Simpson’s diversity index=1-D; D= N N  r [2]
در این رابطه ،(D-1): مقدار شاخص سیمپسون ،ni: تعداد افـرادگونهi ام و N تعداد کل افراد در نمونه است.
ج) شاخص مارگالف: این شاخص، بیان کننده حضور انـواعگونههاست. در این رابطه ،s: تعداد گونهها و N: فراوانـی تمـامگونهها میباشد(24).
309927-62066

R=S-1Ln(N)[3]
تعیین مواد آلی خاك
جهت اندازهگیري میزان کربن آلی خاك از روش سـوزاندن تـر(والکلی- بلاك) استفاده شد(14) . مقـدار مـواد آلـ ی خـاك بـاضرب مقادیر کربن آلی در ضریب 724/1 بهدست آمد.
مقایسه شاخصهاي محاسـبه شـده، در قالـب طـرح کـاملاً
جدول 2. فهرست گونههاي جمعآوري شده از مزارع و باغات شهرستانهاي سامان و شهرکرد
منطقه جمعآوري زیرخانواده نام علمی گونه
A-B
A-B-D
D
C-B
B-C-D
A-D
B-D
A-D
A-B-C Hypoaspidinae
Melittiphidinae
Hypoaspidinae
Hypoaspidinae
Hypoaspidinae
Hypoaspidinae
Hypoaspidinae
Laelapinae
Melittiphidinae Euandrolaelaps karawaiewi (Berlese, 1903)
Gymnolaelaps obscuroides (Costa, 1968)
Gaeolaelaps queenslandicus (Womersley, 1956)
Gaeolaelaps asperatus (Costa, 1968)
Gaeolaelaps aculifer (Canestrini, 1884)
Gaeolaelaps kargi (Costa, 1968)
Gaeolaelaps nolli (Karg, 1962)
Androlaelaps shealsi (Costa, 1968)
Gymnolaelaps myrmecophilus (Berlese, 1892)
تصادفی و قرارگیري آشـیانه اي تیمارهـا توسـط آزمـون تجزیـه (9/1 نسخه) SAS و با استفاده از نرمافزار(ANOVA) واریانس انجام شد. در صورت مشاهده اختلاف معنیدار، میـانگین هـا بـاFisher’s اسـتفاده از آزمـون حـداقل معنـی داري تفـاوت فیشـر در س طح احتم ال پ نج درص د مقایس هprotected LSD test تعیـینSPSS شدند (30). معادله خط رگرسیون توسط نرمافزار.شد
نتایج
با بررسیهاي انجام شده در سال 1392-1391 در چهار منطقـهم ورد مطالع ه، تع داد 9 گون ه از 4 ج نس متعل ق ب ه خ انواده Laelapidae از مناطق مختلف شهرستانهاي سـامان و شـهرکردجمعآوري و شناسایی شد (جـدول 2). براسـاس نتـایج ،جـنسGaeolaelaps از غن اي گون هاي بیش تري در مقایس ه ب ا س ایر جنسها برخوردار است. بیشترین تعداد گونه مربوط بـه جـنسGymnolaelaps در منطقه D باتعداد 23 عدد مشاهده شد.
نتایج بهدست آمده در طول شش ماه، حاکی از آن است کـهمقادیر شاخصهاي تنوع زیستی در فصول گرم نسبت به فصول سرد بیشتر است. در منطقهB ، عملیات برداشت محصول در مـاهخرداد انجام شد که گمان مـی رود ایـن یکـی از دلایـل کـاهشمقادیر شاخصهاي تنوع زیستی در این ماه باشد (جدول 3).
میانگین شاخصهاي تنوع زیستی در جدول (4) نشـان داده
شده اسـت . مقـادیر شـاخص شـانون- وینـر در منـاطقA و Dبهطور معنیداري بـراي بـاغ بیشـتر از زمـینهـا ي زراعـی بـود. حداکثر مقادیر این شاخص که متاثر از فراوانی گونههاي موجود در یک منطقه میباشد در منطقه D و مربوط به خاك جمعآوريشده از پاي درختان نارون میباشد (440/0)، بعد از آن باغ بادام موجود در منطقه A بیشـترین مقـدار ایـن شـاخص را بـه خـود
جدول 3. میانگین شاخصهاي مختلف تنوع زیستی کنههاي خانواده Laelapidae در زمانهاي مختلف، سامان منطقه B
خرداد 93 تیر 93 مرداد 93

اردیبهشت
93
فروردین
93
اسفند
92
محصول

اردیبهشت

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

93

فروردین

93

اسفند

92

محصول


دیدگاهتان را بنویسید