۱۶

شکل 1. موقعیت محدوده مطالعاتی- باغ شادي یزد

جدول 1. داده هاي مورد استفاده در این تحقیق
تاریخ منبع داده نوع داده
تیرماه 1392 سایت سازمان زمین شناسی آمریکا تصویر ماهواره اي لندست 8
1387 مهندسین مشاور جامع ایران مدل رقومی ارتفاعی
1392 نقشه هاي توپوگرافی 1:25000 جاده و نقاط مسکونی
سال هاي 89 تا 92 اداره هواشناسی استان یزد دما و بارندگی
معیار انسانی شامل فاصله از نقـاط مسـکونی و فاصـله از جـادهاست. با فعالیت بیشتر انسان ها، خطر آتش سوزي افزایش یافته و احتمال بیشتري براي حریق هاي انسانی غیرعمد فراهم مـی کنـد(22). در مطالعات انجام شده، برخی محققـین جـاده را عـاملیبراي کنترل و مهار آتش قلمداد نموده و برخـی دیگـر آن را بـهلحاظ افزایش تردد و حضور گردشـگران، عـاملی هـم راسـتايخطرپذیري منـاطق برشـمرده انـد (4). در ایـن تحقیـق راه هـايموجود وارد نرم افـزارGoogle earth شـد و راه هـاي جدیـد ازطریق رقومی کردن به آن اضافه گردیـد . بـراي نقـاط مسـکون ی علاوه بر مناطق موجود داخل محدوه، از منـاطق مجـاور آن نیـزاستفاده شد. معیار اقلیم (آب و هوا) شامل منحنی هـاي متوسـطهم باران سالیانه و متوسط هم دمـاي سـالیانه اسـت. ایـن عوامـلعلاوه بر نقش مستقیم در وقوع آتش سوزي به طور غیرمستقیم با اثرگذاري بر تیپ و تراکم پوشش گیاهی نیـز آن را تحـت تـأثیر قرار می دهند (6). پوشش گیاهی به عنوان مـاده قابـل اشـتعال ویکی از ارکان مثلث آتش نقش مهمی را در گسترش آتش سوزي ایفا می کند (4) و میزان تـراکم پوشـش گیـاهی یکـی از عوامـلمهمی است کـه بـرروي شـدت و پـراکنش آتـش سـوزي تـأثیر گذاشته و به نوعی نقش سوخت را بازي می کند. گیاهـان علفـییک ساله به دلیل داشتن ریشه هاي سـطحی، بیشـترین تـأثیر را در آتش سوزي داشته و گیاهان چندساله در درجه بعد قـرار دارنـد. درختان و درختچه هایی که ریشه هاي عمیـق دارنـد کمتـر مـؤثر هستند (22).

روش تهیه تراکم پوشش گیاهی

معيار

معيار

زير

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید


دیدگاهتان را بنویسید