عملیات کاشت پس از آمـاده سـازي زم ـین و انجـام عم لی ـات شخم و دیسک در نهم اردیبهشت ماه در کرتهایی بـه ابعـاد2×3 متر مربع انجام شد. هر کرت آزمایشی شـش رد ی ـف کاشـت را بـافاصله 04 سانتی متر از یکدیگر شامل م ـی شـد و رو ي هـر رد ی ـف بوته هاي شنبلیله با فاصله پنج سانتی متر از هم کشت شد. آزمـایشدر قالب طرح بلوكهاي کامل تصادفی با سه تکرار و چهار تیمـاراج را گردی د .تیماره ا در چه ار س طح 51، 02، 52 و03 ت ن در هکتار کود گاوي طراحی شدند. کود گاوي کاملا پوس ـیده پـس ازتجزیه و مشخص شدن برخی از عناصر موجـود در آن (جـدول 2) در اوایل اسفند ماه به هر کرت اضافه شد، سـپس بـا رتیواتـور تـاعمق 02 سانتی متري بـا خـاك مخلـوط شـد. در مرحلـه4 برگ ـی عملیات تنک و واکاري انجام شـد و در طـول دورة رشـد از هـیچ نوع علف کش، آفت کش و یا قارچ کش استفاده نشد. آبیـار ي هـر هفت روز یک بار به طریقۀ نشتی و توسط سـیفون انجـام شـد . بـه منظور اجتناب از مخلوط شدن آب کرت ها با یکـدیگر ، بـراي هـر تکرار جوي آبیاري جداگانه اي درنظر گرفته شد.
از شش هفته پس از کاشـت تـا اوای ـل رس ـیدگی محصـول،براي نمونه برداري ب هروش تخریبی، هر هفته چهار بوته ب هطـورتصادفی ب همنظور اندازه گیري سطح برگ و وزن خشک برداشت شد .اندازه گیري سطح برگ بـا اسـتفاده از دسـتگاهLeaf Area Meter (مدل Licor) انجام شد و براي اندازه گیري وزن خشک ،نمونه ها در آون در دماي 07 درجـه سـانتیگـراد بـه مـدت84 ساعت قرار داده شد.
ب همنظور برآورد مقادیر شـاخص سـطح بـرگ (LAI) روزانـه از برازش معادله 1 استفاده شد:
LAI = a+ b * 4 * (exp(-(x-c)/d)) /
(1+exp(-(x-c)/d))^2 [1]
که در آن a عرض از مبداء ،b حداکثر شاخص سطح بـرگ ، c زمان رسیدن به حـداکثر شـاخص سـطح بـرگ و d نقطـه عطـفمنحنی است (در نقطه عطف منحنی ،رشد سطح برگ وارد مرحلـهخطی می شود) و x زمان برحسب روز پس از کاشت می باشد.
براساس تعداد ساعات آفتـابی اسـتخراج شـده از داده هـايایستگاه هواشناسی مشهد ،میزان تشعشع روزانـه بـه روش ارائـهشده توسط خودریان و وان لار (72) محاسـبه گردیـد. ضـر یب خاموشی نور بر اساس معادله 2 محاسبه شد (31 و 44).
K = min( ,1143/ ×LAI−05/ ) [2]
نور جذب شده روزانه براساس معادله 3 محاسبه شد:
Ia = I (0 1− p)(1− exp( K LAI))−⋅[3]
۶۷
که در آنIa نور جذب شده توسط جامعه گیاهی (مگـاژول بـرمتر مربع)، I0 نور رسیده بـه بـالاي کـانوپی (مگـاژول بـر متـرمربع)، P ضریب انعکاس است که بـرا ي شـنب لیله 50/0 منظـور
ش د ،K ض ریب خاموش ی ن ور و LAI ش اخص س طح ب رگ می باشد (51). در نهایت کارایی مصرف نـور از طریـق محاسـبهشیب خط رگرسیون بین ماده خشک و میزان تشعشـع تجمعـیمحاسبه شد (51).

