تاريخ دريافت: 3/9/1392 تاريخ پذيرش: 17/11/1392

مقدمه

دسترسي به اينترنت پديده اي روبه گسترش اسـتو ه ر روز تع داد بي شتري از اف راد در زم ره ي اسـتفادهكنندگان اينترنت قرار مي گيرند(1). اينترنت اكنـون در اوجانقلاب صنعتي ديجيتالي قـرار دارد(2) و هرگونـه انقـلابجديـدي، بـي گمـان مـشكلات و گرفتـاري اهـ ي جديـد مي آفريند. ويژگي هاي منحصر بـه فـرد اينترنـت از جملـهسهولت دسترسي به آن، 24 سـاعته بـودن، سـادگي كـار،هزينه پايين، گمنام ماندن كاربران آن و … همگي موجـباستقبال عظيم مردم در سراسر جهان از آن شده است(3).
از بين رسانه هاي جمعي و فن آوري جديد، اينترنتبراي فرد، خانواده و جامعه، مـسائل و مـشكلاتي را ايجـادكـرده كـه شايـسته ي توجـه و عنايـت خـاص متفكـران، پژوهشگران و روانشناسان است . از سال 2000 تـا ژوئـن2012 ميلاد ي تعـداد كـاربران اينترنتـي سـالانه افـزايشفزاينده اي داشته است، كه آمار بدين صورت اسـت: آسـيايك ميليارد و 76 ميليون كاربراينترنتي و اين در حالي بـود كه در سال 2000 ميلادي فقط 114 ميليون كاربراينترنتي وجود داشت ه است ، ايالات متحـده ي آمريكـا 527 ميليـونكاربر، اروپا 518 ميليون كاربر، استراليا 24 ميليـون كـاربر، آفريقا 167 ميليون كاربر و خـاور ميانـه 90 ميليـون كـاربر اينترنتي را شامل مي شوند،كل جمعيت دنيا در سال 2000 مــيلادي 7 ميليــارد بــود ، كــه بــالغ بــر 360 ميليــون كاربراينترنتي وجود داشت و اين در حالي است كه با همينتعداد جمعيت در سـال 2012 مـيلادي بـالغ بـر 2 ميليـاردكاربر اينترنتـي بـه صـورت فزاينـده اي رشـد پيـدا كـردهاست(4).
در ايران آمار كـاربران اينترنـت افـزايش روزافـزونداشته است؛ به طوري كه برپايه گزارش وزارت ارتباطات وفناوري اطلاعات، تنها در چند سـال اخيـر شـمار كـاربراناينترنت در كشور بيست و پنج برابر شده است(5).
كاربردهاي فراوان اينترنت و جذابيت هاي آن سببشده در سال هاي اخير پديـده اي بـا عنـوان “اعتيـاد بـهاينترنت” (Internet addiction) ظهور يابد(6). اعتياد به اينترنت اصـطلاحي اسـت كـه اولـين بـارگلدبرگ (Goldberg) آن را براي اسـتفاده بـيش از حـد ووسواسي و آسيب شناسانه به اينترنـت بـه كـار بـرد، البتـهجامعه علمي قبلاً با مفاهيمي از قبيل اعتيـاد بـه فنـاوري،اعتياد به رايانه و اعتياد به بازي هاي رايانه اي آشنا بود. در واقع اين تفكر كه استفاده از رايانه ممكن است به صـورتاجباري يا حتي رفتاري اعتياد آميز و غير قابل ترك در آيـداز دهـه 1970 شـكل گرفـت(7). يانـگ (Young) معتقـد است كه اختلال اعتياد به اينترنت يـك “اخـتلال كنتـرلتكانـه اي” (Impulse Control Disorders) اسـت تـا نوعي وابستگي و معيار تشخيص آن شباهت بيـشتري بـه”قمـار بـازي بيمـار گونـه” (Pathological gambling) دارد، پس م ي توان آن را به عنوان اخـتلال تكانـه در نظـرگرفت؛ و اين در حالي است كه اعتياد به اينترنـت دامنـه ي گسترده اي از رفتارها و مـشكلات كنتـرل تكانـه را در بـر مي گيرد(8, 9). ديويس (Deivis) در پـژوهش خـود بيـانكرد كه افراد در استفاده ي بـيش از حـد از اينترنـت دچـارمشكلات درسي، شغلي و يـا بـين فـردي، بـي تـوجهي وغفلت از دوستان، خانواده وشغل، تغيير در سبك زندگي بـهمنظور وقت بيشتر براي رفتن به اينترنت، كاهش عمـوميقابل ملاحظه فعاليت هاي جسمي، دروغگويي به خـانواده، كاهش فعاليت هاي لذت بخـش و سـرگرمي هـاي قبلـيبراي رفتن به اينترنت است(10).
