مشخص کردن تغییرات سالانه، ماهانه و فصلی وقوع گرد و غبار و جهت وقوع آن: پارامتر میزان قدرت دید زیر 1000 متر از اطلاعات 12 ایستگاه هواشناسی شامل اسلام آباد غرب، جوانرود، روانسر، سرپل ذهاب، سنقر، سومار، صحنه، کرمانشاه، کنگاور، گیلان غرب، قصر شیرین و هرسین در طی سا لهاي آماري 2011- 1990 بهمنظوربررسی تغییرات دراز مدت، فصلی و ماهانه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. جهت باد غالب نیز با استفاده از داده هاي روزانه در طی سال هاي 1385 تا 1390 در تمام ایستگاه ها تعیین شد.
محاسبه بهترین مدل پیش بینی گرد و غبار: بهمنظورتهیه بهترین مدل براي هر ایستگاه، رابطه بین پارامتر دید زیر 1000 متر و سایر پارامترهاي روزانه شامل متوسط دما، درصد رطوبت نسبی، بارش، سرعت و جهت باد در هر ایستگاه در طی سال 1385 تا 1390 که طوفان ها بیشترین شیوع را داشتند جمع آوري گردید. سپس براي هر یک از پارامترهاي فوق میانگین 5،3، 2 روز قبل و بعد وقوع گرد و غبار نیز بهطور جداگانه براي رویداد و ایستگاه محاسبه و جدول ماتریس هم بستگی براي آن ها تهیه گردید. داده هاي پارامتر دید زیر 1000 متر در روزهاي گرد و غبار بهعنوان متغیر وابسته و میانگین 2، 3 و 5 روز قبل و بعد سایر پارامترها بهعنوان متغییر مستقل جهت انتخاب بهترین مدل استفاده گردید. ترکیبات مختلفی از پارامتر هاي مذکور براي ورود به مدل رگرسیون با استفاده از روش گامبهگام مورد بررسی قرار گرفتند. بهمنظورتعیین بهترین مدل از مدل هاي پیشنهادي از معیارهاي ضریب همبستگی و خطاي استاندارد استفاده شد. همچنین بهمنظوررفع مشکل چند راستایی بین متغیر مستقل، ضرایب همبستگی بین پارامترها و فاکتور تورم واریانس (Variance Inflation Factor, VIF) محاسبه گردید در نهایت مدلی که تعداد پارامتر ورودي کمتر و بالاترین ضریب 2R را داشت بهعنوان بهترین انتخاب شد (31). براي متغیر j ،
۳۲
VIF عبارت است از:
VIFj =

[1]

که 2R2 ، R j رگرسیون j امین متغیر در بین متغیرهاست. VIF در مدل هاي رگرسیونی بین 1 تا بینهایت متغیر است.

آنالیز تصاویر ماهواره اي
جهت تهیه نقشه پهنه بندي گرد و غبار با استفاده از سـنجش از دور،
دو تصویر ماهواره اي MODIS با سـطح داده1B بـراي سـال هـاي5/9/2008 (25/6/1387)و5/7/2009 (14/4/1388) که مصادف با
رویداد گرد و غبار شدید بودنـد ، از آرشـیو انتخـاب گردیـد . ابتـدا تص اویر مـذکور بـهلحـاظ گسـتره وسـیع بـه سیسـتم مختص ات جغرافیایی قطبی زمین مرجع شد. در مرحله بعد دماي درخشندگی باندهاي حرارتی ماهواره محاسبه و از روش نزدیکتـرین همسـایهبهمنظور تصحیح هندسی استفاده گردید. شناسایی طوفان هاي گـرد و غبار با سنجش از دور بهدلیل این که ذرات موجود در طوفان هاي گرد و غبـار بازتـابش مشـابهی بـا ذرات موجـود در ابـر، سـطوح زمین هاي خشک، تپه هاي ماسه اي و مناطق بیابانی دارند تفکیـک و شناسایی آن را مشکل می کند براي غلبه بر این مشـکل روش هـاي مختلفی مانند آکرمن، TDI و میلر ارائه شـده انـد کـه بـا توجـه بـه وضعیت منطقه و وجود تصاویر بدون ابـر از ایـن روش هـا جهـت تفکیک و شناسایی گرد و غبـار در اسـتان کرمانشـاه اسـتفاده شـد
(جدول 1) (12و 35).
. هر یک از الگوریتم هاي فوق بهطورجداگانه بر روي دو تصویر اعمال گردید. پس از مشخص شدن محدوده طوفان بر روي تصویر در مرحله بعد با توجه به ارزش شاخص هاي خروجی الگوریتم، آستانه بالا و پایین تعیین و براي دو تصویر (رویداد اول: 25/06/78 و رویداد دوم: 14/04/1388) طبقه هاي بسیار شدید (V.H)، شدید (H)، متوسط (M)، ضعیف (L)، بسیار ضعیف (V.L) و بدون گرد و غبار (Non) از طوفان گرد و غبار تعریف گردید. در نهایت نقشه پهن هبندي شدت گرد و غبار براي دو رویداد فوق با هر الگوریتم تهیه شد.

بحث و نتیجهگیري
روند تغییرات دراز مدت گرد و غبار
259080-2927642

شکل

۱
.

ه
ع
ل
ا
مط

د
ر
مو

ه
ق
ط
من

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

شکل

۱

.


دیدگاهتان را بنویسید