نتایج و بحث شاخص سطح برگ
نتایج حاصل از آزمایش نشان داد کـه شـاخص سـطح بـرگ درتمام تیمارهـا ي کـود ي داراي رونـد مشـابهی بـود بـ هطوریکـهشاخص سطح برگ با گذشت زمان افزایش یافت و پس از آنکه به حداکثر مقدار خود رسید ب هدلیل پیري و ریزش برگ ها رونـدنزولی در پیش گرفت (شکل1). تا حدود 54 روز پس از کاشت اختلاف زیادي بین تیمارهاي مختلـف از نظـر شـاخص سـطحبرگ وجود نداشت. ولی پـس از آن و بـا شـروع رشـد سـریع،اختلاف بین تیمارها مشخص گردید و بـا افـزایش می ـزان کـودگاوي شاخص سطح برگ افـزا یش یافـت بـه ای ـن ترتی ـب کـهحداکثر شاخص سـطح بـرگ در تیمـار03 تـن کـود گـاوي و حداقل آن در تیمار 51 تن کود گاوي در هکتار ب ـ هدسـت آمـد،ولی در حدود 46 روز پس از کاشت برتري با تیمار 52 تـن درهکتار کود گاوي بود. به این ترتیب که در این تیمار بـر خـلافسایر تیمارها روند افزایش تا 47 روز پس از کاشت ادامه یافـت۶۸
جدول ۱: خصوصیات شیمیایی خاك
pH
EC
(ds/m) N (%) P
(mg/kg) K
(mg/kg) OC (%)
۷/۷۴ ۰/۹۶ ۰/۰۴۲ ۳۴/۸ ۱۷۶ ۰/۳۸

جدول ۲: خصوصیات شیمیایی کود گاوي
Ash
(%) OM (%) C/N (%) P (%) N (%)
%۲۹ %۷۱ ۲۲/۹۱ ۰/۲۵ ۱/۷۸

و پس از آن روند نزولی مشاهده شد. اینکه با افزایش میزان کود گاوي شاخص سطح برگ افزایش می یابد دور از انتظـار نیسـتولی اینکه شاخص سطح برگ بعد از گذشت 46 روز در تیمـارکودي 52 تن در هکتار نسبت به تیمار 03 تن بیشتر بود، ممکن است به دلیل بالا بودن نسبت کـربن بـه نیتـروژن (C/N) درکـودگاوي باشد کـه افـزایش مقـاد یر زی ـاد آن بـه خـاك موجـب ازدسترس خارج شدن نیتروژن طی فرآیند تجزی ـه کـود گـاوي و رقابت سایر میکروارگانیز مهاي خاك با باکتري هاي تثبیت کننـدهنیتروژن در شنبلیله براي تـأ مین نیتـروژن مـورد نیازشـان باشـد. چادویک و همکاران نیز در تحقیق خود بیان کردند که به دلی ـل بالا بودن نسبت کربن به نیتروژن کود گاوي مصرفی احتمالا ماده آلی آن در اوایل فصل رشد ب هراحت ـی توسـط فعالی ـت میکروب ـی تجزیه نمی شود و حتی ممکن است بر اثر رقابت میکروب هـا بـا گیاه براي جذب نیتروژن، مقداري از نیتروژن معدنی کـود گـاويبه نیتروژن آلی تبدیل شود(32). بر این اسـاس مـی تـوان ن تیجـهگرفت که شنبلیله می تواند تنها تـا سـطوح مشخصـی از کـاربردکود گاوي، برتري خود را از لحاظ شاخص سطح برگ و رشـداندام هوایی نشان دهد و پس از آن با افزایش میزان کاربرد کـودگاوي، شاخص سطح بـرگ و بـه تبـع آن کـارایی مصـرف نـورکاهش می یابد.
در این ارتباط نتایج تحقیقات انجام شده حاکی از آن اسـتکه کود گاوي از محتـوا ي نیتـروژن کمتـر ي در قی ـاس بـا سـا یر کوده اي بیولوژی ک( مانن د ک ود س بز mucuna و crotalaria) برخـ وردار اســت (26). بـ ر ایـ ن اسـ اس نسـ بت کـ ربن به نیتروژن در کود گاوي با توجه بهنوع و کیفیت مـواد غـذایی مصرف شده توسط دام، از پـانزده بـه ی ـک تـا بیسـت بـه ی ـک گزارش شده است. کاربرد کود گاوي با این نسبت از کـربن بـهنیتروژن در خاك، موجب غیر متحرك شدن نیتروژن طی فرآیند تجزیه کود، همزمان با مصـرف نیتـروژن معـدنی موجـود بـراي تأمین نیازهاي حیاتی میکروارگانیزم هاي خاك بیان شـده اسـت(18). در این تحقیق نیز رقابت بیشـتر بـین میکروارگـا نیز مهـا ي خاك با باکتري هاي تثبیت کننـده نیتـروژن در شـنبلیله، موجـبکاهش دسترسی گیاه به نیتروژن و بروز علائم کمبود این عنصـرشد و بدین ترتیب شاخص سطح برگ و کارایی مصرف نور در سطوح بالاتر از 52 تن در هکتار کود دامی کاهش یافت.

