** خطاي 1 درصد و ns عدم تفاوت معنیدار میباشد.
جدول 3. مقایسه میانگین زندهمانی و شاخصهاي رویشی نهالهاي گونههاي مختلف بلوط * خطاي 5 درصد،
نسبت برگ سبز به کل زندهمانی نهال (درصد) حجم تنه نهال (میلیمتر مکعب) تعداد کل برگ قطر یقه نهال نهال (میلیمتر) ارتفاع نهال (سانتیمتر) گونهها
0/66a ±0/02 21/5b ±3/5 284b ±47 2/3b ±0/16/8b ±0/3 7/3b ±0/2 دارمازو
0/52b ±0/02 34/0a ±4/1 719a ±69 2/8a ±0/17/6a ±0/2 8/4a ±0/2 برودار
0/68a ±0/02 26/0b ±3/3 833a ±290 2/3b ±0/16/7b ±0/2 7/5b ±0/3 ويول
حروف یکسان بیانگر عدم اختلاف معنیدار بین میانگینها در سطح خطاي 5 درصد است. اعداد بعد از ± اشتباه معیار میباشند.
در ســال دوم کمتــر از ســال اول بــود (جــدول 4). از نظــر شاخصهاي مختلف اندازهگیري شده در فصول مختلف به جـزتعداد برگ که تفاوت معنیداري بین بهار و پاییز وجود نداشت ،بقیه شاخصها مانند ارتفاع، قطـر یقـه و حجـم نهـال در پـاییزداراي مقادیر بالاتري نسبت به بهار بود (جدول 5).
نتایج اثرات متقابل نشان داد که اثـر متقابـل سـال در فصـلبراي ارتفاع، تعداد کل برگ و حجـم تنـه نهـال معنـیدار بـود .
بهنحوي که ارتفاع و حجم تنه نهال از بهـار بـه پـاییز سـال دومتفاوت معنیدار بیشتري نسبت به سـال اول داشـتند (شـکل 1).تعداد کل برگ نیز در بهار سال اول بهطور معنـی داري بیشـتر از پاییز بود اما در سال دوم عکس آن بـود و تعـداد کـل بـرگ درپاییز بیشتر از بهار بود.
همچنین اثرات متقابل سال در گونه نیز براي قطـر یقـه، نسـبتبرگ سبز به کل و زندهمانی نهالها معنیدار است. نتـایج نشـانداد که از نظر قطر یقه و زندهمانی پاسخ گونه ويول با دو گونه
جدول 4. مقایسه میانگین زندهمانی و شاخصهاي رویشی نهالهاي گونههاي مختلف بلوط در طی سالهاي مختلف
نسبت برگ سبز به کل زندهمانی نهال (درصد) حجم تنه نهال (میلیمتر مکعب) قطر یقه نهال (میلیمتر) تعداد کل برگ نهال ارتفاع نهال (سانتیمتر) سال
0/66 a ±0/02 43/0 a ±3/0 387 b ±24 2/7 a ±0/1 7/5 a ±0/1 6/5 b±0/1 سال اول
0/60 a ±0/02 12/0 a ±1/3 887 a ±210 2/4 b ±0/1 6/7 b ±0/3 9/2 a ±0/2 سال دوم
حروف یکسان بیانگر عدم اختلاف معنیدار بین میانگینها در سطح خطاي 5 درصد است. اعداد بعد از ± اشتباه معیار میباشند.
جدول 5. مقایسه میانگین زندهمانی و شاخصهاي رویشی نهالهاي گونههاي مختلف بلوط در طی فصلهاي مختلف
حجم تنه نهال (میلیمتر مکعب) قطر یقه نهال (میلیمتر) تعداد کل برگ نهال ارتفاع نهال (سانتیمتر) فصل
435 b ±133 2/3 b ±0/1 7/1 a ±0/2 7/1 b ±0/1 بهار (خردادماه)
825a ±155 2/8 a ±0/1 7/2 a ±0/2 8/5 a ±0/2 پاییز (مهرماه)
حروف یکسان بیانگر عدم اختلاف معنیدار بین میانگینها در سطح خطاي 5 درصد است. اعداد بعد از ± اشتباه معیار میباشند.

