در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

بهمن و اسفند 5931، دوره 1، شماره 6 05066-DOI: 10.21859/jne بررسی عوامل مؤثر بر شادی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گلستان

لیلا جویباری 1،*، اکرم نوده شریفی 2، اکرم ثناگو 3، سمیرا سعیدی 4، عصمت سعیدی 5، سهیلا کلانتری 6

دانشیار، گروه پرستاری، مرکز تحقیقات پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران
پزشک عمومی، گروه پزشکی، مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران
دانشیار، گروه پرستاری، مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران
0 دانشجوی کارشناسی، گروه پرستاری، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران
دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه پرستاری، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران
کارشناس ارشد، گروه پرستاری، دانشکده پیراپزشکی، مرکز تحقیقات علوم آزمایشگاهی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران
* نویسنده مسئول: لیلا جویباری، دانشیار، گروه پرستاری، مرکز تحقیقات پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان ،
ایران. ایمیل:

تاریخ دریافت مقاله: 26/14/1330 تاریخ پذیرش مقاله: 15/14/1335
چکیده
مقدمه: شادی موجب نگرش مثبت به زندگی، خودپنداری مثبت، برخورداری از سلامت روان و تعادل عاطفی، عملکرد بهتر شغلی- تحصیلی و تصمیم گیری بهتر میگردد. هدف از این مطالعه بررسی عوامل مؤثر بر شادی دانشجویان علوم پزشکی بوده است.
روش کار: این مطالعه توصیفی مقطعی در سال 1333 با روش نمونه گیری سهمیهای و تصادفی روی 232 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گلستان انجام گردید. جهت جمع آوری دادهها از پرسشنامه حاوی اطلاعات جمعیت شناختی و پرسشنامه شادی آکسفورد استفاده شد. اطلاعات با استفاده از آزمونهای آماری پیرسون، ANOVA و تی تست مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافتهها: از 232 دانشجوی شرکت کننده ،7/56% آنها دختر بودند. میانگین نمره شادی در کل دانشجویان برابر 22/16 ± 67/05 بود. ارتباط بین سن و نمره شادی معنیدار بود) 40/4 = P(. ارتباط شادی با رشته، معدل، قومیت، وضعیت تأهل و وضعیت اقتصادی معنی دار نبود. بالاترین میانگین شادی مربوط به دانشجویان رشته علوم آزمایشگاهی بود.
نتیجه گیری: با توجه به اینکه میزان شادی نیمی از دانشجویان در حد متوسط و خوب بوده است، اتخاذ راهکارهایی جهت استمرار وضعیت موجود و همچنین بهینه نمودن محیطهای شاد علمی در فضای دانشگاهها ضروری به نظر میرسد.
کلیدواژهها: شادی، دانشجو، دانشگاه، مطالعه مقطعی
تمامی حقوق نشر برای انجمن علمی پرستاری ایران محفوظ است.