پژوهشگران متخصص در حوزه ي اينترنت همچونيانگ(11)، ناكس (Knox) (12)، اندرسـون (Anderson) (13)، لوها، لي پينـگ و زاولان (Lau-hua, Li-Ping & Zhao-lan) (14) همگي بر ماهيت اعتياد آور اينترنـت بـهخصوص در قشر دانشجو تأكيد داشـتهانـد . بيـشترين آمـاراعتياد به اينترنت در دانشجويان سراسر دن يا كه بـر اسـاس مركز پژوهش هاي دانشگاهها صـورت گرفتـه بـه ترتيـبشامل آمريكا، آفريقاي جنوبي، كره ي جنوبي، تايوان، نروژ،انگلستان، ايتالي ا، چين و قبرس مي باشد(15). دسـتيابي بـهبهره وري مناسب در حرفه پرستاري نيازمند آن اسـت كـهنيروهاي تربيت شـده در طـي دوران دانـشجويي حـداكثردانش و مهارت لازم را براي حرفـه آينـده خـود بـه طـرقمختلف كسب نمايند(16).
تعداد كاربران حرفه اي و نيمه حرفه اي اينترنت دربين دانشجويان علوم پزشكي بـه اقتـضاي شـغل و حرفـهآنان و دسترسي بيشتر به امكانات مربـوط در محـيط هـاي دانشگاهي در مقايسه با محيطهاي ديگر، به مراتب بيـشتراز گروه هاي ديگر است(17).
در مورد تعداد مبتلايـان اعتيـاد اينترنتـي در كـشورايران، هيچ آمار دقيقي وجود ندارد. اما درگـاهي و رضـويدر پزوهش خود كه بر روي 732 نفر از كاربران اينترنت درسنين 15 تا 39 سال انجام دادند، گزارش كرده اند كـه 30 درصد كاربران، به اينترنـت اعتيـاد داشـته و همـه ي آنهـادرجـات مختلفـي از رفتارهـاي روانـي- اجتمـاعي ماننـد؛ احساس بيگانگي با خود، احساس ضعف و ناتواني در انجامامور، رفتار ناهنجاراجتماعي را از خود نـشان دادنـد(18). در پژوهش ويزيـشفر هـم كـه بـر روي 230نفـر از كـاربراناينترنت انجام شـد 5/17 درصـد از كـاربران دچـار اعتيـادخفيف يا احتمال به اعتيـاد و 2/2درصـد دچـار اعتيـاد بـهاينترنت بودند(19).
بحري و همكاران نيز در پژوهش خود شيوع اعتيـادبه اينترنت در ميان دانشجويان علوم پزشكي شهر بيرجنـدرا 5/9 درصــد اعــلام كــرده انــد (20). چهــارمين نــسخه راهنماي تشخيصي و آماري اختلالات روانـي (DSM-VI-Diagnostic and Statistical Manual for ) (TRMental Disorder Text Revision) كه استاندارد هايي براي طبقه بندي انواع بيماري هاي رواني ارائه مـي كنـد،اعتياد به اينترنت را در مجموعه اختلال كنترل تكانه كه به گونه اي ديگر مشخص نشده اسـت معرفـي كـرده و ايـناختلال در ويـرايش بعـديDSM در سـال 2011 نيـز درهمين طبقه آورده شده است(21)، همچنين پژوهش هـايپيشين نشان مي دهد كه مـلاك هـاي تشخيـصي اعتيـاداينترنتي با ملاك هاي تشخيصي بـراي “اخـتلال كنتـرلتكانه”، “قماربـازي بيمارگونـه” و نيـز وابـستگي بـه مـواد(مبتني بر DSM-VI-TR) همپوشاني داشـته و اسـتفاده ازاين ملاك هـا در پـژوهش هـاي بـسياري بـه كـار رفتـهاست(22).
فرانگوس و همكاران (Frangos) با هدف اعتياد بهاينترنت در بين دانشجويان يوناني با شـركت 1876 نفـر ازدانشجويان 18-27 ساله انجام شد، يافته هاي اين مطالعهاز طريق داخل “پرسشنامه اعتياد به اينترنت” باشد يانـگجمع آوري شد. يافته ها نشان داد كـه 6/11درصـداز ايـندانشجويان اعتياد به اينترنت داشتند، همچنين اين مطالعـهنشان داد كه افراد معتاد بـه اينترنـت دچـار افـت عملكـردتحصيلي شدند و بيشتر به اتاقهـا ي گفتگـو، وبـلاگ و …
مي پرداختند، همچنين اين نتايج نـشان داد كـه مـردان بـااحتمال بيشتري نسبت به زنان معتاد به اينترنت مي باشـند (15).
با توجـه بـه اينكـه مـسئله اعتيـاد بـه اينترنـت دربـسياري از جوامـع صـنعتي و پيـشرفته بـه خـصوص دردانشگاه هاي علوم پزشـكي مـورد بحـث و بررسـي بـوده،وهمچنــين دانــشجويان علــوم پزشــكي بــه خــصوصدانشجويان پرستاري به عنوان كساني كه سـلامت جامعـهنيز منوط دانـش، نگـرش و رفتـار آنهـا سـت و نهايتـا درمشاغلي قرار خواهند گرفت كه انتقال دهندگان پ يـامهـا ي بهداشتي بوده، بايستي به طور ويژه مورد توجه خاص قـراربگيرنـد(15, 23) لـذا مطالعـه ي حاضـر بـا هـدف تعيـين وض عيت اعتي اد ب ه اينترن ت و عوام ل م رتبط ب ا آن در دانشجويان پرستاري دانـشگاه هـاي علـوم پزشـكي شـهرتهران در سال1392 انجام شد.

