تاريخ دريافت: 1/11/1392 تاريخ پذيرش: 10/3/1393

– مربي گروه پرستاري، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي يزد، يزد، ايران
– استاديار گروه پرستاري، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي يزد، يزد، ايران (نويسنده مسؤول)
[email protected] :پست الكترونيكي
مقدمه

آمـوزش پرسـتاري زيرابنـ يي بـراي تـأمين نيـروي انساني كارآمد جهت رفع نيازهاي جامعه مي باشد و هرگونهنارسايي در آموزش دانـشجويان ايـن رشـته بـر چگـونگيمراقبت مددجو تـأثير مـستقيم و سـوء دارد (1). از طرفـيتوسعه مهارتهاي باليني دانشجويان پرستاري جزء حيـاتي برنامه آموزش پرستاري مي باشـد و فـراهم سـازي فرصـت كافي براي كسب تجربه در كسب صلاحيت حرف هاي لازم بسيار مهم مي باشد (2). مربيان پرستا ري به طور مـداوم درحــال تــلاش بــراي شناســايي، مقايــسه و بــه كــارگيري روشهاي مختلف تدريس و يادگيري براي آموزشي مؤثر و كارا هستند تا دانشجويان متخصص و متبحر تربيـت كننـد (3). فناوريهاي را يانهاي از دهه 1960 در آموزش به كـار گرفته شده است و آمـوزش بـا ك مـك كـامپيوتر مثـالي ازفناوري است كه موجب ارتقاء كيفيت آموزش مي شود (4). به كارگيري لوح هاي فشرده آموزشي يكـي از ايـن شـقوق تدريس (آموزش با كمك رايانه) است (2) كه منجـر شـده افراد در شرايط و فـضاي راحـت تـر يـاد گرفتـه و موجـباستاندارد شدن تجارب و فعاليتهاي يـادگيري در هرجـا وهر زمان ي در يادگيرنـدگان مـي گـردد (5) اسـتفاده از لـوحفشرده نياز به سخنراني و آموزش چهره به چهـره را كمتـرنموده و امكانات پرسنلي كمتري نياز دارد و در مواقع بـروزمشكل دانـشجو مـي توانـد بـه راحتـي بـه مـوارد آمـوزشدسترسي يافتـه و دوبـاره آن را تكـرار كنـد (6) همچنـيندانشجويان بر اساس استعداد و توانايي خود برنامه را دنبال،مفاهيم به صورت كامل و با سير منطقي ارايـ ه و عوارضـيچون بي حوصلگي، خستگي و عصبانيت و ناراحتي را نـداردو اين آموزش انعطاف پذير و به تعداد بيشمار قابـل تكـراراست (6و7) و به خصوص آن كه دانشجو را درگير و فعـالمي سازد (5و7). براساس مرور متون استفاده از لوح فـشردهبـه عنـوان يكـي از شـقوق سـخنراني و حيطـه دانـش در تحقيقات مورد بررسي قرار گرفته است اما اثر آن بر حيطـهمهارتي كاملاً مشخص نيست (7) از آنجـايي كـه يكـي ازوظايف مهم مدرسين پرستاري بهكارگيري روشهاي مؤثرتدريس در آموزش پرستاري است و يكي از اهداف تكامـلهر حرفه ارتقاء عملكرد از طريق تغيير در روشهاي انجـامدادن و فكر كردن كارهاي معمول اسـت (8). محققـان در اين پژوهش به ته يه و تدوين يـك لـوح فـشرده پرداختـه
۴٢
سپس تأثير آن را با روش معمول كه همان نمايش عملـيمي باشد بر يادگيري مهارت اندازهگيري علا يـ م حيـاتي دردانشجويان پرستاري مقايسه نمودند.

