در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

مقدمه: سرطان دهانه رحم یکی از شایعترین سرطانها در زنان است و با وجود تست پاپ اسمیر به عنوان برنامه غربالگری مؤثر، میزان استفاده از آن پایین میباشد، پژوهش حاضر با هدف تأثیر آموزش بر مشارکت زنان در انجام آزمایش پاپ اسمیر بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی میپردازد.
روش کار: این مطالعه به روش نیمه تجربی با استفاده از مدل اعتقاد بهداشتی در زنان روستایی شهرستان سروآباداز توابع استان کردستان در سال 1423 انجام شد.181 نفر به عنوان نمونه به روش صورت تصادفی ساده انتخاب و سپس به طور تصادفی ساده در دو گروه مورد مداخله) 21 نفر( و کنترل) 21( نفر قرار گرفتند. در آموزش گروه آزمون از روش سخنرانی توام با پرسش و پاسخ، پخش فیلم و پمفلت استفاده گردید. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامهای شامل متغیرهای دموگرافیک وسازه های مدل اعتقاد بهداشتی بود که به صورت خود گزارشی تکمیل شده است. تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از آزمونهای آماری من ویتنی، کای دو و روشهای آماری توصیفی صورت گرفت 15/1 > P سطج معنا داری در نظر گرفته شد.
یافتهها: نتایج نشان داد در مقایسه میانگین نمرات سازههای مدل در دو گروه آزمون و گروه کنترل در سازههای حساسیت درک شده 113/1 = P ، منافع درک شده 111/1 > P، موانع درک شده 112/1 = P و خود کارآمدی درک شده 111/1 = P ارتباط معنی داری وجود دارد اما در مورد شدت درک شده 42/1 = P ارتباط معنی داری مشاهده نشد .58 نفر%) 5/43( از افرادی که در گروه آزمون قرار داشتند آزمایش پاپ اسمیر را انجام دادند، در کل میزان انجام تست پاپ اسمیردر گروه آزمون 5/2 بار بیشترازگروه کنترل بود.
نتیجه گیری: یافتهها حاکی از آن است که آموزشهای هدفمند و مبتنی بر مدلهای اموزشی در مشارکت زنان جهت انجام آزمایش پاپ اسمیر تأثیر گذاراست.
کلیدواژهها: پاپ اسمیر، سرطان دهانه رحم، مدل اعتقاد بهداشتی
تمامی حقوق نشر برای انجمن علمی پرستاری ایران محفوظ است.

مقدمه
سرطان به بیش از 211 نوع بیماری اطلاق میشود که حاصل رشد و )1(. تشخیص به موقع سرطان، امری حیاتی است و برآورد میشود که تکثیر بی رویه و بی برنامه سلولهای بدن است که تحت تأثیر عوامل بیش از یک سوم سرطانها، قابل پیشگیری میباشند )2(. در این بین، مختلف محیطی و ژنتیکی ایجاد میشود. آمارها مؤید افزایش تعداد سرطان دهانه رحم اگر چه به میزان زیادی قابل پیشگیری است، اما مبتلایان به این بیماری در سطح جهانی، به ویژه در کشور ایران است
43
هنوز به عنوان شایعترین علت مرگ ناشی از سرطان در زنان به حساب میآید )4(. سرطان دهانه رحم، دومین سرطان شایع بعد از سرطان پستان در دنیا میباشد و 18 درصد کلّ مرگ زنان، به علت این سرطان است )1(. تخمین شیوع جهانی سرطان دهانه رحم%) 0/11( میباشد که بیشترین میزان شیوع در قاره آفریقا) 23%( و شرق اروپا%) 3/21( و آمریکای لاتین%) 1/14( میباشد )3(. بروز سرطان دهانه رحم در کشور ایران و سایر کشورهای مسلمان در سطح پایینی قرار دارد )5(. اما میزان بروز مرگ و میر آن در ایران) 33%( است که درصد بالایی است و