۵۷
نمونه خاکها در سايه خشک شده و برای بررسي مشخـصات آنها به آزمايشگاه خاک شناسي انتقال يافت. سپس مجموعـهاي از خصوصيات فيزيکي و شيميايي خاک براي نمونه خاکهاي
برداشت شده، مورد انـدازهگ يـري قرارگرفـت کـه عبارتنـد از:
بافت، درصد آهک، pH، درصد کربن آلـي، درصـد ازت کـل ، فسفر قابل جذب، منيزيم، پتاسيم، کلسيم و هـم چنـين درصـد تخلخل خاک و نسبت C/N. براي اندازه گيـري pH از دسـتگاه pH متر استفاده گرد يـد. بافـت خـاک بـه روش ه يـدرومتري و درصد تخلخل خاک با اندازه گيري وزن مخصوص ظـاهري و وزن مخصوص حقي قـي انـدازه گ يـري گرد يـد (۲۶). قابل يـت هدايت الکتر يکي باعصاره گل اشباع، درصـد کربنـات کلـسيم (۱۷)، درصد کربن آلـي(۲۲)، ظرف يـ ت تبـادل کـاتيوني (۲۲)، کاتيونها ي کلسيم و منيزيم به روش EDTA، کاتيونهاي سديم و پتاسيم به روش فلـيم فتـومتر، نيتـروژن بـه روش کجلـدال،آمونيم و نيترات (۳۱)، فسفر به روش اولسن (۳۰) اندازهگيري گرديد.

روش تجزيه و تحليل اطلاعات
اطلاعات به دست آمده وارد رايانه شده و با استفاده از نـرم افـزار SPSS18 ابتــــدا نرمــــال بــــودن دادههــــا بــــا آزمــــون Kolmogorov_smirnov کنترل شده و بـراي مقا يـسه م يـانگين پهناي دواير ساليانه در جهتهاي مختلف، از تجزيه وار يـانس وآزمون دانکن به دليل پيوسته بودن دادهها، استفاده گرد يـد. بـراي تعييـ ن ارتبـاط شـرايط اقليمـي (بارنـدگي، درجـه حـرارت) و فاکتورهاي خاک با پهناي دواير ساليانه از هـم بـستگي پيرسـون استفاده گرديد.

نتايج
تأثير جهت دامنه بر پهنا ي دواير ساليانه پس از اندازهگيري پهناي دواير ساليانه در هـر جهـت ، م يـانگين پهناي دواير در يک دوره ۱۲ ساله محاسبه گرديد کـه نتـايج آن در شکل۲ اراية شده است.
۵۸
ميانگين پهناي دواير در جهت شرقي با ۳۴/۱ ميلي متر ب يـشترين و در جهت شمالي با ۹۵/۰ ميلي متر کمترين مقدار را دارا است.
آزمون دانکن نشان داد که بين ميانگين پهناي دوا يـر در جهـات مختلف جغراف يـايي در سـطح احتمـال ۵% اخـتلاف معنـيداري وجود دارند.

ميــانگين پهنــا ي دوايــر ســاليانه در دوره مــورد بررســي (١٣٩٠-١٣٧٩)
ميانگين و اشتباه معيار پهناي دوا ير پا يههاي زغالاختـه در دورهمورد بررس ي به تفکيک سال و جهت دامنه مطابق جدول ۱ ارايه شده است . بر اساس تجزيـ ه وار يـ انس و آزمـون دانکـن انجـامگرفته بين م يانگين پهنا ي دوا ير سالهاي مورد بررسـي اخـتلافمعنيدار وجود دارد (۵%= α) و در سال ۱۳۹۰ م يـانگين پهنـاي دواير سال يانه بهطور معن يداري بيشتر از سـاير سـالهـاي مـوردبررسي است . بررس ي م يانگين پهنا ي دوا يـ ر در جهـات مختلـفجغرافيايي و در سالهاي مورد بررسي نيز نشان داد که فقـط دردامنههاي شمال ي بين م يانگين پهنا ي دوا ير سالهاي مورد بررسي اختلاف معن يدار وجود دارد (۵%= α) و در ساير دامنـههـا ايـ ن اختلاف معنيدار نيست.

تأثير عوامل اقل يمي(درجه حرارت و رطوبت ) بر پهنا ي دوا ير ساليانه
جهت بررسي ارتباط بين ميانگين پهناي دواير ساليانه با عوامـل اقليمي (درجه حرارت و رطوبت) از ضريب همبستگي پيرسون استفاده گرديد.
بر اساس جدول ۲ در دامنـه هـاي شـمالي و شـرقي ارتبـاط مثبت و معنيداري بين پهناي دواير سـاليانه بـا درجـه حـرارت وجود دارد. يعني با افزايش درجه حرارت، پهناي دواير سـاليانه افزايش مييابد. در دامنههاي جنوبي بين پهناي دوا يـر سـاليانه و بارندگي ارتباط مثبت و معنـيداري وجـود دارد. در دامنـه هـاي غربي بين پهناي دواير ساليانه و عوامـل اقلي مـي مـورد بررسـي ارتباط معنيداري وجود ندارد.

شکل۱. موقعيت منطقه ارسباران در شمال غرب کشور

1187958-2017604/
0
95
34
/
1
23
1
/
1
/
17
0
0
/
2
4
/
0
6
/
0
0
8
/
1
1
/
2
1
/
4
1
6
/
شمال

شرق
غرب
جنوب
(

ميليمتر
)
ســالانه

دواير

پهناي

ميانگين
c
a
ab
b

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

/

0

95

34


دیدگاهتان را بنویسید