روزهاي پس از کاشت
شکل 1. اثر تیمارهاي کود گاوي بر روند شاخص سطح برگ شنبلیله طی فصل رشد

تبریزي در تحقیق خود روي اسفرزه و پسیلیوم در سه سطح کود دامی ،5( 01 و51 تن در هکتار) اظهار داشـت کـه حـداکثرشاخص سطح برگ اسـفرزه در تیمـار پـنج تـن کـود دامـی، وپسیلیوم در تیمار 01 تن کود دامی در هکتار ب ـ هدسـت آمـد. در این تحقیق نیز شاخص سـطح بـرگ در بـالاترین مقـدار سـطحک ودي( 51 ت ن در هکت ار) ک اهش یاف ت (3). حس ن زاده و همکاران نیز در تحقیق خود روي ذرت اظهار داشتند که حداکثر شاخص سطح برگ ذرت در تیمار 03 تن کود دامـی در هکتـارب هدسـت آمـد(6). جهـان و همکـاران نی ـز گـزارش کردنـد کـهشاخص سطح برگ کنجد با کاربرد کودهاي بیولوژیک نسبت به شاهد افزایش یافت (5). در سیب زمینی هم با افـزا یش کـاربردکود دامی از 5 تا 02 تن در هکتار، شاخص سطح برگ بـهطـورمعنی دار افزایش یافت (53).
بنابراین ب هنظر می رسد کود گاوي ب هعنوان یکی از انواع کود دام ی م ی توان د ب ا ت أمین نی از غ ذایی خ اك و آزادس ازي یکنواخت تر منابع غـذا یی ط ـی فصـل رشـد (41 و 53)، نقـشمطلوب تري در افزایش سطح برگ و ب هتبع آن کارایی استفاده از نور داشته باشد و بـه عنـوان روشـی بـرا ي فشـرده سـازي بـومشناختی در گیاه شنبلیله بهشمار آید .

روند جذب نور
شکل 2 تشعشع رسیده به بـالا ي جامعـه گیـاهی و می ـانگین شاخص سطح برگ چهار تیمار را در طـول فصـل رشـد نشـانمی دهد همانطور که در این شکل ملاحظه میشود، طـول فصـلرشد شنبلیله با تشعشع رسیده به سطح جامعه گیاهی هـم خـوا نی دارد. ب هطوري که همزمان با نیمه اول دوره رشـد شـنبلیله( رشـدسریع)، حداکثر تشعشع با نوسـانات ز ی ـادي مشـاهده شـد و درنیم ه دوم دوره رش د ش نبلیله، تشعش ع ک اهش یاف ت. البتـه نوسانات تشعشع در این نیمه نسبت به نیمه اول کمتـر بـود. بـامقایسه شکل 1 و 3 مشاهده می شـود کـه متناسـب بـا افـزایش شاخص سطح برگ شنبلیله، میزان نور جذب شده توسط جامعه
۶۹
گیاهی در کلیه تیمارها نیز بـه تـدر یج افـزا یش یافـت و پـس ازرسیدن به میزان حداکثر جذب نـور، بـهعلـت کـاهش شـاخصسطح برگ تا انتهاي دوره رشد روند نزولی در پیش گرفت. این موضوع بیان کننده آن است که زمان رسیدن به حداکثر شـاخص سطح برگ شنبلیله( شکل1 و)2 با زمان برخورد حـداکثر میـزان تشعشع به سطح کانوپی (شکل2)، هماهنگ بود که می توانـد از نظر مدیریت زراعی بسیار حائز اهمیت باشد (93).
روند جذب نور (شکل3) در کلیه تیمار ها با نتایج مربوط به شاخص سطح برگ ( شـکل 1) کـاملا هـم خـوانی دارد . بـه ای ـن
۷۰