شبیه به کشورهای عربستان) 33%( و لیبی که) 44%( است میباشد )4(. رفتارهای بهداشتی پیشگیرانه میتوانند در مجموع نتایج سلامتی را بهبود بخشند، رفتار پیشگیرانه مؤثر در این زمینه انجام آزمون پاپ اسمیر است که جهت تشخیص سریع بکار رفته و اثرات بیماری را به مقدار بسیار زیاد کاهش میدهد )0(. آزمایش پاپ اسمیر ،آزمایش غربالگری در تشخیص سرطان دهانه رحم در زنان به ظاهر سالم بوده و یک رفتار بهداشتی و ارتقای سلامتی محسوب میشود. این آزمایش هر سه سال یکبار در زنانیکه از لحاظ جنسی فعال بوده یا هستند انجام میشود )8(. معمولاً پوشش انجام پاپ اسمیر در کشورهای در حال توسعه به طور میانگین 12% برآورد شده که در مقایسه با کشورهای توسعه یافته که 44% است، در سطح بسیار پایینتری قرار دارد )2(. هدف استفاده از مدلهای آموزشی در آموزش بهداشت بالابردن سطح آگاهیهای جامعه، ایجاد نگرش صحیح و کمک به تغییر رفتار میباشد و چهار چوب مدل استفاده شده در این مطالعه مدل اعتقاد بهداشتی است که یک مدل آموزش بهداشتی و ارتقاء سلامتی است این الگو تاکید دارد که چگونه ادراک فرد ایجاد انگیزه و حرکت می کندو سبب ایجاد رفتار میشود. براساس این الگو، برای اتخاذ عملکردهای پیشگیری کننده، افراد باید نخست در برابر مساله یعنی ابتلا به سرطان احساس خطر نمایند )حساسیت درک شده( ،سپس عمق این خطر و جدی بودن عوارض مختلفان در ابعاد جسمی ،روانی، اجتماعی و اقتصادی را درک کنند )شدت درک شده(، با علایم مثبتی که از محیط اطراف یا محیط داخلی خود دریافت میکنند )راهنمای عمل(، مفید و قابل اجرا بودن برنامه پیشگیری از سرطان دهانه رحم را باور کنند )منافع درک شده( و عوامل بازدارنده اقدام به عمل را نیز کم هزینهتر از فواید آن بیابند )موانع درک شده( تا در نهایت به عملکرد پیشگیری کننده از سرطان دهانه رحم توسط انجام تست پاپ اسمیر اقدام کنند )11(. در مطالعهای که توسط باقیانی مقدم انجام شد مشخص گردید که تهیه برنامههای آموزشی در مورد تست پاپ اسمیر برای افزایش عملکرد زنان ضروری به نظر میرسد )11(. خجسته نیز در مطالعهای بر اهمیت آموزشهای گسترده در زمینه انجام تست پاپ اسمیر تاکید نموده است )12(. شهرستان سروآباد یکی از شهرستانهای محروم استان کردستان بوده که هم مرز با کشور عراق میباشد. اما با توجه به نبود بسیاری از امکانات تشخیصی، کمبود آموزشها و عدم رعایت اصول پیشگیری و در برخی مواقع سبک زندگی ناسالم، میزان بیماریهای غیر واگیر از جمله سرطانها در طول چند سال گذشته در شهرستان افزایش یافته است. سرطان دهانه رحم در میان
45
زنان بعد از سرطان سینه دومین سرطان شایع در شهرستان به شمارمیآید. میزان شیوعان 5/11 در صد هزار در سال برآورد شده است کهنسبت به پنج سال گذشته سه برابر رشد داشته است ومیزان پوششپاپ اسمیر در زنان% 5/5 میباشد که در سطح بسیار پایینی است واین نشان از غربالگری ضعیف این بیماری در سطح زنان شهرستان است)14(. با توجه به اهمیت موضوع و اینکه تا به حال در این زمینه مطالعهای در سطح شهرستان انجام نشده، این مطالعه با هدف تأثیر برنامه اموزشی با استفاده از مدل اعتقاد بهداشتی بر میزان مشارکت زنان در انجام آزمایش پاپ اسمیر طراحی گردید.
