مواد و روش ها
معرفی منطقه و ایستگاههاي نمونهبرداري
رودخانه حله در محدوده جغرافیایی05 تا 25 درجه و03 دقیقـهطول شرقی و 82 درجه و 02 دقیقه تـا03 درجـه و01 دقیقـهعرض شـمالی قـرار دارد (شـکل 1). رودخانـه حلـه از تلاقـیرودخانه دالکی در دشت برازجان بـا رودخانـه شـاپور تشـکیلشده و از مرز میان شبانکاره و زیارت عبور نموده و پس از طی مسیر 45 کیلومتري در جنوب غربی برازجـان بـه خلـیج فـارسمی ریزد. مساحت حوضه این رودخانه 10350 کیلـومتر مربـع ودبی متوسط آن 170 مترمکعب در ثانیه مـی باشـد . دشـت حلـهعمدتاً از رسوبات ریزدانه از جنس سیلت و رس تشـکیل شـدهکه تا ورود رودخانه به خلیج فارس ادامه دارد.
در این تحقیق 5 ایستگاه نمونهبرداري در مصب رودخانه حله در نظر گرفته شد (شـکل 1، جـدول 1). در انتخـاب ایسـتگاههـا تلاش گردید تا مناطق با گرادیان هاي زیست محیطـی، پویـاییاختلاط و گردش آبهاي شور و شـیرین، جـزر و مـد، شـدتجریان رودخانـه اي و ژئومورفولـوژي متفـاوت در نظـر گرفتـهشود .
نمونه برداري و اندازه گیري پارامترها
مشخصههاي کیفـی آب شـامل دمـا، pH، اکسـیژن محلـول و عمقرویت در محل هر ایسـتگاه بـه ترتیـب بـا اسـتفاده از دماسـنججیو هاي، pH متـر (دیجیتـال Schottgerate، مـدل 666221،سـاختآلمان)، اکسیژن متر (مدل Paqualab ELE، ساخت آلمان) و صفحه سکشــی انــدازهگیــري شــد. در ایــن مقالــه میــانگین پارامترهــاي موردنظر براي هر فصل گزارش شد (جدول 2). نمونـه بـرداري ازفیتوپلانکتون در اواسط هر فصل از تابستان 1390 (مرداد ماه) تا بهار 1391 (اردیبهشت ماه)، با نمونـه بـرداري آب از عمـق5/0 متري از سطح آب با استفاده از نمونـه بـردارVon Dorn انجـامشد و سپس با استفاده از لوگول ایودین (1 میلیلیتر بـه ازاء هـر
200 میلیلیتر نمونه) مورد تثبیت قرارگرفت (52).
شناسایی گونههاي مختلف فیتوپلانکتونی با استفاده از کلیدهاي
شناس ایی فیتوپلانکت ون آب ش ور و ل ب ش ور انج ام گرف ت (5، 8، 51، 12 و 24). شمارش فیتوپلانکتون موجود با اسـ تفاده از لام ســـدویک رفتـــر (Sedgewick rafter) و بـــا کمـــکمیکروسکوپ وارونه (مدل CETI، ساخت بلژیک) با سه تکرار انجام گرفت. جهت محاسبه می ـزان فراوانـی فیتوپلانکتـون (D) موجود در هر نمونه از فرمول زیر استفاده گردید (4).
D = (N×1000)/A×d×F
در این رابطـه ، D= فراوانـی فیتوپلانکتـون برحسـب سـلول درمیلیلیتر ،N= تعداد سلولهاي شمارش شده، A= سطح مربعـات(میلیمتر مربع)، d= عمـق مربعـات (عمـق لام سـدویک رفتـر)
(میلیمتر) و F= تعداد مربعات شمارششده هستند.

آنالیزهاي آماري
دادههـــاي بـــهدســـت آمـــده ابتـــدا بـــا اســـتفاده از آزمـــون کولموگراف – اسمیرونف بررسـی گردیـد و پـس از اطمینـان ازنرمال بودن دادهها، اختلاف معنیدار بین پارامترهـا در فصـول وایستگاههاي نمونهبرداري با استفاده از تجزیه واریانس یکطرفـه(One–way ANOVA) بررسی شد. براي مقایسه میانگینها از آزمون چند دامنه دانکن استفاده شد (41). ضـریب هـم بسـتگی
۱۷

پیرسون بین پارامتر ها مورد محاسبه و سپس مورد آزمون آماري قرار گرفت. کلیه محاسبات آماري در نرم افزار SPSS نسخه 71 انجام گردید (26).

نتایج
میانگین فصلی دمـا و اکسـیژن محلـول بـهترتی ـب/4 23 درجـهسانتیگراد و 6/8 میلیگـرم بـر لیتـر در تابسـتان ،2/91 درجـهس انتیگ راد و 1/7 میل یگ رم ب ر لیت ر در پ اییز ،6/31 درج ه سانتیگراد و 3/11 میلیگرم بـر لیتـر در زمسـتان، 0/32 درجـهسانتیگراد و4/8 میلیگرم بر لیتر در بهار بود. همچنین میانگین ۱۸

شکل 1. منطقه موردمطالعه و ایستگاههاي نمونهبرداري در رودخانه حله، استان بوشهر

جدول 1. مشخصات جغرافیایی و عمق ایستگاههاي نمونهبرداري در فصول مختلف در مصب رودخانه حله، خلیج فارس
تابستان پائیز زمستان بهار

ایستگاه

جغرافیایی

عرض
)
شمالی
(

طول

جغرافیایی

)

شرقی
(

فصول

مختلف
نمونه

برداري

در

عمق

)
متر
(

ایستگاه

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

جغرافیایی

عرض

)


پاسخی بگذارید