Fh  0.2 1d0.32  d0.52  d0.72  d0.92 [6]

  d0.12d0.12d0.12d0.12 
در این روابط Fr: ضریب شکل واقعی(Real Form Factor (F0.1 ،((RFF : ضــریب شــکل مصــنوعی (Artificial Form
Natural Form )ضـریب شـکل طبیعـی :F1.3 ،(Factor (AFF)
Hohenadel Form )ضریب شکل هوهنادل :Fh ،(Factor (NFF)
(h ،(Factor (HFF: ارتفــاع کــل درخــت بــرحســب متــر ،
1.3d:قطــر برابــر ســینه بــرحســب ســانتیمتــر، 0.5d :قطــر درنیم ه ارتف اع درخ ت ب ه س انتیمت ر، 0.1d: قط ر در ی ک ده مارتفاع درخت به سانتیمتر ،v: حجم واقعی تنه بـه متـرمکعـب،1.3g: سطح مقطع برابـر سـینه بـه متـرمربـع ، 0.1g: سـطح مقطـعدر 1/0 ارتفــاع درخــت،dm : قطــر در نصــف ارتفــاع درخــت و 0.3d0.7 ،d0.5 ،d و 0.9d بــهترتیــب قطــر ســاقه در 3/0، 5/0،
۶۹
7/0 و 9/0 ارتفاع درخت از بن درخـت ،بـر حسـب سـانتیمتـراست.
پس از بررسی نرمال بـودن و همگنـی واریـانس توزیـعضرایب بهدست آمده براي هر درخت، براي بررسـی وجـوداخــتلاف معنــی دار بــین روشهــاي مختلــف از تحلیــلواریانس یکطرفه در قالب طـرح بلـوك تصـادفی در سـطحمعنیداري 05/0 استفاده گردید. در این طرح براي حذف اثر تفاوت ضریب بین درختان مختلف در یک روش مشـخص،ط رح بل وك انتخ اب گردی د و ه ر درخ ت ی ک بل وك و روشهاي مختلف برآورد ضریب شکل بهعنوان تیمار لحـاظشد (5).
براي مقایسه روشهاي مختلف تعیین ضریب با ضـریبواقعی از آزمون دانت استفاده گردید براي بررسـی تغییـراتضرایب با افـزایش قطربرابـر سـینه، دادههـا بـه چهـار طبقـهقطري 10 سـانتی متـري تقسـیم و میـانگین هـر یـک از ایـنضــرایب در طبقــات مختلــف بــراي هــر یــک از گونــه هــا بهدست آمد و مورد تحلیل قرار گرفت. هدف از این تحلیـلآن بود که از بین روشهاي مورد بررسی، حساسیت هر یـک از این روشها نسبت به تغییرات شکل درخـت بررسی گـردد .
محاسبه ضرایب در Excel و تحلیلهاي آمـاري بـاMinitab انجام گردید.
۷۰

الف
ب

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

الف

ب

شکل 1. تعداد درختان در طبقات قطري در هکتار گونه صنوبر شرقی (الف) و دارتالاب (ب)
نتایج
تعداد درختان براي صنوبر شرقی و دارتـالاب بـهترتیـب 560 و 556 اصله در هکتار بود. تعداد درختان در طبقات قطـري بـرايدو گونه صنوبر شرقی و دارتالاب در شکل 1 ارائه شـده اسـت.
براساس نتایج بیشترین تعـداد درختـان در هـر دو گونـه مـوردبررسی در طبقه قطري 25 سانتیمتر (53 درصد کل از درختـانصنوبر و 46 درصد از کل درختان دارتالاب) بوده و پـس از آنبیشترین تعـداد درختـان در هـر دو گونـه در طبقـه قطـري 35سانتیمتر (27 درصد کل از درختان صنوبر و 34 درصـد از کـلدرختان دارتالاب) قرار دارند. ویژگیهاي زیستسنجی درختان قطع شده براي دو گونه صنوبر شرقی و دارتـالاب در جـدول 1ارائه شده است.
نتایج تحلیل واریانس یکطرفه در قالب طرح بلوك تصادفی در جدول 3 ارائه شده اسـت . نتـایج حـاکی از وجـود اخـتلافمعنیدار بین ضرایب بهدست آمده از روشهاي مختلف بود.
نتایج مقایسه میانگینها بـراي ضـرایب مختلـف بـا ضـریبشکل واقعی براي صنوبر (شکل 2) و دارتالاب (شکل 3) ارائـهشده است. میانگین ضرایب شکل واقعـی، طبیعـی، مصـنوعی وهوهنادل براي صنوبر بهترتیب 52/0، 57/0، 50/0 و 58/0 بـودو براي دارتالاب بهترتیب 50/0، 57/0، 46/0 و 52/0 بود.
نتایج آزمون دانت مقایسه ضرایب مختلف با ضـریب شـکلواقعی براي دو گونه نشان داد هیچیـک از ضـریب شـکلهـايطبیعی، مصنوعی و هوهنادل با ضـریب شـکل واقعـی اخـتلافمعنیداري ندارند. تغییرات ضریب شکلهاي محاسـبه شـده درطبقات قطري براي صنوبر (شکل 4) و دارتالاب (شکل 5) ارائه شده است. نتایج نشـان داد در گونـه صـنوبر دو ضـریب شـکل
396240186127

جدول 1. ویژگیهاي زیستسنجی 24 اصله درخت قطع شده براي دو گونه صنوبر شرقی و دارتالابگونهطبقه قطريقطر برابر سینه (سانتیمتر)ارتفاع (متر)طول تاج (متر)قطر تاج (متر)
1/56/517/912/4215
6/322/515/6115
2/057/723/918/7915
2/31129/923/5725
2/8510/432/926/4325
3/9 12/1 34/6 32/48 35
3/4 11/9 32/6 34/39 35
5/2 15/8 36/2 36/62 35
5 11/3 31/7 40/17 45
5/1 20/9 44/2 43/63 45
5544473-49974

شرقی

صنوبر

شرقی

صنوبر

11/928/629/3025


دیدگاهتان را بنویسید