روش کار
این مطالعه، یک پژوهش مداخلهای نیمه تجربی از نوع آزمون کنترل بوده که در مراکز بهداشتی و درمانی روستایی شهرستان سروآباد از توابع استان کردستان در فاصله زمانی خرداد تا آذر ماه سال 1423، در بین زنان متأهل 21 تا 41 ساله انجام گرفت. نحوه انجام مطالعه بدین شرح بود که پس از هماهنگی با مسؤولین مرکز بهداشت شهرستان سروآباد، از نه مرکز روستایی موجود در شهرستان از میان پروندههای خانوار افرادی که واجد شرایط مطالعه بودند به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. در انتخاب حجم نمونه با در نظر گرفتن متغیر رفتار )انجام پاپ اسمیر( به عنوان متغیر وابسته و تعداد سیزده متغیر مستقل تعداد نمونه لازم طبق رابطه N=50+10K صد و هشتاد نمونه برآورد گردید که 21 نفر در گروه کنترل و 21 نفر در گروه آزمون قرار گرفتند. متأهل بودن، سن حداقل 21 سال و حداکثر 41 سال عدم انجام آزمایش پاپ اسمیر و اینکه سه سال از ازدواج انها گذشته باشد و تمایل به همکاری با تیم تحقیق، به عنوان ضوابط ورود به مطالعه و عدم حضور مستمر در جلسات آموزشی و یا در هنگام تکمیل پرسشنامه پس آزمون، به عنوان معیارهای خروج از مطالعه در نظر گرفته شد. شرکت کنندگان در زمینه چگونگی انجام مطالعه و محرمانه بودن اطلاعات و همچنین هدف از انجام این مطالعه توجیه شدند و تمامی آنها با تمایل خود وارد مطالعه شدند. ارزشیابی تشخیصی از زنان با توجه به مطالعه کیفی صورت گرفته توسط تیم تحقیق، بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی انجام شد که در آن تمامی عوامل تأثیر گذار بر انجام آزمایش پاپ اسمیر مبتنی بر سازههای مدل با استفاده از روش مصاحبه نیمه ساختارمند شناسایی، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و پس از دستیابی به نتایج در نهایت جهت طراحی محتوای آموزش مورد استفاده قرار گرفت. سپس برنامه آموزشی تدار ک دیده شده، در میان گروهی از زنان که به عنوان گروه مداخله در نظر گرفته شده بودند، اجرا شد و 4 ماه بعد از انجام مداخله آموزشی، دوباره اطلاعات لازم از دو گروه مورد بررسی جمع آوری شد و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
محتوای آموزشی مورد نظر، در قالب فیلم آموزشی تهیه شده توسط محقق با زبان محلی، و برگزاری سه جلسه یک ساعته پرسش و پاسخ برای زنان تهیه شد که هدف آن آگاه ساختن شرکت کنندگان نسبت به سرطان دهانه رحم، عوامل مساعدکننده، عوارض و علائم هشداردهنده آن به منظور ارتقای شدت درک شده زنان، در رابطه با عوارض ابتلا به سرطان دهانه رحم و همچنین آشنایی با آزمایش پاپ اسمیر و اهمیت آن و رهنمودهایی به منظور پیشگیری از سرطان دهانه
نشریه آموزش پرستاری، دوره 1، شماره 4، مهر و آبان 5931
نحوه امتیاز دهی پرسشنامه اینگونه بوده که برای هر پاسخ صحیح امتیاز1، برای نظری ندارم امتیاز صفر و جواب غلط امتیاز 1- تعلق گرفتهاست. تجزیه و تحلیل دادهها به وسیله نرم افزار آماری SPSS ویرایشبیستم و با بهره گیری از آزمونهای اماری کای دو، من ویتنی و آزمونهایتوصیفی انجام شد. سطح معنا داری آزمونها 15/1 در نظر گرفته شد.
یافتهها
در این مطالعه اکثر زنان شرکت کننده بیسواد%) 4/41( و یا سواد در حدابتدایی%) 4/21( داشتند. میانگین سنی افراد شرکت کننده) 4/11 ± 2/48( بوده و%) 3/23( آنها دارای همسر بودند. اکثریت زنان
)%8/20( عدم وجود سابقه فامیلی در خصوص سرطان دهانه رحم را گزارش نمودند. در خصوص همسان سازی متغییرهای دموگرافیک در دو گروه آزمون و کنترل در حالت پایه )قبل از انجام مداخله( طبق آزمونهای آماری انجام شده تفاوت معنی داری مشاهده نگردید) جدول
.)1 رحم به منظور کاهش موانع درک شده مرتبط با انجام آزمایش پاپ اسمیر بود.
ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه کتبی از نوع محقق ساخته بود و اطلاعات به روش خودگزارش دهی از شرکت کنندگان جمع آوری شد.
پرسشنامه مذکور دارای دو قسمت بود، بخش اول شامل 4 سؤال در زمینه اطلاعات دموگرافیکی بود واطلاعات شرکت کنندگان را در خصوص سطح تحصیلات، سن، نوع وسیله پیشگیری از بارداری و داشتن فرد مبتلا به سرطان دهانه رحم در خانواده موردارزیابی قرار میداد. بخش دوم شامل سؤالات مربوط به سازههای مدل که شامل 42 سؤال بودکه از نتایج مطالعه کیفی انجام شده توسط محقق بدست آمده بود و روایی آنها از نوع محتوایی وبا تأیید 11 نفر از متخصصان رشته مورد تأیید و پایایی آن با روش آلفا کرونباخ با حذف دو سئوال در حیطه موانع درک شده و منافع درک شده 05/1 گزارش گردید. پرسشنامهها با مقیاس سه گزینهای از )1( مخالفم تا )4( موافقم تنظیم شده بود .

جدول 1: مقایسه همسان بودن متغییرهای دموگرافیک در دو گروه آزمون و کنترل در حالت پایه )قبل از انجام مداخله(
P Value گروه کنترل گروه مداخله سطح متغییر
1/30 تحصیلات
58 51 بی سواد
15 22 ابتدایی
12 2 راهنمایی
5 8 دیپلم و بالاتر
1/32 وضعیت تأهل
80 84 متأهل
4 0 طلاق گرفته یا بیوه
1/32 42/30 ± 11/15 48/45 ± 11/24 سن
1/14 28/08 ± 3/01 20/42 ± 5/11 نمایه توده بدنی )BMI(
1/42 4/40 ± 2/18 4/11 ± 2/11 تعداد فرزند
مقادیر سن ،BMI و تعداد فرزند به صورت میانگین

جدول 2: مقایسه میانگین نمرات سازههای مدل اعتقاد بهداشتی در گروه آزمون و گروه کنترل بعداز انجام آموزش بر اساس آزمون من ویتنی
P value گروه کنترل گروه آزمون سازههای مدل
میانگین و انحراف معیار تعداد افراد میانگین و انحراف معیار تعداد افراد
1/113 3/8241 ± 2/2 21 4/4010 ± 2/3 21 حساسیت درک شده
1/42 3/2344 ± 1/1 21 3/5853 ± 1/24 21 شدت درک شده
1/111 4/128. ± 1/2 21 5/4822 ± 1/80 21 منافع درک شده

1/112 2/5254 ± 1/0 21 1/2541 ± 1/4 21 موانع درک شده
1/111 1/4444 ± 1/5 21 2/4315 ± 1/1 21 خودکارآمدی درک شده

درک شده) 111/1 > P( ارتباط معنی داری وجود دارد. اما در مورد شدت درک شده )42/1 >P ( ارتباط معنی داری مشاهده نشد) جدول 2(. در این مطالعه از کلیه افراد شرکت کننده که در مجموع 181 نفر بودند ،81 نفر) 35%( آزمایش پاپ اسمیر را انجام دادند و 22 نفر) 55%( آزمایش پاپ اسمیر را انجام ندادند .58 نفر%) 5/43( از افرادیکه در گروه در مطالعه حاضر میانگین نمرات سازههای مدل در دو گروه آزمون و کنترل با استفاده از سؤالات پرسشنامه بعداز انجام آموزش مورد سنجش قرار گرفت. نتایج مطالعه حاکی از آن است که در مقایسه میانگین نمرات سازههای مدل در دو گروه آزمون و گروه کنترل بر اساس آزمون من ویتنی در سازههای حساسیت درک شده )113/1 > P( منافع درک شده )111/1 > P( موانع درک شده) 112/1 > P( و خود کارآمدی
44
آزمون قرار داشتند آزمایش پاپ اسمیر را انجام دادند و 24 نفر%) 5/25( از افرادیکه متعلق به گروه کنترل بودند آزمایش پاپ اسمیر را انجام دادندبطورکلی نتایج مطالعه حاضرنشان دادکه مداخله موردنظر باعث گردید که میزان انجام تست پاپ اسمیردر گروه آزمون 5/2 بار بیشترازگروه کنترل گردد. نتایج مطالعه نشان داد مهمترین راهنمای عمل و عامل ترغیب کننده برای انجام آزمایش پاپ اسمیر به ترتیب توصیه و راهنمایی پرسنل بهداشت و درمان اعم از بهورزماما و پزشک )55%( اعضای خانواده%) 8/10( دوستان و همسالان%) 2/44( بوده است.