مقدمه
نشاط یا شادی واژهای است که معانی مختلفی چون لذت آنی، لذت طولانی مدت و لذت از کل زندگی را شامل میشود )1(. نشاط اساسیترین بحث انسانی برای تمام نسلهاست و مرکزیترین محرک اهداف بشری است )2(. آن میتواند موجب نگرش مثبت به زندگی، خودپنداری مثبت، برخورداری از سلامت روان و تعادل عاطفی، امیدواری به آِِینده، نگرش مطلوب و رضایت آمیز به خود و دیگران، روابط اجتماعی متعادل، دوری از کینه و نفرت ،انتخاب آگاهانه اهداف زندگی، تلاش برای تحقق اهداف، دوری از اتلاف وقت و کاهلی، افزایش موفقیتهای زندگی، برخورداری از شاخصهای بالای
04
زندگی، عملکرد بهتر سیستم ایمنی در مقابل استرسها، خواب بهتر، تمایل بیشتر کمک به دیگران، عملکرد بهتر شغلی-تحصیلی و تصمیم گیری بهتر گردد )3, 0(. در این بین شادی چندین جزء اساسی را در بر میگیرد؛ جزء هیجانی که فرد شادکام از نظر خلقی، شاد و خوشحال است. جزء اجتماعی که فرد شادکام از روابط اجتماعی خوبی با دیگران برخوردار است و میتواند از آنها حمایت اجتماعی دریافت کند و سرانجام جزء شناختی که باعث میشود فرد شادکام اطلاعات را به روش خاصی پردازش کرده، مورد تعبیر و تفسیر قرار دهد که در نهایت، باعث احساس شادی و خوش بینی در وی میگردد .از این رو در شادی، ارزشیابی افراد از خود و زندگیشان میتواند، جنبههای شناختی مثل قضاوت در مورد خشنودی از زندگی و یا جنبههای هیجانی از جمله خلق یا عواطف، در واکنش به رویدادهای زندگی را در بر گیرد )5, 6(. مطالعات نشان دادهاند که عوامل مؤثر بر نشاط بسیارند و از جمله آنها میتوان خانواده، محیط اجتماعی و شغلی، میزان درآمد ،تحصیلات، هوش، ارزشها، باورها و اعتقادات، برخی خصوصیات شخصیتی ،سلامت جسمانی و روانی، پیوندهای عاطفی، اعتماد به نفس بالا، داشتن حمایتهای اجتماعی، رضایت از ازدواج، رضایت و لذت بردن از محیط کار ،میزان آزادی در خانه، رعایت حقوق زنان در جامعه، دوست داشتن دیگران و طبیعت، فعالیت در امور خیریه هدفمند نام برد )1, 3, 7(. شاد بودن جامعه یکی از عوامل بسیار مؤثر در توسعه اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی است و موجب کاهش نابسامانی خانوادگی، طلاق، افزایس میل و رغبت تحصیلی، دل به کار دادن و افزایش تولید است. بنابراین شادی و سرزندگی در دانشجویان سبب میشود آنها با رغبت بیشتری در دانشگاه حضور یابند و نه تنها در راه تحصیل علم و دانش اندوزی تلاش کنند، که ارزشهای مورد توجه دانشگاه را نیز بهتر پاس دارند )2(.
پژوهشهای روانشناختی انجام شده در مورد شادی چندان زیاد نیست، علی رغم آن در چند دهه اخیر علاقه بسیاری از محققان و نویسندگان به سوی لذت، شادی و رضایت از زندگی معطوف شده است )3(. افراد شاد از نظر ساختار فکری، قضاوت و انگیزش با افراد ناشاد تفاوت دارند و از بازدهی فردی، خانوادگی، شغلی، تحصیلی و اجتماعی بالاتری برخوردار هستند )14(. دانشجویان علوم پزشکی به علت نقش مهم در حفظ و سلامت جامعه باید از سلامت جسمانی و روانی خوبی از نظر شادی برخوردار باشند و میتوان گفت میزان شادی آنان میتواند تأثیر به سزایی در کلیه ابعاد و سطوح جامعه داشته باشد. لذا تحقیق حاضر با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر شادی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گلستان انجام شد.
روش کار
در این پژوهش توصیفی-مقطعی در سال 1333 از دانشجویان دانشکدههای پرستاری- مامایی، پزشکی، پیراپزشکی و بهداشت دانشگاه علوم پزشکی گلستان برای شرکت در مطالعه دعوت به عمل آمد. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی سیستماتیک، با اطمینان 35 درصد، دقت 5 درصد ،232 دانشجوی واجد شرایط در پژوهش شرکت کردند. معیار ورود به مطالعه؛ دانشجوی مشغول به تحصیل در مقطع کارشناسی، دکتری عمومی، عدم ابتلا به