روش مطالعه

اين پژوهش از نوع تجربي به روش قبل و بعد است كه به مقايسه تأثير دو روش آموزشي نمايش عملي و لـوحفشرده بر مهارت اندازهگيري علا يم حياتي در دانـشجويانپرستاري مي پردازد. جامعـه پـژوهش را كليـه دانـشجويانسال اول پرستاري دانشگاه علوم پزشـكي شـهيد صـدوقي يزد در سال90-1389 كه واحد اصول و فنون عملي را اخذنمـوده و داراي معيـار ورود و خـروج بـه مطالعـه از قبيـل دانشجوي سال اول پرستاري، عدم آموزش رسمي قبل ي درمورد نحوه اندازهگيري علا يم ح ياتي، عدم انتقـالي از سـاير رشتههاي علـوم پزشـكي بـه پرسـتاري بودنـد را تـشكيلمي دادند. جهت نمون هگيري كليه دانشجويان پرستاري تـرماول كارشناسي طـي دو دوره تحـصيلي ابتـدا بـه صـورتهدفمند انتخاب و سپس با تخصيص تصادفي به دو گـروهتقسيم شدند. حجم نمونه براساس مطالعات قبلي با در نظرگرفتن سطح اطم ينان 95% و تـوان آزمـون 80% مجموعـاً70 نفر ، در گروه نمـايش عملـي 35 نفـر و در گـروه لـوحفشرده 35 نفر محاسبه شد و آنگاه مداخلهها نيز به صورت تصادفي به گروهها اختصاص داده شد قابل ذكر اسـت كـه نمونهگيري طي دو سال انجـام شـد پژوهـشگران پـس از كسب رضايت آگاهانه از دانشجويان، مهارت انـدازهگيـريعلايم حياتي را در دو گروه بررسي نمودند سپس بـه يـك گروه لوح فشرده آموزش علايم حياتي داده شـد ايـن لـوحفشرده شامل توضيح كلامي، نوشتاري و نمايش پروسـيجربه مدت 60 دقيقه بود. گروه ديگر به طـور معمـول توسـطمربي با نمايش عملي آموزش ديدند به طـوري كـه مربـيابتدا و حـين انجـام پروسـيجر توضـيح داده و دانـشجويانگوش داده، ديده و به دلخـواه يادداشـت بـر مـي داشـتند و مدت آموزش 60 دقيقه بـود. محتـوي آمـوزش در هـر دوگروه يكسان و طبق كتاب مرجع اصول و فنـون پرسـتاريتايلور تهيه شده بود. مدرس لوح فشرده بـا نمـايش عملـيمتفاوت بودند اما قبـل از طـرح از نظـر ارايـ ه مطالـب بـه صـورت يكـسان كنتـرل گرديـده بودنـد. مجـدداً مهـارت اندازهگيري علا يم حياتي بعد از چهار هفته به دليل داشـتنفرصت كافي براي بهره برداري از لوح فـشرده و تمـرين ورفع اشكال با مربي بررسي شد و پس از جمعآوري داد ههـ ا و تجزيه و تحليـل ، در صـورت لـزوم جهـت هـر كـدام ازروشها آموزش اصلاحي استفاده شد. قابل ذكر اسـت كـهساعتهاي مراجعه با اتـاق مهـارتهـا و تمـرين بـراي دوگروه يكسان بود. مهارت انـدازهگيـري علايـ م حيـاتي بـ ه وسيله پرسشنامه شـامل اطلاعـات فـردي (جـنس، معـدلديپلم، علاقه به رشـته پرسـتاري) و مقيـاس درجـه بنـدياندازهگيري علا يم حياتي مشتمل بـر چهـار بخـش درجـهحرارت (43 آيتم حداقل 0 و حداكثر 86 نمـره)، فـشارخون(23 آيتم حداقل0 و حـداكثر 46 نمـره)، نـبض (34 آيـتم:
حداقل 0 و حداكثر 68 نمره )، تنفس (8 آيـتم: حـداقل 0 وحداكثر 16 نمره ) سنجش گرديد هر آيتم سه پاسـخ انجـامكامل 2، انجام ناقص 1، عدم انجام يا اشتباه0 داشت جهت تأييــد اعتبــار صــوري و محتــوي مقيــاس درجــه بنــدي اندازهگيري علا يم حياتي از نظرات پنج نفر از اعضاء هيأت علمي استفاده شد و پايايي آن با آزمـون – آزمـون مجـدد تأيي د ش د (082=r). روش گ ردآوري داده ه ا م شاهده و مصاحبه بود كه توسط يـك مربـي اصـول و فنـون كـه ازگروهها مطلع نبود و در آموزش اين ترمها نقش نداشت درات اق مهـارت ه اي ب اليني دان شكده ب راي ه ر ي ك از دانشجويان انجام شد. تجزيه و تحليل داد هها با اسـتفاده ازنرم افزار SPSS v.16 و استفاده از آمار توصيفي (درصـدفراواني، م يانگين، انحـراف معيـار) و اسـتنباطي (تـي زوج و تي مستقل) صورت گرفت جهت رعايت اخلاق در پژوهش، ضمن كسب اجازه از مسؤولين دانشكده و كـسب رضـايتآگاهانه از دانشجويان، در صـورت نقـص در يـادگيري هـريك از گروه به آنها آموزش تكميلي داده شد.

