تصوير 1: نحوه استقرار میکروفن های دزیمتر مدل SV102 در داخل و خارج گوش در حین آزمایش

تصوير 2: نحوه نصب میکروفن داخل گوش مدل 52 SV در داخل گوش کاربر )شرکت BSWA(
همچنیــن جهــت بررســی تأثیــر وســایل ایمنــی اطــراف ســر بــر کارایــی گوشــیها، یــک مــدل عینــک ایمنــی رایــج بــا پهنــای دس ته ی ک س انتی مت ری م ورد مطلع ه ق رار گرف ت. ابت دا می زان کاهندگــی گوشــی در زمــان عــدم اســتفاده از عینــک حفاظتــی مطاب ق روش ش رح داده ش ده محاس به ش د و س پس کاهندگ ی آن در زم ان اس تفاده از عین ک نی ز مش خص گردی د. ب رای اطمین ان از پایای ی ای ن بررس ی میانگی ن 3 مرتب ه ان دازه گی ری ب ه عن وان کاهندگ ی ثب ت گردی د.
جدول 1: پرسشنامه ارزیابی راحتی گوشی های حفاظتی و نحوه امتیاز بندی شاخص راحتی گوشی
عالی )3( خوب )2( ضعیف )1( غیرقابل قبول )0( سؤالات رديف
در هنگام استفاده از گوشی میزان احساس فشار بر قسمت سر چگونه است؟ 1
وزن گوشی هنگام قرار گرفتن روی سر چگونه است؟ 2
نیروی اعمال شده به سر از طریق بند گوشی در حین استفاده چگونه است؟ 3
هنگام استفاده از گوشی احساس شما از نظر تبادل حرارتی چگونه است؟ 4
هنگام استفاده از گوشی قابلیت درک گفتار و مکالمات برای شما چگونه است؟ 5
احساس شما از کارآیی حفاظتی گوشی در برابر صدای محیط کار خود چگونه است؟ 6
تناسب سایز فنجانک گوشی با اندازه لاله گوش شما چگونه است؟ 7
به طور کلی راحتی خود را درزمان استفاده از گوشی چگونه توصیف میکنید؟ 8
احساس شما در خصوص شکل ظاهری گوشی چگونه است؟ 9
احساس شما از نظر راحتی جایگذاری گوشی بر روی گوش چگونه است؟ 10
همچنی ن ارزیاب ی راحت ی کاربری گوش یها با اس تفاده از پرسش نامه محق ق س اخت ان دازه گی ری گردید ک ه پارامتره ای تاثیرگ ذار روی راحت ی شناس ایی ش ده و ب ه ص ورت ج دول 1 طراح ی گردی د] 2[. چه ار مؤلف ه اصل ی ای ن پرسش نامه ش امل نی روی وارد ب ه س ر ،کارایــی، احســاس راحتــی و شــکل ظاهــری گوشــیها بودکــه در قال ب ده س ؤال م ورد بررس ی ق رار گرف ت. براس اس احساس ی ک ه
توســط فــرد درک میگردیــد بــه هرســوال نمــرهای بیــن غیرقابــل قب ول، ضعی ف، خ وب وعال ی تعل ق میگرف ت. نم ره کل ش اخص راحت ی بی ن 0 ال ی 30 ق رار داش ت. در ج دول 1 پرسش نامه ارزیابی راحت ی و نح وه امتی از بن دی ش اخص راحت ی گوش ی ارائ ه ش ده اس ت. ب رای بررس ی روای ی محتوای ی پرسش نامه از دو ضریب نس بی روای ی محت وا (Content Validity ratio) CVR و ش اخص روای ی محتــوا) CVI)Content Validity ratio اســتفاده شــد کــه بــه ترتی ب 8/0 و 94/0 ب ود. جه ت ارزیاب ی قابلی ت اعتم اد ی ا پایای ی پرسش نامه، ضری ب آلف ای کرونب اخ محاس به ش د ک ه براب ر 78/0 تعیی ن گردی د. اطاع ات ب ه دس ت آم ده ب ا اس تفاده از ن رم اف زار SPSS 18 م ورد تحلی ل ق رار گرف ت. آزمونه ای مقایس ه میانگی ن در ای ن مطالع ه بعن وان آزمونه ای آم اری جه ت تحلی ل دادهه ا اس تفاده ش د. س طح معن ی داری 05/0 در نظ ر گرفت ه ش د.
یافته ها
نتای ج میانگی ن ق درت کاهندگ ی گوش یها ب ه تفکی ک س ازنده داخل ی و خارج ی ک ه ب ر روی 30 نف ر ب ه عن وان حج م نمون ه آزمایــش گردیــد در جــدول 2 ارائــه شــده اســت. لازم بــه ذکــر اس ت ه ر م دل گوش ی ب ر روی 30 نف ر م ورد آزم ون ق رار گرفت ه اس ت. نتای ج نش ان داد نس بت میانگی ن کاهندگ ی واقع ی ص دای گوش یها ب ه کاهندگ ی اس می در مح دوده بی ن 49% ال ی 86% قــرار دارد. حداقــل میــزان کاهندگــی صــدای گوشــی های مــورد مطالع ه کمت ر از 10 )dB( اس ت ک ه ب ا مقادی ر کاهندگ ی اس می بســیار فاصلــه دارد. گوشــی مــدل A و B کــه از ســازنده داخلــی بــوده اســت بــه ترتیــب دارای بیشــترین وکمتریــن کارایــی در مقایســه بــا کاهندگــی اســمی میباشــد.
جدول 2: نتایح قدرت کاهندگی واقعی صدای گوشی های ایرماف مورد مطالعه
نسبت کاهندگی )%( کاهندگی واقعی )dB( کاهندگی اسمی )dB( نوع گوشی ايرماف
حداکثر میانگین ± انحراف معیارحداقل سازنده داخلی
86 22 9/0517/2 ± 3/4 20 مدل A
49 24/7 7/612/3 ± 4/4 25 مدل B
سازنده خارجی
58 22/3 8/214/4 ± 3/9 25 مدل C
69 26 9/618/9 ± 5 26 مدل D
51 20/8 9/315/2 ± 3/5 30 مدل E
جدول 3: میانگین ضریب تصحیح تابع انتقال گوش باز TFOE برای افراد مورد مطالعه در یک اکتاوباند
8000 4000 2000 فرکانس) Hz(1252505001000
12/4 9/2 11/7 2/81/410/7)dB( TFOE ضريب
جدول 4: مقادیر شاخص راحتی محاسبه شده برای گوشیها حفاظتی به تفکیک ساخت داخل و خارج کشور
P value حداکثر نوع گوشیمیانگین ± انحراف استانداردحداقل
0/48 23 سازنده داخلی1/3 ± 1913
28 سازنده خارجی2/4 ± 1/1912
569976-2092760