جویباری و افتخار
بیماریهای روانی شناخته شده و معیار خروج؛ انتقالی و مهمانی در مدت مطالعه بوده است. جهت تعیین میزان شادی از پرسشنامه استاندارد شادی آکسفورد استفاده گردید )11(. این پرسشنامه حاوی 23 سؤال چهار گزینهای و جمع نمرات آن بین صفر تا 27 میباشد. نمره بین 4 تا 25 ضعیف ،25 تا 54 متوسط ،54 تا 75 خوب و بالاتر از 75 عالی در نظر گرفته شد. پایایی و روایی تست مذکور در پژوهشهای قبلی سنجیده شده است. روایی و پایایی پرسشنامه نشاط آکسفورد روی 727 دانشجوی ایرانی بررسی شد و استفاده آن برای دانشجویان ایران مورد تأیید قرار گرفت )11(. نتایج مطالعه دیگری نشان داد تمام مواد 23 گانه پرسشنامه نشاط آکسفورد با نمره کل همبستگی بالایی دارد و از ضریب آلفای کرونباخ 32/4 برخوردار است )12(. علاوه بر ابزار سنجش نشاط آکسفورد ،12 سؤال در زمینه مشخصات جمعیت شناختی و تحصیلی دانشجویان بوده است. بعد از جمع آوری دادهها، ابتدا نرمال بودن توزیع دادههای کمی با استفاده از آزمون کلوموگروف- اسمیرونوف مورد سنجش قرارگرفت و بعد از تأیید نرمالیتی، همگنی واریانسها مورد سنجش قرار گرفت. دادهها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 12 و آزمونهای تی تست مستقل و ANOVA برای مقایسه میانگین نمره شادی و ارتباط آن با متغیرهای جمعیت شناختی و تحصیلی، در سطح معنی داری )45/4 > P( تحلیل شدند.
یافتهها
از 232 دانشجوی مورد بررسی 7/56% )135 نفر( دختر و 2/22% )214 نفر( مجرد بودند. مشخصات جمعیت شناختی دانشجویان در جدول 1 ذکر شده است.
میانگین نمره شادی دانشجویان مورد مطالعه در پژوهش حاضر برابر 22/16 ± 67/05 بود. با توجه به تقسیم بندی نمرات سطح شادی دانشجویان در محدوده متوسط قرار گرفت .1/2 درصد دانشجویان در سطح نشاط ضعیف) 25-4(، 7/53 درصد در حد متوسط) 54-25(، 3/53 درصد در سطح خوب) 75-54( و 3/2 درصد در سطح عالی
)بیش از 75( قرار داشتند. تجزیه و تحلیل دادهها نشان داد ارتباط بین میانگین نمره شادی با ترم )7/4 = P( و رشته تحصیلی )3/4 = P( معنی دار نمیباشد. بین هیچ یک از مشخصات جمعیت شناختی دانشجویان مورد مطالعه با میزان شادی آنان به جز سن )40/4 = P( رابطه معنی داری وجود نداشت) جدول 2(.
جدول 1: توزیع فراوانی مشخصات جمعیت شناختی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گلستان در سال 1333
درصد تعداد مشخصات جمعیت شناختی
سن
55/3 133 24 <
10/7 35 22-24
15/1 36 20-22
0/6 11 25 >
جنسیت
03 143 مرد
56/7 135 زن
01
نشریه آموزش پرستاری، دوره 1، شماره 6، بهمن و اسفند 5931

وضعیت تأهل
22/2 214 مجرد
14/3 26 متأهل
قومیت
52/7 132 فارس
23/0 63 ترکمن
2/0 13 سیستانی
1/3 3 کرد
2/5 6 آذری
2/1 5 غیره
وضعیت اقتصادی
22 11/2 ضعیف
122 51/3 متوسط
73 33/2 خوب
6 2/5 خیلی خوب
وضعیت اشتغال
20/0 242 دانشجو
5/3 10 کار نیمه وقت
0/2 14 کارمند

جدول 2: میانگین و انحراف معیار نمره شادی دانشجویان و ارتباط آن با مشخصات دموگرافیک و تحصیلی
P value میانگین انحراف معیار شادی متغیر