شکل 1. نمودار اثرات متقابل زمان در گونه براي شاخصهاي مختلف رویشی
حروف یکسان بیانگر عدم اختلاف معنیدار بین میانگینها در سطح خطاي 5 درصد است.
دیگر در طی دو سال متفاوت بـود، بـهنحـوي کـه در سـال اولگونه مازودار و ويول تفـاوت معنـیداري از نظـر قطـر یقـه وزندهمانی نداشتند و مقادیر کمتري نسبت به گونه برودار داشتند.
اما در سال دوم گونه ويول با دو گونه برودار و مازودار تفاوت معنیداري نداشت و به عبارت دیگر گونه ويول روند کاهشـیکمتري از نظر قطر یقه و زندهمانی نسبت به دو گونه دیگر نشان داد.
– تجزیه خوشهاي و تحلیل تشخیص سه گونه بلوط نتایج تجزیه خوشهاي براساس کلیه شاخصهاي رویشی نهالها براي 43 درخت مادري از سـه گونـه نشـان داد کـه نهـالهـايدرختان مختلف گونه برودار بهراحتی از دوگونـه ي دیگـر جـداشده و در یک خوشه مجزا قرار میگیرند. اما دو گونه ويول و مازودار با هم در یک خوشه قرار گرفتند (شکل 2).