بحث
در پژوهش حاضر به بررسی سازههای مدل اعتقاد بهداشتی و تأثیر آن در انجام آزمایش پاپ اسمیر پرداخته شد. نتایج نشان داد که آموزش مبتنی بر مدل اعتقاد بهداشتی بر روی بسیاری از سازهای مدل و همچنین مشارکت زنان در انجام آزمایش پاپ اسمیر تأثیر گذار بوده است. بر اساس بررسی Cooper و همکارانش مدل اعتقاد بهداشتی برای ارزیابی غربالگری در میان آسیاییها کاربرد بیشتری نسبت به سایر مدلها دارد. چون رابطه مثبتی بین تعدادی از سازههای این مدل و رفتار مورد نظر مشاهده میشود )13(. در مطالعه حاضر نشان داده شد که آموزش سبب افزایش میانگین حساسیت درک شده در زنان تحت آموزش شده است که این با نتایج مطالعه یخ فروشیها در سال 1484 مطابقت دارد )15(. محققین معتقدند که برای ایجاد انگیزه در افراد برای اقدام به عمل بهداشتی خاص، شخص بایستی بداند مستعد تأثیر پذیری از نیروی ناراحت کننده است و یا هم اکنون تحت تأثیر آن قرار گرفته است )14(. آموزشگران بهداشت باید به وسیله تشریح احتمال بروز عواقب منفی و جلوه دادن خطرات برای مدد جویان اقدام به ایجاد حساسیت درک شده نمایند )14(. بر اساس تعریف، شدت درک شده باور انتزاعی فرد در مورد وسعت آسیبی است که میتواند در نتیجه ابتلای به بیماری یا یک وضعیت زیانبار حاصل از یک رفتار خاص پدید آید )11(. در این مطالعه آموزش تاثیری بر روی سازه شدت درک شده در گروه تحت آموزش ایجاد ننمود .)42/1 > p( که این با نتایج مطالعه انجام شده توسط VivoHo در سال 2114 همخوانی دارد )10(. اما با مطالعهای که یخ فروشها و همکاران در همین زمینه انجام دادند مطابقت ندارد )15(.
منافع درک شده نقش تعیین کنندهای در ایجاد تغییرات رفتاری بخصوص رفتارهای بهداشتی ایجاد میکند )18( در این پژوهش مداخله آموزشی سبب افزایش منافع حاصله از انجام آزمایش در زنان تحت آموزش گردید. در مطالعهای که با عنوان اثرات برنامههای متمرکز روانشناختی در افزایش مشارکت زنان کرهای در انجام آزمایش پاپ اسمیر انجام شد گروه آزمون که تحت تأثیر آموزش قرار داشتند، نمره بالاتری در زمینه فواید درک شده درباره ازمایش پاپ اسمیر داشتند )12(. در مطالعه حاضر آموزش سبب کاهش موانع درک شده در خصوص انجام آزمایش در گروه تحت آموزش گردید. شریفی راد و

40
کریمی نیز در مطالعات خود کاهش موانع انجام رفتارهای مرتبط باسلامت را بعد از اجرای برنامههای آموزشی عنوان کردهاند )21, 21(.