يافتهها

براساس يافت هها اكثريت واحـدهاي مـورد پـژوهش9/63% زن، 7/71% علاقمند به رشته پرسـتاري، ميـانگين معدل ديپلم 75/17 بود . واحدهاي پژوهش در دو گـروه از

۴٣
نظر متغيرهاي جنس، علاقه به پرسـتاري و معـدل ديـپلم تفاوت معناداري نداشت.
براساس نتايج ميانگين نمره مهارت انداز هگيري نـبض پس از اجراي لـوح فـشرده 60/5±88/66 و نمـايش عملـي 41/8±66/62 بود كه با استفاده از آزمون آماري تـيمـستقل
001/0<T=50/12 ، p تف اوت معن اداري آم اري داش ت و ميانگين نمره مهارت اندازهگيري درجه حرارت پس از اجـراي لوح فشرده 73/15±44/85 و نمايش عملـي 50/13±94/81 بود كه با اسـتفاده از آزمـون آمـاري تـي مـستقل 11/49=T، 06/0=p تفاوت معناداري آماري نداشت. همچنـين ميـانگيننمره سنجش تنفس پس از اجراي لوح فشرده 61/1±44/15 و نمايش عملي 58/2±22/13 بود با استفاده از آزمون آمـاريتي مستقل 12/24=p<0/001 ،T تفـاوت معنـاداري آمـاريداشت و ميانگين نمره مهارت اندازه گيري فـشارخون پـس ازاجـ راي لـ وح فـ شرده 16/4±22/45 و نمـ ايش عملـ ي 14/4±19/44 بود كه با استفاده از آزمون آماري تـي مـستقل
28/12=p=0/70 ،T تفاوت معناداري آماري نداشت. در كـل ميــانگين علايــم حيــاتي پــس از اجــرا ي لــوح فــشرده1/27±98/212 و نمايش عملي 63/28±01/203 بود كه بـااسـتفاده از آزمـون آمـاري تـ يمـستقل 45/23=T، 05/0= p تفاوت معناداري آماري داشت (جدول شماره 1).
همچنين براساس يافت هها ميانگين و انحراف معيـارنمره سنجش علايم حياتي در گروه نمايش عملـي قبـل ازآموزش 04/2±04/17 و بعد از آمـوزش 63/28±01/203 بـوده و بـا اسـتفاده از آزمـون آمـاري تـي زوج 68/41=T، 000/0=p اختلاف معناداري داشت و همچنين ميـانگين وانحراف معيار نمره سنجش علا يـم حيـاتي در گـروه لـوحفـشرده قبـل از آمـوزش 30/2±60/17 و بعـد از آمـوزش 1/27±98/212 بوده كه با استفاده از آزمون آماري تي زوج
55/43=p<0/001 ،T اختلاف معنـاداري آمـاري داشـت
(جدول شماره 2). خاطر نشان ميشود كه گروه هـا از نظـرميانگين نمرههاي قبل با هـم مقايـسه شـدند امـا تفـاوتمعناداري آماري نداشتند.