روزهاي پس از کاشت
شکل 2. تغییرات کل تششع رسیده به سطح جامعه گیاهی و میانگین شاخص سطح برگ در طول فصل رشد

روزهاي پس از کاشت
شکل 3. اثر تیمارهاي کود دامی بر روند جذب نور شنبلیله طی فصل رشد

ترتیب که با افزایش کود گاوي جذب نـور در شـنبلیله افـزا یش یافت و تا 46 روز پس از کاشت برتري بـا تیمـار03 تـن کـودگاوي بود ولی بعد از گذشت 46 روز از کاشت، تیمار 52 تـنکود گاوي بیشترین سطح جذب نور را نشان داد. بـا ای ـن حـالروند افزایش در این تیمار تا 47 روز پس از کاشت ادامه یافـتاما پس از آن روند نزولی مشاهده شد.

کارایی مصرف نور

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

شکل 4. ارتباط بین مجموع تشعشع جذب شده و وزن خشک شنبلیله تحت تیمارهاي مختلف کود گاوي(. شیب خط رگرسیون، نشان دهنده کارآیی مصرف نور است)
شیب خط رگرسیونی بـرازش یافتـه بـه تغییـرات مـاده خشـک تجمعی در برابر تشعشع تجمعـی جـذب شـده ، بیـانگر کـارآیی مصرف نور توسط گیاه می باشد (15). در همـه تیمارهـاي کـودگاوي این ارتباط خطی بـین مـاده خشـک تجمعـی و تشعشـع تجمعی جذب شده با ضریب هـم بسـتگی بیشـتر از9/0 وجـودداشت و کمترین کارایی مصرف نور مربوط به تیمار 51 تن کود گاوي(24/1 گرم بر مگاژول) و بیشـتر ین مقـدار آن مربـوط بـهتیمار 52 تن کود گاوي( 47/1 گرم بر مگاژول) بـود (شـکل 4). جذب نور بیشتر در تیمار 52 تن کود گاوي نسـبت بـه03 ت ـن کود گاوي تا حدود 47 روز پس از کاشت (شـکل 3) منجـر بـهتولید ماده خشک بیشتر و در نتیجه کارایی مصـرف نـور بیشـترشد .هر گاه کلیه شرایط لازم براي رشـد گی ـاه در حـد مطلـوببوده و هیچگونه عامل تنش وجود نداشته باشد، کارایی مصـرفنور براي گونه هاي سه کربنه مناطق معتدل بین 1 تا 1/5 گرم بـرمگاژول و براي گونه هاي سه کربنه گرمس ـیري ب ـین 1/5 تـا7/1 گرم بر مگاژول تغییر می کند (21). با این وجود مقـاد یر کـارا یی مصرف نور براي شنبلیله تا کنون محاسبه نشده اما براي تعـداد ي از بقولات گزارش شده است. در گیاه نخود ارقام هاشم و آرمان بــ هترتیــب کــارایی مصــرف نــوري معــادل 58/2 و 2/5 گــرم
۷۱
برمگاژول داشتهاند (21)، البته بـرا ي نخـود اعـداد05/2- 19/0 گرم برمگاژول (04) و 1/2 گرم بر مگـاژول (71) نی ـز گـزارششده است. علیمددي و همکاران میانگین کـارا یی مصـرف نـوربراي لوبیا چشم بلبلی، لوبی ـا قرمـز و مـاش را بـهترتی ـب 48/0، 82/0، و 99/0 گرم بر مگاژول بیان نمودهانـد (9). البتـه کـاراییمصرف نور لوبیا معادل 4/2- 6/1 گرم بر مگاژول نیـز گـزارششده است (8).