در مطالعه حاضر نشان داده شد که آموزش سبب افزایش خودکارآمدی درک شده در زنان تحت آموزش شده است. مطالعات متعددنشان دادهاند که خودکارآمدی یکی از عوامل بسیار مهم در انجامرفتارهای بهداشتی بخصوص انجام آزمایش پاپ اسمیر است )22-23(. یکی از راهکارهای که میتوان خود کارآمدی افراد را برای انجام رفتار بهداشتی بالا برد کاهش موانعی است که در سر راه انجام رفتار وجود دارد )25(. بنابراین در برنامههایی که برای ارتقای انجام آزمایش پاپ اسمیر طراحی میشوند باید به این نکته توجه شود. در این مطالعه زنان راهنمای انجام عمل در خصوص انجام آزمایش پاپ اسمیر را به ترتیب توصیه پرسنل بهداشت و درمان، همسالان و رسانههای عمومی میدانستند. در مطالعه کریمی و همکاران در سال 1421 زنان بیشترین سبب و مشوق انجام آزمایش را توصیه پرسنل بهداشتی )%01( و در مرحله بعد توصیه همسالان) %22( را خاطر نشان میکردند )24( که یافتههای آنها با مطالعه ما همخوانی دارد. این نشان میدهد که نقش پرسنل بهداشتی و آموزشهای آنان در حرکت افراد جوامع بسوی انجام رفتارهای بهداشتی بسیار حائز اهمیت و تأثیر گذار میباشد. از یافتههای دیگر این مطالعه افزایش انجام آزمایش پاپ اسمیر در گروه مداخله نسبت به گروه کنترل بود. که این نشان دهنده تأثیر مطلوب برنامه اجرا شده در ارتقای انجام آزمایش پاپ اسمیر در بین زنان میباشد. در این خصوص پیر زاده نیز در مطالعه خود افزایش میزان انجام آزمایش پاپ اسمیر را بعد از اجرای برنامه آموزشی نشان داده است )20(.
نتیجه گیری
بر اساس یافتههای این پژوهش استفاده از مدلهای آموزشی مانند مدل اعتقاد بهداشتی میتواند در آموزشها بسیار مفید و اثر گذار باشد .همچنین در تهیه و تدوین و اجرای برنامههای آموزشی بایستی به عواملی همچون افزایش حساسیت درک شده و منافع درک شده پرداخت و تسهیلاتی فراهم نمود تا موانع انجام آزمایش پاپ اسمیر حتی المکان رفع و یا تسهیل گردد. از محدودیتهای این پژوهش میتوان به نبود منابع انگیزشی جهت افراد شرکت کننده در مطالعه اشاره کرد لذا پیشنهاد میشود که در تحقیقات آتی منابع انگیزاننده نیز لحاظ شودو با توجه به کمبود وقت و شلوغ بودن مراکز درمانی از پرسنلی آگاه و با انگیزه در هر مرکز جهت آموزش و مشاوره در زمینه سرطانهای شایع زنان استفاده شود.
سپاسگزاری
این مطالعه بخشی از نتایج طرح تحقیقاتی با عنوان بررسی تأثیر برنامه آموزشی مبتنی بر مدل اعتقاد بهداشتی درانجام آزمایش پاپ اسمیر در میان زنان روستایی شهرستان سروآباد سال 1423 با رویکرد ترکیبی .
مصوب دانشگاه علوم پزشکی کردستان است که این مقاله از بخش کمی آن استخراج شده است. مولفان برخود لازم میدانند از همکاران محترم معاونت پژوهشی و همچنین شبکه بهداشت و درمان شهرستان سروآباد تقدیر و تشکر نمایند.

نشریه آموزش پرستاری، دوره 1، شماره 4، مهر و آبان 5931
.51 Yakhforushha A, Solhi M, Ebadi Fard Azar F. [Effects of education via health belief model on knowledge and attitude of voluntary health workers regarding Pap smear in urban centers of Qazvin]. J Nurs Midwifery. 2008;18(63):25-30.
.61 Karimy M, Heidarnia A, Ghofranipour G. [The effect of Health education based on health belief model on preventivebehaviors of aids in addict in Zarandieh]. J Gilan Univ Med Sci. 2009;18(70):64-73.
.71 Vi Vo HT. Effects of an educational intervention on breast cancer screening and early detection in vietnams American women. USA: Texas University; 2006.
.81 Sullivan KA, White KM, Young RM, Chang A, Roos C, Scott C. Predictors of intention to reduce stroke risk among people at risk of stroke: An application of an extended health belief model. Rehab Psychol.


دیدگاهتان را بنویسید