شکل 2. نمودار تجزیه خوشهاي درختان مادري مورد مطالعه براساس شاخصهاي رویشی نهالها.
b:گونه برودار،li : گونه ويول، in: گونه مازودار
تجزیه تابع تشخیص براساس شاخصهـاي ر ویشـی نهـالهـاياندازهگیري شـده نیـز نشـان داد کـه درختـان مـادري گونـههـابراساس دو تابع از هم جدا شدند. نتایج نشان داد کـه تـابع اول99 درصد از واریانس کل بین نهـال هـاي سـه گونـه را توجیـهمیکند و تابع دوم تنها یـک درصـد از واریـانس کـل را توجیـهکرده است. صحت طبقـه بنـدي نیـز براسـاس ایـن آنـالیز 5/88درصد بود. همانطور کـه در شـکل 3 مشـاهده مـیشـود گونـهبرودار بهتر از دو گونـه دیگـر جـدا شـد کـه بـا نتـایج تجزیـهخوشهاي هماهنگ بود.
– همبستگی درصد زندهمانی و شـاخص هـاي رویشـی بـاصفات ریختاري برگ وکیفی نهالها
نتایج همبستگی نشان داد که سطح برگ بـا اکثـر شـاخصهـايرویشی بهخصوص در خردادماه و زندهمانی رابطه مستقیم دارد ،اما با سطح مخصوص برگ این رابطه عکس است (جـدول 6).
همچنین SSLA نیز با رویش قطري رابطه عکس نشـان داد، امـاSW/SD با هیچ یک از شاخصهاي رویشی و زندهمـانی رابطـهمعنیدار نشان نداد. تعداد جست نیز با اکثر شاخصهاي رویشی و رویـــش قطـــري و ارتفـــاعی و زنـــده مـــانی در طـــی دوسال رابطه منفـی معنـیدار نشـان داد . امـا از لحـاظ تعـداد شـاخهاین رابطه براي کلیـه شـاخصهـاي رویشـی و زنـده مـانی بـه جـزرویـ ش قطـ ري در سـ ال دوم مسـ تقیم بـ ود. خمیـ دگی نیـ زمانند تعداد شـاخه بـا اکثـر شـاخص هـاي رویشـی و نیـز رویـشقطـري رابط ه مثبـت معن یدار نش ان داد. از طـرف دیگ ر درص د
جدول6. همبستگی بین صفات ریختاري برگ با شاخصهاي رویشی و زندهمانی نهالها
زندهمانی خمیدگی تعداد شاخه تعداد جست SW/SD SSLA سطح مخصوص برگ مساحت برگ شاخصهاي رویشی
سال اول
0/07** 0/13** 0/02 ns -0/17** -0/02 ns -0/27 ns -0/36* 0/183 ns ارتفاع خرداد
0/07** 0/06** 0/25** -0/17** -0/17 ns -0/22 ns -0/405** 0/18 ns تعداد برگ خرداد
0/1** 0/13** 0/08** -0/23** -0/14 ns -0/22 ns -0/31* 0/28* قطر یقه خرداد
0/1** 0/13** 0/07** -0/23** -0/08 ns -0/24 ns 0/31* 0/308* حجم تنه خرداد
-0/04 ns 0/15** 0/018 ns -0/17** -0/04 ns -0/26 ns -0/34* 0/178 ns ارتفاع مهر
-0/01 ns 0/03 ns 0/21** -0/13** -0/12 ns -0/23 ns -0/32* 0/262 ns تعداد برگ مهر
-0/03 ns 0/16** 0/09** -0/23** -0/15 ns -0/14 ns -0/28* 0/329* قطر یقه مهر
-0/71** 0/06** -0/02 ns -0/02 ns -0/01 ns -0/17 ns -0/205 ns 0/099 ns رویش ارتفاعی
-0/69** 0/06** -0/004 ns -0/04** -0/2 ns -0/33* -0/196 ns 0/1 ns روبش قطري
0/85** 0/009 ns 0/05** -0/08** -0/08 ns -0/24 ns -0/306* 0/28* حجم تنه مهر
سال دوم
0/26** 0/07* 0/05 ns -0/17** -0/002 ns -0/04 ns 0/053 ns 0/42** ارتفاع خرداد
0/25** 0/4** 0/46** 0/16** -0/01 ns -0/03 ns 0/013 ns 0/347* تعداد برگ خرداد
0/27** 0/13** 0/23** -0/43** -0/01 ns -0/06 ns 0/039 ns 0/428** قطر یقه خرداد
0/27** 0/12** 0/22** -0/28** -0/008 ns ns -0/06 ns -0/019 ns 0/291* حجم تنه خرداد
– 0/006 ns 0/06 ns -0/21** -0/26 ns -0/24 ns -0/36* 0/476** ارتفاع مهر
– 0/14** 0/28** 0/07 ns -0/12 ns -0/1 ns -0/208 ns -0/041 ns تعداد برگ مهر
– 0/003 ns 0/13* -0/27** -0/21 ns -0/29 ns -0/35* 0/174 ns قطر یقه مهر
– 0/008 ns 0/18** -0/2** -0/15 ns -0/1 ns -0/2 ns 0/299 ns حجم تنه مهر
– 0/08 ns -0/08 ns -0/2** -0/16 ns -0/18 ns -0/148 ns 0/117 ns رویش ارتفاعی
– 0/01* -0/19** -0/33** -0/02 ns -0/09 ns -0/076 ns -0/051 ns رویش قطري
1 0/01 ns 0/1** -0/28** -0/04 ns -0/05 ns -0/105 ns 0/326* زندهمانی
* خطاي 5 درصد، ** خطاي 1 درصد و ns عدم تفاوت معنیدار میباشد.
زنــدهمــانی نیــز بــا کلیــه شــاخص هــاي رویشــی در خردادمــاه رابطـــه مســـتقیم و بـــا رویـــش قطـــري و ارتفـــاعی رابطـــه
عکـ س داشـ ت (جـ دول6). در ایـ ن جـ دول واحـ د ارتفـ اع
(سانتیمتر)، قطر یقـه (میلـی متـر )، حجـم تنـه (میلـی مترمکعـب )، رویــش ارتفــاعی (ســانتیمتــر)، رویــش قطــري (میلــیمتــر)،زنــدهمــانی (درصــد)، ســطح بــرگ (میلــیمترمربــع)، ســطح مخصـــوص بـــرگ (میلـــیمترمربـــع/میلـــیگـــرم)، SSLA
(میلیمترمربع/میلیگرم) میباشند.
بحث و نتیجهگیري
رویش گیاه در مراحل اولیه میتواند تحت تاثیر اندازه بذر و یـاسایر عوامل محیطی باشد ولی با افـزایش سـن از اثـرات انـدازهبذر بهتدریج کاسـته مـیشـود (28). در ایـن تحقیـق نیـز کلیـهشاخصهاي رویشی و زندهمـانی در سـه گونـه معنـیدار بـود،بهطوريکه گونه مازودار کمترین میزان و برودار بیشترین میـزانرا نشان داد. از آنجا که کمتـرین انـدازه بـذر مربـوط بـه گونـهمازودار و بزرگترین نیز مربوط به گونه ويول میباشد، بنابراین بهنظر میرسد کـه انـدازه نهـال تـا حـدي تحـت تـاثیر انـدازه

تابع

تشخيص

دوم

تابع

تشخيص

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

دوم

شکل 3. تابع تشخیص گونههاي مختلف براساس شاخصهاي رویشی


دیدگاهتان را بنویسید