روش مطالعه

پژوهش حاضر يك پژوهش توصيفي اسـت كـه بـهصورت مقطعـي در 6 مـاه اول سـال 92 انجـام گرفت،كـهجامعه مورد مطالعه آن را دانـشجويان دانـشگاه هـاي علـومپزشــكي تهــران و محــيط مطالعــه آن را دانــشكده هــايپرستاري دانشگاه هاي علوم پزشكي تهران مي باشد. درايـنپـژوهش كليـه دانـشجويان پرسـتاري دانـشگاه هـاي علـوم پزشكي تهرا ن (دانشگاه علوم پزشكي تهران، دانشگاه علـومپزشكي بقيـه اﷲ، دانـشگاه علـوم پزشـكي شـهيد بهـشتي،دانشگاه علوم پزشـكي ارتـش، دانـشگاه علـوم پزشـكي آزاداس لامي، دان شگاه عل وم پزش كي ش اهد، دان شگاه عل ومبهزيستي و توانبخشي) مي باشد، كه بر اساس آمار اخذ شـدهدر وزارت بهداشت و درمان بالغ بر 2800 نفر مي باشـد(24)، كه از اين تعداد 2128 نفر (76 درصـد) در دوره كارشناسـي،504 نفر (18 درصد ) در دوره ارشد و 140 نفر (5 درصـد) در دوره دكتري مشغول به تحصيل بودند.
انــدازه نمونــه بــا توجــه بــه مطالعــه ندوشــن وهمكاران(25) كه شيوع اعتياد به اينترنـت را 10% گـزارشكـرده بودنـد، بـا احتمـال خطـاي نـوع اول (α) 05/0 و 05/0d= و 3/0=p با استفاده از فرمول برآورد شيوع 323 نفر محاسبه شد، اما در عمل 330 نمونه در نظر گرفته شد.
بدين ترتيـب از كـل نمونـه 330 نفـري، 250 نفـر از دورهكارشناسي، 60 نفر از دوره ارشد و 20 نفر از دوره دكتـريبودند. نمونه گيري به تناسب جمعيـت (Population Per Unit: ppu) در دانشگاه ها انجام شد. براي مثال دانـشگاهعلوم بهزيـستي و توانبخـشي 110 دانـشجوي كارشناسـيارشــد پرســتاري دارد، كــه بــه 8/21% كــل دانــشجويان كارشناسي ارشد را تشكيل ميدهد. با توجـه بـه اينكـه 60 نفر دانشجوي كارشناسي ارشد در نمونـه پـژوهش حاضـرهـستند، بايـد 8/21 %آنهـا از دانـشگاه علـوم بهزيـستي و توانبخشي باشد كه تقريباً 13 نفر خواهد بود. ساير دانشكدهها به همين صورت بر اساس مقطع تحصيلي نمونه گيـريانجام شد.
روند نمونه گيري به اين صورت بود كه ابتدا ليـستاسامي دانشجويان هر دانشكده به تفكيك مقطع تحـصيلياز آموزش آن دانشكده اخـذ گرديـد، بـا توجـه بـه تناسـبجمعيت بين اسامي دانشجويان در هـر دانـشكده بـصورتتصادفي، قرعه كشي انجام شد. سپس نسبت مدنظر بـرايآن دانشكده تعيين شد، نام هـر دانـشجويي كـه از ليـستخارج مي شد پرسشنامه جهت تكميل به وي داده مي شد.
از بين 2800 نفر دانشجوي پرستاري 330 نفر دانشجو بـهتناسب جمعيت در دانشگاه هـا انتخـاب شـد. كـساني كـهمعيارهاي ورود به پژوهش را داشـتند مـورد بررسـي قـرارگرفتند. معيار هاي ورودي شـامل دانـشجوي پرسـتاري وحداقل يك ترم پرستاري را گذرانده باشدكه در نهايت 330 نفر واجد معيارهاي پژوهش بودند.
به منظـور جمـع آوري اطلاعـات از دو پرسـشنامهاستفاده گرديد:
1- پرسشنامه جمعيت شـناختي كـه سـن، جـنس،وضعيت تأهل، هزينـه، معـدل، شـغل، ميـزان تحـصيلات،تحـصيلات پـدر، تحـصيلات مـادر، ميـزان دسترسـي بـه اينترن ت، مك ان اس تفاده از اينترن ت، دلاي ل اس تفاده ازاينترنت، نوع سايت و… را شامل مـي شـد.ايـن پرسـشنامهبراساس مطالعات مختلف از ساير پرسشنامه ها، پايان نامهها و نظرات اساتيد، بـا كمـك اسـاتيد راهنمـا و مـشاورانتنظيم گرديد، اعتبار پرسشنامه از طريق اعتبار محتوي و بانظر خواهي از 10 نفر از اعـضاي هيـأت علمـي دانـشگاهعلوم بهزيستي و توانبخشي ارزيابي و تأييد شد.
2-“پرسشنامه اعتياد با اينترنـت” يانـگ(IAT) در سـال 1998 توسـط كيمبرلـي يانـگ سـاخته شـده، .ايـن پرس شنامه در 20 عب ارت طراح ي ش ده و ب ا اس تفاده از مقياس پنج نقطه اي ليكرت(به ندرت =1، گاهي اوقات=2، اغلب=3، بيشتر اوقات=4 و هميشه=5) مورد ارزيـابي قـرارمي گيرد . حداقل نمـره كـسب شـده از ايـن مقيـاس20 وحداكثر نمره 100 مي باشد. براساس نمره هاي كسب شـدهاز اين مقياس افراد در سه گروه، نمـره ي بـين 20 تـا 49 كاربرطبيعي، 50 تا 79 اعتيـاد خفيـف، 80 تـا 100 اعتيـادشديد تفسير مي شود(21).
روايي محتوايي آزمون بـه 10 نفـر متخـصص دادهشد متخصصان مـتن ايـن پرسـشنامه را بـا مـلاك هـايتشخيصيDSM-IV-TR براي تشخيص اعتياد اينترنتـيبررسي كرده و روايي محتواي آن را تاييد كردنـد.علـوي وهمكاران در پژوهش خود براي نسخه فارسي پرسشنامه 5 عامل»صرف زمان بيش از حد از اينترنـت«،» اسـتفاده ازاينترن ت جه ت ك سب آرام ش روان ي «، »برج ستگي«، »استفاده مرضي از چت روم«،» بـي تـوجهي بـه وظـائفشغلي و تحصيلي« را استخراج نموده اند و علاوه بـر ايـنبراي اين پرسشنامه دو نوع روايي ديگر محتوايي و افتراقي( 5/0=r) و سه نوع پايايي (بازآزمايي (79/0= r)، همسانيدرونـــي (88/0=α) و تنـــصيف (82/0=r) بـــه دســـتآوردند(21). نسخه فارسي اين مقياس در ايـران نيـز مـورداستفاده قرار گرفته و ناستي زايـي پايـايي آن را بـا آلفـايكرونباخ 81/0(6) و قاسم زاده با آلفاي كرونباخ 88/0 تأييدكرده اند (26). براي جمع آوري داده ها ابتدا با كسب مجوزلازم از دانـشگاه، بـا مراجعـه بـه آمـوزش دانـ شكدههـاي موردنظر مجوز ورود به دانشكده هاي پرستاري اخـذ شـد،ليست اسامي دانشجويان به تفكيك مقطع تحصيلي گرفتهشد و به روش نمونهگيري تصادفي نمونه مورد نظر انتخاب شد. از آموزش دانشكده برنامه كلاسي و روزهـاي حـضوردان شجويان انتخ اب ش ده، گرفت ه ش د و در روز ح ضوردانشجو، به كـلاس وي مراجعـه شـد و از وي درخواسـتگرديد كه در صورت تمايل پرسشنامهها را تكميل نماييـد. تكميل پرسشنامهها بين 7 تا 10 دقيقه زمان نيـاز داشـت.
اي ن فراين د ب راي ه ر دان شكده تك رار ش د ت ا تم امي
دانـشجويان مـدنظر پرسـشنامه هـا را تكميـل نمودنـد. در صورت مايل نبودن دانشجويي بـه شـركت در پـژوهش، ازليست ساير دانشجويان، به تصادف نفري ديگري انتخـابشده و جايگزين وي ميشد.
كل فرايند گردآوري دادهها 4 ماه به طول انجاميـد.
پس از گردآوري داده ها،اطلاعات با اسـتفاده از نـرم افـزارSPSS v.21 و بــا اســتفاده از آزمــون هــاي آمــاريتوصيفي(فراوانـي ) و تحليلـي(كروسـكال والـيس و يومـانويتني و ضريب همبستگي اسپيرمن) تجزيه و تحليل شـد.
ملاحظات اخلاقي ضورت گرفته در ايـن پـژوهش شـامل:
اخذ مجوزهاي لازم از دانشگاه كسب شد . همچنين از كليهي افراد مورد پژوهش بـراي شـركت در مطالعـه رضـايتآگاهانه اخذ گرديد و به آزمودني ها اين اطمينـان داده شـدكه نتايج به طور محرمانه نگهـداري خواهنـد شـد. سـپساهداف پژوهش بـراي دانـشجويان توضـيح داده شـد و درنهايت به كساني كه به طور داوطلبانه مايل بـه شـركت درپژوهش بودند، پرسشنامه ها ارائه شـد. در ضـمن كـدهاي26 گانه كميته اخلاق در پژوهش كشوري رعايت گرديد ودانشجويان اين آزادي را داشتند كه هر موقع تمايل داشتنداز پژوهش خارج شوند.