بحث

براساس نتايج در همه موارد ميانگين نمره در گـروهلوح فشرده بيشتر از نمايش عملـي بـود و در انـدازهگيـرينبض و تنفس اختلاف معناداري داشت اما در انـداز ه گيـري درجه حرارت و فشارخون تفاوت معنـاداري نبـود و در كـلاندازهگيري علايم حيـاتي در دو گـروه اخـتلاف معنـا داري داشت و همچنين نمرات دو گـروه نمـايش عملـي و لـوحفشرده قبـل و بعـد از آمـوزش تفـاوت معنـاداري داشـت.

Jeffries مــي نويــسد دانــشجويان پرســتاري در انجــام مهـ ارت دارو دادن در دور روش اسـ تفاده از كـ امپيوتر و سخنراني به طور كامل و صحيح يكسان بودنـد امـا زمـانانجام تكليف در گروه استفاده لوح فشرد ه كمتر بود چنانچه 96% فراگيران برنامه را در دو ساعت يا كمتر تمام نمودنـددر حالي كه گروه سخنراني 3 ساعت كلاس براي يادگيري نيــاز داشــتند (9). Feeg و همكــاران در بررســي CD-ROM در آموزش دانشجويان پرستاري مي نويسند تفاوتمعناداري بين عملكرد گروه تجربه و گروه كنترل در آزمونوجود داشت و همچنين دانشجويان استفاده كننـده از لـوحفشرده راضيتر بودند (10). قزلقاش و همكاران مي نويسند تف اوت مي انگين نم رات پ س آزم ون خوان دن ص ح يح الكتروكارديوگرام در سه گروه آموزشي با انجام آزمون آناليز واريانس يك طرفه آماري با هم اختلاف داشت ي عنـي هـر
۴۴
جدول 1- مقايسه ميانگين و انحراف معيار نمرات مهارت اندازه گيري علايم حياتي به تفكيك برحسب گروه ها ي مطالعه
آزمون آماري حداكثر نمره انحراف معيار ميانگين گروه اندازه گيري علايم حياتي (بعد)
T=24/12 p=0/000 16 2/58 13/22 نمايش عملي سنجش تنفس
1/61 15/44 لوح فشرده T=50/12 p=0/000 68 8/41 62/66 نمايش عملي نبض
5/60 66/88 لوح فشرده T=49/11 p=0/06 86 13/50 81/94 نمايش عملي درجه حرارت
15/73 85/44 لوح فشرده T=12/28 p=0/07 46 4/14 44/19 نمايش عملي فشارخون
4/16 45/22 لوح فشرده T=23/45 p=0/05 216 28/63 203/01 نمايش عملي علايم حياتي
27/1 212/98 لوح فشرده
جدول 2- مقايسه ميانگين و انحراف معيار نمرات اندازه گيري علايم حياتي قبل و بعد از اجرا ي مداخله برحسب گروه هاي مورد مطالعه
آزمون آماري انحراف معيار ميانگين زمان سنجش علايم حياتي
T=41/68 p=0/000 2/04 17/04 قبل گروه نمايش عملي
28/63 203/01 بعد T=43/55 p=0/000 2/30 17/60 قبل گروه لوح فشرده
27/1 212/98 بعد سه روش آموزشي در يادگيري مؤثر بـود و آزمـون تـوكي نشان داد كه گروه يادگيري به روش خود آموز بـا رايانـه ازدو گــروه ديگــر متفــاوت بــود (11). Abutarbush و همكاران مي نويسند يادگيري با كمك كامپيوتر يـك روشقابل قبول و مؤثر براي تربيت دانشجويان بـراي گذاشـتنلوله بيني معدي است در حـالي كـه از مزايـاي آن راحتـيمهارت و دانش بيـشتر اسـت (12). Gega هـر دو روشآموزش با كمك كامپيوتر و تـدريس توسـط معلـم از نظـرپيشرفت در آموزش و مهارت مشابه بودند اما يـادگيري بـااستفاده از كامپيوتر در زمان و حفظ وقت معلم مؤثرتر بـودو نياز به مـدرس متخـصص نداشـت (13). Virtanenو همكاران مي نويسند طبق شواهد دانشجويان پرسـتاري دري ادگيري ب ا اس تفاده از برنام ه ه ا ي ش بيه س ازي ش ده كامپيوتري بر يادگيري خود كنترل داشتند كه خود موجـبساخت دانش شخصي شده بود (14).
براســاس يافتــ ه هــاي پــژوهش حاضــر نتــايج دراندازهگيري نبض و تنفس ا ختلاف معناداري داشـت امـا دراندازهگيري درجه حرارت و فشارخون تفاوت معناداري نبودكه به نظر مي رسد مهارت نـبض و تـنفس دانـش تئـوريبيشتري بـراي انـدازهگيـري نـسبت بـه درجـه حـرارت وفشارخون نياز دارد و لوح فشرده در اين زمينه كمككننـدهبوده استBauer و همكـاران مـي نويـسن د لـوح فـشرده
مهارت انداز هگيري علا يم ح يـاتي پيـ شنهاد مـي كننـد كـ ه پ ژوهش ه ـا ي بع دي در زمين ه تـأثير ل ـوح فـشرده ب ـرمهارتهاي د يگر بال يني پرستار ي از قبيل تعو يض پانسمانصورت گيرد.

