N
SI  w xi i [۲]
i1
Idrisi Kilimanjaro معرفي شدند. وجود يـک چنـين مقيـاسگسترده اي بيشترين تفاوت ممکن بين داده هاي مورد بررسي را فراهم مي کند؛ به طوري که ارزش صفر بـه منـاطق بـا کمتـرينتناسب و ارزش ۲۵۵ به مناسب ترين مناطق اختصاص مي يابد.
توابع عضويت فازي به صورت توابعJ شکل،S شکل و خطيوجود دارند . به دليل غيرخطي بودن نتايج نـسبت بـه تغييـراتفاکتورهاي ورودي، تابع عضويت خطـي مـورد اسـتفاده قـرارنمي گيرد.
در اين مطالعه حساسيت نتايج بـه توابـع عـضويت فـازيJ شکل وS شکل نشان داد که تغيير تابع فازي تأثير محسوسي در ارزش و مساحت مناطق دفن انتخابي نـدارد. تـابع عـضويتS شکل، تابع معمول مورد استفاده در تئوري مجموعه فازي استکه تغييرات تدريجي را از عدم عضويت تا عضويت کامل نشانمي دهد (۱۴). بنابراين در اين مرحله، توابـع عـضويت فـازيS شکل از جمله افزايشي يکنواخت، کاهشي يکنواخت و متقـارنبه دليل ارايه تغييـرات تـدريجي عـضويت مـورد اسـتفاده قـرارگرفت.
بعد از استانداردسازي همه فاکتورها با استفاده توابـع عـضويتفازي در مقياس ۰ تا ۲۵۵، به فاکتورهاي مـرتبط بـا هـر گـروهوزني تعلق مي گيرد. اين وزن نشان دهنـده اهميـت يـک فـاکتورنسبت به فاکتورهـاي ديگـر اسـت. وزن هـر فـاکتور در نقـشهاستاندارد يافته (مقياس بندي شده ) آن فاکتور ضـرب گرديـده وسپس نتايج حاصل با يکديگر جمع مي شوند.
اين روش تحت عنوان روش ترکيب خطـي وزن دار ناميـدهمي شود (۲). ترکيب خطي وزن دار در واقع نوعي ارزيابي است۳۰
به منظور وزن دهي به فاکتورها، روش هاي متفاوتي وجود دارد.
روشي که در اين تحقيق مورد استفاده قـرار گرفـت، مقايـساتزوجي است که توسطSaaty تحت عنوان فرآيند تحلي ل سلسلهمراتبي (AHP) پيشنهاد گرديد (۱۹). مسأله مکانيابي محل دفـنشــامل يــک ســاختار سلــسله مراتبــي متــشکل از معيارهــايمحدوديت و فاکتور است. محدوديت ها شامل فاصـله از مرکـزتوليد پسماند، گسل، زيستگاههاي حساس و دشتهاي سـيلابياست و فاکتورها شامل راه هاي ارتباطي، کاربري اراضي، منـاطقمـسکوني، پـراکنش صـنايع، شـيب زمـين، پـراکنش چـاههـا و چ شمه ه ا، من ابع آب س طحي، عم ق آب ه اي زيرزمين ي و نفوذپذيري خاک ميشود. به علاوه فاكتورهاي مناطق مسکوني،پراکنش چاه ها و چشمه ها، آب هـاي سـطحي و عمـق آب هـايزيرزميني، بهعنوان معيار محدوديت نيز در نظر گرفته مي شـوند .
جدول ۱ محدوديت هاي مؤثر براي محل دفن مواد زايد جامد وگستره قابل قبول آن را نشان مي دهد. جـدول ۲ بيـانگر حـدودآستانه، نوع و نام تابع فازي فاکتورهاي مورد بررسي است.
در مقايسههاي زوجـي، معيارهـا (فاکتورهـا ) در هـر سـطحتوسط ۱۰ کارشناس در زمينه مختلف محـيط زيـست از جملـهمنابع آب و آلودگي دو به دو با يکـديگر مقايـسه شـده و طبـقجدول استاندارد شدهSaaty (جدول ۳) امتياز دهـي عـددي بـهآنها صورت گرفت (۱۹). در اين روش، وزن ها با در نظر گرفتنبردار ويژه حاصل از مقايسات زوجي بـين معيارهـاي مـاتريسمربعي متقارن به دست ميآيد. از آن جايي کـه مـاتريس مربعـيمتقارن است با پر کردن نيمه پاييني اين ماتريس نيمه بـالايي آننيز تکميل مي شود (۱۴). جـدول ۴ مـاتريس مقايـسات زوجـي معيارهاي فاکتور را نـشان مـي دهـد . پـس از محاسـبه ميـانگينهندس ي از نظــرات کارشناســان، اس تخراج ضــرايب اهميــتماتريس ها و وزن معيارها، مي بايست سازگاري ماتريس زوجـيتعيين شود . ساعتي ايـن مرحلـه را توسـط شـاخص سـازگاريتحت عنـوان نـرخ سـازگاري(Consistency Ratio, CR) بيـانمي کند. نرخ سازگاري احتمال توليد تصادفي نسبت هاي ماتريس را نشان مي دهد. نرخ سازگاري بايد از ۱/۰ کمتر باشـد در غيـراين صورت نياز به تجديد نظـر در قـضاوت هـا وجـود دارد. در صـورتي کـه نـرخ سـازگاري از حـد آسـتانه کمتـر باشـد اوزانمحاسباتي بر روي نقشههاي فاکنور اعمال مي شود (۱۹).

