پــس از بررســی نرمــال بــودن داده هــا بــا اســتفاده از آزمــونKolmogorov-Smirnov، جهت بررسی اختلاف معنـی دار بـینغلظتهاي کل ترکیبات PAH موجود در تخم دوگونه پرنـده ورسوبات از آزمون t-test و براي بررسی همگن بودن واریانسها از آزمون Levene با اسـتفاده از نـرمافـزار R نسـخه 3 صـورتگرفت.
نتایج و بحث
غلظت ترکیبات PAH در نمونههاي رسوبنتایج آنالیز 23 ترکیب PAH در هر یک از نمونـه هـا ي رسـوبشامل 16 ترکیب اولویـ تبنـد ي شـده توسـط آژانـس حفاظـتمحــیط زیســت امریکــا بــه همــراه ترکیبــات متیــلفنــانترن (MP, 3MP, 9MP and 1MP2)، 2-متیلآنتراسن (MA2)، بنـزو
(e) پایرن (BeP) و پریلن (Per) بههمراه پارامترهاي مربـوط بـهآنها در جدول 2 نشان داده شده اسـت .غلظـت کـل 22 ترکیـ ب PAH (بهجز پریلن) در نمونههاي رسوب منطقه سیاهکشیم بـ ین
05/560 تا 66/833 و در رسوبات منطقه آبکنار بـ ین 5/569 تـا
64/734 نانوگرم بر گرم تعیـی ن گردیـ د. غلظـت پـریلن نیـ ز در رسوبات منطقه سیاهکشـ یم و آبکنـار بـهترتیـ ب بـ ین 65/70 تـا33/108 و 14/63 تا 68/98 نانوگرم بر گرم بهدست آمد. ضـمناینکه میانگین مجمـوع غلظـت 22 ترکیـبPAH در دو منطقـهسیاهکشیم و آبکنار بهترتیب معـادل 18/10 و 25/9 نـانوگرم بـرمیلیگرم TOC و بـرا ي پـر یلن بـه ترتیـب معـادل 86/1 و 12/1نانوگرم بر میلیگرم TOC بهدست آمد.غلظتهاي کل بـه دسـتآمده براي 22 ترکیب PAH و پریلن در این مطالعه، در محدوده