نتيجهگيري

بنابراين در كل دو شيوه آموزشي، آموزش به كمـكرايانه و نمايش عملي موجـب پيـشرفت مـؤثر و مثبـت درمهارت اندازهگيري علايم حيـاتي در دو گـروه همـسان از دانشجويان پرستاري شده است و لوح فشرده با توجه به دردسترس بودن دانشجويان و مزاياي ديگر بـه خـصوص درمهارتهايي كه يـادگيري تئـوري در آن هـا برجـسته بـود پيشرفت قابل توجهاي در دانـش و مهـارت ايجـاد نمـودهاست. بنـابراين ، آمـوزش بـه كمـك رايانـه در كنـار سـايرروشهاي آموزشي همچـون نمـايش عملـي عنـوان يـكشيوه آموزشي مستقل براي پوشش اهداف آموزشي مربوطبه اندازه گيري علايم حياتي كمك نمايد.

تشكر و قدرداني

اين پژوهش حاصـل بخـشي از طـرح مـصوب در دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد به شـماره 1016 مي باشد. نويسندگان مراتب سپاس و قـدرداني خـود را از مسؤولين محترم دانـشكده پرسـتاري و مامـايي بـه ويـ ژه مربيان گروه اصول و فنون و دانشجويان پرستاري كه بـا حوصـله و دقـت، وقـت ارزشـمند خـود را در اخت يـار مـا گذاشتند، تشكر و قدرداني مي نمايند. جايگزين زندگي واقعي، تجربه توسط دسـتهـا نمـي شـودهرچند هرگاه با روشهاي سنتي آموزش همراه مـي گـردديادگيري را افزايش مـي دهـد (15). Moule در آمـوزشاحياء با استفاده ازCD-ROM مي نويسد براساس نتـايجارتباط معناداري در مهارت انـدازهگيـري از نمـرات تـنفسدمي هوا و فشار خارجي قفسه سـينه وجـود نداشـت (16).
حسيني نسب و همكاران مي نويسند دو شـيوه آمـوزش بـهكمك رايانه و نمـايش علمـي موجـب پيـشرفت مثبـت و معادلي در دانش دانشجويان پرستاري در زمينه ان دازهگيري علايم حياتي شده است و مي توان آموزش به كمك رايانـهرا در رسيدن به اهداف آموزشي مربوط به حيطـه شـناختيدر زمينه انداز هگيري علايم حياتي، بـه عنـوان يـك روشمستقل آموزشي تلقي نمود (17). در مطالعهاي مـشابه كـهدانشجويان مهارتي را از طريق رايانه آموزش ديده بودند در مقايسه با دانـشجوياني كـه بـا روش سـخنراني، اورهـد و ويدئوي خطي آموزش ديدند نمرات دانش بهتري داشـتند، ولي عملكرد هر دو گروه در انجام اين مهـارت برابـر بـودهاست (18). ذوالفقاري و همكـاران نيـز 1386 مـي نويـسنديافتهها نشان داد كه بين ميزان يادگيري دو روش آموزش
سنتي و الكترونيك تفاوت معنادار آماري وجود ندارد (19).
از جمله محدوديتهاي مطالعه تعداد كم دانشجويان در هر دوره تحصيلي بود بنابراين پژوهشگران طي دو سال نمونهگيري را انجام دادند و همچنين با توجه بـه ايـن كـهدانشجويان در تماس با يكديگر بودند هر يك از مداخله هـ ا در گروه ديگر در خواست مي شد كه با اطمينان بخشي بـهاين كه در صورت لزوم انجام خواهد شـد ايـن مـسأله نيـزمرتفع گشت . پژوهشگران با توجه به تأثير لوح فـشرده بـر
منابع

– Clarke B, Feltham W. Facilitating peer group teaching within nurse education. Nurse Educ Today. 1990 Feb; 10(1): 54-7.
– Joyce B, Weil M, d Kalhvn. [Patterns of teaching in 2000], translated Behrangi M, Publishing Perfection Training; Fall 1381. P. 41. (Persian)
– Ford GS, Mazzone MA, Taylor K. Effect of Computer-Assisted Instruction Versus Traditional Modes of Instruction on Student Learning of Musculoskeletal Special Tests, JPTE, Fall, 2005; 19(2). 4 – Nance ET, Lanning SK, Gunsolley JC. Dental anatomy carving computer-assisted instruction program: an assessment of student performance and perceptions. J Dent Educ. 2009 Aug; 73(8): 972-9.
۴۵
– Haq I, Dacre J. Computer-assisted learning in undergraduate and postgraduate rheumatology education. Rheumatology. 2003; 42: 367-370.