3160776-2074472

456956-1801050

)
dB
(

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

)

dB

(

تصوير 3 :قدرت کاهندگی صدای گوشی های مورد مطالعه در یک اکتاوباند در مقایسه با کاهندگی اسمی
نتای ج ق درت کاهندگ ی ص دای گوش ی های م ورد مطالع ه در ی ک اکتاوبان د در مقایس ه ب ا کاهندگ ی اس می آنه ا در ش کل 3 ارائ ه ش ده اس ت. هم ان ط ور ک ه مش اهده می ش ود می زان کاهندگ ی واقعــی بــرای تمــام گوشــیها کمتــر از میــزان کاهندگــی اســمی آنهــا می باشــد.
نتای ج تعیی ن میانگی ن ضری ب تصحی ح تاب ع انتق ال گ وش ب از TFOE بــرای افــراد مــورد مطالعــه در حیــن آزمایــش قــدرت کاهندگــی گوشــیها در یــک اکتاوبانــد در جــدول 3 مشــخص گردیــده اســت. نتایــج نشــان میدهــد کــه بــا افزایــش فرکانــس ،ضری ب تصحی ح رون د افزایش ی داش ته اس ت. همانط ور ک ه ذک ر گردی د از تفاض ل مقادی ر IL و NR در فرکانسه ای ی ک اکتاوبان د ضرایــب تصحیــح تعییــن میگــردد.
نتایــج مربــوط بــه ارزیابــی شــاخص راحتــی در جــدول 4 ارائــه ش ده اس ت. نتای ج نش ان داد میانگی ن امتیازش اخص راحت ی ب رای گوش ی های س ازنده داخل ی وخارج ی یکس ان اس ت و در مح دوده خــوب قــرار دارد. بــا توجــه بــه میانگیــن حداقــل امتیــاز، هیــج کی ک از گوش ی ه ادر مح دوده غی ر قاب ل قب ول )امتی از زی ر 01( ق رار ندارن د.
در جــدول 5 نتایــج میانگیــن کاهندگــی گوشــیهای داخلــی و خارج ی در اس تفاده همزم ان از عین ک حفاظت ی و ب دون عین ک حفاظتــی ارائــه شــده اســت. نتایــج نشــان داد تأثیــر اســتفادههمزمــان از عینــک حفاظتــی بــر کاهــش کارایــی گوشــیها از لحــاظ آمــاری معنــی دار نیســت) 50/0 P>(.
نتای ج مرب وط ب ه بررس ی ق درت کاهندگ ی گوش ی های مختل ف
جدول 6: نتایج بررسی قدرت کاهندگی گوشی های مختلف در هر مدل
P value حداکثر حداقل میانگین ± انحراف استاندارد مدل گوشی
0/46 مدل A
24/1 11/4 19/2 ± 4/4 1
19/5 15/8 18/3 ± 1/3 2
22 9/1 17/1 ± 4/5 3
0/256 مدل C
21/5 7/4 13/6 ± 5/4 1
15/2 9/6 11/8 ± 2/3 2
22/8 10/25 15/9 ± 4/3 3
جدول 5: تأثیر استفاده همزمان عینک حفاظتی بر قدرت کاهندگی واقعی صدا گوشیها به تفکیک سازنده داخلی و خارجی
P value نوع گوشیکاهندگی بدون عینک) dB(کاهندگی همراه با عینک) dB(
0/56 سازنده داخلی9/3 ± 7/148/3 ± 13


پاسخی بگذارید