يافتهها

تع داد 330 نف ر از دان شجويان پرس تاري در اي ن
پژوهش شركت داده شدند، كـه از آن هـا 178 نفـر دختـر
جدول 1: توزيع فراواني مطلق و درصد نسبي آزمودني هاي پژوهش به تفكيك وضعيت اعتياد به اينترنت
فراواني نسبي فراواني مطلق وضعيت اعتياد به اينترنت
82/3 237 بدون اعتياد (عادي)
16/7 48 اعتياد خفيف
1/0 3 اعتياد شديد
100/0 288 جمع

(9/53% نمونــه هــا ) و 152 نفــر پــسر (1/46 %) بودنــد.
همچنين 247(5/75%)نفراز دانشجويان مجرد وبقيه متأهلبودند. ميانگين سني نمونـه هـا پـژوهش 34/24 سـال بـاانح راف معي ار 481/4 ب ود، 63% اف راد بيك ار و 37% از دانشجويان شاغل بودند. سـاعات اسـتفاده از اينترنـت از 1 ساعت تا 80 ساعت در هفته متغيـر بـود (53%كمتـر از 10 ساعت در هفته، 5/11%درصـد بـين 11 تـا 16 سـاعت درهفته و 1/29% بيـشتر از 16 سـاعت در هفتـه) و متوسـطزمان استفاده 56/14 ساعت در هفته بود. دسترسي بيـشترافراد (9/64%) به اينترنت از طريـق منـزل بـود. همچنـين(8/68%) از دانشجويان پرستاري به تنهـايي(در خلـوت) از اينترنت استفاده مي كردند. 3/94 درصد نمونه ها پـدران و 5/89 درصد نمونه ها مادران باسوادي داشتند، بـه طـوريكـه 15/17 % از دانـشجويان پرسـتاري كـه داراي پـدران باســواد بودنــد، اعتيــاد بــه اينترنــت داشــتند و 7/17% از دانشجويان پرستاري كه داراي مادران باسواد بودند اعتيـاداينترنتي داشتند .همچنين 4/80 % از نمونه هـاي پـژوهشكامپيوتر شخصي داشتند و 94 % از آنها از اينترنت استفادهم ي كردن د. ب ر اس اس نت ايج ب ه دس ت آم ده 69% از دانشجويان پرستاري از سايت هاي داخل كشور بازديد ميكردند و 2/53% از آنها هم از سايت هاي پرستاري خارج ازكشور بازديد مي نمودند، با توجه به جدول 1 كه به شـيوعكاربران معتاد به اينترنت و كاربران بدون اعتياد به اينترنتپرداخته است، نشان داد كه 7/17% از دانشجويان پرستارياعتياد اينترنتي داشتند (جدول 1).
نتايج پژوهش نشان داد كـه در 11 مـورد شـامل:
جنسيت، وضعيت كامپيوتر شخصي، سايت هـاي علمـي،وبلاگ شخصي، وب سايت شخصي، گفتگـوي اينترنتـي (چت)، گوش دادن به موسيقي، وب گردي، دوست يابي،بازيهاي اينترنتي، كار با وبلاگ تقاوت معناداري ازلحـاظآماري با اعتيـاد بـه اينترنـت وجـود دارد و در 16 مـوردشامل: مقطع تحصيلي، وضـعيت اشـتغال، نـوع اشـتغال،وضـعيت تأهـل، نـوع دسترسـي بـه اينترنـت (دانـشگاه، ADSL، وايرلس و تلفـن همـراه)، نحـوه ي اسـتفاده ازاينترنت (به تنهايي، در جمع دوستان، در جمـع خـانواده)، سايتهاي سرگرمي، سايتهاي تبليغاتي، سـايتهاي هنـري،سايتهاي پرستاري، پـست الكترونيكـي (ايميـل )، دانلـود
جدول 2: متغير هاي آماري اعتياد به اينترنت دانشجويان پرستاري شركت كننده بر حسب متغيرهاي جمعيت شناختي

فيلم، اخبار، اسـتفاده ي آموزشـي از اينترنـت، اطلاعـاتمربوط به حرفه ي پرستاري، مكـان اسـتفاده از اينترنـت (خانه، دانشگاه، كافي نت، خوابگاه) از نظر آماري معنـادارنبوده است (جدول 2).