– Trisha Greenhalgh Computer assisted learning in undergraduate medical education. BMJ. 2001; 322: 40-44.
– Bloomfield J, Roberts J, While A. The effect of computer-assisted learning versus conventional teaching methods on the acquisition and retention of handwashing theory and skills in pre-qualification nursing students: a randomised controlled trial. Int J Nurs Stud. 2010 Mar; 47(3): 287-94.
– Erickson GP. Peer evaluation as a teaching-learning strategy in baccalaureate education for community health nursing. J Nurs Educ. 1987 May; 26(5): 204-6.
– Jeffries PR. Computer versus lecture: a comparison of two methods of teaching oral medication administration in a nursing skills laboratory. J Nurs Educ. 2001 Oct; 40(7): 323-9.
– Feeg VD, Bashatah A, Langley C. Development and testing of a CD-ROM based tutorial for nursing students: getting ready for HIPAA. J Nurs Educ. 2005 Aug; 44(8): 381-6.
– Qzelqash A, Atash-Zadeh F, Alavimajd H, Yaghmaee F. [Comparison of electrocardiogram reading correctly using lecture and tutorial approach to learning and problem solving with computers in nursing]. Nursing Research. Fall and Winter, 2009; 3(10-11): 7-14. (Persian)
– Abutarbush SM, Naylor JM, Parchoma G, D’Eon M, Petrie L, Carruthers T. Evaluation of traditional instruction versus a self-learning computer module in teaching veterinary students how to pass a nasogastric tube in the horse. J Vet Med Educ. 2006 Fall; 33(3): 447-54.
– Gega L, Norman IJ, Marks IM. Computer-aided vs. tutor-delivered teaching of exposure therapy for phobia/panic: randomized controlled trial with pre-registration nursing students. Int J Nurs Stud. 2007 Mar; 44(3): 397-405.
– Virtanen H, Leino-Kilpi H, Leinonen K, Puukka P, Wöntsö J, Salanterä S.Nursing student control over using a computer simulation program about empowering discourse. Comput Inform Nurs. 2013 Oct; 31(10): 512-22.
– Bauer M, Geront M, Huynh M. Teaching blood pressure measurement: CD-ROM versus conventional classroom instruction. J Nurs Educ. 2001 Mar; 40(3): 138-41.
– Moule P. Evaluation of the Basic Life Support CD-ROM: Its effectiveness as learning tool and user experiences. Educational Technology & Society. 2002; 5(3).
– Hosseininasab D, Abdullahzadeh F, Feizullahzadeh H. [The Effect of Computer Assisted Instruction and Demonstration on Learning Vital Signs Measurement in Nursing Students]. Iranian Journal of Medical Education. 2007 Spr & Sum; 7(1): 23-29. (Persian)
– Ghanbari A, Atrkar Roshan Z. [Compared with CD and Booklet training on nursing students’ learning outcomes on BSE]. Journal of Guilan University of Medical Sciences. 2004; 12(48): 33-39. (Persian)
– Zolfaghari M, Mehrdad N, Parsa Yekta Z, Salmani Barugh N, Bahrani N. [The Effect of Lecture and E-learning Methods on Learning Mother and Child Health Course in Nursing Students]. Iranian
Journal of Medical Education. 2007 Spr & Sum; 7(1): 31-38. (Persian)
۴۶
The comparison effect of CD-ROM & demonstration method of measuring of vital sing skills in nursing students

