شکل ۲. توده خالص بنه در جنگل های زاگرس و موقعيت آن در استان فارس و ايران .

نقطه اي همگن را بیان می کند (41، 81 و 42).

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

Khom(r)=

n(n-1)a ∑∑I(e )ij
ij
در این رابطه،( Khomr) تـابعK همگـن،r مقـدار فاصـله از نقطـهتصادفی ،a مساحت منطقه مورد نظر ،n تعـداد درختـان،I تعـداددرختان در فاصله r و eijروش تصحیح اثـر حاش ـیه اي اسـت. در یک الگـوي نقطـه ا ي تصـاد فی،2K(r) = πr؛ بـراي ی ـک الگـو ي پراکنده ،2K(r) < πr و بـرا ي ی ـک الگـوي کپـه اي،2K(r) > πr است. اگرچه در برخی مطالعات (1 و7 ) از نمایش تغیی ـرات تـابعK به دلیل دشواري در تحلیل اجتناب می شود، در برخی دیگـر از مطالعات (21) نتایج به صورت نمودار ارائـه گرد ی ـده اسـت. اگـرالگوي نقطه اي همگن نبوده و رونـد ت غیی ـر مکـا نی تـراکم ثابـتنباشد، باید از تابع K ناهمگن ((Khet(r) استفاده نمـود (رابطـه 2) (81 و 42).
−1(1)e(x ,x ,rij)
Khet (r) = a ∑∑ij

λ λ(x ) (xij)
در این رابطه،( Khet(r تابع K ناهمگن ،(e(xi,xj,r روش تصحیح اثـرحاشیه اي متناسب الگوهاي ناهمگن، عدد 1 براي زمـا نی اسـت کـهفاصله بین دو نقطه کمتر از مقدار r باشد و اگـر بیشـتر باشـد عـددتغییر می کند و (λx) تراکم جفت نقاط (i وj) است. نحـوه ت غیی ـرات تابع K ناهمگن مانند تابع K همگن است.

تابع L
با توجه به اینکه تفسیر تابع K دشوار است، بساگ این تـابع را تغیی ـر داده و به صورت خطی درآورده است تا بتوان اطلاعـات لازم را از آنکسب نمود. براي این موضوع باید از رابطه (3) استفاده کرد (14).
۸۴
Lhom(r) =hom
K
(
r
)
π

hom

K

(

r

)

π

مقدار این تابع براي یک الگوي مکانی تصادفی همگن برابر صـفراست. بیشتر بودن این تابع از صفر بی ـانگر الگـو مکـانی کپـه اي و
کمت ر ب ودن آن نش اندهن ده الگ وي مک انی پراکن ده اســت.
درصورتیکه آزمونهاي آماري نشان دهنـد کـه الگـوي مکـا نی نقاط موردبررسی همگـن نیسـتند ، بای ـد از شـ کل نـاهمگن تـابعL اس تفاده نمـود ک ه ب ا اســتفاده از رابط ه4 قابـل محاس به اســت (81 و 42).
Lhet (r) =het
K
(
r
)
π

het

K

(


دیدگاهتان را بنویسید