منابع مورد استفاده
نتیج هگیري
ب راساس نتایج تحقیق حاضر افزایش میزان مصرف کود گاوي تا سطح 52 تن در هکتار می تواند موجب افزایش کارایی مصـرفنور در گیاه دارویی شنبلیله شود. لذا مصرف کودهاي بیولوژِیِک و بهبود فرآیندهاي اکولوژیک درون بوم نظام زراعی، م ـی توانـدب هعنوان راهکاري بـوم شـناختی، تولیدکننـدگان را در دسـتیابی مداوم به افزایش بهره وري کشاورزي و بهبود خدمات بوم نظـامهمراهی نماید .
اطلسی پاك، و.، ر. مامقانی، م. مسکر باشی و م. نبی پور. 1385. تاثیر آرایش کاشت بر راندمان مصرف نور و تجمـع مـاده خشـکدر کانوپی سه رقم کلزاي بهاره. مجله علمی کشاورزي 29 4() : 152-139.
بهشتی، ع. ر.، ع. کوچکی و م. نصیري محلاتی. 1381. تاثیر آرایش کاشت بر جذب و رانـد مان تبـد یل نـور در کـانوپی سـه رقـمذرت. نهال و بذر 4(18): 431-417.
تبری زي ، ل. 1383. اث ر ت نش رط وبتی و ک ود دام ی ب ر خصوص یات کم ی و کیف ی اس فرزه (Plantago ovata) و پس یلیوم
( Plantago psylliuma). پایان نامه کارشناسی ارشد رشته زراعت، دانشکده کشاورزي، دانشگاه فردوسی مشهد.
جهان، م. و م. نصیري محلاتی. 1391. حاصلخیزي خـاك و کودهـاي بیولوژی ـک( رهی ـافتی اگرواکولوژی ـک). انتشـارات دانشـگاهفردوسی مشهد. 250 صفحه.
جهان، م.، ب. امیري و ح.ر. احیایی. 1391. کارآیی جذب و مصرف نور کنجد تحت تأثیر کودهاي بیولوژیک در یک نظام زراعی کم نهاده. پژوهش هاي زراعی ایران 10 2(): 447-435.
حسن زاده، ر.، س. چاوشی، ح. مدنی و ع. عسگري. 1387. بررسی مدیریت آبی ـاري و مصـرف کـود دام ـی در راسـتاي افـزا یش کارایی مصرف آب در ذرت دان هاي رقم سینگل کراس 704. یافته هاي نوین کشاورزي 3: 237-225.
عزیزي، م. و پ. آروین. 1387. اختلاف عملکرد و کارایی مصرف نور در ارقام بهاره کلزا. مجله الکترونیک تولید گیاهـان زراعـی
.35-50 :(4)1
علیزاده ،ي.، ع. کوچکی و م. نصیري محلاتی. 1389. بررسی جذب و کارایی مصرف نـور در کشـت مخلـوط لوبیـا Phaseolus)
.85-94 :()1 2 بوم شناسی کشاورزي .(Ocimum basilicum L.) و ریحان رویشی vulgaris L.)
علیمددي، ا.، م. ر .جهانسوز، ع. احمدي، ر. توکل افشار و م. رستم زا. 1385. ارزیابی کارایی مصرف نور، ضریب استهلاك نوري و دریافت تابش در ارقام مختلف لوبیا چشم بلبلی،ماش و لوبیا قرمز در کشت دوم. پژوهش سازندگی 17 .57-76.
01. کاظمی، م. 1392. فشرده سازي اکولوژیکی. سمینار تجزیه و تحلیل بوم نظام هاي زراعی. دانشـکده کشـاورزي دانشـگاه فردوسـی مشهد.
11. کریمیان کلیشاد رخی، م.، ع. کوچکی و م .نصیري محلاتی. 1388. تاثیر کود نیتروژن و تراکم گیاهی بر جذب وکارآیی مصرف نور
۷۲