جدول 3: همبستگي اعتياد به اينترنت با متغيرهاي جمعيت شناختي در دانشجويان پرستاري شركت كننده
مقدار احتمال
(P-VALUE) ضريب همبستگي انحراف معيار ميانگين تعداد متغير
0/595 0/036 4/48 24/34 217 هزينه اينترنت
0/741 -0/020 1/53 16/78 330 سن
0/332 -0/060 19902/68 15941/80 332 معدل
*<0/001 0/322 2/28 2/72 249 مدت زمان استفاده از اينترنت در روز
*<0/001 0/299 14/95 14/56 271 مدت زمان استفاده از اينترنت در هفته
0/282 -0/067 3/15 5/12 282 سال هاي استفاده از اينترنت
همچنين بين سن، معدل، هزينه استفاده از اينترنت،سال هاي استفاده از اينترنت با اعتياد به اينترنت رابطـه يآماري معناداري وجـود نـدارد ولـي بـين زمـان اسـتفاده از
اينترنت به روز، زمان استفاده از اينترنـت در هفتـه تفـاوتمعنـاداري از لحـاظ آمـاري بـا اعتيـاد بـه اينترنـت وجـود دارد(001/0p<) (جدول 3).
*= (معناداربودن آماري Significant)

از كل دانشجوياني كه بازديد از سايت هاي خبـري،هنري، پرستاري، تبليغاتي، علمي داشتند ميزان اعتيـاد بـهاينترنـــت از بازديـــد از ســـايت هـــاي تبليغـــاتي بـــاميزان3/26%نسبت به بقيه بيشتر بود.
در پــژوهش حاضــر 1/76% چــك كــردن پــست الكترونيك، 5/44% آنها در چـت روم، 3/27% بـازي هـاياينترنتي و 8/45% وبگردي را شامل مـي شـوند، براسـاسآخرين پژوهش هاي انجام شده در ايـران، بيـشتر اسـتفادهكنندگان از اينترنـت جوانـان هـستند و 30% چـك كـردنپست الكترونيكي، 35% آنها در چت روم، 28% بازي هـاياينترنتي، و 25% نيز مشغول جستجو در شـبكه ي جهـانيهستند(21).

بحث

امـــروزه زنـــدگي همـــه ي افـــراد وا ز جملـــهدانـشجويان پرسـتاري بـا اينترنـت درآميختـه و تحـولات عميقـي در ابعـاد مختلـف زنـدگي امـروزي ماننـد تحـول نظ ام ارتباط ات، تح ول مع اني زم ان و مك ان، تح ولمعنـا و شـيوه توليـد و تـرويج علـم، آمـوزش ويـادگيري،و بروز اشكال نوين هويت به وجود آورده است(27).
يافتــه هــاي مطالعــه ي حاضــر نــشان داد كــه
3/82% از دانــشجويان مــورد مطالعــه اعتيــاد نداشــتند و
7/17% اعتيــاد اينترنتــي داشــتند . در مــورد آمــار شــيوعاعتيــاد بــه اينترنــت در جوامــع مختلــف آمــار بــسيارمتفاوتي ارائـه شـده اسـت؛ امـا بـه طـور متوسـط نـسبتمعتادان اينترنتـي حـدود 2 تـا 5 ميليـون در ازاي هـر 50 ميلي ون كـاربر ع ادي اس ت؛ بـه عب ارت ديگ ر 5% ت ا
10% از كـــاربران از اينترنـــت دچـــار مـــشكل اعتيـــاداينترنتـي هـستند(28). بـر طبـق نتـايج وانـگ (Whang) كــه در كــشور كــره صــورت گرفــت 4/18% در معــرض اعتياد به اينترنت قرار دارند(29).
در مطالعــه ي علــوي و همكــاران در ســال 1389 ب ر روي دان شجويان دان شگاههاي ش هر اصـفهان انجـامدادنــد نــشان داد كــه 6/17% از گــروه نمونــه مبــتلا بــهاعتيــاد اينترنتــي و 4/82 % هــم ســالم تــشخيص داده شدندكه اين آمـار بـا نتـايج مطالعـه ي حاضـر همـسو مـيباشد(30).
اغلـب شـركت كننـدگان در ايـن بررسـي از محـلخانه(213نفـر ،9/64%) بـه اينترنـت دسترسـي داشـته انـدو ميزان دسترسـي بـه اينترنـت از كـافي نـت، خوابگـاه ودانــشگاه در پــايين تــرين رتبــه قــرار داشــته اســت. در پــژوهش باســتاني نيــز بيــشترين مكــان اســتفاده از اينترنــت بــه ترتيــب خانــه، دانــشگاه و مكــان هــايديگــر(كتابخانــه عمــومي، محــل كــار و كــافي نــت) گزارش شده است(31).

