تعداد دفعات بازدید از منطقه مورد مطالعهبررسیها نشان میدهد 3/23 درصـد از بازدیـد کننـدگان بـراياولین بار از این منطقـه بازدیـد داشـتهانـد . 34 درصـد بـیش ازیکبار ،22 درصد بیش از 5 و 7/14 درصـد بـیش از 10 بـار ازمنطقه بازدید داشتهاند. ارقام فوق حاکی از آن است که بـیش از60 درصد گردشگران از بازدید کنندگان مداوم منطقه بودهاند. با توجه به درصد افـرادي کـه بـراي اولـین بـار از منطقـه بازدیـدداشتهاند احساس رضایت آنها در اولین سفر میتواند آنها را بـهبازدید کنندگان منظم تبدیل کند. افـرادي کـه 5 بـار و بیشـتر ازمنطقه بازدید کردهاند اکثرا از مازندران و استان هـم جـوار یعنـی
گلستان به منطقه عزیمت داشتهاند که علـت عمـدة آن نـزدیکی فاصله تا منطقـه اسـت. این افـراد معمـولاً در پایان هفته بهطور نسبتاً منظم بهخاطر آبوهواي مطبوع این منطقـه از آن اسـتفاده میکنند.
منبع کسب اطلاع و نحوه آشنایی با منطقه
از مجموع 150 گردشگر پاسخگو به این سوال که از چه طریقی با منطقه گردشگري آشنا شدهاند3/37 درصـد بازدیـد شخصـیخود و 4/36 درصد دوستان و آشنایان خود را عامل آشـنایی بـامنطقه معرفـی کـردهانـد .3/15 درصـد تبلیغـات صـدا و سـیما،مجلات، کتب و روزنامه را عامل آگـاهی خـود دانسـتهانـد . 11درص د نی ز س ایر م وارد مث ل پوس ترهاي تبلیغ اتی را عن وان کردهاند.
توزیع زمانی گردشگري
طبق آمار گرفته شده بیشتر بازدید کنندگان (44درصـد ) تابسـتانو سپس بهار (18درصد) را براي مسافرت به این منطقه تـرجیح میدهند که علت اصلی آن گرماي هوا و استفاده از ساحل خـزر(92 درصد) بوده است. قابل ذکر است 13 درصد فصل پـاییز وزمستان را جهت پرندهبینی جزو رجحان زمانی خود قرار دارند.
آمار نشان میدهد اکثر این افراد به همـراه دوسـتان یـا تورهـايتفریحی و یا از طریق ارگـان هـاي پژ وهشـی و علمـی همچـون دانشگاه به منطقه عزیمت میکنند. بخش اطلاعات توصـیفی درجدول 1 خلاصه شده است.
ب- تعیین تمایلات تفرجی و بررسی پارامترهـاي مـوثر بـرفعالیتهاي انتخابی
فعالیتهاي تفرجی معمول یا جاري در منطقهجهت بررسی عوامل موثر در انتخاب فعالیـت هـاي تفرجـی، درمورد فعالیتهاي تفرجی جاري و ترجیحی از بازدیـد کننـدگانسوال شد. نتایج این بررسی در مـورد فعالیـتهـاي جـاري کـهبــهطــور معمــول در منطقــه انجــام مــی شــود گویــاي تمایــل بالاي گردشگران به شنا و پـس از آن منظـره بینـی، اسـتراحت،عکاسی و قایقرانـی بـوده و کمتـرین تمایـل در مـورد شـکار،پیکنیک و دوچرخهسواري عنوان شد کـه پـیشبینـی مـیشـوددلی ل اص لی آن ع دم وج ود امکان ات ک افی در منطق ه ب راي فعالیتهاي فوق باشـد . جهـت بررسـی پـارامترهـاي مـوثر بـرانتخاب فعالیتهـاي تفرجـی از آزمـونهـاي آمـاري در محـیطSPSS استفاده شد.
جدول 1. نتایج توصیفی تحقیق
سن توزیع زمانی منبع اطلاع دفعات بازدید سکونت تحصیلات تاهل جنس 60 مرد
40 زن
61/3 متاهل
38/7 مجرد
51/9 زیر فوق دیپلم
32/9 لیسانس
9/9 فوق لیسانس
89 شهر
11 روستا
23/3 اولین بار
34 بیش از یکبار
22 بیش از 5 بار
14/7 بیش از 10 بار
37/3 بازدید شخصی
36/4 دوستان و آشنایان
15/3 تبلیغات
11 سایر موارد
18 بهار
44 تابستان
13 پاییز و زمستان
16 15 -20
49/3 20 -30
20/7 30 -40
12 40 -60
2 60+
جهت تعیین میزان همبستگی بین فعالیتهـاي معمـول انتخـابشده و جنسیت (و یا بهعبارتی تعیین معنیدار بودن تفاوت بـیندو جنس در انتخاب فعالیتها) از آزمـون مـن ویتنـ ی -(MannWhitney) اس تفاده ش د. ای ن آزم ون مبتن ی ب ر رتب هبن ديدادههاست که فرض مساوي بودن میانههاي دو گروه را در طرح تصادفی یکطرفه درنظر میگیرد (6 و 10)، معیـار رد یـا قبـولآزمون مقدار سـطح معنـیداري (Asymp.sig) و مقایسـه آن بـامقدار α (در این تحقیق 05/0 درنظـر گرفتـه شـده اسـت) ایـنآزمون در نـرم افـزارSPSS انجـام شـد و نشـان داد تفـاوت درانتخاب فعالیتهاي معمول در منطقه بـین دو گـروه بـهجـز دوفعالیـ ت عکاسـ ی و فیلمبـ رداري از طبیعـ ت و قـ ایقرانـ یp-value<0.05)) معنیدار نمیباشد. جدول 2 و شکل 2 روابط را نشان داده است.
جهت تعیین همبستگی بین گروههاي مختلـف بازدیدکننـده(خانواده، تور تفریحی، دوستان، مدرسه/دانشگاه) و نوع فعالیـتتفرجی انتخابی در منطقه (یا تعیین تاثیر نوع گروه همراه در نوع فعالی ت انتخ ابی) از آزم ون غیرپارامتری ک کروس کال وال یساستفاده شده که فرض مساوي بودن میانههاي چنـد گـروه را درطرح تصادفی یکطرفه انجام مـی دهـد و در واقـع گزینـه غیـرپارامتریک آنـالیز واریـانس اسـت. ایـن آزمـون معنـیدار بـودنتفاوتهاي میانه چندین جمعیت را بررسی مـی کنـد (6 و 10).
جدول 2. تاثیر جنسیت در انتخاب فعالیتهاي تفرجی معمول در منطقه

ماهیگیري
شکار

ماهیگیري

شکار

استراحت

استراحت

سوارکاري

سوارکاري

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

قایقرانی

قایقرانی

دوچرخه
سواري


دیدگاهتان را بنویسید