مدلسازي مکسنت (Maxent)
مـــدلســـازي توزیـــع گونـــههـــاي انتخـــاب شـــده بـــااســــ تفاده از نــــ رمافــــ زار Maxent (نســــــخه 3.3.3)(http://www.cs.princeton.edu/~schapire/maxent/) ص ورت
*
درصد واریانس
گرفت. هفتاد و پنج درصد از دادههاي حضـور هـر گونـه بـرايتهیه مدل (model training) و 25% باقیمانده بهعنوان دادههـايمس تقل ب راي آزم ون م دل (model testing) اس تفاده ش دند.
دادههاي تهیه و آزمون مدل بهصورت تصادفی از میان دادههـا يموجود انتخاب شدند. تعداد 15 تکرار بـراي ارزیـابی متقابـل و5000 اجر براي مدلها درنظر گرفته شـد . بـا فـرض اینکـه درمحدوده جمعآوري دادهها نقاطی که گونه حضور نداشته اسـتبالاترین احتمال را دارد که بهعنـوان نقـاط عـدم حضـور گونـهدرنظر گرفته شود (عدم حضـور کـاذب)، بـه صـورت تصـادفی10000 نقطه از پس زمینه بهعنوان عدم حضور براي هر گونه به منظور محاسبه خطـاي ارتکـاب (commission error) انتخـابگردید.
براي ارزیابی نتایج مدل از مساحت زیـر منحنـی (Area Under the Curve: AUC) در تحلیل منحنی ویژگی عامـل دریافـت کننـده(Receiver Operating Characteristic Curve: ROC) استفاده شـد(17) که بهطور کلی بهعنوان بهترین معیار براي ارزیابی عملکرد
جدول 1. وزنهاي عاملی فاکتورهاي استخراج شده از تحلیل مولفههاي اصلی بر پارامترهاي اقلیمیانتخاب شده براي مدلسازي زیستگاههاي مطلوب گوشتخواران بزرگ جثه استان اصفهان