ديگ ر يافت ه ه اي پ ژوهش حاض ر ح اكي از آن
بود كـه بـين جنـسيت و زمـان اسـتفاده از اينترنـت ر روزبا اعتيـاد بـه اينترنـت رابطـه ي آمـاري معنـاداري وجـوددارد كـــه بـــا يافتـــه هـــاي فرانگـــوس و همكـــاران (Frangos et al) (15)، كــانن و همكــاران (Canon et al) (9) و حــسيني ويغمــايي(32)همــسو مــي باشــد .
يافت ه ه اي پ ژوهش حاض ر ح اكي ازآن ب ود ك ه ب يناســتفاده از پــست الكترونيكــي بــا اعتيــاد بــه اينترنــترابطــه ي معنــا داري وجــود نــدارد، همچنــين دختــرانبيــشتر از پــسران از پــست الكترونيكــي اســتفاده مــيكردنــد. ،وهمينطــور بــين اســتفاده از وب بــا اعتيــاد بــهاينترنــت رابطــه ي آمــاري معنــا داري وجــود دارد، بــه طوري كه پـسران بيـشتر از دختـران از وب اسـتفاده مـيكردنـد كـه نتـايج پژوهـشگراني چـون جكـسون، ارويـن، گ ـاردنر و اشــميت (Jackson, Ervin, Gardner &
Schmitt) (33)، فرانگــــوس وهمكــــاران (Frangos)
(15) مطابقـ ت دارد، نـ اردي (Nardi) (34)بيـ ان مـ ي كنـد كـه وبـلاگ بيـان احـساسات و ايـده هـاي درونـي فرد است، و گـاهي اوقـات تـلاش در جهـت پيـدا كـردنمطال ب جدي د، هم ين ام ر س بب م ي ش ود ك ه اف رادبيشتر وقت خود را در اينترنت سپري كنند.
در خــصوص رابطــه ي ميــان دانلــود موســيقي،س ايت هـاي علم ي، بازيه اي اينترنت ي، ب ا اعتي اد ب هاينترنـت داده هـا حـاكي از آن بـود كـه رابطـه ي آمـاريمعنـا داري وجـود دارد. ايـن يافتـه ي پـژوهش بـا يافتـه هــاي درگــاهي و همكــاران(18)، كــانن و همكـ اران (Canon) (9)، نـــادي و همكـــاران (35) همـــسو مـــيباش د. ب ين وض عيت س ن، وض عيت اش تغال ووض عيتتأهل با اعتيـاد بـه اينترنـت همبـستگي آمـاري معنـاداريوجــود نــدارد كــه بــا يافتــه هــاي پــزوهش كريمــي و همكـــاران(36)و همچنـــين زربخـــش و همكـــاران (1) همسو مي باشد.
نت ايج ح اكي از اي ن مطالع ه در خ صوص نح وهي اس تفاده از اينترن ت ح اكي از آن بـود ك ه بي شترينميــزان پاســخ دهنــدگان بــه تنهــايي(درخلــوت)(198 نفـــر8/68%) از اينترنـــت اســـتفاده مـــي كردنـــد، درپژوهــشي كــه نــورمن نــاي (Norman Nai) در ســال 2000 انجام داد اين نتيجه حاصـل شـد كـه هـر چـه قـدرميــزان اســتفاده از اينترنــت افــزايش يابــد افــراد زمــانكمت ري را ب ا دوس تان و فامي ل م ي گذرانن د، كمت ر ب هخريـد مـي رونـد يـا حتـي تلويزيـون تماشـا كننـد. اگرچـه اكث ر كــاربران اينترنت ي مــي توان ـد بــا اس تفاده از پــستالكترونيك ي ب ا خ انواده ي ا دوس تان خ ود ارتب اط برق رار كنند اما از اين طريـق هرگـز نمـي تواننـد بـا آن هـا قهـوهبنوشند يـا آن هـا را در آغـوش بگيرنـد (37). پـژوهش هـان شان داده ان د يك ي از آث ار واب ستگي ب ه اينترن ت اي ناسـت كـه افـراد وابـسته، زمـان كمتـري را بـا خـانواده يخــود مــي گذراننــد، و زمــان بيــشتري را در تنهــايي بــااينترنــت مــ ي گذراننــد، از علائــم اي وابــستگي، گوشــهگيـري، اخـتلال در الگـوي خـواب، احـساس نيـاز بـه تنهـابودن و فراموش كـردن مـسئوليت هـاي خـانوادگي اسـت،از سوي ديگر، بايد بـه ايـن امـر اذعـان داشـت كـه همـينعامل انزوا باعث تشديد اعتياد دربين افراد مي گردد.
بــا توجــه مطالعــات موجــود در زمينــه متوســط ســاعات اســتفاده از اينترنــت در هفتــه و بــر اســاستعريــف منــابع علمــي، كــساني بــه مقــدار زيــادي ازاينترن ت اس تفاده ك رده ان د(ح دود25 ت ا 40 س اعت) و كساني كه 5تـا 10 سـاعت از اينترنـت اسـتفاده كـرده انـدجزء گروهي كه به ميـزان كمـي اسـتفاده كـرده انـد قـرارم ي گيرن د. هم ان ط ور ك ه در يافت ه ه ا اشـاره ش د
درصــد قابــل تــوجهي (5/40%) از دانــشجويان پرســتاري ب يش از 10 س اعت در هفت ه از اينترن ت اس تفاده ك ردهان د(38). همچن ين 5/64% ب ه ط ور ن امنظم و س اعات
متغير از اينترنـت اسـتفاده مـي كردنـد. سـاپيرا (Sapyra) طـــي پژوهـــشي بـــ ر روي دانـــشجويان در فلوريـــداي آمريك ا ب ه اي ن نتيج ه رس يدند ك ه اكث ر اف رادي ك هاعتياد بـه اينترنـت داشـتند، بـيش از 30 سـاعت در هفتـهاز اينترن ت اس تفاده مـي نمودن د و اكث را اس تفاده غي رمفيد 10 برابر بـيش از اسـتفاده مفيـد بـود(39). پـژوهشكيمبرل ي (Kimberly) ن شان داد معت ادين ب ه اينترن ت 38 ساعت در هفته و بيـشتر صـرف برقـراري ارتبـاط هـابا مقاصد غير پژوهشي و غير كاري مي نمايند(40).
با توجـه بـه مبـاحثي كـه در بـالا ذكـر شـد جـاي
آن دارد به اين پديده به عنـوان يـك مـشكل روانـي كـهاغلـب گريبـانگير نـسل جـوان و آينـده سـاز جامعـه مـي باشد توجـه جـدي مبـذول گـردد و از طريـق آمـوزش درخانواده هـا، مـدارس و دانـشگاه هـا فرهنـگ اسـتفاده يصــحيح از كــامپيوتر، اينترنــت و امكانــات آن جــايگزينشيوه هاي غلط گردد.
درايــن پــژوهش وضــعيت روانــي دانــشجويان درزمـان تكميـل پرسـشنامه، عـدم ارايـه ي پاسـخ مناسـب از ط ـرف ش ـركت كنن ـدگان در پ ـژوهش و ع دم امكــانپيگيـري هـاي بعـدي از محـدوديت هـاي ايـن پـژوهش بود. بنابراين توصيه مـي شـود كـه ادامـه ي ايـن مطالعـهبا مرحله ي پيگيري طولاني تر انجام شود.