4/3 * جنس
02/43 ± 12/10 مرد
07/36 ± 12/05 زن
4/40 ** 02/41 ± 12/01 سن
4/3** قومیت
02/5 ± 12/23 فارس
06/25 ± 11/32 ترکمن
54/23 ± 17/00 سیستانی
02 ± 12/73 کرد
56/23 ± 16/72 آذری
05 ± 0/3 سایر
4/53** محل سکونت
07/41 ± 12/42 خوابگاه
03/32 ± 13/70 منزل شخصی
51/05 ± 0/00 منزل دانشجویی
4/11 * وضعیت تأهل
07/61 ± 12/12 مجرد
51/63 ± 10/10 متأهل
4/36 ** وضعیت اقتصادی
05/36 ± 11/63 ضعیف
06/57 ± 12/12 متوسط
03/11 ± 14/57 خوب
66/5 ± 24/21 خیلی خوب
آزمونهای مورد استفاده: * آزمون تی مستقل ،** آزمون ANOVA
02
بحث
در این مطالعه 232 دانشجوی کارشناسی و مقطع پزشکی عمومی از نظر میزان نشاط و ارتباط آن با مشخصات جمعیت شناختی و جمعیت شناختی مورد بررسی گرفتند. میانگین نمره نشاط دانشجویان) 22/16 ± 67/05( موید میزان نشاط متوسط و خوب بوده است. در یک بررسی روی دانشجویان دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی ایران میانگین نمره شادی آنان 10 ± 02 اعلام شد )1(. میانگین نمره نشاط در دانشجویان دانشگاه اصفهان 32/13 ± 0/00 )13( و میانگین نمره نشاط دانشجویان کاشان نیز 13/0 ± 2/05 بوده است )10(. یک مطالعه روی 122 دانشجوی پسر و 226 دانشجوی دختر در یک دانشگاه ایالتی ترکیه نشان داد که میزان نشاط دانشجویان با استفاده از ابزار آکسفورد 31/11 ± 1/63 است )15(. میانگین نمرات شادی دانشجویان در دانشگاههای ایران در اغلب مطالعات بیانگر شادی در حد متوسط است در حالی که مطالعه دانشجویان ترکیه موید شادی در حد خوب است.
بدیهی است در مقایسه نتایج مطالعات مختلف میبایست مشکلات و مسائل اقتصادی، اقامت در خوابگاه، وضعیت اشتغال را در نظر گرفت. ضمن این که باورها و پایبندیهای مذهبی، روابط اجتماعی و خانوادگی مستحکمتر میتواند در این امر مؤثر باشد. پژوهشهای متعددی ارتباط بین میزان نشاط با باورهای مذهبی افراد را نشان دادهاند )15-17(.
نتایج تحقیق حاضر نشان داد که میزان شادی در دانشجویان پسر و دختر تفاوت معنی دار آماری نداشته است. چنین نتیجهای با برخی از پژوهشهای داخلی و خارجی تأیید میشود )15, 16( در حالی که در پژوهش علوی) 2447( تفاوت معنی داری بین میزان شادی دانشجویان دختر و پسر دانشگاههای ایران مشاهده نشد )12( در دو مطالعه دیگر در داخل کشور نیز میانگین نمره نشاط در پسران به طور معنی داری بیشتر از نمره نشاط دختران بوده است )10, 13(. اگرجه ابزار مورد استفاده در مطالعات ذکر شده یکسان بوده است اما همانگونه که پیشتر اشاره شده است عوامل متعددی از قبیل شرایط اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی گروههای هدف میتواند بر نتایج مطالعات مشابه تأثیر گذار باشد. در یافتههای تحقیق حاضر ارتباط بین سن دانشجویان و میزان نشاط معنی دار بوده است. در برخی از شواهد موجود ارتباط بین سن و شادی تأیید نشده است، برای مثال میتوان به مطالعهای که روی دانشجویان پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مازندران )16( و پژوهشی که روی دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترا در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان )24( انجام شد، اشاره نمود. در بررسی نخست گروه هدف فقط دانشجویان پیراپزشکی و در مطالعه دوم دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی بودهاند. احتمال میرود تفاوت نمونههای بررسی شده در اختلاف نتیجه پژوهش مذکور با یافته مطالعه حاضر مؤثر باشد.