در دو رقم کلزاي بهاره. مجله پژوهش هاي زراعی ایران 7 1(): 172-163.
21. مداح یزدي، و.، ا .سلطانی، ب. کامکار و ا. زینلی. 1387. فیزیولوژي مقایس هاي گنـدم و نخـود: شـاخص سـطح بـرگ، دریافـت واستفاده از تشعشع و توزیع ماده خشک به برگ ها .مجله علوم کشاورزي و منابع طبیعی 15 4(): 65-54.
31. میرهاشمی، س.م .و م. بنایان .1391. شبیهسازي شاخص سطح برگ و عملکرد کلزا تحت شرایط تنش آب در اقل ـیم نیمـه خشـک . مجله آب و خاك (علوم و صنایع کشاورزي). 26 2(): 403-392.
41. نصیري محلاتی، م.، ع. کوچکی، پ. رضوانی و ع. بهشتی. 1388. اگرواکولوژي. انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد. 459 صفحه.
51. نصیري محلاتی، م. 1379. مدلسازي رشد گیاهان زراعی. انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد. 280 صفحه.
.61 Acharya, S., A. Srichamroen, S. Basu, B. Oraikul and T. Basu. 2006. Improvement in the nutraceutical properties of fenugreek (Trigonella foenum-graecum L.). Songklanakarin Journal of Science and Technology 28(1): 1-9.
.71 Albrizio, R. and P. Steduto. 2005. Resource use efficiency of field-grown sunflower, sorghum, wheat and chickpea.
I. Radiation use efficiency. Agricultural and Forest Meteorology 130: 254-268.
.81 Anonymous. 2013. Effects of manure and fertilizer on soil fertility and soil quality. Manitoba. http://www.gov.mb.ca/agriculture/environment/nutrientmanagement/pubs
.91 Basu1, S. K., S. N. Acharya, M. S. Bandara, D. Friebel and J. E. Thomas. 2009. Effects of genotype and environment on seed and forage yield in fenugreek (Trigonella foenum graecum L.) grown in western Canada. Australian Journal of Crop Science 3(6): 305-314.
.02 Benton, T. 2011. “Sustainable intensification” and global food security.
http://www.conservativeruralaffairs.org.uk/resources/docs/CRAG_Westminster_Jan2011
.12 Black, C. and C. Ong. 2000. Utilization of light and water in tropical agriculture. Agricultural and Forest Meteorology 104: 25-47.
.22 Campillo, C., R. Fortes, and M. H. Prieto. 2012. Solar radiation effect on crop production. PP. 167-194 In: Elisha B. Babatunde (Eds.), Solar Radiation. In Tech, Available from: http://www.intechopen.com/books/solarradiation/solar-radiation-effect-on-crop-production
.32 Chadwick, D., R. Johnf, B. F. Pain, B. J. Chambers and J. Williams 2000. Plant uptake of nitrogen from the organic nitrogen fraction of animal manures: a laboratory experiment. Journal of Agricultural Science 134: 159-168.
.42 FAO 2009. Glossary on Organic Agriculture. FAO, Rome (ITA).
.52 Garnett, T. and C. Godfray. 2012. Sustainable intensification in agriculture. Navigating a course through competing food system priorities, Food Climate Research Network and the Oxford Martin Programme on the Future of Food, University of Oxford, UK., 51p.
.62 Gitari, J. N., J. G. Mureithi, S. K. Karumba and K. Mwaniki. 2000. Integrated use of legume green manure, cattle manure and inorganic fertilizer for increased maize production in mid altitude areas of central Kenya.
http://www.kari.org/fileadmin/
.72 Goudriaan, J. and H.H. Van Laar. 1994. Modelling Potential Crop Growth Processes. Kluwer Academic Press. Dordrcht, the Netherlands, 238p.
.82 Griffee, P., S. Metha and D. Shankar 2003. (MADPs) Organic Production of Medicinal, Aromatic and Dye-yielding Plants. Forward, Preface and Introduction. FAO.