2897902152162

نتيجه گيري
اعتياد به اينترنت به عنوان يك اختلال رواني اخيـرامورد توجه قرار گرفته است و به تدريج به تعداد مددجويانيكه به اين دليل به درمانگاه هاي روان پزشكي مراجعه ميكنند افزوده مي شود. پيـشنهاد مـي شـود يـك برنامـه يجامع اطلاع رساني طراحي شود كه درآن بر تأثير اينترنـتبر روي دانشجويان پرستاري، سبك زنـدگي شـان تمركـزشود و به اين ترتيـب عـلاوه بـر افـزايش آگـاهي، نـوعيحساس سازي نيز درگروه پرستاري صورت پذيرد. همچنين اثربخشي انواع مداخلات مبتني بر اينترنـت نـشان دهنـدهنياز به برنامه ريزي آمـوزش در راسـتاي ارتقـاي هـر چـه

153178157425

منابع
بيشتر دانش و القاء رفتارهاي سالم در دانشجويان پرستاريمي باشد . با توجه به يافته هـا، پيـشنهاد مـي شـود ضـمنفراهم كردن امكانات و شرايط مشاوره ي مناسـب و مـؤثربراي دانشجويان پرستاري، با ارائه ي راهكارهاي مناسـبدر جهت كاهش آن، از بروز عوارضي نظير اعتياد اينترنتـيجلوگيري شود . متخصصين روانپزشكي و روانشناسي كه در امر بهداشت روان فعاليت مي كنند لازم است تـا در مـوردمشكلات رواني ناشي از اعتيـاد اينترنتـي نظيـر اضـطراب،افـسردگي، پرخاشـگري، نارضـايتي شـغلي و تحـصيلي درميان معتادان به اينترنت آگاهي داشته باشند.

تشكر و قدرداني
اين پژوهش برگرفتـه از پايـان نامـه طـي قـراردادشماره20544مورد حمايت مالي دانشگاه علوم بهزيـستي وتوانبخشي انجام گرفته است. لذا نويـسندگان برخـود لازممي دانند كه از كليه ي واحدهاي دانشگاه مذكور، معاونـتپژوهشي دانشگاه علوم بهزيـستي و توانبخـشي، مـسئوليندانـشكده هـاي پرسـتاري علـوم پزشـكي تهـران، شـهيد بهشتي، ارتش، بقيه اﷲ، ارتش، تربيت مـدرس و دانـشگاهآزاد اسلامي و همچنين كليه دانشجويان پرستاري شـركتكننده ودر نهايت از جناب آقاي پوريا رضا سلطاني، جنـابآقاي مهدي عبداله زاده وسركار خانم دكتر فريـده يغمـاييكــه همكــاري صــميمانه اي را در مراحــل اجرايــي بــاپژوهشگران ياري نمودند تشكر و سپاسگزاري مي گردد.

.1 Zarbakhsh Bahri M, Rashedi V, Khademi M. Loneliness and Internet addiction in students. Journal of Health Promotion Management 2013;2(1):32-8.(Persian).
.2 Ghaffari M, Ahadi H. A consideration of emotional self-awareness and impulse control effect on decreas of social withdrawal and compulsion use of internet. J of Psychology Studies. 2007;3(2):91107.(Persian).
.3 KHajehmougahi N, Alasvand M. The studying of predictor personality variables of internet

