه کیفی ت خ واب توس ط دس تگاه های ثب ت ام واج مغ زی س نجش ش ده ت ا بت وان ب ه نتای ج بهت ری دس ت یاف ت.
نتیجه گیری
کیفی ت خ واب نامطل وب و خ واب آلودگ ی در بین کارکن ان صنعت گاز مــورد مطالعــه از شــیوع بالایــی برخــوردار اســت. همچنیــن کیفی ت خ واب و خ واب آلودگ ی از عوام ل مؤث ر ب ر غیب ت از کار ب وده و در نهای ت تأثی ر خ ود را ب ر عملک رد ش غلی و به ره وری افــراد نمایــان میکنــد. بنابرایــن، بــا توجــه بــه نتایــج حاصــل از مطالع ه پیش نهاد میش ود ک ه هرگون ه برنام ه مداخل ه ای جه ت کاهــش غیبــت از کار بــر روی عوامــل یــاد شــده متمرکــز گــردد .ب ا بهب ود کیفی ت خ واب میت وان می زان غیب ت از کار کارکن ان را کاه ش داده ک ه ب ه نوب ه خ ود منج ر ب ه بهب ود در کمی ت و کیفیــت عملکــرد افــراد میگــردد.
سپاسگزاری
09719997

ای ن مقال ه برگرفت ه از پای ان نام ه خان م رض وان زارع دانش جوی کارشناس ی ارش د مهندس ی بهداش ت حرف ه ای دانش کده بهداش ت ،دانش گاه عل وم پزش کی ش یراز می باش د. ای ن مطالع ه ب ر اس اس طــرح تحقیقاتــی مصــوب بــه شــماره 93-7314 توســط معاونــت محتــرم پژوهشــی دانشــگاه علــوم پزشــکی شــیراز حمایــت مالــی ش ده اس ت.
5
sickness absence from sleep and fatigue. J Sleep Res. 2007;16)4(:341-5. DOI: 10.1111/j.1365-2869.2007.00609.x PMID: 18036078
Akerstedt T, Kecklund G, Gillberg M. Sleep and sleepiness in relation to stress and displaced work hours. Physiol Behav. 2007;92)1-2(:250-5. DOI: 10.1016/j.physbeh.2007.05.044 PMID: 17585960
Philip P, Taillard J, Niedhammer I, Guilleminault C, Bioulac B. Is there a link between subjective daytime somnolence and sickness absenteeism? A study in a working population. J Sleep Res. 2001;10)2(:111-5. DOI: 10.1046/j.1365-2869.2001.00253.x PMID: 11422725
Waage S, Moen BE, Pallesen S, Eriksen HR, Ursin H, Akerstedt T, et al. Shift work disorder among oil rig workers in the North Sea. Sleep.
.56-855:(4)23;9002 PMID: 19413151
Oenning NS, Carvalho FM, Lima VM. [Risk factors for absenteeism due to sick leave in the petroleum industry]. Rev Saude Publica. 2014;48)1(:103-22. DOI: 10.1590/S0034-8910.2014048004609 PMID: 24789643
Nakata A, Haratani T, Takahashi M, Kawakami N, Arito H, Kobayashi F, et al. Association of sickness absence with poor sleep and depressive symptoms in shift workers. Chronobiol Int. 2004;21)6(:899-912. DOI: 10.1081/CBI-200038104 PMID: 15646237
Buysse DJ, Reynolds CF, 3rd, Monk TH, Berman SR, Kupfer DJ. The Pittsburgh Sleep Quality Index: a new instrument for psychiatric practice and research. Psychiatry Res. 1989;28)2(:193-213. DOI: 10.1016/0165-1781)89(90047-4 PMID: 2748771
Farrahi J, Nakhaee N, Sheibani V, Garrusi B, Amirkafi A. Psychometric properties of the Persian version of the Pittsburgh Sleep Quality Index addendum for PTSD )PSQI-A(. Sleep Breath. 2009;13)3(:259-62. DOI: 10.1007/s11325-008-0233-3 PMID: 19023608
Akerstedt T, Gillberg M. Subjective and objective sleepiness in the active individual. Int J Neurosci. 1990;52)1-2(:29-37. DOI: 10.3109/00207459008994241 PMID: 2265922
Kaida K, Takahashi M, Akerstedt T, Nakata A, Otsuka Y, Haratani T, et al. Validation of the Karolinska sleepiness scale against performance and EEG variables. Clin Neurophysiol. 2006;117)7(:1574-81. DOI: 10.1016/j.clinph.2006.03.011 PMID: 16679057
Jafari Roodbandi A, Choobineh A, Daneshvar S. Relationship between circadian rhythm amplitude and stability with sleep quality and sleepiness among shift nurses and health care workers. Int J Occup Saf Ergon. 2015;21)3(:312-7. DOI: 10.1080/10803548.2015.1081770 PMID: 26414996
Abbasinia M, Monazzam M, Ghasemkhani M, Sadeghniat K, Aghaee H, Asghari M, et al. [Survey and Comparison of sleep disorders in shift workers in the automotive industry]. Iran Occup Health J. 2013;10)3(:37-44.
Lallukka T, Kaikkonen R, Harkanen T, Kronholm E, Partonen T, Rahkonen O, et al. Sleep and sickness absence: a nationally representative register-based follow-up study. Sleep. 2014;37)9(:1413-25. DOI: 10.5665/sleep.3986 PMID: 25142569
Aili K, Nyman T, Hillert L, Svartengren M. Sleep disturbances predict future sickness absence among individuals with lower back or neck-shoulder pain: a 5-year prospective study. Scand J Public Health. 2015;43)3(:315-23. DOI: 10.1177/1403494814567755 PMID: 25724467
Daley M, Morin CM, LeBlanc M, Gregoire JP, Savard J, Baillargeon L. Insomnia and its relationship to health-care utilization, work absenteeism, productivity and accidents. Sleep Med. 2009;10)4(:427-38. DOI:
10.1016/j.sleep.2008.04.005 PMID: 18753000
RefeRenceS