فاکتور

فاکتور

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

*دوم (36/8) *اول (18/87) 0/29 0/96 متوسط رطوبت سالانه
0/94 0/63 میانگین بارندگی سالانه
0/95 0/68 میانگین بارندگی پاییز
0/38 0/87 میانگین بارندگی بهار
0/37 0/86 میانگین بارندگی تابستان
0/35 0/82 میانگین بارندگی زمستان
0/01 0/96 تعداد ساعات آفتابی در سال
-0/14 0/96 میانگین حداکثر دماي سالانه
-0/20 0/96 میانگین دماي سالانه
-0/36 0/92 میانگین حداقل دماي سالانه
0/00 0/95 میانگین سرعت باد در سال
مدل در سالهاي اخیر مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه اسـت (15).نمــودار ROC در واقــع صــحت حضــور پــیشبینــی شــده(حساســیتsensitivity ) را در مقابــل صــحت عــدم حضــورپیشبینی شده (1- اختصاصی بودنspecificity ) نشان میدهـد .
بهطور کلی اگر AUC کمتر یا برابر بـا 5/0 باشـد، بـدین معنـیاست که پیشبینی مدل با پیشبینی توسط نقاط تصادفی تفـاوتیندارد. عدد AUC بین 7/0 تا 8/0 بیانگر یک مـدل خـوب، بـین8/0 تا 9/0 مدل عالی و بیش از 9/0 بیانگر پیشبینی بسیار عالی مدل است (19). براي بهدست آوردن فواصل اطمینان، 999 بـارمحاسبه AUC از طریق بوت استراپ (Bootstrap) انجـام شـد.
براي حساسیت سنجی و تعیین اهمیـت هـر یـک از متغیرهـايموجود در مدلها از آمارههاي محاسـبه شـده توسـط نـرمافـزارMaxent که شامل بهره نسبی مشارکت براي هر متغیر (معیـارياز نکویی برازش مشابه بـا آمـارهdeviance (30)، منحنـی هـايپاسخ متغیرها براي مدلهاي تـک متغیـره و فراینـد جـک نـایف (Jackknife procedure) براي ارزیـابی تغییـراتAUC هنگـامحذف هر متغیر میشود، استفاده گردید.
ب راي تعی ین الگ وي پراکن دگی گون هه اي انتخ اب ش ده بهصورت نقشههاي گسستهاي که زیستگاههاي مطلـوب / نـامطلوب یا حضور/عدم حضور گونـه را نشـان مـیدهنـد، حدآسـتانهاي مورد نیاز است که براساس آن احتمالات پیشبینی شـده توسـطمدل براي هر سلول را بهعنوان حضور و یا عـدم حضـور گونـهدرنظر گرفت. براي اینکه مدل بتواند نمایانگر بیش از 10 درصد نقاط حضور مورد استفاده باشـد ، از آسـتانه منطقـی صـدك 10دادههاي حضور بهکار گرفته شده استفاده شد. منطـق اسـتفاده ازاین آستانه بر این فرض استوار است که ممکن است ده درصـددادههاي جمعآوري شده اشتباه جمعآوري یا زمین مرجـع شـدهباشند (12 و 34). مساحت زیسـتگاه هـاي مطلـوب هـر یـک ازگونهها که در داخل محـدوده منـاطق حفاظـت شـده یـا شـکارممنوع کنونی قرار دارند از طریق شـمارش تعـداد پیکسـلهـا يحضور گونهها در هریک از این محدوده ها بهدست آمد.
نتایج
نتایج نشان داد که مهمترین عامل در پراکندگی خرس قهوهاي و یوزپلنـگ دومـین مولفـه عوامـل اقلیمـی و مهمتـرین عامـل درپراکنـدگی مطلوبیـت زیس تگاه پلنـگ ایرانـی، ش یب مـیباش د
(جدول 2).
جدول 2. خلاصه نتایج مدلسازي پراکندگی سه گونه یوزپلنگ آسیایی، پلنگ ایرانی و خرس قهوهاي در محدوده استان اصفهان
تعداد پیکسلهاي حضور آستانه منطقی صدك 10 مهمترین عامل(درصد مشارکت) AUC±SD تعداد نقاط حضور زیستگاه گونه
22163 0/261 دومین مولفه
عوامل اقلیمی
(57/6) 0/974 ± 0/009 30 دشت و تپه ماهورهاي استپی و بیابانی یوزپلنگ
آسیایی
51466 0/224 شیب (1/50) 0/946 ± 0/018 27 کوهستان و تپه ماهور پلنگ ایرانی
14736 0/328 دومین مولفه
عوامل اقلیمی
(39/9) 0/981 ± 0/007 16 مناطق جنگلی، علفزارهاي مرتفع کوهستانی نزدیک جنگل ،درههاي پایین دست جنگل خرس قهوهاي
خلاصه نتایج مدلسازي براي 3 گونـه گوشـتخوار بـزرگ جثـهاستان و نقشه احتمال حضور آنها براساس 75% دادههاي حضور بهکار گرفته شده در جدول 2 و شکل 2 نشان داده شـده اسـت.
نتایج ارزیابی مدلها با استفاده از سطح زیر منحنیROC نشـانداد که مدلهاي تهیه شده براي هر سه گونه انتخاب شده در هر دو حالت تهیه و آزمون مـدل هـا از حالـت تصـادفی پـیشبینـیبهتري داشتهاند.
تبدیل نقشههاي پیوسته بهدست آمده براساس آستانه منطقی صدك 10 دادههاي حضور بهکـار گرفتـه شـده (جـدول 2) بـهنقشههاي طبقهبندي شده زیستگاههاي مطلوب/نامطلوب (شـکل 3) نشان داد که زیستگاه مطلوب یوزپلنگ آسیایی، پلنگ ایرانـیو خــرس قهــوه اي بــه ترتیــب تنهــا در 2/5%، 12% و 4/3% از مساحت استان اصفهان واقع شدهاند.
با وجود مساحت اندك باقیمانده از زیسـتگاه مطلـوب ایـنسه گونه، مقایسه پراکندگی زیستگاههاي مطلوب با مـرز منـاطقحفاظت شده کنونی نشان داد که 7/55 درصد از زیسـتگاه هـايیوزپلنگ آسیایی ،7/23 درصد زیستگاه پلنگ ایرانی و تنها 6/11درصد از زیستگاههاي مطلوب خرس قهوهاي در داخـل منـاطقحفاظت شده کنونی استان قرار گرفتهاند (شکل 4).
در مورد گونه یوزپلنگ آسیایی نقشۀ بهدست آمده مطلوبیتزیستگاه نشان میدهد که زیستگاههاي این گونه نسـبتاً بـه طـور یکپارچه در قسمت شرق استان اصفهان واقع شده است (شـکل3- الف). زیستگاههاي مطلوب محدود و نسـ بتاً بـه هـ م پیوسـت ۀخرس قهوهاي در غرب و جنوب اصفهان قـرار دارد (شـکل 3-ج). زیستگاههاي مطلوب پلنگ ایرانی مساحت بیشـتري نسـبتبه دو گونه دیگر بهخـود اختصـاص داده اسـت امـا پراکنـدگیوسیعتر و یکپارچگی کمتري در کل استان دارد (شـکل 3- ب).
براي هر سه گونه مورد مطالعه زیستگاههـاي مطلـوبی خـارج ازمناطق حفاظت شده باقیمانده است که با توجه به موقعیت آنهـادر ح د فاص ل می ان من اطق حفاظ ت ش ده و ش کار ممن وع ،

ج
(
ب
(
الف
(

ج

(

ب

(


پاسخی بگذارید