۱۱/۱۹ ۰/۰۰۱** عمق
۰/۸۲ ۰/۴۴۰ns نوع درخت × مکان نمونه گيري
۱/۹۳ ۰/۱۵۰ns نوع درخت × عمق
۶/۹۷ ۰/۰۰۹** مکان نمونهگيري × عمق
۰/۵۱ ۰/۶۰ns نوع درخت × مکان نمونه گيري × عمق
**: در سطح ۱% معني دار ns: عدم معنيداري در سطح ۱%

در زير اشکوب، زوج آن در بيرون تاج پوشـش قابـل شناسـائيبود جهت افزايش دقت براي مقايسه غنا و تنوع گونـه اي بـذوردر داخل وخارج تاج پوشش گونهها از آزمون t جفتـي اسـتفادهشد. تجزيه آماري دادهها با نرم افزار SPSS نسخه ۱۷ انجام شد.

نتايج
بهطورکلي براساس داده هـاي ترکيـب بانـک بـذر خـاک مراتـعخشک ميمند کرمان، در مجموع ۳۲ گونه در بانک بـذر وجـودداشت که از اين تعداد ۱۸ گونه به طـور مـشترک در بانـک بـذرخاک داخل و خارج تاج پوشش گونـههـا حـضور پيـدا کـرده، ۱۲گونه فقط در بانک بذر خاک داخل تـودههـاي گيـاهي و دو گونه فقط در خارج تودهها حضور پيدا کرد.

نتايج غناي گونهاي
نتايجGLM نـشان داد کـه سـه اثـر اصـلي نـوع گونـه، مکـاننمونه گيري و عمق خاک معنيدار بود، در حالي کـه اثـر متقابـلآنها بر غناي گونهاي بذور به جز اثر متقابل مکان نمونهبرداري وعمق خاک معنيدار نبود (جدول۱).

گونهP. atlantica، ۲۴/۰بـود کـه بـه طـور معنـيداري ب يـشتر از ميــانگين غنــاي گونــهاي بانــک بــذر خــاک دو گونــه ديگــر
A. eburnea ،A. scoparia ۱۰/. و ۱۴/۰بود (شکل ۱، A ). ميانگين غناي گونهاي بانک بـذر خـاک ۲۳/۰ در زيـر تـاجپوشش گونه ها به طور معنيداري بيشتر از ميانگين غناي گونهاي بانک بذر خاک ۰۰۹/۰ در بيرون تاج پوشش گونههـا در عمـق
(۱۰-۰) بود (شکل ۱، B ).
به طورکلي ميانگين غناي گونه اي در عمق سـطحي بـه طـورمعني داري بيشتر از عمق پائيني بود (شکل ۱،C ).
با توجه به اثرات متقابل نوع گونه درختي، مکان نمونـهگيـريو عمق نمونهبرداري، بيشترين غنا مربوط به زير تاج پوشش گونه P.atlantica و در عمق ۵-۰ سانتيمتري بود (شکل۱، D, E, F ).

ب) مقايسه اثر تاج پوشش روي غناي گونه اي بانک بذر هـر کدام از گونهها به طور جداگانه
نتايج آزمون t جفتـي نـشان داد کـه در مـورد هـر سـه گونـه،
A. scoparia ،P. atlantica و A. eburneaغناي بـذور در زيـرتاج پوشش به طور معنيداري از بيرون آن بيشتر بود (شکل ۲).

نتايج تنوع گونهاي
نتايجGLM نـشان داد کـه سـه اثـر اصـلي نـوع گونـه، مکـاننمونه گيري و عمق معنيدار بود در حالي که اثر متقابـل آنهـا بـرتنوع گونهاي بذور معنيدار نبود (جدول ۲).

الف) اثر اصلي نوع گونة درختي بر تنوع گونهاي بذر خاک ميانگين تنوع گونهاي بانک بذر خاک بيشترين ميـزان را در گونـه P. atlantica، ۶۵/۰ ن سبت بـه دو گون ه ديگ ر A. scoparia، A. eburnea، ۴۸/۰، ۵۳/۰ داشت. که داراي اختلاف معنيداربـود .
(شکل۳،A ). م يانگين تنوع گونهاي بانک بذر خاک ۵۵/۰ در زيـرتاج پوشش گونهها بـه طـور معنـيداري ب يـشتر از م يـانگين تنـوعگونه اي بانک بذر خاک ۰۲/۰ در بيرون تاج پوشـش گونـههـا در عمق (۱۰-۰) بود. (شکل ۳، B ). هـم چنـين بـين م يـانگين تنـوعگونهاي بانک بذر خاک در دو عمق نمونهبرداري اختلاف معني دار وجود داشت (شکل ۳، C ). نتايج آناليز واريانس نـشان داد اثـراتمتقابل داراي اختلاف معنيدار نميباشد (شکل ۳، D, E, F ).

بحث و نتيجه گيري
نتايج اين تحقيق بيانگر افزايش غناي گونه اي بانـک بـذر خـاکداخل تـودههـا مـي باشـد . الانـو و همکـاران (۲۹) و مـارون وهمکاران (۲۷) نيز به نتايج مشابه دسـت يافتنـد. افـزايش مـوادغذايي و برخورداري گياهان داخـل تـودههـا از رطوبـت کـافيبه علت نفوذ آب بيشتر، کاهش تشعشعات رسيده به خاک داخلتودهها باعث افزايش توليدات گياهي از جملـه پوشـش و بـذرشـده و نهايتـﹰا موجـب افـزايش بـذور مـدفون شـده در خـاک ميگردد. هم چنين حفاظت از بذرهاي موجود در داخل توده دربرابر شکار جوندگان و علفخواران محيطي امن بـراي بـذرهـايداخل تودههاي بوتهاي فراهم ميشود در نتيجه غناي گونه اي درداخل توده هاي بوتهاي افزايش مييابد. اسماعيل زاده (۱)، نـشاندادند که غناي گونهاي بانک بذر خاک با افزايش حاصل خيـزيخاک افزايش مييابد ولي اندازه تراکم بانک بـذر خـاک تحـتتأثير حاصل خيزي خاک قرار ندارد.
جيمنز و آرمستو (۲۳) و وينتون و بورک (۳۴) بيان داشـتندکه خاک زير تاج پوشش گيـاه حـاوي مـواد آلـي مغـذي بـودهواغلب بذر ها در مجاورت گياه مادري تجمع مييابند. هم چنـينداخل توده ها به عنوان محيطي امن جهت ذخيره، بقـا و اسـتقراربذر گياهان داخل توده موجـود مـيباشـند . مرتـع اكوسيـستميطبيعي است كه در بر گيرندة منابع عظيمي از ذخـاير ژنتيكـي وتنوع زيستي بهويژه تنوع در گونـههـاي گيـاهي اسـت (۲۸). ازطرف ديگر تنوع زيستي موجـود در اكوسيـستم مرتـع، بـهطـورمستقيم تحت تأثير ويژگيهاي رويشي و تنوع گونههاي گيـاهيآن قرار دارد كه همـواره متـضمن پايـداري ايـن اكوسيـستم درمقابل عوامل متغيـر محيطـي و زيـستي اسـت (۲۸). در جوامـعگياهي خشک مراتع ميمنـد گونـههـاي بوتـهاي وجـود دارنـد.
تحقيقات نشان داده است که اين گون ههاي چند ساله و بوتـهاي
۴۳
70866-6354161

A

B

C

D

E

F

A

B

C

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

D


دیدگاهتان را بنویسید