در یافتههای مطالعه حاضر ارتباط معناداری بین قومیت، محل سکونت و وضعیت تأهل به دست نیامد. در پژوهشهای مشابه نیز بین وضعیت تأهل و محل سکونت ارتباط معنی داری به دست نیامد
جویباری و افتخار
)13, 16, 21(. در مطالعه حاضر میزان شادی دانشجویان با وضعیت اقتصادی ارتباط معنی دار نداشته است در حالی که در مطالعه ظهوری )1( این ارتباط معنی دار بوده است. اگرچه در پژوهش حاضر ملاک وضعیت اقتصادی افراد خوداظهاری آنها بوده است و میتواند معیار دقیقی برای سنجش استطاعت افراد نباشد. وضعیت مالی بهتر احتمالا میتواند موجب عزت نفس بیشتر، متنوعتر شدن فعالیتهای اوقاتً فراغت، افزایش حمایتهای اجتماعی و تغییر در وضعیت سلامتی گردد و نشاط را افزایش دهد .یافتههای پژوهش نشان داده است که میانگین نمره شادمانی دانشجویان علوم آزمایشگاهی و هوشبری بیشتر از دانشجویان سایر دانشکدههای میباشد که این اختلاف از نظر آماری معنی دار نبوده است. در مطالعه جعفری و همکاران )22( میانگین نمره شادی دانشجویان دانشکده پرستاری مامایی اندکی بیشتر از دانشجویان سایر دانشکدهها بوده است. افراد شادتر از اتلاف وقت و کاهلی دوری میکنند؛ رویکرد خوشبینانه به زندگی و امید به کامیابی دارند و از این رو تلاش بیشتری میکنند. از عاطفه مثبت و بازدهی فکری ،یادگیری، یادسپاری و یادآوری بیشتری برخوردارند و همین امر میتواند سبب افزایش معدل تحصیلی شود )2(. ارتباط معنادار آماری بین میزان شادی و معدل در پژوهش حاضر مشاهده نشد .
این امر میتواند اتکا به خوداظهاری دانشجویان در اعلام معدل کل باشد. از جمله محدودیتهای این پژوهش میتوان به نمونه گیری در میان دانشجویان کارشناسی و پزشکی عمومی یک دانشگاه علوم پزشکی اشاره نمود از این رو ممکن است یافتهها قابل تعمیم به سایر مقاطع، رشتههای و مقاطع دیگر نباشد. انجام مطالعات گستردهتر با استفاده از نمونههای معرف دانشگاهها و رشتههای مختلف توصیه میشود. محدودیت دوم این مطالعه کاربرد روش مقطعی برای ارزیابی روابط بین متغیر اصلی و مشخصات جمعیت شناختی و تحصیلی اشاره کرد. با استفاده از طرح مطالعه مقطعی امکان ارزیابی روابط علت و معلولی میسر نیست که این امر میبایست در مطالعات تجربی و همگروهی مورد توجه قرار گیرد.
نتیجهگیری
یافتههای مطالعه حاضر نشان داد دانشجویان مقاطع کارشناسی و پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی گلستان از میزان نشاط در سطح متوسط برخودار هستند. دانشجویان پرستاری، مامایی، پیزاپزشکی و پزشکی از نیروهای بالقوه سلامت جامعه هستند که با بعد از چهار یا هفت سال وارد محیط کاری برای ارائه خدمت میشوند. از این رو حفظ سطح شادی که یکی از مؤلفهها سلامت روان میباشد، امری ضروری است. در نتیجه با توجه به اهمیت شادی در بهداشت روان و آسیب پذیری دانشجویان به متصدیان امر تعلیم و تربیت پیشنهاد میگردد، راهکارهای جهت توسعه محیطهای شاد علمی در فضای دانشگاهها مورد توجه قرار گیرد.
سپاسگزاری
بدین وسیله از مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشکی گلستان و معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی گلستان برای
03
نشریه آموزش پرستاری، دوره 1، شماره 6، بهمن و اسفند 5931

