در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

پژوهشی

مقاله

نشریه آموزش پرستاری
مرداد و شهریور 5931، دوره 1، شماره 9 05037-DOI: 10.21859/jne Mentoring در آموزش دانشجویان اتاق عمل: یک مرور نظام مند

ندا میرباقر آجرپز 2،1، منصوره زاغری تفرشی 3،*، جمیله محتشمی 3، فرید زایری 4

دکترای پرستاری، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پرستاری و مامایی، شاخه بین الملل، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی، تهران، ایران
مرکز تحقیقات بیماریهای اتوایمیون، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کاشان، ایران
دکترای پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی، تهران، ایران
7 دکترای آمار، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی، تهران، ایران
* نویسنده مسئول: منصوره زاغری تفرشی، دکترای پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات
بهداشتی درمانی شهید بهشتی، تهران، ایران. ایمیل: [email protected]
تاریخ دریافت مقاله: 22/52/1337 تاریخ پذیرش مقاله: 17/54/1337
چکیده
مقدمه: نتایج تحقیقات نشان داده شکاف نسبتاً عمیقی در روند آموزش مهارتهای اتاق عمل و عملکرد بالینی وجود دارد. به طوری که آموزشهای بالینی موجود، توانایی لازم برای انجام مهارتها را به دانشجو نمیدهد. یکی از رویکردهای نوین آموزشی، برنامه منتورینگ میباشد. مطالعه حاضر با هدف مرور سیستماتیک روش منتورینگ در آموزش دانشجویان اتاق عمل انجام شد.
روش کار: مطالعه حاضر به شیوه مرور سیستماتیک انجام شد. جستجوی منابع اطلاعاتی فارسی IranMedex, SID and Magiran و انگلیسی PubMed, Ovide, Elsevier, ProQuest و با کلید واژههای منتور، منتی، منتورینگ، منتورشیپ، اتاق عمل، جراحی از سال 2551 تا 2512 انجام شد، تمام مقالات و مطالعات مرتبط با منتورینگ جمع آوری شد که 372 مقاله بود. از این تعداد فقط 24 مقاله در مورد استفاده از منتورینگ در اتاق عمل بود.
یافتهها: از 24 مقالهای که مرور شد 11 مقاله پژوهشی و 3 مقاله مروری و در دوتم بود. تمها شامل 1- اعضاء هیأت علمی و کارشناسان اتاق عمل به عنوان منتور در آموزش دانشجویان اتاق عمل 2- اهمیت منتورینگ و ایجاد شایستگی بالینی در افراد تازه وارد به اتاق عمل بود. اکثر مطالعات مروری در مورد اهمیت استفاده از منتورینگ در آموزش تکنیکها و روشهای ویژه جراحی و مراقبتهای حین، قبل و بعد از آن بود.
نتیجه گیری: رویکرد منتورینگ بر ارتقاء سطح شایستگی بالینی دانشجویان اتاق عمل مؤثر است. پیشنهاد میشود این روش در
آموزش بالینی دانشجویان پزشکی و پیراپزشکی استفاده گردد.
کلیدواژهها: منتور، منتی، منتورینگ، منتورشیپ، اتاق عمل
تمامی حقوق نشر برای انجمن علمی پرستاری ایران محفوظ است.

مقدمه
اتاق عمل محیط پر خطری برای بیماران محسوب میشود. بعضی از مشکلاتی که بعد از عمل ممکن است برای بیمار روی دهد به دلیل کم تجربگی پرسنل اتاق عمل است. این موارد اگرچه زیاد نیستند ولی ممکن است مرگ بیمار را در پی داشته باشد )1(. به همین منظور تقویت دانش و مهارتهای لازم پرستاران در محیطهای اتاق عمل ضروری است )2(. کارکنان و دانشجویان رشته اتاق عمل در محیطهای پیچیدهای کار میکنند که فناوری و عملکرد مرتباً تغییر میکند، از این رو شایستگیهای بیشتری لازم دارند تا مراقبتی با کیفیت برای


پاسخی بگذارید