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

addiction. J of Scientific Medical. 2010;9(4):359-66.(Persian).
.4 Internet World Stats. World Internet Users and Population Stats. [cited 2012 June 30].Available from:http:// www.internetworldstats.com.
.5 Alavi S, Eslami M, Maracy M, Najafi M, Jannatifard F, Rezapour H. The Psychometric properties
Generalized pathological internet use Scale (GPIUS) in Internet users students of Isfahan Universities. J of Knowledge & Research in Applied Psychology. 2009;0(40).38-51.(Persian).
.6 Nastizaee N. Exploration of relationship between general health and internet addiction . J of Zahedan University of Medical Sciences and Health Services. 2009; 11(1): 57-63.(Persian).
.7 Gonzalez NA. Internet addiction disorder and its relation to impulse control. [Dissertation] USA: Texas University,Collage of Psychology. 2008: 6-25.
.8 Nalwa K, Anand RP. Internet Addiction in students: A cause of concern. Journal of CyberPsychology & Behavior.2003;6(6):653-7.
.9 Canan F, Ataoglu A, Ozcetin A, Icmeli C. The association between Internet addiction and dissociation among Turkish college students. J of Comprehensive Psychiatry.2012;53(5):422-6.
.01 Davis RA, Flett GL, Besser A. Validation of a new scale for measuring problematic Internet use: Implications for pre-employment screening. J of CyberPsychology & Behavior. 2002;5(4):331-45.
.11 Young KS. Internet addiction: The emergence of a new clinical disorder. J of CyberPsychology & Behavior.1998;1(3):237-44.
.21 Knox D, Daniels V, Sturdivant L, Zusman ME. College student use of the Internet for mate
selection. J of College Student. 2001;35(1):158-60.
.31 Anderson KJ. Internet use among college students: An exploratory study. J of American College Health.2001;50(1):21-6.
.41 Li L-h, ZHang L-p, Liu Z-l. Impact of Emotional intelligence on internet addiction disorder among students at a College in Weifang. J of Preventive Medicine Tribune. 2010;9(5):006-9.
.51 Frangos C, Kiohos A. Internet addiction among Greek University students: Demographic associations with the phenomenon, using the Greek version of Young’s Internet Addiction. J of International Economic Sciences and Applied Research. 2010;3(1):49-74.
.61 Mardani Hamuleh M, Heidari H, Changiz T. Evaluation of clinical education status from the viewpoints of nursing students. Iranian J of Medical Education. 2011;10(4):500-11.(Persian).
.71 Steptoe A, Wardle J, Cui W, Bellisle F, Zotti AM, Baranyai R, et al. Trends in smoking, diet, physical exercise, and attitudes toward health in European University students from 13 countries, 19902000. J of Preventive Medicine. 2002;35(2):97.
.81 Dargahi H, Razavi M. Internet addiction and its determinants in residents of Zone 2 West of Tehran . J of Payesh. 2008; 6(3): 265-72.(Persian).
.91 vezeshfar F. Prevalence of Internet addiction in users cafes lar. J of Fundamentals of Mental Health. 2005;7(25-26):27-33.(Persian).
.02 Bahri N, Sadegh Moghadam L, KHodadost L, Mohammadzadeh J, Banafsheh E. Internet addicton status and its relation with students general health at Gonabad Medical University. J of Modern Care.
2011;8(3):166-73.(Persian).
.12 Alavi SS, Jannatifard F, Eslami M, Rezapour H. Survey on validity and reliability of diagnostic questionnaire of internet addiction disorder in students users. J of Zahedan Research of Medical Sciences.2011;13(7):34-8.(Persian).
.22 Murali V, George S. Lost online: An overview of internet addiction. J of Advances in Psychiatric Treatment. 2007;13(1):24-30.
.32 Fayazbakhsh A, KHajeh Kazemi R, Soleymani NM, Rahimi F, Jahangiri L, Heydari S. The Internet usin and health: students’knowledge, attitude and lifestyle related to the internet. J of Hakim Research. 2011;14(2):96-105.(Persian).
.42 Ministry of Health and Medical Education. Statistics and Information Technology Office.[cited 2013 June 30].Available from.http:// it.behdasht.gov.ir.
.52 Jafary Nodoushan M.A, Alipour Nodoushan Kh, Mirizadeh M, Ahmari Tehran H, Norouzinejad Gh, Sadeghi Yekta T. The Survey of Relationship General Health Status between Internet Addiction in QomUniversity of Medical Sciences Student in 2010-2011.J of Qom University of Medical Sciences. 2012;6(3):86-90.(Persian).
.62 Ghasemzadeh L, Shahraray M, Moradi AR. The study of degree of prevalence to internet addiction and its relation with loneliness and self esteem in high schools students of Tehran. J of Education. 2007; 23 (1): 41-68.(Persian).
.72 Von AD, Ebert S, Ngamvitroj A, Park N, Kang DH, Predictors of health behaviors in college students. J of Advanced Nursing. 2004; 48(5): 653-474.
.82 Alavi S, Eslami M, Maracy M, Najafi M, Jannatifard F, Rezapour H. Psychometric properties of young internet addiction test. J of Behaviour Sci. 2010; 4 (3): 183-89.(Persian).
.92 Whang LS, Chang G, Lee S. Internet over-user’s psychological profiles: A behavior sampling analysis on internet addiction. J of Cyber Psychology& Behavior. 2003; 6(2): 143-50.
.03 Alavi SS, Jannatifard F, Eslami M, Rezapour H. Survey on validity and reliability of diagnostic questionnaire of internet addiction disorder in students users. J of Zahedan Research of Medical Sciences.2011;13(7):34-8.(Persian).
.13 Anderson CB. When more is better: number of motives and reasons for quitting as correlates of physical activity in women.J of Health Education Research. 2003; 18 (5): 525-537.
.23 Hoseini M, Yaghmaei F. Internet addiction of college students of nursing and midwifery, paramedical rehabilitation of Shahid Beheshti University of Medical Sciences. Research projects Research Committee.2011; Abstrat:1-2.(Persian).
.33 Jackson LA, Ervin KS, Gardner PD & Schmitt N. Gender and the internet:Women communicating and men searching. J of Sex Roles. 2001;44: 363-380.
.43 Nardi Bonnie A,Schiano Diane J,Gumbrecht M, Swartz L.Why we blog. J of Communications of the ACM.2004;47(12):41-46.
.53 Nadi M, Sajadian E. The relationship between depression and social isolation of young Internet users during daily routine. J of behavioral sciences research. 2008;4(1):33-8.(Persian).
.63 karimi M, Rafiei H, Motamedi H, Mohagheghi H, Soltani R. The study of Relationship Between social health and internet addiction in students of University of Social Welfare And Rehabilitation Sciences. Research projects Research Committee. 2013;Chapter4:135-50.(Persian).
.73 Patrick F, Joyce J. Internet Addiction: Recognition and Intervention. Journal of Psychiatry Nurs. 2008; 22(9):59-60.
.83 Misra R. Academic stress of college students: comparison of student and faculty perceptions. J of College Student. 2000; 21: 1-10.
.93 vezeshfar F. Prevalence of Internet addiction in users cafes Lar.J of Fundamentals of Mental Health. 2005;7(25-26):27-33.(Persian).
.04 Omidvar A, Saremi AA. Internet addiction: Description, Etiology, Prevention, Therapy and Scales of the Internet Addiction Disorder.1st ed. Mashhad: Tamrin Publisher.2010; 37-75.(Persian).
Internet addiction and its related factors among nursing students in Tehran University of Medical Sciences in 2013

Kiany T (MSc.) – Fallahi Khoshknab M (Ph.D) – Dalvandi A (Ph.D) – Hosaini MA (Ph.D) – Nourozi K (Ph.D).

Introduction: In recent years, internet is becoming an integral part of individuals, especially activities in everyday life. Continual technological change, first question that comes to mind is the internet addiction status among nursing students at universities. The aim of this study was to determine internet addiction and its related factors among nursing students in Tehran University of Medical Sciences in 2013.
Method: In this analytical study, 330 Nursing Students from Tehran Universities of Medical Sciences enrolled in the study. Data collection were carried out using Young’s Internet addiction test and demographic variables questionnaire and then analyzed using SPSS version 21.
Results: Based on our findings, 82.3% of the students did not have Internet addiction.There were statistically significant relationship between internet addiction and demographic variables including gender, status, personal computers, science websites, personal blogs, personal websites, Webchat (chat), listening to music, surfing the Web, making friends, playing online games, blogging, duration of internet use per hours per day, time of the week, time of Internet use (P < 0.001).
Conclusion: The findings of this study indicate that 17.7% of the nursing students in this study had Internet addiction. Regarding the increased pattern of Internet use among students, appropriate training programs and effective Internetbased interventions to promote knowledge and inspire healthy behaviors in the nursing students, are essential.

Key words: Internet, internet addiction, nursing student


دیدگاهتان را بنویسید