در درخت حاصل از طبقهبنـدي TWINSPAN، گـروه هـا ي پوششــی I و II بــهعلــت برخــورداري از گونــههــاي مشــترك
Arabis ،Aethionema grandiflorum ،Acantholimon fominii
،Crataegus meyeri ،Corydalis angustifolia ،caucasica Lonicera ،Helichrysum sp. ،Eryngium billardieri
،Onobrychiscornuta ،Melicapersica ،nummulariifolia
Ornithogalum persicum در گروهی بزرگتر قرار گرفتـه انـد ،
،Anthemis triumfettii در حـالی کـه وجـود گونـههـایی ماننـد،Galium trincornutum ،Gagea dubia ،Euphorbia seguieriana
،Poabulbosa ،Menthalongifolia ،Irisreticulata
دو گـروهSenecio vulgaris وSalvia virgata ،Poa pratensis . را در گروه جداگانهاي قرار میدهدIV وIII پوششی


1
4
Altitude
Slope
Species richness
Chamaephyte
Geophyte
Hemicryptophyte
Phanerophyte
Therophyte
PE
1
PE
2
PE
3

PE
4

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

1

4


پاسخی بگذارید