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

Motevasselian1 M (MSc.) – Nasiriani2 Kh (Ph.D).

Abstract
Introduction: Development of clinical skills for nursing students is a critical component of nursing education programs. CD-ROM is as a valuable teaching and learning strategies in theory learning but more research is needed in practical courses. This study aimed to evaluate the effect of two educational methods demonstration and CD-ROM showing on the measure vital signs skills of nursing.
Method: This research was before and after experimental study. The sample was consists of 70students. Nursing students to be selected purposeful and then randomly assigned to two groups.The intervention was a group demonstration & a group showing CD-ROM about vital signs measurement. Data were collected via questionnaire and rating scale consisting of vital sing. Data analysis was performed using SPSS software 16 versions.
Results: The results showed the average score in CD 66.88±5.60 and in demonstration 62.66±8.41, temperatures score in CD 85.44±15.73 and in demonstration 81.94±13.50, respiratory assessment score in CD 15.44±1.61 and in demonstration 13.22±2.58, score of blood pressure in CD 45.22±4.165 and demonstration 44.19±4.14 and vital signs in CD 212.98±27.1 and in demonstration 203.01±28.63, which was significant difference T=23.45, P=0.05.
Conclusion: Using of compact disc is improving the skills of measuring vital sign in nursing student. Therefore, computer-assisted instruction can be implemented with other teaching methods such as demonstration or this should be used an independent method to meet educational goals in Practical training courses such as measuring vital sign.

Key words: Teaching method, demonstration method, CD-ROM, vital sing measurement, nursing students, skill

Received: 21 January 2014 Accepted: 31 May 2014

– Instructor, Nursing Department, Nursing and Midwifery School, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences and Health Services, Yazd, Iran
– Corresponding author: Assistant Professor, Nursing Department, Nursing and Midwifery School,


پاسخی بگذارید