روش تحقيق
ب همنظور بررسی ساختار و عملکـرد در وضـعیت هـاي مختلـفمرتع، ابتدا بهروش 4 فاکتوري 4(، 51) تعـداد3، 4 و 7 سـایتمرتعی با وضعیت ضعیف، خیلیضعیف و متوسط انتخـاب و درهر سایت ترانسکت هاي 03 متري بـه طـور تصـادفی در جهـتشیب غالب منطقه مستقر گردید. بعد از استقرار ترانسکتهـا درعرصه مرتعی، انواع لکه هاي اکولوژیک موجود بهتفکیک شـکلرویشی (بوته ، گراس، پهن برگ علفی و سایر ترکیـب فـرم هـايرویشی) شناسایی و سپس بر روي هر ترانسکت طول و عـرضقطعات و فضاي بین قطعات ثبت گردید (شکل شماره 2). پـساز تعیین موارد فوق، در هر ترانسکت تعداد 3 تکرار از هر نـوعلکه اکولوژیک و نیز فضاي بین لکهها انتخاب شد و در هر کدام تعداد 11 عامل سطح خاك مورد مطالعه قـرار گرفتنـد (جـدول1). امتیازدهی شاخصهاي سطح خاك در هر لکه اکولوژیـک وفض اي بـین لک ه اي (خـاك لخ ت) ب ر اسـاس دس تورالعمل روشLFA صـورت گرفـت (35). از روش هیـدرومتري بـرايتعیین بافت خاك نمونه ها در آزمایشگاه استفاده شـد . همچنـینپایداري خاکدانهها در برابر رطوبت تعیین گردیدنـد (36). پـساز ورود داده هـا ب ه نـرم افـزار LFA، ش اخص ه اي پای داري ،نفوذپذیري و چرخـه مـواد غـذایی بـراي هـر کـدام از قطعـاتاکولوژیک، فضاي بین قطعات ب هطور جداگانه و براي کل سایت محاسبه گردید. ه مچنین وضعیت ساختار سایت از جمله شـمار لکـــههـــاي اکولوژیـــک در 01 متـــر(تعـــداد مـــوانعی کـــه
۱۵
در ط ول واح د ترانس کت از جری ان آب س طحی جل وگیري می کنند)، سطح کل لکههاي اکولوژیک (طـول لکـهه ـا ×عـرضلکه)، شاخص سطح لکه (کـل سـطح لکـه تقسـیم بـر حـداکثرسطح)، شاخص سازمان یافتگی چشمانداز (تقسیم جمـع طـول لکهها بر طول ترانسکت خطی)، میانگین فاصـله بـین لکـههـاياکولوژیک (همان فضاهاي خالی یا خـاك لخـت)، دامنـه خـاكلخت و طول کل لکهها نیز محاسبه شد.

تجزیه و تحلیل آماري
از آنجایی که از روش طرح کاملاً تصادفی براي نمونـه بـرداري۱۶

شکل 1. (رنگی در نسخه الکترونیکی) موقعیت استان اصفهان 2. موقعیت جغرافیایی محدوده مورد مطالعه 3 . تصویر ماهوارهاي حوزه آبخیز آغچه به همراه سایتهاي مطالعاتی (نقاط زرد رنگ) و زیرحوزههاي هیدرولوژیک (خطوط آبی رنگ)

(لکه گیاهی وفضاي بین لکه گیاهی)

استفاده گردید و تعداد تکرارها نامتعادل بود از تحلیل واریـانسمدل خطی عمومی (General Liner Model) (61) در نرمافـزارآم اري Minitab ب راي مقایس ه س اختار و عملک رد لک ه ه اي اکولوژیک در وضعیت هاي مختلف مرتع بهـر هگیـري شـد و بـهمنظور مقایسه میانگین ها از آزمون توکی استفاده گردید.

نتايج
الف- ارزیابی ساختار پوشش گیاهی مراتع با وضعیت هاي مختلف
نتایج حاصل از آزمون مقایسه میانگین ها ب هروش توکی نشان داد که بین سایتهاي با وضعیت متوسـط و خیلـی ضـعیف تفـاوتمعنی داري از لحاظ متوسط درصـد پوشـش گیـاهی، کـل طـوللکه هـاي اکولوژیـک در طـول ترانسـکت، سـطح کـل لکـه هـا،شاخص سطح لکه و شاخص ساختار چشم انداز وجود دارد امـا
جدول 1. شاخص ها و ارتباط آنها با ویژگیهاي عملکردي در روش LFA
تعداد

ویژگی

عملکردي

هاي

ویژگی

عملکردي

هاي

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

شاخص ها هدف از ارزیابی چرخه عناصر
پایداري نفوذپذیري طبقات غذایی
5 X ارزیابی میزان حفاظت از خاك در برابر قطرات باران یا فرسایش پاشمانی 1 درصد پوشش سطح خاك
4 X X تعیین پوشش تاجی و یقه گیاهان چندساله 2 پوشش گیاهان چندساله
لاشبرگ الف- مقدار شامل درصد گندمیان یک ساله و درصد X 01
3

بقایاي گیاهی قابل تبدیل به هوموس


پاسخی بگذارید