اختصاص چند هدفه زمین رویه پشتیبان تصمیمگیري در نـرم افـزار Kilimanjaro IDRISI است و با هدف ایجـاد راهحـل ب هینـه در تخصیص فضـا بـه کـاربريهـا ي چندگانـه و اغلـب ناسـازگارطراحی شده است. مراحل انجام این روش درشکل (2) نمـا یش داده شده است. نقشه مطلوبی ـت در مقی ـاس 255- 0 بـر اي هـرگزینه کاربري ،از ترکی ـب معیارهـا و وزنهـا ي نسـ بی در روی ـه
۳
ارزیابی چند معیاره( Multi Criteria Evaluation) تهیه میشـود (مرحله 1). با رویه وزن (WEIGHT)، وزن نسبی هر معی ـار بـامقایســه زوجــی بــر پایــه فراینــد تحلیــل سلســله مراتبـ ـی
(Analytical Hierarchy Process) تخمین زده م ـیشـود ، البتـهاستفاده از روشهاي دیگر وزندهی نیز قابل قبول اسـت . روی ـه رتبهدهی( RANK) براي ایجاد نقشه رتبهبندي شده صـعود ي از هر یک از نقشههـا ي مطلوبی ـت ،مـورد اسـ تفاده قـرار مـیگی ـرد (مرحله 2). این رویه بـا توجـه بـه ارزش پیکسـل هـا در نقشـهمطلوبیت ،ترتیب رتبهها را مشـخص مـیکنـد . سـرانجام رو ی ـه اختص اص چندهدف ه زم ین ،عملی اتی تک رار ش ونده را ب راي ترکیب نقشههاي رتبهندي شده بر اساس وزن هـر ی ـک از آنهـاانجام میدهد که نتیجه آن تولید نقشه نهایی تخص ـیص کـاربر ي
۴

براي

L
m

تکرار
،
هر
در

اجرا

وضعیت

ابتدایی

)
اولیه
(

f (0)

=
هزینه
ها

تغییر

در

وضعیت

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

وضعیت

جدید

f (1)
=
هزینه

ها

اگر
<
f
(0)f(1)

اگ
ر
>
(0)f(1)
f

اگر

آنگاه
0
(f(0)-f(1))
exp
>
Random[0,
1
]
s

صورت

این

در

تغییر

قابل

قبول

است

f
=
(0)f(1)

در

این

صورت
تغییر

رد

شود

می

=
f
(0)f(0)

تکرارها

تعداد

اگر
=
L
m
آنگاه
:
محاسبه

کنترل

و

,(s
0
)
m = m
+1

خیر

براي

L

m

تکرار

،

هر

در


دیدگاهتان را بنویسید