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

Rawlins RP, Williams S, Beck CK. Health psychiatric nursing. St. Louise: Philadelphia: : Mosby; 1993.
Lima PF, Medeiros AL, Araujo JF. Sleep-wake pattern of medical students: early versus late class starting time. Braz J Med Biol Res.
2002;35)11(:1373-7. DOI: 10.1590/S0100-879X2002001100016 PMID: 12426638
Dement W. History of sleep physiology and Medicine In: Kryger MH, Roth T, Dement WC principles and practice of sleep Medicine. Philadelphia: WB Saunders Company; 2005.
Meisinger C, Heier M, Loewel H, Study MKAC. Sleep disturbance as a predictor of type 2 diabetes mellitus in men and women from the general population. Diabetologia. 2005;48)2(:235-41. DOI: 10.1007/ s00125-004-1634-x PMID: 15645205
Nilsson PM, Roost M, Engstrom G, Hedblad B, Berglund G. Incidence of diabetes in middle-aged men is related to sleep disturbances. Diabetes Care. 2004;27)10(:2464-9. DOI: 10.2337/diacare.27.10.2464 PMID: 15451917
Schweitzer P, Engelhardt C, Hilliker N, Muehlbach M, Walsh J. Consequences of reported poor sleep. Sleep Res. 1992;21)3(:260.
Godet-Cayre V, Pelletier-Fleury N, Le Vaillant M, Dinet J, Massuel MA, Leger D. Insomnia and absenteeism at work. Who pays the cost? Sleep. 2006;29)2(:179-84. PMID: 16494085
Kuppermann M, Lubeck DP, Mazonson PD, Patrick DL, Stewart AL, Buesching DP, et al. Sleep problems and their correlates in a working population. J Gen Intern Med. 1995;10)1(:25-32. DOI: 10.1007/ BF02599573 PMID: 7699483
Leger D, Massuel MA, Metlaine A, Group SS. Professional correlates of insomnia. Sleep. 2006;29)2(:171-8. PMID: 16494084
Linton SJ, Bryngelsson I-L. Insomnia and its relationship to work and health in a working-age population. Journal of Occupational Rehabilitation. 2000;10)2(:169-83. DOI: 10.1023/a:1009408204694
Ozminkowski RJ, Wang S, Walsh JK. The direct and indirect costs of untreated insomnia in adults in the United States. Sleep. 2007;30)3(:26373. PMID: 17425222
Balter MB, Uhlenhuth EH. New epidemiologic findings about insomnia and its treatment. J Clin Psychiatry. 1992;53 Suppl:34-9; discussion 40-2. PMID: 1487478
LeBlanc M, Beaulieu-Bonneau S, Merette C, Savard J, Ivers H, Morin CM. Psychological and health-related quality of life factors associated with insomnia in a population-based sample. J Psychosom Res. 2007;63)2(:157-66. DOI: 10.1016/j.jpsychores.2007.03.004 PMID:
17662752
Leger D, Guilleminault C, Bader G, Levy E, Paillard M. Medical and socio-professional impact of insomnia. Sleep. 2002;25)6(:625-9. PMID: 12224841
.Vahtera J, Pentti J, Helenius H, Kivimaki M. Sleep disturbances as a predictor of long-term increase in sickness absence among employees after family death or illness. SLEEP-NEW YORK THEN WESTCHESTER-. 2006;29)5(:673. PMID: 16774158
.Ihlebaek C, Brage S, Eriksen HR. Health complaints and sickness absence in Norway, 1996-2003. Occup Med )Lond(. 2007;57)1(:43-9. DOI: 10.1093/occmed/kql107 PMID: 17046991