تعيين نقشه نهايي محل دفن
براي تعيين مکان مناسب دفن در نهايت بايد نقـشه هـاي معيـار
جدول ۱. محدوديتهاي مؤثر براي محل دفن مواد زايد جامد و گستره قابل قبول آنها (۳، ۵، ۶، ۸، ۱۸، و ۲۲)
امتياز محدوده نقشه منبع نام معيار (لايه اطلاعاتي)
۰
۱ مناطق مسکوني و فاصله ۳ کيلومتري اطراف آن فاصلهبيش از ۳ کيلومتر نقشه کاربري اراضي با مقياس
۱:۲۵۰۰۰۰ مناطق مسکوني
۰
۱ فاصله بيش از ۲۰ کيلومتري از شهر فاصله کمتر از ۲۰ کيلومتري از شهر نقشه کاربري اراضي با مقياس
۱:۲۵۰۰۰۰ فاصله از مرکز توليد پسماند
۰

۱ چاهها و چشمهها و فاصله ۳۰۰ متري از آنها فاصله بيش از ۳۰۰ متر دادههاي سازمان آب منطقهاي اصفهان چاهها و چشمهها
۰
۱ آبراههها و فاصله ۶۰۰ متري از آنها فاصله بيش از ۶۰۰ متر نقشه توپوگرافي با مقياس
۱:۲۵۰۰۰۰ آبهاي سطحي
۰
۱ گسلها و فاصله ۱۰۰ متري اطراف آنها فاصله بيش از ۱۰۰ متر نقشه گسل سازمان زمينشناسي با مقياس ۲۵۰۰۰۰:۱ گسل
۰
۱ فاصله کمتر از ۱۰ متر تا سطح آبهاي زيرزميني فاصله بيش از ۱۰ متر دادههاي سازمان آب منطقهاي اصفهان آبهاي زيرزميني
۰

۱ منطقه حفاظت شده قميشلو و فاصله ۵۰۰ متري از آنفاصله بيش از ۵۰۰ متر نقشه مناطق تحت مديريت
سازمان حفاظت محيط زيست با مقياس ۲۵۰۰۰۰:۱ زيستگاههاي حساس
۰
۱ دشت هايسيلابي
خارج از محدوده دشتهاي سيلابي نقشه دشت هاي سيلابي با مقياس
۱:۲۵۰۰۰۰ دشت هايسيلابي

شامل محدوديت ها و فاکتورها با يکديگر تلفيق شوند. اين عملمطابق فرمول زير صورت مي گيـرد کـه در آن تمـام نقـشه هـايمحدوديت و فاکتور در هم ضرب ميشوند (۱۴).
NK
SI w xi i bj [۳]
i1j1

معيارهاي ارزيابي
مطالعات مکان يابي محل دفن مواد زايد جامد در اصل بـه شـرايططبيعي و قانوني هر منطقـه وابـسته اسـت. بـه طـورکلي معيارهـا واصولي که بايد مورد توجه قرار گيرند به دو دسته معيارهاي محيطزيستي و اجتماعي- اقتصادي تقسيم مي شوند. اين معيارها با توجهبه قو انين و دستورالعملهاي سـازمان محـيط زيـست و مطالعـاتپيشين (۳، ۶، ۸، ۱۰، ۱۲، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۸، ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۲۳ و ۲۴)
۳۱
جدول ۲. حدود آستانه، نوع و نام تابع فازي فاکتورهاي مورد بررسي
تعريف شده۱ کاربري اراضي
S شکل افزايشي يکنواخت ۳۰۰۰ ۲۰۰۰۰ مناطق مسکوني
S شکل متقارن ۸۰ ۱۰۰ ۱۰۰۰ ۱۵۰۰ شبکه راهها
S شکل کاهشي يکنواخت ۳ ۲۰ شيب زمين
S شکل افزايشي يکنواخت ۳۰۰ ۲۰۰۰ پراکنش چاهها و چشمهها
S شکل افزايشي يکنواخت ۶۰۰ ۲۰۰۰ منابع آب سطحي
S شکل افزايشي يکنواخت ۱۰ ۵۰ عمق آبهاي زيرزميني
تعريف شده۲ نفوذپذيري خاک
S شکل افزايشي يکنواخت ۱۰۰۰ ۲۰۰۰ پراکنش صنايع
-185178-116584آستانه

حد

d
b

a

فازي

تابع

نوع

آستانه

حد

d

b

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

a


پاسخی بگذارید