غلظـت ه اي تعیـی ن ش ده در مطالعـه نعمت ی و همک اران رويرسوبات رودخانههـا ي سـواحل در یـ اي خـزر (4) و بـه مراتـبکمتر از غلظتهاي گـزارش شـده در مطالعـه ریـ احیبختیـ اري
و همکــاران در رســوبات دریاچــه شــینی (22) و ابراهیمــی و ریاحی بختیاري روي نواحی بنـدر ي خمیـ ر و قشـم (10) قـرار گرفت.
بررس یه ا نش ان داد ک ه از ب ین 23 ترکی ب PAH م ورد بررسی، ترکیباتی از قبیل آنتراسن، فنانترن، ترکیبات متیلفنانترن ،پایرن و پریلن نسبت به سـا یر ترکیبـات از غلظـت بیشـتر ي در رسوبات برخوردارند و این در حالی است کـه نتـایج آزمـون -ttest هیچگونه رابطه معنیداري بین غلظت کل 22 ترکیب PAHو پــریلن در رســوبات مــورد بررســی را نشــان نــداد (05/0-pvalue>). بیشترین غلظت کـل 22 ترکیـ ب PAH بـه ترتیـ ب در نمونههاي رسوب 3A4 ،A و 6B و کمتـر ین آن در نمونـه هـا يرسوب 5B1 ،A و 8A مشاهده شد. نتـا یج آزمـونLevene نیـ ز همگن بودن واریانس خطاها را نشان داد (05/0p-value>).
علیرغم اینکه حجم جریانهاي آلوده آورده شده بهوسـ یله روانابها و رودخانهها به رسوبات منطقه سیاهکشیم بسیار بیشتر از منطقه آبکنار است (1)، اما عدم اختلاف معنیدار بین غلظـتکل 22 ترکیب PAH و پریلن در نمونههاي رسوب دو منطقه را میتوان در ارتباط با تردد فراوان قایقهـا ي موتـور ي صـ یادي و گردشگري در منطقه آبکنار نسبت به منطقه سیاهکشیم دانست.
در مورد ترکیب پریلن نیز باید گفت که نتایج این مطالعه بـاسایر مطالعات صورت گرفتـه د ر رسـوبات سـطحی مصـبی درمناطق حارهاي و نیمهحارهاي که غلظت بالاي این ترکیـ ب را در رابطه با فرآیند بیوژنیک پیشسازههاي موجود در خشکی (16 و 35) دانستهاند، همخوانی دارد. در این مطالعات مشـخص شـدهکه پـر یلن در نقـاط مختلـف تولیـ د و از طریـق رودخانـههـا وروانابها به رسوبات سطحی آورده شدهاند (7 و 22). بنـابرا ین میتوان گفت که پریلن در اثر فرآیندهاي بیوژنیک در سایر نقاط تالاب انزلی و در خشکی تولید و پس از آن توسط جریانات بـهاین رسوبات آورده شده است.
غلظت ترکیبات PAH در نمونههاي تخم
نتایج آنالیز 23 ترکیب PAH در نمونههـا ي تخـم و پارامترهـايمربوط به آنها در جدول 3 نشان داده شده است. غلظت کـل 22ترکیــب PAH (بــه جــز پــریلن) در تخــم دو گونــه حواصــیل خاکستري و پرستو دریایی گونه سـفید بـه ترتیـ ب بـ ین 185 تـا15/284 و 80/157 تــا 69/192 و غلظــت پــریلن در تمــامینمونههاي تخم مورد بررسی بین 16/25 تـا 65/44 نـانوگرم بـرگرم وزن خشک ،بهدست آمد.
غلظت نفتالن، فنانترن، ترکیبات متیلفنانترن، پایرن و پـر یلن در تمامی نمونههاي تخم مانند رسوبات نسبت به سایر ترکیبات بالاتر بهدست آمد و این در حالی است که نتـا یج آزمـونt-test رابطه معنـ یداري بـ ین غلظـت کـل 22 ترکیـ ب PAH و پـر یلن تجمـع یافت ه در نمون هه اي تخ م در دو منطق ه س یاهکش یم و
آبکنــار در ســطح اعتمــاد 95% را نشــان داد (00/0p-value<). در مجموع غلظت کلی 22 ترکیب PAH و همچنـین پـر یلن در تخم گونهي حواصیل خاکسـتر ي بـه طـور معنـیداري بیشـتر ازگونه پرستو دریایی گونه سفید بهدسـت آمـد . هـم چنـین نتـا یج آزم ون Levene همگ ن ب ودن واری انس خطاه ا را نش ان داد
.(p-value>0/05)
برخـ ی محققـ ین ظرفیـ ت متـ ابولیکی، رژیـ م غـ ذایی،متابولیس م و می زان تم اس پوس تی متف اوت در ب ین گون هه ارا از دلایل عمده تجمع مقادیر متفاوت ترکیبـاتPAH در بـدنو در نتیج ه تخــم پرنــدگان دانســتهانــد (19 و 26). جــداي ازرژیم غذایی مختلف، سن بلوغ و ذخیره چربی بالا نیز میتوانند ب هعن وان یک ی دیگ ر از دلای ل احتم الی بـالا ب ودن غلظ تکــل ترکیبــات PAH در محتویــات تخــم گونــه ي حواصــیل خاکســتري نســبت بــه پرســتو در یــایی گونــه ســفید درنظــرگرفته شود. از آنجا که سن بلوغ در گونـ ۀ حواصـ یل خاکسـتر يبین سـه تـا پـنج سـالگی (9) و در گونـ ۀ پرسـتو بـین یـ ک تـا دو سالگی است (30)، بنابراین مقادیر بیشتري از ایـ ن ترکیبـاتدر بدن ایـ ن گونـه انباشـته شـده کـه در نهایـ ت بـه محتو یـ ات تخم آن انتقال مییابد.
جدول 3. غلظت ترکیبات PAH مورد بررسی و پارامترهاي مربوط به آنها در تخم دو گونه حواصیل خاکستري و پرستو دریایی برحسب (1-ng g)
پرستو
ي
در
ی
ا
یی
سف

گونه
ی
د

)
WT
(
حواص
ی
ل

خاکستر
ي
)
GH
(
Compounds
WT
5
WT
4
WT
3
WT
2
WT
1
GH
5
GH
4
GH
3
GH
2
GH
1

پرستو

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

ي

در

ی

ا

یی

سف

گونه


پاسخی بگذارید