Eriksen W, Bruusgaard D, Knardahl S. Work factors as predictors of sickness absence: a three month prospective study of nurses’ aides. Occup Environ Med. 2003;60)4(:271-8. DOI: 10.1136/oem.60.4.271 PMID: 12660375
Akerstedt T, Kecklund G, Alfredsson L, Selen J. Predicting long-term
Investigation of the Relationship of Sleep Quality, Sleepiness and Sickness Absence
Rezvan Zare 1, Alireza choobineh 2,*, Sareh Keshavarzi 3, Saeideh Moghateli 4
MSc Student, Student Research Committee, School of Health, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran
Professor, Research Center for Health Sciences, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran
Assistant Professor, Department of Epidemiology, School of Health, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran
Department of HSE, Boushehr Gas Company, Boushehr, Iran
184499523421

* Corresponding author: Alireza Choobineh, Professor, Research Center for Health Sciences, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran. E-mail: [email protected] sums.ac.ir
Abstract
Introduction: Sleep disorder is very common among employees and is considered as one of the crucial health problems. Sleep disorders have a negative impact on job performance. The present study was regarding the relationship of sleep quality, sleepiness and sickness absence.
Methods: This cross-sectional study was conducted on 400 employees of a gas company through random sampling. The study data were collected using the Pittsburg Sleep Quality Index )PSQI( and the Karolinska Sleepiness Scale )KSS(. Mann-Whitney U test and Spearman’s correlation coefficient were applied for data analysis.
Results: While %43.2 of the participants enjoyed satisfactory sleep quality, %56.8 had unsatisfactory sleep quality. Statistical tests indicated a significant difference in sickness absence of the personnel with good and poor sleep qualities )P = 0.0001(. Spearman’s correlation coefficient )ρ = 0.777( indicated a statistically significant correlation between sleepiness index and sickness absence )P = 0.0001(.
conclusions: The results showed a strong positive correlation in sleep quality, sleepiness index of the personnel and sickness absence; i.e. along with decline in sleep quality and incline in sleepiness, the personnel’s sickness absence increased.
190853-7236Original Articl
e

Original


پاسخی بگذارید