.92 Janick.,J. (Ed.). 1999. New Crops for Canadian Agriculture. Fenugreek (Trigonella foenum-graecum L.).Reprinted from: Perspectives on new crops and new uses.
.03 Kassam, A., T. Friedrich, F. Shaxson, T. Reeves, J. Pretty and Sa. J. Carlos de Moraes. 2011. Production systems for sustainable intensification, integrating productivity with ecosystem services. Technikfolgenabschätzung – Theorie und Praxis.
.13 Kumar, A., V. Pandey, A. M. Shekh and M. Kumar. 2008. Radiation use efficiency and weather parameter influence during life cycle of soybean (Glycine max. [L] Mirrll) production as well accumulation of dry matter. AmericanEurasian Journal of Agronomy 1(2): 41-44.
.23 Leepipatpaiboon, S., S. Boonyawat and E. Sarobol. 2009. Estimation of solar radiation use efficiency in paddy and cassava fields. Kasetsart Journal (Natural Science) 43: 642 – 649.
.33 McCormick, K. M., R. M. Norton, H. A. Eagles and J. F. Kollmorgen. 2000. Fenugreek: studies on a new crop for south-eastern Australia. Biennial Report 1998-99. Joint Centre for Crop Improvement. p.15.
.43 Moradi kor N. and K. Moradi. 2013. Physiological and pharmaceutical effects of fenugreek (Trigonella foenumgraecum L.) as a multipurpose and valuable medicinal plant. Global Journal of Medicinal Plant Research 1(2): 199-206.
۷۳
.53 Najm, A. A., M. R. Haj Seyed Hadi, M. T. Darzi and F. Fazeli. 2013. Influence of nitrogen fertilizer and cattle manure on the vegetative growth and tuber production of potato. International Journal of Agriculture and Crop Sciences 5(2): 147-154.
.63 Purcell, L. C., R. A. Ball, J. D. Reaper. and E.D. Vories. 2002. Radiation use efficiency and biomass production in soybean at different plant population densities. Crop Science 42: 172-177.
.73 Rigby, D. and D. Caceres. 2001. Organic farming and the sustainability of agricultural systems. Agricultural Systems 68: 21-40.
.83 Rinaldi, M. and A.V. Vonella. 2006. The response of autumn and spring sown sugar beet (Beta vulgaris L.) to irrigation in Southern Italy: Water and radiation use efficiency. Field Crops Research 95: 103-114.
.93 Scott, R. K. and K.W. Jaggard. 2000. Impact of weather, agronomy and breeding on yields of sugar beet grown in UK since 1970. Journal of Agricultural Sceienc 134: 341-352.
.04 Sinclair, T. R. and R. C. Muchow. 1999. Radiation use efficiency, a review. Advances in Agronomy 65: 215-265.
.14 Soori, S. and Gh. Mohammadi-Nejad. 2012. Study of some Iranian fenugreek (Trigonella foenum-graecum L) ecotypes based on seed yield and agronomic traits. International Journal of Agronomy and Plant Production. 3(S): 775-780.
.24 Suresh, M. 2003. Case Study: Cultivation of Medicinal Plants for Organic Certification-Some Issues. Organic Production of Medicinal, Aromatic and Dye-yielding Plants (MADPs). With inputs from FRLHT.FAO.
.34 Tsubo, M., S. Walker and E. Mukhala. 2001. Comparisons of radiation use efficiency of mono-/inter-cropping system with different row orientations. Field Crops Research 71: 17-29.
.44 Zaffaroni, E. and A. A. Schneiter. 1989. Water-use efficiency and light interception of semi-dwarf and standard height sunflower hybrids grown in different row arrangements. Agronomy Journal 81: 831-886.


دیدگاهتان را بنویسید