حمایتهای معنوی و مادی این طرح پژوهشی قدردانی به عمل میآید )کد تضاد منافع
تصویب کمیته اخلاق دانشگاه 10731733462(. از کلیه همکاران و دانشجویانی که ما را در انجام این تحقیق یاری نمودند تشکر میشود. در پژوهش حاضر نویسندگان تضاد منافع ندارند.
References
.1 Zohoor A, Fekri A. [University students’ happiness at 12. Alipoor A, Noorbala A. [A preliminary evaluation of faculty of management and medical information the validity and reliability of the Oxford happiness sciences, Iran University of medical sciences, tehran, questionnaire in students in the universities of iran]. J Sabzevar Sch Med Sci. 2004;1(11):47-54. Tehran]. Iranian J Psychiatr Clin Psychol. 1999;172. Street H, Nathan P, Durkin K, Morling J, Azahar 18(5):55-65.
Dzahari M, Carson J, et al. Understanding the 13. Abedi M, Mir Shah Jafari E, Liaghat Dar M. relationships between wellbeing, goal-setting and [Standardization of the Oxford happiness inventory in depression in children. Aust N Z J Psychiatry. students of Isfahan University]. Iranian J Psychiatr 2004;38(3):155-61. PMID: 14961934 Clin Psychol. 2006;45(12):95-100.
.3 Cohen S, Herbert TB. Health psychology: 14. Sharifi K, Sooky Z, Tagharrobi Z, Akbari H. psychological factors and physical disease from the [Happiness and its related factors among the students perspective of human psychoneuroimmunology. of kashan university of medical sciences in 2006-7]. Annu Rev Psychol. 1996;47:113-42. DOI: Feyz. 2010;14(1):62-9.
10.1146/annurev.psych.47.1.113 PMID: 8624135 15. Francis LJ, Ok U, Robbins M. Religion and
.4 Diener E, Seligman ME. Beyond Money: Toward an Happiness: A Study Among University Students in
Economy of Well-Being. Psychol Sci Public Interest. Turkey. J Relig Health. 2016. DOI: 10.1007/s10943-2004;5(1):1-31. DOI: 10.1111/j.0963-016-0189-8 PMID: 26832334 7214.2004.00501001.x PMID: 26158992 16. Siamian H, Naeimi O, Shahrabi A, Hassanzadeh R,
.5 Aminpoor H, Amini Naghadeh S. [The relationship Abazari M, Khademloo M. [The status of happiness between hardiness and happiness in students of and its association with demographic variables among Payame Noor University]. J Educ Manage Stud. the paramedical students]. J Mazandaran Univ Med
2014;4(2):293-7. Sci. 2012;21(86):159-66.
.6 Valois RF, Zullig KJ, Huebner ES, Drane JW. 17. Francis LJ, Robbins M, White A. Correlation between Physical activity behaviors and perceived life religion and happiness: a replication. Psychol Rep. satisfaction among public high school adolescents. J 2003;92(1):51-2. DOI: 10.2466/pr0.2003.92.1.51 Sch Health. 2004;74(2):59-65. PMID: 15077500 PMID: 12674256 .7 Natvig GK, Albrektsen G, Qvarnstrom U. 18. Alavi HR. [Correlatives of Happiness in the Associations between psychosocial factors and University Students of Iran (A Religious Approach)]. happiness among school adolescents. Int J Nurs Pract. J Religion Health. 2007;46(4):480-99. DOI: 2003;9(3):166-75. DOI: 10.1046/j.1440- 10.1007/s10943-007-9115-4
172X.2003.00419.x 19. Alipoor A, Nori N. [A study on reliability and validity
.8 Yaghoubian F, Kajbaf M, Ghamarani A. of the Depression-Happiness Scale in justice’s staff of [Effectiveness of group training on knowledge and Isfahan city]. J Fundam Ment Health. 2006;31practice of religious duties and its relationship with 32(8):87-96. students’ happiness]. J Nurs Educ. 2013;2(3):68-77. 20. Bahrami S, Rajaeepour S, Rizi HA, Zahmatkesh M,
.9 Kahneman D, Diener E, Schwarz N. Close Nematolahi Z. The relationship between students’ relationships and quality of life. Well-being: The study habits, happiness and depression. Iran J Nurs foundations of hedonic psychology. New York: Midwifery Res. 2011;16(3):217-21. PMID: 22224110 Russell Sage Foundation Publications; 2003. 21. Khosravi S, Ghomrani A, Bardideh M. [Factors
.01 Lyubomirsky S, Sheldon KM, Schkade D. Pursuing affecting happiness among students of Firouzabad happiness: The architecture of sustainable change. Azad University]. Sch Consultant Dev. 2010;6(1):8-
Rev Gen Psychol. 2005;9(2):111-31. DOI: 14.


دیدگاهتان را بنویسید