به نام خدا

اوجمه علمی پرستاری ایران اعیاد سعید قربان و غدیر مبارک باد
سـرمقـالـه:
قال رسىل الله)ص(: اطلب العلم مه المهد الی اللحد چنیه گفت پیغمبر راستگىی ز گهىاره تا گىر دانش بجىی

ايشد يکتاِ را ضکز گشار ّستين بخاطز توام ًعوت ّايی کِ بِ اًًساى عطا وَ د است سلاهتی هْْوتزيي ايي ًعوت ّاست ک بايذ بت اًًين اس ايي ًعوت الْی استفادُ و دُ ٍ در حفظ ارتقای آُى بکَضٍين. دًًيای ها سزيعا در حال تغييز است، پيطزفت ّای علوی رٍٍس بزٍٍس بيطتز ضذُ ٍ رٍٍی سًًذگی جََاهع بطزی تاثيز بس ضگزفی هی گذارد،
در ايي راستا اًًجوي علوی پزستاری ايزاى رسالت خََد هی داًًذ کِ جْت اًًتطٍار يافتِ ّای تٍحقيقات در حيطِ ّای هختلف اقذام ًوايذ. آهََسش پزستاری يکی اس ارکاى حزفِ پزستاری بَ دبَدُ هزتبا با تغييز ارتقای تکٌ لََصیتکٌَلَصی

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

ّای آهََسضی، بطََر پََيا در حال تغييز است، در ايي راُ، دا طوٌٌذاى اساتيذ پزستاری رٍس بزٍٍس با تحقيقات خََد تلاش هی وايٌٌذ رٍ ضْای َيي آهََسضی را در حزفِ پزستاری بکار گٍيزًًذ. آهََسش با تَ جِ بِ اي کِ اس ًقص ّای اصلی پزستاراى است پزستاراى هَظف ب آهََسش ببِ داً طجٍََياى، آهََسش ب بيواراى خاً اد ّای اً ْا آهََسش بِ افزاد سالن جاٍهعِ ستٌٌذ اس طزفیِ آهََسش بِ خََد تلاش در جْْت بزٍٍس بََدى ًيش اس کذُّای اخلاقیٍ


دیدگاهتان را بنویسید